«Իրատես» թերթի հետարձակուրդային առաջին համարը լույս կտեսնի սեպտեմբերի 4-ին, իսկ irates.am-ը կթարմացվի սեպտեմբերի 1-ից:               
 
 • Հե­տաձգ­ված ա­ռաջ­նա­խա­ղեր, վերսկս­ված փոր­ձեր

  Հե­տաձգ­ված ա­ռաջ­նա­խա­ղեր, վերսկս­ված փոր­ձեր

  23.06.2020| 01:50
  Թատ­րոն­նե­րում հան­դի­սա­տե­սի հետ կեն­դա­նի կա­պը դեռ չի վե­րա­կան­գն­վել, բայց փոր­ձե­րը վերս­կս­վել են։ Կա­րե­լի է ա­սել՝ մշա­կու­թա­յին օ­ջախ­նե­րը սկ­սել են օ­դի ի­րենց չա­փա­բա­ժի­նը ստա­նալ։ Մե­կու­սաց­ման օ­րե­րին նրանք ոչ միայն հաղ­թա­հա­րում էին հա­մա­վա­րա­կի «մա­տու­ցած» դժ­վա­րու­թյուն­նե­րը, այլև տա­րա­տե­սակ նա­խագ­ծե­րով փոր­ձում հե­տաքր­քիր դարձ­նել տա­նը փակ­ված մարդ­կանց ա­ռօ­րյան։
 • «Ե­րա­ժիշ­տը հան­դի­սա­տե­սին տե­ղա­փո­խում է մի ու­րիշ աշ­խարհ»

  «Ե­րա­ժիշ­տը հան­դի­սա­տե­սին տե­ղա­փո­խում է մի ու­րիշ աշ­խարհ»

  23.06.2020| 01:48
  Ջու­թա­կա­հա­րու­հի, բազ­մա­թիվ մի­ջազ­գա­յին մր­ցույթ­նե­րի դափ­նե­կիր ԴԻԱ­ՆԱ Ա­ԴԱ­ՄՅԱ­ՆԸ (Հա­յաս­տան) Ա­րամ Խա­չատ­րյա­նի ան­վան 16-րդ մի­ջազ­գա­յին մր­ցույ­թի ա­ռա­ջին մր­ցա­նա­կա­կիրն է։ Երկ­րորդ մր­ցա­նա­կի է ար­ժա­նա­ցել Մայքլ Գեր­մե­րը (Դա­նիա)‚ Լո­րենց Կառլ­սը (Շվե­դիա) և Բելլ Թին­գը (Թայ­վան), կի­սել են եր­րորդ մր­ցա­նա­կը։
 • «Ե­թե այն­տեղ չլի­նի մար­դը, անհ­նար է խո­սել հե­ռա­վո­րու­թ­յան, կի­նո­յի, ա­տոմ­նե­րի, լույ­սի մա­սին»

  «Ե­թե այն­տեղ չլի­նի մար­դը, անհ­նար է խո­սել հե­ռա­վո­րու­թ­յան, կի­նո­յի, ա­տոմ­նե­րի, լույ­սի մա­սին»

  19.06.2020| 01:36
  Ե­րի­տա­սարդ ռե­ժի­սոր ՄԱՆԵԻՆ (ՄԱ­ՆԵ ԲԱՂ­ԴԱ­ՍԱ­ՐՅԱՆ) այս օ­րե­րին կա­րե­լի է տես­նել բժշ­կա­կան դի­մա­կով ու հա­մազ­գես­տով։ Տպա­վա­րու­թյուն է, որ մեր օ­րե­րը նկա­րա­հա­նե­լու փորձ է ա­նում։ Ման­րա­մաս­նե­րը փոր­ձե­ցինք ճշ­տել Մա­նեից։
 • «Եվ առ­հա­սա­րակ, երբ ե­րաշտ տա­րում ան­տառն այր­վում է՝ ծա­ռե՞րն են մե­ղա­վոր, արև՞ը, օ՞­դը, ա­մի՞­սը, հո՞­ղը..., ո՞վ»

  «Եվ առ­հա­սա­րակ, երբ ե­րաշտ տա­րում ան­տառն այր­վում է՝ ծա­ռե՞րն են մե­ղա­վոր, արև՞ը, օ՞­դը, ա­մի՞­սը, հո՞­ղը..., ո՞վ»

  19.06.2020| 01:33
  «Ի­րա­տե­սի» զրու­ցա­կի­ցը ար­ձա­կա­գիր ՍՈՒ­ՍԱՆ­ՆԱ ՀԱՐՈՒ­ԹՅՈՒ­ՆՅԱՆՆ է։
 • Մեր Վեն­ձը

  Մեր Վեն­ձը

  19.06.2020| 01:31
  Ե­կավ ան­ցած տա­րի­նե­րը 70-ա­մյա բարձ­րու­թյու­նից քչ­փո­րե­լու, ծանր ու թեթև ա­նե­լու պա­հը: Դես է ընկ­նում, դեն է ընկ­նում, շփոթ­վում է, մո­լոր­վում է` 70-ին չի հա­վա­տում: Ի՜նչ ապ­րեց, ո՜նց ապ­րեց տա­րի­նե­րը:
 • Երևե­լի հա­յը, նշա­նա­վոր մե­կե­նա­սը

  Երևե­լի հա­յը, նշա­նա­վոր մե­կե­նա­սը

  19.06.2020| 01:20
  Նա ծն­վել է 1898-ի վեր­ջին օ­րը, Երևա­նում, ծա­ռա­յո­ղի ըն­տա­նի­քում։ 1918-ին ա­վար­տում է գիմ­նա­զիան, պատ­րաստ­վում դառ­նալ բժիշկ։ Ե­րա­զան­քը մի պահ ան­կա­տար մնաց, պա­տա­նի Ա­րա­մը մեկ­նում է ռազ­մա­ճա­կատ, մաս­նակ­ցում Կար­սի, Սա­րի­ղա­մի­շի և Սար­դա­րա­պա­տի ճա­կա­տա­մար­տե­րին։
 • «Ոս­կե ծի­րա­նը» իմ և իմ ըն­կեր­նե­րի՝ Մի­քա­յել Ստամ­բոլ­ց­յա­նի, Սու­սան­նա Հա­րու­թ­յուն­յա­նի զա­վակն է. ե­րե­քով ենք ստեղ­ծել և հա­սու­նաց­րել այն»

  «Ոս­կե ծի­րա­նը» իմ և իմ ըն­կեր­նե­րի՝ Մի­քա­յել Ստամ­բոլ­ց­յա­նի, Սու­սան­նա Հա­րու­թ­յուն­յա­նի զա­վակն է. ե­րե­քով ենք ստեղ­ծել և հա­սու­նաց­րել այն»

  19.06.2020| 01:05
  «Ի­րա­տե­սի» հյու­րը «Ոս­կե ծի­րան» Երևա­նի մի­ջազ­գա­յին կի­նո­փա­ռա­տո­նի հիմ­նա­դիր տնօ­րեն, Հա­յաս­տա­նի կի­նե­մա­տոգ­րա­ֆիստ­նե­րի միու­թյան նա­խա­գահ ՀԱ­ՐՈՒ­ԹՅՈՒՆ ԽԱ­ՉԱՏ­ՐՅԱՆՆ է: Կո­րո­նա­վի­րու­սի հա­մա­վա­րա­կը ան­նա­խա­դեպ լու­ծում­նե­րի է մղում մարդ­կանց ոչ միայն ի­րենց անձ­նա­կան տա­րած­քում և անձ­նա­կան ձեռ­նար­կում­նե­րում, այլև խո­շոր, մասշ­տա­բա­յին ի­րա­դար­ձու­թյուն­նե­րի կազ­մա­կերպ­չա­կան աշ­խա­տանք­նե­րում:
 • «Մաեստրո» խորագրով հերթական վարպետաց դասը վարեց Դմիտրի Սիտկովեցկին

  «Մաեստրո» խորագրով հերթական վարպետաց դասը վարեց Դմիտրի Սիտկովեցկին

  17.06.2020| 14:10
  Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախմբի «Մաեստրո» խորագրով վարպետաց դասերի շրջանակներում հերթական պարապմունքը վարել է աշխարհահռչակ ջութակահար և դիրիժոր Դմիտրի Սիտկովեցկին։
 • «Ստեղ­ծա­գոր­ծու­թ­յուն­նե­րի տա­րա­ծու­մը կա­րող է վնա­սել հե­ղի­նա­կա­յին ի­րա­վուն­քի ի­րա­վա­տե­րե­րին»

  «Ստեղ­ծա­գոր­ծու­թ­յուն­նե­րի տա­րա­ծու­մը կա­րող է վնա­սել հե­ղի­նա­կա­յին ի­րա­վուն­քի ի­րա­վա­տե­րե­րին»

  16.06.2020| 01:26
  Հա­յաս­տա­նյան ա­ռա­ջա­տար հրա­տա­րակ­չու­թյուն­նե­րը հան­դես են գա­լիս «Մի՛ սպա­նիր վաղ­վա գիր­քը» նա­խա­ձեռ­նու­թյամբ։ Նպա­տա­կը հե­ղի­նա­կա­յին ի­րա­վուն­քի մա­սին ի­րա­զե­կող ար­շա­վով գր­քե­րի ա­նօ­րի­նա­կան տա­րա­ծում­նե­րի դեմ հա­մա­տեղ պայ­քար ծա­վա­լելն է։ Իսկ մինչ այդ գրա­կան դաշ­տի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րին, ըն­թեր­ցա­սեր­նե­րին կոչ ենք ա­նում միա­նալ այս հան­րօ­գուտ շարժ­մա­նը, տա­րա­ծել ար­շա­վի մա­սին տե­ղե­կու­թյու­նը՝ ա­պա­հո­վե­լով էլ ա­վե­լի լայն ի­րա­զե­կում։ «Ի­րա­տե­սը» զրույ­ցի է հրա­վի­րել նա­խա­ձեռ­նու­թյան կազ­մա­կեր­պիչ­նե­րից Ա­ՇՈՏ ԳԱԲ­ՐԻԵ­ԼՅԱ­ՆԻՆ ԵՎ ՌՈ­ԶԱ ԳՐԻ­ԳՈ­ՐՅԱ­ՆԻՆ։
 • Խոր­գո­մից՝ Քա­թա­նովս­կի 18

  Խոր­գո­մից՝ Քա­թա­նովս­կի 18

  15.06.2020| 15:38
  The LOFT ինք­նա­զար­գաց­ման ու ժա­ման­ցի բազ­մա­ֆունկ­ցիո­նալ կենտ­րո­նի առ­ցանց հար­թա­կում ար­վես­տա­գի­տու­թյան թեկ­նա­ծու, ար­վես­տի քն­նա­դատ Ան­նա Գալս­տյա­նը ներ­կա­յաց­րեց բա­նա­խո­սու­թյուն՝ նվիր­ված ա­մե­րի­կա­հայ աշ­խար­հահռ­չակ նկա­րիչ, սյուր­ռեա­լիս­տա­կան էք­սպ­րե­սիո­նիզ­մի սկզբ­նա­վո­րող Ար­շիլ Գոր­կուն։