• «Բա­վա­րար պայ­ման­ներ պետք է ստեղ­ծենք և՛ աշ­խա­տա­կից­նե­րի հա­մար, և՛ ըն­թեր­ցող­նե­րի, և՛ վե­րա­դարձ­վող գրա­կա­նու­թ­յան»

  «Բա­վա­րար պայ­ման­ներ պետք է ստեղ­ծենք և՛ աշ­խա­տա­կից­նե­րի հա­մար, և՛ ըն­թեր­ցող­նե­րի, և՛ վե­րա­դարձ­վող գրա­կա­նու­թ­յան»

  03.04.2020| 01:51
  Հա­մա­վա­րակ, մե­կու­սա­ցում, նոր խն­դիր­ներ, նոր ռազ­մա­վա­րու­թյուն՝ ա­մե­նա­տար­բեր ո­լորտ­նե­րում: Այս դժ­վա­րին օ­րե­րին ինչ­պե՞ս են կազ­մա­վոր­վել գրա­դա­րան­նե­րը, ի՞նչ է են­թադ­րում «Գրա­դա­րա­նը քո տա­նը» բա­նաձևու­մը: Թե­մա­յի շուրջ զրու­ցել ենք ԿԳՄՍՆ մշա­կու­թա­յին ժա­ռան­գու­թյան և ժո­ղովր­դա­կան ար­հեստ­նե­րի վար­չու­թյան գլ­խա­վոր մաս­նա­գետ ՆԱ­ԶԻԿ ՀՈ­ՎԱ­ՍԱ­ՓՅԱ­ՆԻ հետ:
 • «Թատ­րո­նի ա­ռեղծ­վա­ծը նրա կեն­դա­նի շփ­ման և հա­ղոր­դակց­ման մեջ է»

  «Թատ­րո­նի ա­ռեղծ­վա­ծը նրա կեն­դա­նի շփ­ման և հա­ղոր­դակց­ման մեջ է»

  03.04.2020| 01:49
  Մնա տա­նը, թատ­րոն նա­յիր: Խոս­քը հե­ռուս­տա­թատ­րո­նի մա­սին չէ: Այս օ­րե­րին տա­նը նս­տած կա­րե­լի է հետևել թա­տե­րա­կան ան­ցու­դար­ձին, թան­գա­րան­նե­րի ցու­ցադ­րու­թյուն­նե­րին, հա­մերգ լսել: Ինչ­պե՞ս են այս ճգ­նա­ժա­մը հաղ­թա­հա­րում բե­մի մար­դիկ: Թե­մա­յի շուրջ զրու­ցել ենք Վա­նա­ձո­րի Հով­հան­նես Ա­բե­լյա­նի ան­վան դրա­մա­տի­կա­կան թատ­րո­նի դե­րա­սան ԷԴԳԱՐ ՔՈ­ՉԱ­ՐՅԱ­ՆԻ հետ:
 • «Փա­րի­զում մարդ­կանց ու­ղեղն ա­վե­լի շատ են պղ­տո­րում, քան Հա­յաս­տա­նում»

  «Փա­րի­զում մարդ­կանց ու­ղեղն ա­վե­լի շատ են պղ­տո­րում, քան Հա­յաս­տա­նում»

  03.04.2020| 01:22
  «Ի­րա­տե­սի» հյու­րը օ­պե­րա­յին եր­գիչ Ա­ԴԱՄ ԲԱՐ­ՐՈՆ է: Նա ծն­վել է Գյում­րիում, այժմ ապ­րում է Փա­րի­զում, աշ­խա­տում է Փա­րի­զի Սկ­րյա­բի­նի ան­վան և Ռախ­մա­նի­նո­վի ան­վան կոն­սեր­վա­տո­րիա­նե­րում, հա­մերգ­նե­րով հան­դես է գա­լիս աշ­խար­հի լա­վա­գույն բե­մե­րում, անց­կաց­նում վար­պե­տու­թյան դա­սեր աշ­խար­հի տար­բեր քա­ղաք­նե­րում, որ­պես ժյու­րիի ան­դամ՝ հրա­վիր­վում տար­բեր մի­ջազ­գա­յին մր­ցույթ­նե­րի:
 • «Աղ­քա­տու­թ­յան մեջ մե­կը որ ժպ­տում է, ար­վես­տի գործ է»

  «Աղ­քա­տու­թ­յան մեջ մե­կը որ ժպ­տում է, ար­վես­տի գործ է»

  31.03.2020| 01:46
  Ֆեյս­բու­քի տա­րեգր­քում նկա­տե­ցի ՍԱ­ՄՈՒԵԼ ՈՍ­ԿԱ­ՆՅԱ­ՆԻ լու­սան­կար­չա­կան աշ­խա­տանք­նե­րը: Ո­ճը, լու­սան­կար­ներն ար­դեն ծա­նոթ էին, հե­ղի­նա­կը՝ ան­ծա­նոթ: Գրե­ցի նրան, ա­ռա­ջար­կե­ցի զրու­ցել լու­սան­կար­չու­թյան մա­սին: Մինչ նյու­թը հրա­պա­րակ­ման էի պատ­րաս­տում՝ Հա­յաս­տա­նում կո­րո­նա­վի­րու­սի բռն­կու­մը ի­րա­վի­ճակ փո­խեց: Փակ­վե­ցինք տա­նը: Բո­լոր զրույց­նե­րը հա­մա­վա­րա­կի մա­սին էին:
 • «Կեն­դա­նի շփ­մա­նը ո­չինչ չի կա­րող փո­խա­րի­նել, այդ ա­ռու­մով ան­չա­փե­լի է վնա­սը»

  «Կեն­դա­նի շփ­մա­նը ո­չինչ չի կա­րող փո­խա­րի­նել, այդ ա­ռու­մով ան­չա­փե­լի է վնա­սը»

  24.03.2020| 01:26
  Մշա­կու­թա­յին կյան­քը առ­ցանց տի­րույ­թում հե­տաքր­քիր ու­ղե­ծիր է ձեռք բե­րել: Մի կող­մից փակ­վում են նա­խա­պես պլա­նա­վոր­ված ցու­ցադ­րու­թյուն­նե­րը, փա­ռա­տո­նե­րը, այլևայլ մի­ջո­ցա­ռում­նե­րը, մյուս կող­մից՝ ստեղծ­վում են ար­վես­տին ու մշա­կույ­թին հա­ղոր­դակց­վե­լու նոր հար­թակ­ներ ու հնա­րա­վո­րու­թյուն­ներ: Ար­վես­տա­սեր­նե­րը կա­րող են առ­ցանց շր­ջել Մետ­րո­պո­լի­տե­նի, Լուվ­րի և շատ այլ թան­գա­րան­նե­րում, Վեր­սա­լի պա­լա­տում, տես­նել Ֆրի­դա Կա­լո­յի ին­տե­րակ­տիվ ցու­ցա­հան­դե­սը, լսել առ­ցանց հա­մերգ­ներ, դի­տել ներ­կա­յա­ցում­ներ: Մե­ծա­պես խրա­խուս­վում է նաև ըն­թեր­ցա­նու­թյու­նը: Վիր­տուալ այս ան­ցու­դար­ձից ան­մասն չի մնա­ցել նաև Հա­յաս­տա­նը:
 • Կաննի փառատոնը հետաձգվում է

  Կաննի փառատոնը հետաձգվում է

  20.03.2020| 12:56
  Կաննի կինոփառատոնը հետաձգվում է: Հավանաբար այն կանցկացվի հունիսի վերջին: Վերջնական որոշումը կկայացվի Ֆրանսիայի առողջապահության նախարարության և Կաննի քաղաքապետարանի հետ խորհրդակցությունից հետո։
 • «Ինձ հա­մար լավն է այն ֆիլ­մը, որն էկ­րա­նի և հան­դի­սա­տե­սի միջև երկ­խո­սու­թ­յուն է ստեղ­ծում»

  «Ինձ հա­մար լավն է այն ֆիլ­մը, որն էկ­րա­նի և հան­դի­սա­տե­սի միջև երկ­խո­սու­թ­յուն է ստեղ­ծում»

  20.03.2020| 04:19
  Հրա­պա­րակ­վել է կի­նո­ռե­ժի­սոր ՍԵԳ ԿԻ­ՐԱ­ԿՈ­ՍՅԱ­ՆԻ «Մաք­րա­գոր­ծու­մը» (անգլ.՝ Purification) պոե­տիկ վա­վե­րագ­րա­կան ֆիլ­մի թրեյ­լե­րը: «Ի­րա­տե­սի» հետ զրույ­ցում կի­նո­ռե­ժի­սորն ա­սաց, որ «Մաք­րա­գոր­ծու­մը» նկա­րա­հան­վել է 10 տար­վա ըն­թաց­քում ա­վե­լի քան 15 երկ­րում (Շվե­դիա, Լատ­վիա, ՈՒկ­րաի­նա, Պոր­տու­գա­լիա, Շվեյ­ցա­րիա, Հա­յաս­տան, Լյուք­սեմ­բուրգ, Գեր­մա­նիա, Բուլ­ղա­րիա, Ֆրան­սիա, Լե­հաս­տան, Թուր­քիա, Ռու­սաս­տան, Մեծ Բրի­տա­նիա...): Ներ­կա­յումս ֆիլ­մը հե­տար­տադ­րա­կան փու­լում է:
 • «Խա­ղա­ղու­թ­յուն կա­մե­ցո­ղը միշտ պետք է զգոն լի­նի, միշտ զեն­քը ձեռ­քին կամ բար­ձի տակ»

  «Խա­ղա­ղու­թ­յուն կա­մե­ցո­ղը միշտ պետք է զգոն լի­նի, միշտ զեն­քը ձեռ­քին կամ բար­ձի տակ»

  20.03.2020| 03:35
  «Ի­րա­տե­սի» հյու­րը գրող, հրա­պա­րա­կա­խոս ՆԱ­ՆԵՆ է:
 • Մաթեուշ Օտրեբան՝ երևանյան «Գեղարվեստական տպագրության Երկրորդ միջազգային բիենալեի» մասին

  Մաթեուշ Օտրեբան՝ երևանյան «Գեղարվեստական տպագրության Երկրորդ միջազգային բիենալեի» մասին

  18.03.2020| 21:25
  Արդեն բավականին խոսվել է «Մշակույթների երկխոսություն» կազմակերպության նախաձեռնությամբ և ջանքերով 2019 թվականի սեպտեմբերի 7-ից նոյեմբերի 7-ը Երևանում իրականացված «Գեղարվեստական տպագրության Երկրորդ միջազգային բիենալե, Երևան 2019» գեղարվեստական տպագրական աշխատանքների լայնածավալ ցուցադրության մասին, որին մոտ 400 աշխատանքով մասնակցեց 53 երկրի 227 արվեստագետ։
 • «Մենք ի­մաս­տուն ժո­ղո­վուրդ ենք, հու­սամ՝ մեր ընտ­րու­թ­յունն էլ ի­մաս­տուն կլի­նի»

  «Մենք ի­մաս­տուն ժո­ղո­վուրդ ենք, հու­սամ՝ մեր ընտ­րու­թ­յունն էլ ի­մաս­տուն կլի­նի»

  17.03.2020| 01:13
  Ար­ցախ­ցի բանաստեղծ ԴԱ­ՎԻԹ ՇԻ­ՐԻ­ՆՅԱ­ՆԻ հետ զրու­ցել ենք Ար­ցա­խում տի­րող տրա­մադ­րու­թյուն­նե­րի, սպաս­վող նա­խա­գա­հա­կան ընտ­րու­թյուն­նե­րի մա­սին: