ReAnimania 2019
 
 • «Նոր» Հա­յաս­տա­նում էլ են մարդ ծե­ծում

  «Նոր» Հա­յաս­տա­նում էլ են մարդ ծե­ծում

  24.09.2019| 00:04
  Թվում էր, թե «նոր» Հա­յաս­տա­նում չպետք է լի­նեին պաշ­տո­նյա­ներ, ո­րոնց մաս­նակ­ցու­թյամբ մար­դուն, այն էլ ու­սա­դի­րով, ծե­ծե­լով մահ­վան դու­ռը հասց­նեն։ Բայց ըն­դա­մե­նը թվում էր։
 • Որքան թոշակ են ստանում Ռուսաստանի «աստղերը»

  Որքան թոշակ են ստանում Ռուսաստանի «աստղերը»

  22.09.2019| 23:04
  «Звезда» հեռուստալիքը «հաշվել է» ռուսական էստրադայի ներկայացուցիչների՝ կենսաթոշակի փողերը: Ամենից «կլորիկ» թոշակառուն Ալլա Պուգաչովան, որ 47 հազար ռուբլի է ստանում:
 • Երեք տաս­նա­մ­յակ՝ նկու­ղում

  Երեք տաս­նա­մ­յակ՝ նկու­ղում

  20.09.2019| 01:09
  Լո­ռու մար­զի Գյու­լա­գա­րակ գյու­ղում բնակ­վող Սու­քիա­սյան­նե­րի ըն­տա­նի­քը տա­րի­ներ շա­րու­նակ ապ­րել է խո­նավ ու սա­ռը նկու­ղում: Բա­րե­կե­ցիկ կյան­քով ապ­րե­լու նրանց ո­րո­շու­մը ձա­խող­վել է 1988-ի երկ­րա­շար­ժի պատ­ճա­ռով:
 • Ես քո մաս­նիկն եմ, հո՛ղ

  Ես քո մաս­նիկն եմ, հո՛ղ

  20.09.2019| 00:52
  Յոթ տաս­նյա­կից մի քիչ անց էր, ու Վա­յոց ձո­րի տաք արևի լույ­սը կա­րող էր վա­յե­լել, ե­թե սիր­տը դի­մա­նար մինչև սեպ­տեմ­բե­րի 20-ը, քա­նի որ հե­ռա­վոր Ռու­սաս­տա­նից զա­վակ­ներն ու թոռ­նե­րը շնոր­հա­վո­րե­լու էին հեր­թա­կան տա­րե­դար­ձը, իսկ Հա­յաս­տա­նում ապ­րող դուստ­րը, թոռ­ներն ու հա­րա­զատ­նե­րը հեր­թա­կան ա­նակն­կա­լով նրա օ­րը լց­նե­լու էին խին­դով:
 • Թե ինչ­պես ես անզ­գու­շա­բար կոր­ծա­նե­ցի ԽՍՀՄ-ը

  Թե ինչ­պես ես անզ­գու­շա­բար կոր­ծա­նե­ցի ԽՍՀՄ-ը

  20.09.2019| 00:48
  Ա­մուլ­սա­րի մա­սին շատ են գրում ու խո­սում, բայց այս խնդ­րին պետք է մո­տե­նալ նաև մեկ այլ, զուտ տեխ­նի­կա­կան տե­սա­կե­տից ու փոր­ձել հաս­կա­նալ, թե ին­չու է Փա­շի­նյա­նը շա­րու­նա­կում այդ­պի­սի հա­մա­ռու­թյամբ շարժ­վել ժա­ղովր­դի կամ­քին հա­կա­ռակ, ին­չու է մո­ռա­ցել, որ ոչ վաղ ան­ցյա­լում նա լսում էր մարդ­կանց ձայ­նը, կի­սում նրանց մտա­հո­գու­թյուն­նե­րը և, ա­ռանց եր­կմ­տե­լու, պատ­րաստ էր կանգ­նե­լու ժո­ղովր­դի կող­քին:
 • Բուժսպասարկում՝ զբոսաշրջիկներին

  Բուժսպասարկում՝ զբոսաշրջիկներին

  20.09.2019| 00:33
  Հա­յաս­տա­նը ոչ միայն որ­պես հե­տաքր­քիր եր­կիր է գրա­վում զբո­սաշր­ջիկ­նե­րին, այլև սկ­սել է հե­տաք­րք­րել բժշ­կա­կան տու­րիզ­մի ա­ռու­մով։ Մեզ են դի­մում տար­բեր եր­կր­նե­րի զբո­սաշր­ջիկ­ներ, խնդ­րե­լով ճշ­տել, թե ինչ ար­տո­նու­թյուն­ներ են սահ­ման­ված ի­րենց հա­մար։
 • Գու­ցե Վա­նե­ց­յա­նը դառ­նա այն այ­լընտ­րան­քը, ո­րի շուր­ջը կա­րող են հա­մախմբ­վել շատ ու­ժեր

  Գու­ցե Վա­նե­ց­յա­նը դառ­նա այն այ­լընտ­րան­քը, ո­րի շուր­ջը կա­րող են հա­մախմբ­վել շատ ու­ժեր

  20.09.2019| 00:22
  Այս­պես կոչ­ված թավ­շյա հե­ղա­փո­խու­թյու­նից հե­տո ՀՀ վար­չա­պետ Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նին, ինչ­պես ինքն է բազ­միցս խոս­տո­վա­նել, ա­մե­նա­շա­տը մտա­հո­գում էր իշ­խա­նու­թյան ներ­սում այն­պի­սի հա­մա­կար­գի ձևա­վո­րու­մը, ո­րը կկան­խի տուր­բու­լենտ փու­լում հնա­րա­վոր կո­լապս­նե­րը, ո­րոնք կա­րող էին լուրջ դժ­գո­հու­թյուն­նե­րի և ան­կա­յու­նու­թյան պատ­ճառ դառ­նալ, ին­չի հետևան­քով Փա­շի­նյանն ինչ­պես հեշտ հայ­տն­վել էր իշ­խա­նու­թյան ղե­կին, նույն հեշտ ու ա­րագ ձևով կա­րող էր դուրս մղ­վել իշ­խա­նու­թյու­նից։
 • Ամեն տարի աշխարհում գրեթե 3 մլն հղի կին և նորածին է մահանում

  Ամեն տարի աշխարհում գրեթե 3 մլն հղի կին և նորածին է մահանում

  19.09.2019| 23:15
  Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության ներկայացրած տվյալների համաձայն՝ ամեն տարի աշխարհում 2.8 մլն հղի կին ու նորածին է մահանում: РИА Новости-ի փոխանցմամբ՝ կանայք և նորածիններն ավելի շատ խոցելի են ծննդաբերության ժամանակ ու դրանից հետո:
 • Շուրջ 500 երեխա ամռանը զբաղվել է ակտիվ ընթերցանությամբ

  Շուրջ 500 երեխա ամռանը զբաղվել է ակտիվ ընթերցանությամբ

  19.09.2019| 14:19
  Շուրջ 500 երեխաներ 2019-ի ամառային արձակուրդի ընթացքում ընթերցել են տասնյակ գրքեր, մասնակցել գրական քննարկումների ու միջոցառումների, կարծիքներ են գրել գրքերի վերաբերյալ, ակտիվ գրական կյանք են վարել:
 • Ամառը, համացանցը և երեխաները

  Ամառը, համացանցը և երեխաները

  19.09.2019| 13:57
  Անցած ամառային արձակուրդներին հայաստանցի երեխաներին առավել հետաքրքրել է հաղորդակցումը (51,96%), ծրագրային ապահովումը և երաժշտությունը սոցիալական ցանցերում, ինչպես նաև YouTube-ի տեսանյութերը, նոր սերիալները և ֆիլմերը։