ReAnimania 2019
 
 • «Աղ­քատ բյու­ջե ու­նե­ցող փոքր հա­մայնք­նե­րին կա­ռա­վա­րու­թ­յու­նը պետք է ձեռք մեկ­նի ու մեկ­նում է»

  «Աղ­քատ բյու­ջե ու­նե­ցող փոքր հա­մայնք­նե­րին կա­ռա­վա­րու­թ­յու­նը պետք է ձեռք մեկ­նի ու մեկ­նում է»

  24.09.2019| 00:43
  Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թյան Ա­րա­գա­ծոտ­նի մար­զը հիմ­նադր­վել է 1996 թվա­կա­նին, այն իր ա­նու­նը ժա­ռան­գել է պատ­մա­կան Այ­րա­րատ աշ­խար­հի Ա­րա­գա­ծոտն գա­վա­ռի ա­նու­նից: Մարզն իր աշ­խար­հագ­րա­կան դիր­քով գտն­վում է մայ­րա­քա­ղաք Երևա­նի և ՀՀ ա­մե­նա­բարձր լեռ­նա­գա­գա­թի` Ա­րա­գա­ծի միջև:
 • Դա՞ եք հա­վաս­տել Լա­րա­յին, ԵՄ-ի, ՄԱԿ-ի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րին և այ­լոց

  Դա՞ եք հա­վաս­տել Լա­րա­յին, ԵՄ-ի, ՄԱԿ-ի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րին և այ­լոց

  24.09.2019| 00:30
  Քա­ղա­քա­ցիա­կան հա­սա­րա­կու­թյան ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րի և ՀՀ վար­չա­պե­տի ս. թ. սեպ­տեմ­բե­րի 13-ին կա­յա­ցած հան­դիպ­ման ըն­թաց­քում, ըստ «Ժո­ղո­վուրդ» օ­րա­թեր­թի տե­ղե­կու­թյուն­նե­րի, Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նը հայ­տա­րա­րել է, որ Ստամ­բու­լյան կոն­վեն­ցիան վա­վե­րաց­վե­լու է:
 • Երևա­նը շա­րու­նա­կում է թաղ­ված մնալ աղ­բի մեջ

  Երևա­նը շա­րու­նա­կում է թաղ­ված մնալ աղ­բի մեջ

  24.09.2019| 00:18
  Նկարն ար­ված է սեպ­տեմ­բե­րի 21-ին՝ Ան­կա­խու­թյան տո­նա­կան օ­րը, Երևա­նի սր­տում՝ Ավ. Ի­սա­հա­կյա­նի ար­ձա­նի մո­տա­կայ­քում։ Մայ­րա­քա­ղա­քում աղ­բա­հա­նու­թյան հարցն այդ­պես էլ չի լուծ­վում։
 • Ոստիկանության առաջ խնդիր է դրված

  Ոստիկանության առաջ խնդիր է դրված

  24.09.2019| 00:08
  ԱՄՆ-ից վե­րա­դառ­նա­լուց հե­տո Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նը վերս­տին ցն­ցե­լու է կա­ռա­վա­րու­թյու­նը, ո­րից կտու­ժի նաև ԱԺ-ն։
 • Ռու­սաս­տա­նը Հա­յաս­տա­նում իր «մար­դուն» գտել է

  Ռու­սաս­տա­նը Հա­յաս­տա­նում իր «մար­դուն» գտել է

  24.09.2019| 00:08
  Հետևե­լով Նի­կոլ Փա­շի­նյան-Ար­թուր Վա­նե­ցյան փոխհ­րաձ­գու­թյա­նը, պետք է փաս­տել, որ Փա­շի­նյա­նը ճիշտ կա­նի գո­նե այս ան­գամ «հրա­դա­դար» հայ­տա­րա­րի։ Իսկ ԱԱԾ նախ­կին ղե­կա­վարն այս էլ երկ­րորդ ան­գամ հս­տակ ար­ձա­նագ­րում է. «Ա­սել եմ և նո­րից եմ կրկ­նում՝ չփոր­ձեք ինձ կա­պել նախ­կին­նե­րի հետ»։
 • «Նոր» Հա­յաս­տա­նում էլ են մարդ ծե­ծում

  «Նոր» Հա­յաս­տա­նում էլ են մարդ ծե­ծում

  24.09.2019| 00:04
  Թվում էր, թե «նոր» Հա­յաս­տա­նում չպետք է լի­նեին պաշ­տո­նյա­ներ, ո­րոնց մաս­նակ­ցու­թյամբ մար­դուն, այն էլ ու­սա­դի­րով, ծե­ծե­լով մահ­վան դու­ռը հասց­նեն։ Բայց ըն­դա­մե­նը թվում էր։
 • Որքան թոշակ են ստանում Ռուսաստանի «աստղերը»

  Որքան թոշակ են ստանում Ռուսաստանի «աստղերը»

  22.09.2019| 23:04
  «Звезда» հեռուստալիքը «հաշվել է» ռուսական էստրադայի ներկայացուցիչների՝ կենսաթոշակի փողերը: Ամենից «կլորիկ» թոշակառուն Ալլա Պուգաչովան, որ 47 հազար ռուբլի է ստանում:
 • Երեք տաս­նա­մ­յակ՝ նկու­ղում

  Երեք տաս­նա­մ­յակ՝ նկու­ղում

  20.09.2019| 01:09
  Լո­ռու մար­զի Գյու­լա­գա­րակ գյու­ղում բնակ­վող Սու­քիա­սյան­նե­րի ըն­տա­նի­քը տա­րի­ներ շա­րու­նակ ապ­րել է խո­նավ ու սա­ռը նկու­ղում: Բա­րե­կե­ցիկ կյան­քով ապ­րե­լու նրանց ո­րո­շու­մը ձա­խող­վել է 1988-ի երկ­րա­շար­ժի պատ­ճա­ռով:
 • Ես քո մաս­նիկն եմ, հո՛ղ

  Ես քո մաս­նիկն եմ, հո՛ղ

  20.09.2019| 00:52
  Յոթ տաս­նյա­կից մի քիչ անց էր, ու Վա­յոց ձո­րի տաք արևի լույ­սը կա­րող էր վա­յե­լել, ե­թե սիր­տը դի­մա­նար մինչև սեպ­տեմ­բե­րի 20-ը, քա­նի որ հե­ռա­վոր Ռու­սաս­տա­նից զա­վակ­ներն ու թոռ­նե­րը շնոր­հա­վո­րե­լու էին հեր­թա­կան տա­րե­դար­ձը, իսկ Հա­յաս­տա­նում ապ­րող դուստ­րը, թոռ­ներն ու հա­րա­զատ­նե­րը հեր­թա­կան ա­նակն­կա­լով նրա օ­րը լց­նե­լու էին խին­դով:
 • Թե ինչ­պես ես անզ­գու­շա­բար կոր­ծա­նե­ցի ԽՍՀՄ-ը

  Թե ինչ­պես ես անզ­գու­շա­բար կոր­ծա­նե­ցի ԽՍՀՄ-ը

  20.09.2019| 00:48
  Ա­մուլ­սա­րի մա­սին շատ են գրում ու խո­սում, բայց այս խնդ­րին պետք է մո­տե­նալ նաև մեկ այլ, զուտ տեխ­նի­կա­կան տե­սա­կե­տից ու փոր­ձել հաս­կա­նալ, թե ին­չու է Փա­շի­նյա­նը շա­րու­նա­կում այդ­պի­սի հա­մա­ռու­թյամբ շարժ­վել ժա­ղովր­դի կամ­քին հա­կա­ռակ, ին­չու է մո­ռա­ցել, որ ոչ վաղ ան­ցյա­լում նա լսում էր մարդ­կանց ձայ­նը, կի­սում նրանց մտա­հո­գու­թյուն­նե­րը և, ա­ռանց եր­կմ­տե­լու, պատ­րաստ էր կանգ­նե­լու ժո­ղովր­դի կող­քին: