Անկախության օրվա կա­պակցությամբ «Ի­րա­տես» թեր­­թի հա­ջորդ հա­մա­րը լույս կտես­նի սեպտեմբերի 25-ին:               
 
  • Թե ինչ­պես ես անզ­գու­շա­բար կոր­ծա­նե­ցի ԽՍՀՄ-ը

    Թե ինչ­պես ես անզ­գու­շա­բար կոր­ծա­նե­ցի ԽՍՀՄ-ը

    16.06.2020| 01:22
    «Война войной, а обед-по расписанию»: Բազ­մի­մաստ այս ար­տա­հայ­տու­թյու­նը նոր ի­մաստ է ստա­նում մեր օ­րե­րում, երբ աշ­խար­հը միաս­նա­կան պա­տե­րազմ է մղում կո­րո­նա­վի­րու­սի դեմ:
  • 2010-ին կանխագուշակվել է 2020-ին ԱՄՆ-ի անկայունությունը

    2010-ին կանխագուշակվել է 2020-ին ԱՄՆ-ի անկայունությունը

    14.06.2020| 11:30
    Այս տարվա իրադարձությունները, գուցե, անսպասելի են շատ ամերիկացիների համար, բայց մի գիտնական կանխատեսել է ընթացիկ քաղաքական, տնտեսական ու սոցիալական անկայունությունը դեռ 10 տարի առաջ՝ գրում է Ստեյսի Լիբերատորեն Daily Mail-ում:
  • «Կո­ռուպ­ցիան դա­տաի­րա­վա­կան հա­մա­կար­գում և տն­տե­սա­կան հե­ղա­փո­խու­թ­յան հե­ռան­կար­նե­րը Հա­յաս­տա­նում»

    «Կո­ռուպ­ցիան դա­տաի­րա­վա­կան հա­մա­կար­գում և տն­տե­սա­կան հե­ղա­փո­խու­թ­յան հե­ռան­կար­նե­րը Հա­յաս­տա­նում»

    12.06.2020| 02:55
    Կո­ռուպ­ցիա­յի դեմ մղ­վող ան­զի­ջում պայ­քա­րը կեն­սա­կան նշա­նա­կու­թյուն ու­նի հա­յոց պե­տա­կա­նու­թյան պահ­պան­ման և հայ ժո­ղովր­դի ֆի­զի­կա­կան գո­յու­թյու­նը ա­պա­հո­վե­լու տե­սա­կե­տից, ո­րով­հետև կա­շա­ռա­կե­րու­թյան ու կո­ռուպ­ցիա­յի ներ­կա­յիս տա­րած­վա­ծու­թյան և բարձր մա­կար­դա­կի պայ­ման­նե­րում հնա­րա­վոր չէ պատ­շաճ ձևով կազ­մա­կեր­պել տն­տե­սու­թյան զար­գա­ցու­մը, բա­րե­լա­վել մարդ­կանց սո­ցիալ-տն­տե­սա­կան վի­ճա­կը, երկ­րի ար­դյու­նա­բե­րու­թյու­նը շա­րու­նա­կե­լու է դո­փել տե­ղում, ա­վե­լա­նա­լու է ար­տա­գաղ­թը և, որ­պես այդ ա­մե­նի ան­խու­սա­փե­լի հետևանք, եր­կի­րը շա­րու­նա­կե­լու է կորց­նել ինք­նա­պաշտ­պա­նա­կան պո­տեն­ցիա­լը, նա­հանջ է ապ­րե­լու և տա­կա­վին պատ­րաստ չի լի­նե­լու դի­մա­կա­յե­լու ժա­մա­նա­կի մար­տահ­րա­վեր­նե­րին ու, ա­ռա­ջին հեր­թին, սպաս­վե­լիք հայ-թուր­քաադր­բե­ջա­նա­կան պա­տե­րազ­մին:
  • Չինաստանը ջերմություն չափող սմարթֆոն է թողարկել

    Չինաստանը ջերմություն չափող սմարթֆոն է թողարկել

    10.06.2020| 00:22
    Չինական Huawei Honor սուբբրենդի կողմից թողարկված նոր սմարթֆոնը՝ onor Play 4 Pro 5G-ն, ինֆրակարմիր հատուկ ընկալիչ սարքի միջոցով կարող է ջերմություն չափել: Այս մասիՉինական Huawei Honor սուբբրենդի կողմից թողարկված նոր սմարթֆոնը՝ onor Play 4 Pro 5G-ն, ինֆրակարմիր հատուկ ընկալիչ սարքի միջոցով կարող է ջերմություն չափել: Այս մասին գրում է xda-developers հարթակը:ն գրում է xda-developers հարթակը:
  • «Հի­փո­թե­քա­յին վարկ ստա­նա­լու հա­մար նվա­զա­գույն ե­կամ­տի շեմ սահ­ման­ված չէ»

    «Հի­փո­թե­քա­յին վարկ ստա­նա­լու հա­մար նվա­զա­գույն ե­կամ­տի շեմ սահ­ման­ված չէ»

    09.06.2020| 00:53
    Հի­փո­թե­քա­յին ծրագ­րե­րը հե­տաքր­քում են հա­սա­րա­կու­թյան լայն շր­ջա­նակ­նե­րին։ Գաղտ­նիք չէ նաև, որ այդ ծրագ­րե­րից հիմ­նա­կա­նում օգտ­վում է սո­ցիա­լա­պես ա­պա­հով­ված խա­վը, քա­նի որ հի­փո­թե­քա­յին վար­կե­րի ձևա­կերպ­ման ժա­մա­նակ, ան­գամ սո­ցիա­լա­կան ծրագ­րե­րի դեպ­քում, վար­կա­ռուի աշ­խա­տա­վար­ձը պետք է կազ­մի ոչ պա­կաս, քան 300 հա­զար դրամ։
  • ՕՊԵԿ +-ը նոր ռազմավարություն է փորձարկում

    ՕՊԵԿ +-ը նոր ռազմավարություն է փորձարկում

    08.06.2020| 09:05
    Սաուդյան Արաբիան ու նրա դաշնակիցները մտադիր են նավթի շուկան բերել բեկվորդացիայի վիճակի: Ռազմավարության փոփոխությունը կարող է էական ազդեցություն ունենալ ամերիկյան թերթաքարային ընկերությունների վրա:
  • Փրկել մարդկանց կյա՞նքը, թե՞ բարեկեցությունը

    Փրկել մարդկանց կյա՞նքը, թե՞ բարեկեցությունը

    06.06.2020| 10:59
    Մի քանի շաբաթ բանավիճում են՝ պետության ղեկավարները պետք է լսեն համաճարակաբանների՞ն, թե՞ տնտեսագետներին: Իրականում այդ թվացյալ հակասությունը գոյություն չունի՝ գրում է Կլաուս Խուլվերշայդտը Süddeutsche Zeitung-ում:
  • Նիդեռնալդներում գտնվող ռեստորաններից մեկում մատուցողները ռոբոտներով են փոխարինվել

    Նիդեռնալդներում գտնվող ռեստորաններից մեկում մատուցողները ռոբոտներով են փոխարինվել

    06.06.2020| 00:05
    Հունիսի մեկից Նիդեռլանդներում գտնվող չինական Royal Palace ռեստորանում մատուցողներին կփոխարինեն ռոբոտները: Այս մասին տեղեկանում ենք korrespondent.net կայքից:
  • Վրաստանի տնտեսության համար Լոնդոնի ու Քեմբրիջի գիտնականները ծրագիր են մշակում

    Վրաստանի տնտեսության համար Լոնդոնի ու Քեմբրիջի գիտնականները ծրագիր են մշակում

    06.06.2020| 00:02
    Վրաստանի տնտեսությունը համավարկից հետո կփորձեն խելքի բերել Լոնդոնի, Քեմբրիջի և նյույորքյան «Դելոյթի» գիտնականները: Վրաստանի վարչապետ Գիորգի Գախարիան հայտարարել է, որ հենց այս համալսարանների տնտեսագտների հետ են վրացի փորձագետներն այժմ աշխատում՝ գտնելու համար ամենաարդյունավետ միջոցները հետճգնաժամային Վրաստանի համար:
  • Գաղտնագրումը լրացնում են տվյալների գողությամբ

    Գաղտնագրումը լրացնում են տվյալների գողությամբ

    05.06.2020| 14:04
    «Կասպերսկի» ընկերության Հայաստանի ներկայացուցչությունը տեղեկացնում է, որ Հայաստանցի օգտատերերի համակարգիչների 0,26 տոկոսը 2020-ի հունվար-մարտին ենթարկվել է վնասաբեր շորթող-գաղտնագրող ծրագրերի գրոհների այն դեպքում, երբ այդ ցուցանիշը Վրաստանում կազմել է 0,29 տոկոսը, իսկ Ադրբեջանում՝ 0,81 տոկոս, վերջինս 9-րդն է այն երկրների ցանկում, որտեղ շորթող տրոյացիների գրոհներին բախված օգտատերերի բաժինն ամենամեծն է։