«Ի­րա­տե­սի» հա­ջորդ հա­մա­րը լույս կտես­նի հու­նի­սի 2-ին:               
 
 • Փա­շի­ն­յա­նը հևո­ցով էր խո­սում, կար­ծես վա­րակ­ված լի­ներ նոր կո­րո­նա­վի­րու­սով

  Փա­շի­ն­յա­նը հևո­ցով էր խո­սում, կար­ծես վա­րակ­ված լի­ներ նոր կո­րո­նա­վի­րու­սով

  24.03.2020| 01:00
  Այս մա­սին, նախ, վկա­յում է իշ­խա­նու­թյուն­նե­րի, մաս­նա­վո­րա­պես վար­չա­պե­տ Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նի և ա­ռող­ջա­պա­հու­թյան նա­խա­րար Ար­սեն Թո­րո­սյա­նի հան­ցա­վոր ան­գոր­ծու­թյու­նը, որն ար­տա­հայտ­վեց նոր կո­րո­նա­վի­րու­սով (COVID-19) վա­րակ­վա­ծու­թյան դեպ­քե­րի ա­ռա­վել մեծ քա­նա­կով հայտ­նի պե­տու­թյուն­նե­րից օ­տա­րերկ­րա­ցի­նե­րի մուտ­քը Հա­յաս­տան ժա­մա­նա­կին չար­գե­լե­լով, ինչ­պես նաև այդ եր­կր­նե­րից Հա­յաս­տան ե­կած ՀՀ քա­ղա­քա­ցի­նե­րին չկա­րան­տի­նաց­նե­լով:
 • Կո­րո­նա­վի­րու­սը կեն­սա­բա­նա­կան պա­տե­րա՞զմ է

  Կո­րո­նա­վի­րու­սը կեն­սա­բա­նա­կան պա­տե­րա՞զմ է

  24.03.2020| 00:56
  Իսկ ին­չու՞ է Ի­րա­նի քա­ղա­քա­ցի­նե­րի ընտ­րու­թյու­նը հենց այդ­պի­սին։ Պա­տաս­խա­նը պարզ է. ԱՄՆ-ի և Իս­րա­յե­լի, նրանց բա­ցա­հայտ ու գաղտ­նի լոբ­բիստ­նե­րի, Դո­նալդ Թրամ­փի և նրա հրեա փե­սա Ջա­րեդ Քուշ­նե­րի, Իս­րա­յե­լի քա­ղա­քա­կան վեր­նա­խա­վի կող­մից Ի­րա­նը ճնշ­ման ու սար­սա­փի են­թար­կե­լու տխ­մար «մար­տա­վա­րու­թյու­նը», որն «ամ­րապ­նդ­վեց» գե­նե­րալ Սո­լեյ­մա­նիի ա­հա­բեկ­չա­կան սպա­նու­թյամբ, հան­գեց­րեց նրան, որ Ի­րա­նում նույ­նիսկ ա­մե­նա­ցածր մա­կար­դա­կում գտն­վող­նե­րը և նախ­կի­նում ինչ-որ կաս­կած­ներ ու­նե­ցող­նե­րը հաս­կա­ցան, որ, ցա­վոք, ճիշտ են Ի­րա­նի զին­վո­րա­կան­նե­րը և քա­ղա­քա­կան ղե­կա­վա­րու­թյու­նը, թե՝ ԱՄՆ-ը և Իս­րա­յելն Ի­րա­նի ժո­ղովր­դի թշ­նա­մի­ներն են։ Ի­րեն լուրջ վեր­լու­ծա­բան հա­մա­րող որևէ մե­կը այլ բան չէր կա­րող սպա­սել։ 
 • «Մի­ջազ­գա­յին հան­րու­թյան ու­ղար­կած «մե­սի­ջը» հս­տակ է՝ հե­ռու մնալ գրաքն­նու­թյու­նից»

  «Մի­ջազ­գա­յին հան­րու­թյան ու­ղար­կած «մե­սի­ջը» հս­տակ է՝ հե­ռու մնալ գրաքն­նու­թյու­նից»

  23.03.2020| 18:28
  Խոր­հր­դա­րա­նը ե­րեկ՝ մար­տի 23-ին, միա­ձայն՝ 117 կողմ ձայ­նով, ըն­դու­նեց մե­կու­սաց­ման կամ ինք­նա­մե­կու­սաց­ման ռե­ժի­մը խախ­տե­լու դեպ­քում քա­ղա­քա­ցի­նե­րի նկատ­մամբ ի­րա­վա­կան պա­տաս­խա­նատ­վու­թյուն սահ­մա­նե­լու նա­խա­գի­ծը:
 • Վիրուսի դեմ կիռվ տվող բուժաշխատողին 50, նախարարին 100-200 տոկոս պարգևավճար․ Բա արդա՞ր է, ժողովո՛ւրդ ջան

  Վիրուսի դեմ կիռվ տվող բուժաշխատողին 50, նախարարին 100-200 տոկոս պարգևավճար․ Բա արդա՞ր է, ժողովո՛ւրդ ջան

  22.03.2020| 22:02
  Վարչապետի այն գրառումը, թե այս օրերին «թագակիր» վիրուսի դեմ կռիվ տվող բուժաշխատողներն աշխատավարձի առնվազն 50 տոկոսի չափով պարգևավճար կստանան, միանշանակ ընդունել չենք կարող: Ամեն վայրկյան կյանքը վտանգի ենթարկող մարդիկ 50 տոկոս պարգևավճարի չէ, որ արժանի են:
 • Ինֆոդեմիան նույնքան վտանգավոր է, որքան՝ պանդեմիան

  Ինֆոդեմիան նույնքան վտանգավոր է, որքան՝ պանդեմիան

  20.03.2020| 13:05
  Ճգնաժամի ժամանակ ասեկոսեները ու սուտ տեղեկությունները տարածվում են հատկապես արագ՝ գրում է Սիմոն Խուրտցը Süddeutsche Zeitung-ում:
 • Իսրայելցի բժիշկները փոխում են կորոնավիրուսի մասին պատկերացումները

  Իսրայելցի բժիշկները փոխում են կորոնավիրուսի մասին պատկերացումները

  20.03.2020| 13:01
  Կորոնավիրուսի պանդեմիան անցնում է շատ ավելի թեթև, քան ենթադրվում էր, կարանտինը թույլ է տալիս նվազեցնել առողջապահական համակարգի ծանրաբեռնվածությունը՝ հայտարարել են իսրայելցի բժիշկները՝ РИА Новости-ին հարցազրուցում:
 • Թո­րո­ս­յա­նի փա­փուկ բար­ձը չօգ­նեց

  Թո­րո­ս­յա­նի փա­փուկ բար­ձը չօգ­նեց

  20.03.2020| 03:27
  Վլա­դի­միր Վի­սոց­կին երբ ստեղ­ծում էր այս տո­ղե­րը, ո՜վ գի­տի ինչ տի­պի վի­րուս էր տա­րած­ված աշ­խար­հում այդ ժա­մա­նակ։ Վի­րուս­նե­րը միշտ էլ ե­ղել են, բո­լոր ժա­մա­նակ­նե­րում։ Մեր օ­րե­րում տոն տվողն ու մարդ­կանց (իշ­խա­նա­վոր, թե շար­քա­յին) գոր­ծո­ղու­թյան մեջ դնո­ղը կո­րո­նա­վի­րուսն է։
 • ...ՈՒ­րիշ է նաև ստեր ներ­կա­յաց­նող վար­չա­պետ ու­նե­նա­լու ա­ռու­մով

  ...ՈՒ­րիշ է նաև ստեր ներ­կա­յաց­նող վար­չա­պետ ու­նե­նա­լու ա­ռու­մով

  20.03.2020| 02:37
  Հա­յաս­տա­նում ե­րեկ ա­ռա­վոտ­վա դրու­թյամբ նոր կո­րո­նա­վի­րու­սով (COVID-19) վա­րակ­վա­ծու­թյան 115 հաս­տատ­ված դեպք կար, նրան­ցից բուժ­ված էր ըն­դա­մե­նը մե­կը:
 • Կո­րո­նա­վի­րու­սը կեն­սա­բա­նա­կան պա­տե­րա՞զմ է

  Կո­րո­նա­վի­րու­սը կեն­սա­բա­նա­կան պա­տե­րա՞զմ է

  20.03.2020| 02:32
  Չա­րա­բաս­տիկ կո­րո­նա­վի­րուսն ինչ-որ նոր բան մտց­րեց մո­լո­րա­կի քա­ղա­քա­կան կյան­քի մեջ։ Եվ դա նկա­տե­լի է բո­լո­րին։ Բայց մենք այժմ չենք քն­նար­կի, թե որ­տե­ղից հայ­տն­վեց այդ կո­րո­նա­վի­րու­սը, ին­չու է այդ­քան ա­րագ տա­րած­վում։ Այս­տեղ ի­րենց խոս­քը պետք է ա­սեն մաս­նա­գետ­նե­րը, այդ թվում՝ միկ­րո­կեն­սա­բան­նե­րը և հա­մա­ճա­րա­կա­բան­նե­րը։ Մենք ա­ռա­ջար­կում ենք դի­տար­կել այն, թե ինչ­պես ո­մանք ո­րո­շե­ցին օգտ­վել ստեղծ­ված ի­րա­վի­ճա­կից ու լու­ծել նաև քա­ղա­քա­կան խն­դիր­ներ։
 • Դա­տա­րա­նը չեք հար­գում, գո­նե բժշ­կի մաս­նա­գի­տու­թ­յու­նը հար­գեք

  Դա­տա­րա­նը չեք հար­գում, գո­նե բժշ­կի մաս­նա­գի­տու­թ­յու­նը հար­գեք

  20.03.2020| 01:57
  Այս օ­րե­րին առն­վազն տա­րօ­րի­նակ է ըն­կալ­վում, երբ ա­ռող­ջա­պա­հու­թյան նա­խա­րա­րը հան­րու­թյա­նը վի­րու­սի մա­սին տե­ղե­կու­թյուն­ներ, վի­ճա­կագ­րու­թյուն հայտ­նե­լու փո­խա­րեն, խո­սում է դա­տա­րա­նի մի վճ­ռի մա­սին, ո­րը նրան պար­տադ­րում է նե­րո­ղու­թյուն խնդ­րել բժշ­կից։