• Ալվինա Գյուլումյան. ԱԺ-ն քաղաքական մարմին է, և օրենքների ընդունումը կարող է լինել քաղաքականության արդյունք

  Ալվինա Գյուլումյան. ԱԺ-ն քաղաքական մարմին է, և օրենքների ընդունումը կարող է լինել քաղաքականության արդյունք

  23.06.2020| 15:19
  Վենետիկի հանձնաժողովի խորհրդատվության մեջ կան այնպիսի կետեր, որոնց իշխող քաղաքական ուժը չի հետևել, բայց դրանք, իհարկե, խորհրդատվական եզրակացություն են, և ամեն կոնկրետ դեպքում պետք է գնահատվեն՝ լրագրողների հետ ճեպազրույցում ասաց ՍԴ դատավոր Ալվինա Գյուլումյանը՝ անդրադառնալով սահմանադրական փոփոխությունների որոշմանը, որոնց համաձայն՝ ՍԴ 12 տարի պաշտոնավարած դատավորները պետք է լքեն պաշտոնը։
 • Հրայր Թովմասյանը` սահմանադրական փոփոխությունների նախագծի մասին

  Հրայր Թովմասյանը` սահմանադրական փոփոխությունների նախագծի մասին

  23.06.2020| 15:16
  ՀՀ գործող Սահմանադրությամբ, որի հեղինակներից մեկը ես եմ, սահմանադրական փոփոխությունները ենթակա են նախնական սահմանադրական վերահսկողության, հիմա ես փաստ եմ արձանագրում, որ ՀՀ Սահմանադրական դատարանը նման փաստաթուղթ չի քննարկել՝ լրագրողների հետ ճեպազրույցին ասաց ՍԴ նախագահ Հրայր Թովմասյանը՝ անդրադառնալով ԱԺ ընդունած սահմանադրական փոփոխություններ կատարելու համար ՍԴ չդիմելու հարցին:
 • Այդ հոգ­նու­թ­յու­նը կյան­քի մա­սին

  Այդ հոգ­նու­թ­յու­նը կյան­քի մա­սին

  23.06.2020| 01:42
  Հու­նի­սի 21-ը բու­ժաշ­խա­տո­ղի օրն էր։ Կա­րող ենք ա­սել, որ բու­ժաշ­խա­տող­նե­րի կարևո­րու­թյու­նը զգում ենք ա­մեն օր, գնա­հա­տում ենք կամ դժ­գո­հում, լավ ու վատ ենք ա­սում, խու­սա­փում ենք կամ ա­մեն ա­ռի­թով թա­կում նրանց դու­ռը։
 • Հա­յաս­տա­նի տա­րած­քի մոտ 80 տո­կո­սը են­թարկ­վում է դեգ­րա­դա­ցիա­յի

  Հա­յաս­տա­նի տա­րած­քի մոտ 80 տո­կո­սը են­թարկ­վում է դեգ­րա­դա­ցիա­յի

  23.06.2020| 01:41
  Մինչ երկ­րա­գուն­դը պայ­քա­րում է իր 1,5 մի­լիարդ հեկ­տար` յու­րա­հա­տուկ բու­սա­կան և կեն­դա­նա­կան աշ­խար­հով ա­նա­պա­տա­յին տա­րած­քը «բու­ժե­լու» հա­մար, ՄԱԿ-ի Գլ­խա­վոր ա­սամբ­լեան դեռևս 23 տա­րի ա­ռաջ՝ 1994 թվա­կա­նին, ըն­դու­նեց «Ա­նա­պա­տաց­ման դեմ պայ­քա­րի մա­սին ե­րաշ­տի և/կամ ա­նա­պա­տաց­ման են­թարկ­ված եր­կր­նե­րում, մաս­նա­վո­րա­պես` Աֆ­րի­կա­յում» կոն­վեն­ցիան, ո­րը ստո­րագ­րած ա­ռա­ջին եր­կր­նե­րից էր Հա­յաս­տա­նը:
 • «Լճա­շեն­ցի­նե­րի միա­վոր­ման» դռ­նե­րը բաց են բո­լոր լճա­շեն­ցի­նե­րի առջև

  «Լճա­շեն­ցի­նե­րի միա­վոր­ման» դռ­նե­րը բաց են բո­լոր լճա­շեն­ցի­նե­րի առջև

  23.06.2020| 01:38
  Լճա­շեն­ցի­նե­րին սկ­սել է միա­վո­րել վեր­ջերս ստեղծ­ված «Լճա­շեն­ցի­նե­րի միա­վո­րում» ՀԿ-ն։ ՀԿ-ի նա­խա­գահ ՊԱ­ՊԻՆ ՄՈՒ­ՐԱ­ԴՅԱ­ՆԻ հետ զրու­ցում ենք ՀԿ-ի նպա­տակ­նե­րի մա­սին։
 • Իշխա­նու­թ­յու­նը զր­պար­տում է ու վի­րա­վո­րում, բայց տու­գանք պա­հան­ջում ԶԼՄ-ից

  Իշխա­նու­թ­յու­նը զր­պար­տում է ու վի­րա­վո­րում, բայց տու­գանք պա­հան­ջում ԶԼՄ-ից

  23.06.2020| 01:34
  Եր­բեմն այն­պի­սի տպա­վո­րու­թյուն է, որ այս իշ­խա­նու­թյունն ինքն իր դեմ ո­րո­շում ու օ­րենք է ըն­դու­նում, ա­նում քայ­լեր, ո­րոնք նախ­կի­նում մեր­ժում էր, ի­մա՝ ինքն իր դեմ է աշ­խա­տում։
 • «Բարձ­րաց­նում են Ծա­ռու­կ­յա­նի վար­կա­նի­շը»

  «Բարձ­րաց­նում են Ծա­ռու­կ­յա­նի վար­կա­նի­շը»

  23.06.2020| 01:30
  Սո­ցիո­լոգ Ա­ՀԱ­ՐՈՆ Ա­ԴԻ­ԲԵ­ԿՅԱ­ՆԸ‚ խո­սե­լով Հա­յաս­տա­նի ներ­քա­ղա­քա­կան վի­ճա­կի մա­սին‚ նկա­տում է‚ որ իշ­խող քա­ղա­քա­կան ու­ժը փոր­ձում է հաս­տա­տել‚ որ միակն է‚ և ա­մեն ինչ պետք է կա­տար­վի իր գի­տու­թյամբ ու իր թե­լադ­րան­քով‚ մյուս ու­ժե­րը պետք է դառ­նան իր գոր­ծա­կալ­նե­րը‚ և ով կողմ չէ‚ ըստ իշ­խա­նու­թյան‚ դեմ է Հա­յաս­տա­նում տե­ղի ու­նե­ցող բա­րե­փո­խում­նե­րին։
 • Դժ­գոհ են Ռուս­տամ Բա­դա­ս­յա­նից

  Դժ­գոհ են Ռուս­տամ Բա­դա­ս­յա­նից

  23.06.2020| 01:28
  «Իմ քայ­լը» խմ­բակ­ցու­թյան՝ նա­խորդ շա­բաթ­վա ա­վար­տին տե­ղի ու­նե­ցած նիս­տի ժա­մա­նակ, ո­րին մաս­նակ­ցել է վար­չա­պետ Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նը, օ­րա­կար­գում է ե­ղել նաև ար­դա­րա­դա­տու­թյան նա­խա­րար Ռուս­տամ Բա­դա­սյա­նի հար­ցը: «Ի­րա­տե­սի» տե­ղե­կու­թյուն­նե­րով՝ իմ­քայ­լա­կան­նե­րին խս­տա­գույնս ան­հան­գս­տաց­նում է այն հան­գա­ման­քը, որ դա­տաի­րա­վա­կան ո­լոր­տում իշ­խա­նու­թյու­նը մե­կը մյու­սից հետևից ձա­խո­ղում­ներ է գրան­ցում: «Ձա­խո­ղում աս­վա­ծը, ի­հար­կե, իշ­խա­նու­թյան դի­տան­կյու­նով է ձա­խո­ղում:
 • ՍԴ-ին գո­նե վա­րա­կի դեմ պայ­քա­րում չմե­ղադ­րեք

  ՍԴ-ին գո­նե վա­րա­կի դեմ պայ­քա­րում չմե­ղադ­րեք

  23.06.2020| 01:17
  Պատ­կե­րաց­րեք մի վի­րա­բույժի, ո­րը հի­վան­դի հա­րա­զատ­նե­րին նա­խա­պես խոս­տա­ցել էր, թե նրա ա­ռող­ջու­թյան հա­մար ա­մեն ինչ կա­նի, նշ­տա­րը վերց­րել ու խառ­նում է հի­վան­դի փո­րո­տի­քը՝ վնա­սե­լով բո­լոր օր­գան­նե­րը։ Այս­պես է նաև մեր երկ­րում, որ­տեղ իշ­խա­նու­թյունն ան­գամ նոր­մալ բժիշկ էլ չէ, իսկ հի­վան­դը՝ եր­կի­րը, ծայ­րա­հեղ ծանր վի­ճա­կում է։
 • Ով լիներ, որ չհպարտանար

  Ով լիներ, որ չհպարտանար

  22.06.2020| 23:03
  Այսօր խորհրդարանական մեծամասնությունը կրկին տարերքի մեջ էր։ Սահամանդրական փոփոխությունների նախագիծը երկու ընթերցմամբ ու միաձայն ընդունեցին՝ խախտելով հենց այդ սահմանադրությունը։