• Դավիթ Հարությունյան. Դիտարկումներ՝ ՍԴ դատավորի լիազորությունների կասեցման ընթացակարգի վերաբերյալ

  Դավիթ Հարությունյան. Դիտարկումներ՝ ՍԴ դատավորի լիազորությունների կասեցման ընթացակարգի վերաբերյալ

  11.01.2020| 16:36
  «Փաստինֆո»-ն ներկայացնում է ՀՀ արդարադատության նախկին նախարար Դավիթ Հարությունյանի դիտարկումները՝ ՍԴ դատավորի լիազորությունների կասեցման ընթացակարգի վերաբերյալ.
 • Արմինե Ֆանյանը նշանակվել է Հանրային պաշտպանի գրասենյակի ղեկավարի տեղակալ

  Արմինե Ֆանյանը նշանակվել է Հանրային պաշտպանի գրասենյակի ղեկավարի տեղակալ

  11.01.2020| 01:29
  ՀՀ փաստաբանների պալատում տեղի է ունեցել խորհրդակցություն հանրային պաշտպանների մասնակցությամբ: Քննարկման ընթացքում անդրադարձ է եղել հանրային պաշտպանների աշխատանքային պայմաններին, նրանց աշխատանքի արդյունավետության և որակի բարձրացմանն ուղղված քայլերին:
 • «Կարևո­րել ենք ման­կա­կան և մայ­րա­կան մա­հա­ցու­թ­յու­նը կան­խար­գե­լե­լու խն­դի­րը»

  «Կարևո­րել ենք ման­կա­կան և մայ­րա­կան մա­հա­ցու­թ­յու­նը կան­խար­գե­լե­լու խն­դի­րը»

  10.01.2020| 01:37
  Մա­րա­լի­կում ար­շա­լույս­նե­րը խա­ղաղ չէին։ Նոր տա­րին նոր խն­դիր­ներ ա­ռա­ջաց­րեց մա­րա­լիկ­ցի­նե­րի հա­մար. բնա­կիչ­նե­րը պատ­րաստ են ան­գամ ճա­նա­պարհ փա­կե­լու, քա­նի որ փակ­վում է Մա­րա­լի­կի ծնն­դա­տու­նը։
 • Գառ­նա­ռիճ՝ ե­րեք պե­տու­թ­յուն­նե­րի խաչ­մե­րու­կում ապ­րող գյու­ղը

  Գառ­նա­ռիճ՝ ե­րեք պե­տու­թ­յուն­նե­րի խաչ­մե­րու­կում ապ­րող գյու­ղը

  10.01.2020| 01:18
  Նոր Կտա­կա­րա­նում, ըստ Ղու­կաս Ա­վե­տա­րա­նչի, Քրիս­տո­սը, դի­մե­լով ա­շա­կերտ­նե­րին, ա­սում է. «Դուք եք երկ­րի ա­ղը, սա­կայն ե­թե ա­ղը ան­հա­մա­նա, ին­չո՞վ այն կաղ­վի, ո­րով­հետև ոչ մի բա­նի վրա չի ազ­դի, այլ միայն դուրս կթափ­վի և մարդ­կանց ոտ­քի կո­խան կլի­նի»: Հե­տա­գա­յում այ­լա­բա­նո­րեն «երկ­րի աղ» կո­չե­ցին ժո­ղովր­դի ակ­տիվ, ստեղ­ծա­գործ ու­ժը, ո­րի ան­հա­մա­նալն ի­րոք կոր­ծա­նա­րար է ժո­ղովր­դի, երկ­րի, բնա­կա­վայ­րի հա­մար:
 • Նրանց ու­զա­ծը հե՛նց այն է, ինչ ու­զում են Ադր­բե­ջա­նը, Թուր­քիան ու մյուս ար­տա­քին թշ­նա­մի­նե­րը

  Նրանց ու­զա­ծը հե՛նց այն է, ինչ ու­զում են Ադր­բե­ջա­նը, Թուր­քիան ու մյուս ար­տա­քին թշ­նա­մի­նե­րը

  10.01.2020| 00:56
  Հա­յաս­տա­նում գոր­ծող ա­վե­լի քան 60 հա­սա­րա­կա­կան կազ­մա­կեր­պու­թյուն­ներ միա­վո­րող «Գոր­ծըն­կե­րու­թյուն հա­նուն բաց հա­սա­րա­կու­թյան» նա­խա­ձեռ­նու­թյու­նը պատ­րաստ­վում է ՄԱԿ-ի մար­դու ի­րա­վունք­նե­րի խոր­հր­դի հա­մընդ­հա­նուր պար­բե­րա­կան դի­տարկ­ման 35-րդ նիս­տին (20-31 հուն­վա­րի, 2020 թ.) ներ­կա­յաց­նել, այս­պես կոչ­ված, քա­ղա­քա­ցիա­կան հա­սա­րա­կու­թյան կազ­մա­կեր­պու­թյուն­նե­րի խմ­բի հա­մա­տեղ զե­կույ­ցը, ո­րին անդ­րա­դար­ձել ենք նաև մեր «… Այ­լա­սեր­ված­նե­րին մեր գլ­խին նս­տեց­նե­լու հա­մար» վեր­լու­ծա­կա­նով և այլ հրա­պա­րա­կում­նե­րով:
 • 2019 թ. ար­դ­յունք­նե­րը. ներ­քին քա­ղա­քա­կա­նու­թ­յուն

  2019 թ. ար­դ­յունք­նե­րը. ներ­քին քա­ղա­քա­կա­նու­թ­յուն

  10.01.2020| 00:41
  Ա­մեն տար­վա սկզ­բին, ըստ ա­վան­դույ­թի, ամ­փո­փում ենք ան­ցած տար­վա ար­դյունք­նե­րը։ Ներ­քա­ղա­քա­կան կյան­քում գործ­նա­կա­նում գնա­հա­տե­լու բան չկա, ե­թե հաշ­վի առ­նենք, որ գնա­հա­տա­կա­նը պետք է լի­նի լիո­վին օ­բյեկ­տիվ։ 
 • Այս­պես էլ ապ­րում ենք

  Այս­պես էլ ապ­րում ենք

  10.01.2020| 00:37
  Ան­ցած տար­վա դեկ­տեմ­բե­րի 3-ից ա­հա­զան­գում ենք, որ Հա­յաս­տա­նի ազ­գա­յին կի­նո­կենտ­րո­նում աշ­խա­տան­քա­յին ան­նոր­մալ պայ­ման­ներ են, սն­դի­կի սյու­նը կոնկ­րետ մեր աշ­խա­տա­սե­նյա­կում չի բարձ­րա­նում +14, +15-ից, աշ­խա­տա­կից­նե­րը ցր­տին դի­մադ­րում են վե­րար­կու­ներն ու գլ­խարկ­նե­րը չհա­նե­լով:
 • Առողջապահական և աշխատաքնի տեսչական մարմինը հորդորում է պահպանել ջեռուցման նորմերն ուսումնական հաստատություններում

  Առողջապահական և աշխատաքնի տեսչական մարմինը հորդորում է պահպանել ջեռուցման նորմերն ուսումնական հաստատություններում

  07.01.2020| 22:35
  Դպրոցներում ու մանկապարտեզներում դասապրոցեսի մեկնարկին ընդառաջ` ՀՀ առողջապահական և աշխատաքնի տեսչական մարմինն ուսումնական հաստատություններին խստորեն հորդորում է պահպանել ջեռուցման նորմերը։ Այս մասին ասված է ԱԱՏՄ-ի ֆեյսբուքյան էջում արված գրառման մեջ։
 • 20 կանխատեսում 2020-ի համար (մաս 3-րդ)

  20 կանխատեսում 2020-ի համար (մաս 3-րդ)

  07.01.2020| 14:08
  Բիլլ Գեյտսը 1999-ին իր «Բիզնեսը՝ մտքի արագությամբ» գրքում կանխատեսել է անհատական սարքերը, որ միացվում ու ներդաշնակեցնում են բոլոր սարքերը տանը կամ գրասենյակում և թույլ են տալիս տվյալներ փոխանակել:
 • ԱԱԾ. «Դիանա Հարությունյան» ֆեյսբուքյան կեղծ էջը վարողը ձերբակալվել է

  ԱԱԾ. «Դիանա Հարությունյան» ֆեյսբուքյան կեղծ էջը վարողը ձերբակալվել է

  06.01.2020| 14:50
  ԱԱԾ-ն հետամուտ լինելով տեղեկատվական անվտանգության ոլորտում ՀՀ օրենսդրությամբ իրեն վերապահված գործառույթների և լիազորությունների իրականացմանը, շարունակում է բացահայտել համացանցում՝ պետության, հասարակության և անձի անվտանգությանը վնաս հասցնող կեղծ տեղեկատվություն հրապարակող և տարածող օգտատերերին։