Անկախության օրվա կա­պակցությամբ «Ի­րա­տես» թեր­­թի հա­ջորդ հա­մա­րը լույս կտես­նի սեպտեմբերի 25-ին:               
 
 • Պա­հուս­տա­յին ֆոն­դը ծան­րա­բեռն­ված է

  Պա­հուս­տա­յին ֆոն­դը ծան­րա­բեռն­ված է

  04.09.2020| 01:41
  Կա­ռա­վա­րու­թյան պա­հուս­տա­յին ֆոն­դը «շն­չա­ռու­թյան» խն­դիր ու­նի՝ Covid-19-ը ոչ միայն մարդ­կանց թո­քերն է ախ­տա­հա­րել... Ինչ­պես և կան­խա­տես­վում էր, ար­տա­կարգ դրու­թյան 6 ա­միս­ներն ի­րենց բա­ցա­սա­կան ազ­դե­ցու­թյու­նը թո­ղե­ցին տն­տե­սու­թյան վրա, ինչն ուղ­ղա­կիո­րեն «գոտ­կա­տե­ղից ներքև» հար­ված էր պե­տա­կան ֆի­նան­սա­կան աղ­բյուր­նե­րին։
 • Արագ հարս­տա­նալ են ու­զում

  Արագ հարս­տա­նալ են ու­զում

  04.09.2020| 00:45
  Շա՜տ ա­րագ այս իշ­խա­նու­թյու­նը սկ­սեց ինքն ի­րեն ոչն­չաց­նել։ Եր­կու տա­րի ա­ռաջ փա­շի­նյա­նա­ծին կա­ռա­վա­րու­թյունն ու խոր­հր­դա­րա­նը միայն մեկ մար­դու վար­կա­նի­շով ստանձ­նե­ցին պա­տաս­խա­նա­տու գործ, բայց շատ չան­ցած ա­ռան­ձին-ա­ռան­ձին մս­խե­ցին և հան­րա­յին մի­ջոց­նե­րը, և վս­տա­հու­թյու­նը, և ա­պա­գա­յի հան­դեպ հույ­սը։
 • Այս տարվա պետբյուջեի հարկային եկամուտները և պետական տուրքերը պակասել են

  Այս տարվա պետբյուջեի հարկային եկամուտները և պետական տուրքերը պակասել են

  01.09.2020| 11:44
  «2020-ի հունվար-հուլիսին պետական բյուջեի հարկային եկամուտները և պետական տուրքերը կազմել են 789.7 մլրդ դրամ, որը կազմում է 2020-ի 9 ամսվա համար հաստատված ցուցանիշի 68.1 %-ը։ 2020-ի փաստացի ցուցանիշը 2019-ի ցուցանիշից պակաս է 5.1 %-ով կամ 42.2 մլրդ դրամով, իսկ 2018-ի ցուցանիշը գերազանցում է 17.0 %-ով կամ 114.5 մլրդ դրամով
 • Ֆրանսիայի իշխանությունները ճշտել են հակաճգնաժամային քայլերը

  Ֆրանսիայի իշխանությունները ճշտել են հակաճգնաժամային քայլերը

  01.09.2020| 10:04
  Պանդեմիայից հետո Ֆրանսիայի տնտեսության վերագործարկման 100 միլիարդ եվրոյի ծրագիրը կներկայացվի սեպտեմբերի 3-ին՝ հաղորդել է վարչապետ Ժան Կաստեքսը՝ խոստանալով ֆրանսիացիներին հարկերի նոր իջեցում 10 միլիարդ եվրոյով, իսկ մշակույթին լրացուցիչ 2 միլիարդ օգնություն:
 • Ներկայացվել է ամենաարագ լիցքավորիչը

  Ներկայացվել է ամենաարագ լիցքավորիչը

  31.07.2020| 21:25
  Qualcomm ընկերությունը ներկայացրել է սմարթֆոններն արագորեն լիցքավորող նոր սարք: Այս մասին տեղեկացնում է korrespondet.net կայքը՝ հղում անելով ընկերության տարածած հաղորդագրությանը:
 • Տնտեսությունը օգնություն է պահանջում

  Տնտեսությունը օգնություն է պահանջում

  31.07.2020| 10:25
  «Հյուսիսային հոսք-2»-ի կառուցման մասնակից ընկերությունները կոչ են անում քաղաքական պատասխան տալ Վաշինգտոնին: Նրանց կարծիքով՝ գազատարի կառուցման ավարտումը «եվրոպական ինքնիշխանության հարց է»՝ գրում են Անդրեաս Միմը և Յոնաս Յանսենը Frankfurter Allgemeine Zeitung-ում:
 • Մեկնարկել է Հայաստանի ստարտափ ակադեմիայի «Traction» ծրագրի առաջին շրջանը

  Մեկնարկել է Հայաստանի ստարտափ ակադեմիայի «Traction» ծրագրի առաջին շրջանը

  31.07.2020| 01:42
  Հա­յաս­տա­նի ստար­տափ ա­կա­դե­միան սկ­սել է «Traction» ծրագ­րի ա­ռա­ջին շր­ջա­նը: 10-շա­բա­թյա ծրա­գի­րը միտ­ված է օգ­նե­լու պրո­դուկտ ու­նե­ցող և ար­դեն իսկ ո­րո­շա­կի ար­դյունք­ներ գրան­ցած ստար­տափ­նե­րին ա­րա­գաց­նել ի­րենց ա­ճը և ներդ­րում­ներ ներգ­րա­վել։
 • Յու­ղի, ձվի, կաթ­նամ­թեր­քի, մսի դե­ֆի­ցիտ չի՞ լի­նի

  Յու­ղի, ձվի, կաթ­նամ­թեր­քի, մսի դե­ֆի­ցիտ չի՞ լի­նի

  31.07.2020| 00:45
  Covid-19-ը ար­դեն իր բա­ցա­սա­կան ազ­դե­ցու­թյու­նը թո­ղել է տն­տե­սու­թյան վրա։ Եվ քա­նի որ գյու­ղատն­տե­սու­թյու­նը այն կարևոր ո­լորտ­նե­րից է, ո­րը ա­պա­հո­վում է բնակ­չու­թյան պա­րե­նա­յին մթերք­նե­րի զգա­լի հատ­վա­ծը, ա­պա հե­տաքր­քիր է հաս­կա­նալ, թե այս պա­հին ինչ ի­րա­վի­ճակ է ո­լոր­տում։
 • Անո­րո­շու­թ­յու­նից տու­ժում են բո­լոր կող­մե­րը

  Անո­րո­շու­թ­յու­նից տու­ժում են բո­լոր կող­մե­րը

  31.07.2020| 00:29
  Այն, որ այս իշ­խա­նու­թյու­նը վի­ճա­հա­րույց խն­դիր­նե­րի շուրջ ո­րո­շում­ներ կա­յաց­նե­լուց խու­սա­փում է, նո­րու­թյուն չէ, հատ­կա­պես, երբ հար­ցը հա­սա­րա­կու­թյան շր­ջա­նում մեծ աղ­մուկ է ա­ռա­ջաց­նում։
 • Լիդիանի նախկին աշխատակիցները հայց են ներկայացրել ընդդեմ Ոստիկանության

  Լիդիանի նախկին աշխատակիցները հայց են ներկայացրել ընդդեմ Ոստիկանության

  29.07.2020| 14:28
  «Լիդիան Արմենիա» ընկերության նախկին աշխատակիցները դատական հայց են ներկայացրել՝ ընդդեմ ՀՀ ոստիկանության: Մամուլի ասուլիսում նախկին աշխատակիցներից Լինա Հովսեփյանը, ներկայացնելով իրավիճակը, նշեց, որ իրենք երկար ժամանակ է չեն աշխատում 10 ակտիվիստի պատճառով: