• Մուլտիկուլտուրալիզմ կամ դժբախտ գոյություն

  Մուլտիկուլտուրալիզմ կամ դժբախտ գոյություն

  27.06.2020| 07:12
  1971-ին ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ում «Ռասա և մշակույթ» ելույթում Լևի-Ստրոսը առաջադրեց պահպանողական գաղափար, որ վերապրելու համար հասարակությունները պետք է պահպանեն մշակութային պաշտպանության որոշակի մակարդակ:
 • Սաակաշվիլին իմ նկատմամբ ոտնձգություն է իրականացրել. Կանդելակի

  Սաակաշվիլին իմ նկատմամբ ոտնձգություն է իրականացրել. Կանդելակի

  26.06.2020| 19:48
  «Վրաստանի նախկին նախագահ Միխեիլ Սաակաշվիլին իմ հանդեպ որոշակի ոտնձգություններ է իրականացրել: Նման հայտարարություն է արել ռուս-վրացական արմատներով հաղորդավարուհին:
 • Իսկ Վահե Գրիգորյանը երբևէ մտածե՞լ է եկամուտ չունեցող գոնե մի քաղաքացու մասին

  Իսկ Վահե Գրիգորյանը երբևէ մտածե՞լ է եկամուտ չունեցող գոնե մի քաղաքացու մասին

  26.06.2020| 19:41
  Երբ իրավաբան մարդը վրդովվում է այն հարցից, թե ինչու է անգործության պատճառով աշխատավարձ ստանում, հետո էլ ասում է, թե «որպես ՀՀ քաղաքացի` մտածե՞լ ենք այն մասին, թե ինչով է ապրում այդ դատավորը, ուրիշ ի՞նչ եկամուտ ունի», ուզում ես հասկանալ նախ այս մարդն ընդհանրապես իրավաբանության հետ ինչ կապ ունի, հետո էլ որպես բարձրագույն դատարանի դատավոր, նա երբևէ մտածե՞լ է, թե ինչպես են ապրում այն հարյուր հազարավոր մասնագետներ, որոնք միակ եկամտի աղբյուրից էլ են անգամ զրկված։
 • Նա ճա­նա­պարհ հար­թեց Ստամ­բու­լ­յան կոն­վեն­ցիա­յի վա­վե­րաց­ման հա­մար

  Նա ճա­նա­պարհ հար­թեց Ստամ­բու­լ­յան կոն­վեն­ցիա­յի վա­վե­րաց­ման հա­մար

  26.06.2020| 01:18
  Ոչ միայն աշ­խար­հահռ­չակ եր­գիչ, այլև աշ­խար­հահռ­չակ հա­մա­սե­ռա­մոլ, այ­լա­սեր­ված Էլ­թոն Ջո­նի ըն­կեր, բա­րե­կամ, ՀՀ նա­խա­գա­հի պաշ­տո­նը զբա­ղեց­նող Ար­մեն Սարգ­սյա­նը վե­րոն­շյալ գոր­ծո­ղու­թյու­նը կա­տա­րել է Էլ­թոն Ջո­նին Երևա­նում պատ­վե­լուց, մե­ծա­րե­լուց 2 տա­րի անց, իսկ ա­վե­լի ո­րո­շա­կի հու­նի­սի 24-ին, ժա­մը 00:47-ին ստո­րագ­րե­լով փա­շի­նյա­նա­կան իշ­խա­նու­թյան կող­մից ի­րեն ներ­կա­յաց­ված հա­կա­սահ­մա­նադ­րա­կան օ­րեն­քը:
 • Վեր­ջա­պես ա­զատ­վեք չե­ղած հե­ղա­փո­խու­թ­յան ուր­վա­կա­նից

  Վեր­ջա­պես ա­զատ­վեք չե­ղած հե­ղա­փո­խու­թ­յան ուր­վա­կա­նից

  26.06.2020| 00:54
  Ա­նա­սե­լիո­րեն ապ­շած եմ. «Իմ քայ­լը» խմ­բակ­ցու­թյու­նը Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նի ե­րեկ­վա ե­լույ­թից հե­տո չծա­փա­հա­րեց նրան: Ի՞նչ է պա­տա­հել «ծա­փե­րի» խոր­հր­դա­րա­նին, չլի­նի՝ կաշ­կանդ­ված են իմ­քայ­լա­կան­նե­րը, որ հեր­թա­կան «դմփ-դմփ-հուն» չձո­նե­ցին բո­լո­րի «պոր­տը տե­ղը դրած» երկ­րի ա­ռաջ­նոր­դին, ո­րը, ի դեպ, Ազ­գա­յին ժո­ղո­վի ամ­բիո­նից կա­ռա­վա­րու­թյան անց­նող տար­վա աշ­խա­տանք­նե­րի կա­տա­րո­ղա­կան­ներ էր, իբր, ներ­կա­յաց­նում:
 • Դի­մակ բա­ժա­նող «չի­նով­նիկ­նե­րից» «տնա­կան օ­ղի ու պին­ցետ» կխնդ­րեի

  Դի­մակ բա­ժա­նող «չի­նով­նիկ­նե­րից» «տնա­կան օ­ղի ու պին­ցետ» կխնդ­րեի

  26.06.2020| 00:46
  Ա­ռող­ջա­պա­հու­թյան նա­խա­րա­րու­թյունն օ­րեն­սդ­րա­կան փա­թեթ է մշա­կում ար­տա­կարգ դրու­թյան պայ­ման­նե­րում ա­ռող­ջա­պա­հա­կան հա­մա­կար­գի կենտ­րո­նաց­ված կա­ռա­վա­րում ու­նե­նա­լու հա­մար։ Երբ այս լու­րը կար­դա­ցի ա­ռող­ջա­պա­հու­թյան նա­խա­րար Ար­սեն Թո­րո­սյա­նի Facebook-ի է­ջում, ա­ռա­ջին բա­նը, որ մտ­քիս ե­կավ, լո­ռե­ցու բա­ռու­բա­նին հա­տուկ միտքն էր՝ «իբր էն կու­ռը դեսն ա ա­րել» (նշա­նա­կու­թյու­նը՝ ա­մեն ինչ հրա­շա­լիո­րեն կա­տա­րել է), հի­մա էլ օ­րենք գրե­լուն է ան­ցել:
 • «Այն լրատ­վա­մի­ջոց­նե­րը, ո­րոնք թավ­շ­յա դրո­շը չեն պար­զել, նրանց դեմ ա­ռա­ջին օ­րից ար­շավ են սկ­սել»

  «Այն լրատ­վա­մի­ջոց­նե­րը, ո­րոնք թավ­շ­յա դրո­շը չեն պար­զել, նրանց դեմ ա­ռա­ջին օ­րից ար­շավ են սկ­սել»

  26.06.2020| 00:42
  Մենք բազ­միցս ար­ձա­նագ­րել ենք, որ ՍԴ-ն սե­փա­կան ճա­շա­կով վե­րաձևե­լուց հե­տո իշ­խա­նու­թյան հա­ջորդ թի­րա­խը լրատ­վա­մի­ջոց­ներն են լի­նե­լու։ Չնա­յած ԶԼՄ-նե­րի դեմ ար­շա­վը մեկ­նար­կել է այս իշ­խա­նու­թյան կա­ռա­վար­ման հենց ա­ռա­ջին օ­րից, ո­րով­հետև գործ ու­նենք քն­նա­դա­տու­թյու­նը չհան­դուր­ժող քա­ղա­քա­կան ու­ժի հետ։
 • Մի հար­ցապնդ­ման, թե մի սինդ­րո­մի պատ­մու­թ­յուն

  Մի հար­ցապնդ­ման, թե մի սինդ­րո­մի պատ­մու­թ­յուն

  26.06.2020| 00:14
  Ե­րեկ ար­տա­հերթ նս­տաշր­ջա­նում ԱԺ-ն քն­նար­կում էր Հաշ­վեքն­նիչ պա­լա­տի 2019-ի գոր­ծու­նեու­թյու­նը, ի թիվս այլ կա­ռույց­նե­րի՝ ԿԲ-ի, ԿԸՀ-ի: Ի տար­բե­րու­թյուն այլ օ­րե­րի՝ հա­մա­րյա սո­վո­րա­կան օր էր խոր­հր­դա­րա­նում՝ չհաշ­ված մի քա­նի ե­լույթ­ներ: Եվ այդ մի քա­նի­սից մե­կը ան­կախ պատ­գա­մա­վոր Ար­ման Բա­բա­ջա­նյա­նի ե­լույթն էր՝ Հաշ­վեքն­նիչ պա­լա­տի գոր­ծու­նեու­թյան քն­նարկ­ման ժա­մա­նակ:
 • ՍԴ-ի նկատմամբ «հաղ­թա­նա­կը» ժա­մա­նա­կա­վոր և վտան­գա­վոր է

  ՍԴ-ի նկատմամբ «հաղ­թա­նա­կը» ժա­մա­նա­կա­վոր և վտան­գա­վոր է

  26.06.2020| 00:09
  «Ի­րա­տե­սի» զրու­ցա­կիցն է «Այ­լընտ­րան­քա­յին նա­խագ­ծե­րի խումբ» նա­խա­ձեռ­նու­թյան ներկա­յա­ցու­ցիչ, ԱԺ նախ­կին պատ­գա­մա­վոր ՎԱ­ՀԵ ՀՈՎ­ՀԱՆ­ՆԻ­ՍՅԱ­ՆԸ:
 • Ալմազբեկ Ատամբաևը դատապարտվեց 11 տարվա ազատազրկման

  Ալմազբեկ Ատամբաևը դատապարտվեց 11 տարվա ազատազրկման

  24.06.2020| 14:11
  Բիշկեկի դատարանը Ղրղզստանի նախկին նախագահ Ալմազբեկ Ատամբաևին դատապարտեց 11 տարի, 2 ամիս ազատազրկման կոռուպցիայի գործով: