• Լոնդոնում փոշու դարավոր շերտի տակ Ռուբենսի գործերից է հայտնաբերվել

  Լոնդոնում փոշու դարավոր շերտի տակ Ռուբենսի գործերից է հայտնաբերվել

  10.07.2020| 22:02
  Լոնդոնի Sotheby's աճուրդի տան մասնագետները հայտանբերել են նիդերլանդացի (ֆլամանդացի) գեղանկարիչ Պիտեր Պաուլ Ռուբենսի անհայտ դիմանկարը՝ «Լեդին»: The Independent պարբերականի փոխանցմամբ՝ դիմանկարը, որ «անհետացած» է եղել փոշու հաստ շերտի տակ, գնահատվում է ավելի քան 4 մլն դոլար:
 • Կյանքը վայրիվերումներից հետո կամ «Հավերժական շարժում»

  Կյանքը վայրիվերումներից հետո կամ «Հավերժական շարժում»

  10.07.2020| 01:28
  Ռե­ժի­սոր ՆՎԵՐ ՀՈՎ­ՀԱՆ­ՆԻ­ՍՅԱ­ՆԻ հետ զրու­ցել ենք նրա «Հա­վեր­ժա­կան շար­ժում» (2020 թ.) ֆիլ­մի մա­սին։ Հա­մա­վա­րա­կի պատ­ճա­ռով նոր ֆիլ­մեր գրե­թե չեն ստեղծ­վում, ստեղծ­ված­ներն էլ փա­կու­ղու մեջ են։ Հու­սանք՝ ժա­մա­նա­կա­վոր։ Նվեր Հով­հան­նի­սյա­նը հե­ղի­նակ է մոտ մեկ տաս­նյակ ֆիլ­մե­րի, նրա նա­խորդ՝ «Ան­տա­ռա­պահ» (2018 թ.) ֆիլ­մը մաս­նակ­ցել էր փա­ռա­տո­նե­րի Հա­յաս­տա­նում և ար­տերկ­րում, ար­ժա­նա­ցել մի շարք մր­ցա­նակ­նե­րի։ «Ան­տա­ռա­պա­հը» ռե­ժի­սո­րի դիպ­լո­մա­յին աշ­խա­տանքն էր։
 • «Քա­ղա­քակր­թու­թ­յան ինք­նաոչն­չա­ցու­մը կա­րե­լի է կան­խել միայն մշա­կույ­թով»

  «Քա­ղա­քակր­թու­թ­յան ինք­նաոչն­չա­ցու­մը կա­րե­լի է կան­խել միայն մշա­կույ­թով»

  10.07.2020| 01:26
  Հա­մազ­գա­յին թատ­րո­նի դե­րա­սան ԿԱ­ՐԵՆ ԽԱՉԱՏՐՅԱ­ՆԻ հետ զրու­ցել ենք նրա ծնն­դյան նա­խօ­րեին։ Մեր ա­ռա­ջին հար­ցը ան­ցած տա­րի­նե­րին էր վե­րա­բե­րում։ Անդ­րա­դար­ձել ենք նաև դե­րա­սա­նի բե­մա­կան գոր­ծու­նեու­թյա­նը, հա­մընդ­հա­նուր խն­դիր­նե­րին՝ մարդ­կու­թյա­նը սպառ­նա­ցող վտանգ­ներ, այս հա­մա­տեքս­տում՝ մշա­կույ­թի, հատ­կա­պես թատ­րո­նի դերն ու նշա­նա­կու­թյու­նը։
 • Տա­րե­կան գեթ մի ան­գամ Շի­րիմս հի­շես ու գաս, Մի կա­թիլ ար­ցունք թա­փես, Կա­նա­չի հո­ղը վրաս

  Տա­րե­կան գեթ մի ան­գամ Շի­րիմս հի­շես ու գաս, Մի կա­թիլ ար­ցունք թա­փես, Կա­նա­չի հո­ղը վրաս

  10.07.2020| 01:23
  Ա­ռա­ջարկ­վող հրա­պա­րա­կու­մը իմ՝ 2009-ին կա­յա­ցած հա­ղոր­դու­մից է։ Այն նվիր­ված է գրող, ման­կա­վարժ ՄԿՐ­ՏԻՉ ԽԵ­ՐԱ­ՆՅԱ­ՆԻՆ, ո­րին մաս­նակ­ցե­ցին գրո­ղի որ­դին՝ ՀԵՆ­ՐԻԿ ԽԵ­ՐԱ­ՆՅԱ­ՆԸ, հար­սը՝ ԱԳ­ՆԵՍ ԽԵՐԱ­ՆՅԱ­ՆԸ և թո­ռը՝ Ե­ՂԻ­ՇԵ ԽԵՐԱ­ՆՅԱ­ՆԸ։
 • Էդգար Շա­հին. ֆրան­սա­հայ­կա­կան օ­ֆոր­տի հրա­ցա­նա­կի­րը

  Էդգար Շա­հին. ֆրան­սա­հայ­կա­կան օ­ֆոր­տի հրա­ցա­նա­կի­րը

  10.07.2020| 01:17
  1970 թվա­կան, Փա­րիզ։ «ՈՒ­րար­տուից մինչև մեր օ­րե­րը» ցու­ցա­հան­դեսն այդ­պես էլ մնաց ան­նա­խա­դեպ իր նշա­նա­կու­թյամբ և թա­փով։ Աշ­խարհն ան­մի­ջա­կա­նո­րեն ա­ռե­րես­վեց հայ ազ­գա­յին բազ­մա­դա­րյա մշա­կույ­թին և ար­վես­տին։ Ցու­ցա­հան­դե­սի բա­ցու­մից մի քա­նի օր անց հայ­կա­կան պատ­վի­րա­կու­թյա­նը հյու­րըն­կա­լում է ֆրան­սիա­կան օ­ֆոր­տի նշա­նա­վոր վար­պետ Էդ­գար Շա­հի­նի որ­դի Պիեռ Շա­հի­նը։
 • «Ե­թե Հա­յաս­տա­նում ու­զում ես մի բան ա­նել, ար­դա­րա­ցի պայ­ման­ներ ես ակն­կա­լում, ու­րեմն հույսդ քեզ վրա պի­տի դնես, քո ձեռ­քե­րով պի­տի ա­նես»

  «Ե­թե Հա­յաս­տա­նում ու­զում ես մի բան ա­նել, ար­դա­րա­ցի պայ­ման­ներ ես ակն­կա­լում, ու­րեմն հույսդ քեզ վրա պի­տի դնես, քո ձեռ­քե­րով պի­տի ա­նես»

  10.07.2020| 01:11
  «Ի­րա­տե­սը» շա­րու­նա­կում է զրույ­ցը գրող, սցե­նա­րիստ, դե­րա­սա­նու­հի, պրո­դյու­սեր ԱՐ­ՄԻ­ՆԵ ԱՆ­ԴԱ­ՅԻ հետ:
 • «Մենք գտել ենք հա­ղոր­դակց­ման ձևա­չափ»

  «Մենք գտել ենք հա­ղոր­դակց­ման ձևա­չափ»

  10.07.2020| 00:09
  Հու­լի­սի 10-28-ին Երևա­նում կա­յա­նա­լիք «Music 20» առ­ցանց մի­ջազ­գա­յին փա­ռա­տո­նին մաս­նակ­ցե­լու հա­մար տար­բեր եր­կր­նե­րից Հա­յաս­տան են գա­լու հայտ­նի ե­րա­ժիշտ­ներ։
 • «Արմմոնո» թատերական փառատոնը մեկնարկելու է օգոստոսի մեկին

  «Արմմոնո» թատերական փառատոնը մեկնարկելու է օգոստոսի մեկին

  08.07.2020| 15:29
  «Արմմոնո» 18-րդ միջազգային թատերական փառատոնն այս տարի կկայանա օգոստոսի 1-10-ը: Փառատոնի տնօրեն Մարիաննա Մխիթարյանի տեղեկացմամբ՝ բոլոր ներկայացումները կանցկացվեն բացօթյա՝ խստորեն պահպանելով հակահամաճարակային բոլոր կանոնները: Ներկայացումները կցուցադրվեն նաև առցանց՝ միաժամանակ ուղիղ հեռարձակմամբ, քանի որ, ըստ ամենայնի, հանդիսատեսի թույլատրելի քանակը կլինի սակավաթիվ:
 • «Գրա­կա­նու­թ­յու­նը ել­քեր նա­խան­շում է, բայց ան­զոր է դրանք պար­տադ­րե­լու»

  «Գրա­կա­նու­թ­յու­նը ել­քեր նա­խան­շում է, բայց ան­զոր է դրանք պար­տադ­րե­լու»

  07.07.2020| 01:31
  Գրող, թարգ­մա­նիչ Ա­ՇՈՏ Ա­ԼԵՔ­ՍԱ­ՆՅԱ­ՆԻ հետ զրույ­ցի թե­ման ընդ­գր­կուն է՝ հա­մա­վա­րակ, աշ­խար­հա­քա­ղա­քա­կան զար­գա­ցում­ներ, գրա­կա­նու­թյուն։
 • Մե­ծե­րի կող­քին ու մե­ծե­րի հետ

  Մե­ծե­րի կող­քին ու մե­ծե­րի հետ

  07.07.2020| 01:28
  ՅՈՒ­ՐԻ ԴԱՎ­ԹՅԱ­ՆԸ ՀԽՍՀ ժո­ղովր­դա­կան ար­տիստ էր, ե­ղել էր հե­ռուս­տա­տե­սու­թյան և ռա­դիո­հա­ղոր­դում­նե­րի պե­տա­կան կո­մի­տեի սիմ­ֆո­նիկ նվա­գախմ­բի և Երևա­նի օ­պե­րա­յին թատ­րո­նի գլ­խա­վոր դի­րի­ժո­րը։ Վեր­ջին տա­րի­նե­րին նա Հ. Պա­րո­նյա­նի ան­վան ե­րաժշ­տա­կան կո­մե­դիա­յի պե­տա­կան թատ­րո­նի գլ­խա­վոր դի­րի­ժորն էր։