«Իրատես» թերթի հետարձակուրդային առաջին համարը լույս կտեսնի սեպտեմբերի 4-ին, իսկ irates.am-ը կթարմացվի սեպտեմբերի 1-ից:               
 
 • Խաչատրյանի անվան 16-րդ միջազգային մրցույթի ժյուրին կղեկավարի Էդուարդ Թադեւոսյանը

  Խաչատրյանի անվան 16-րդ միջազգային մրցույթի ժյուրին կղեկավարի Էդուարդ Թադեւոսյանը

  19.05.2020| 12:51
  Խաչատրյանի անվան 16-րդ միջազգային մրցույթի ժյուրին կգլխավորի ՀՀ ժողովրդական արտիստ, ՀՀ պետական մրցանակի դափնեկիր, ջութակահար Էդուարդ Թադեւոսյանը։ Հիշեցնենք, որ հունիսի 6-ից 15-ն անցկացվելիք մրցույթը տեղի կունենա ջութակ մասնագիտությամբ եւ առցանց ձեւաչափով՝ կիրառելով բարձր տեխնոլոգիաների գործիքներ, բազմաթիվ նորարարություններ։
 • «Երբ աշ­խար­հում թե­կուզ մեկ թատ­րոն կգտ­նի անվ­տանգ աշ­խա­տե­լու մո­դե­լը, մենք բո­լորս կհետևենք այդ օ­րի­նա­կին»

  «Երբ աշ­խար­հում թե­կուզ մեկ թատ­րոն կգտ­նի անվ­տանգ աշ­խա­տե­լու մո­դե­լը, մենք բո­լորս կհետևենք այդ օ­րի­նա­կին»

  19.05.2020| 01:35
  Ե՞րբ և ի՞նչ ձևա­չա­փով են վերս­կս­վե­լու աշ­խա­տանք­նե­րը օ­պե­րա­յին թատ­րո­նում, ի՞նչ ծրագ­րեր են չե­ղարկ­վել, և ի՞նչ նո­րու­թյուն­նե­րի կա­րե­լի է սպա­սել: Նշ­ված հար­ցե­րի շուրջ իր դի­տար­կում­ներն է ներ­կա­յաց­նում Ալ. Սպեն­դիա­րյա­նի ան­վան օ­պե­րա­յի և բա­լե­տի ազ­գա­յին ա­կա­դե­միա­կան թատ­րո­նի տնօ­րեն և գե­ղար­վես­տա­կան ղե­կա­վար, ՌԴ վաս­տա­կա­վոր ար­տիստ ԿՈՆՍ­ՏԱՆ­ՏԻՆ ՕՐ­ԲԵ­ԼՅԱ­ՆԸ:
 • «Ձայ­նը, որ պատ­մում է նրանց մա­սին, ինք­նան­կա­րից է գա­լիս»

  «Ձայ­նը, որ պատ­մում է նրանց մա­սին, ինք­նան­կա­րից է գա­լիս»

  19.05.2020| 01:32
  Բա­նաս­տեղծ, թարգ­մա­նիչ ԱԻ­ԴԱ ՀԱ­ՐՈՒ­ԹՅՈՒ­ՆՅԱ­ՆԻ ստեղ­ծա­գոր­ծու­թյուն­նե­րը հան­դի­պում են գրա­կան ա­մե­նա­տար­բեր պար­բե­րա­կան­նե­րում: Նրա թարգ­մա­նու­թյամբ ըն­թեր­ցո­ղի սե­ղա­նին են դր­վել Մարկ Տվե­նի «Թոմ Սո­յե­րը՝ խու­զար­կու» և Ռո­բերտ Լուիս Սթի­վեն­սո­նի «Բժիշկ Ջե­քի­լի և պա­րոն Հայ­դի տա­րօ­րի­նակ պատ­մու­թյու­նը» գր­քե­րը («Դա­րակ» հրա­տա­րակ­չու­թյուն): Պոե­զիան, մեր ժա­մա­նա­կը, մե­կու­սա­ցում, ծրագ­րեր՝ կապ­ված ար­վես­տա­գի­տու­թյան և զբո­սաշր­ջու­թյան հա­մադր­ման հետ: Զրույ­ցը այս թե­մա­նե­րի շուրջ է:
 • Թատրոններում փորձերը կվերսկվեն

  Թատրոններում փորձերը կվերսկվեն

  18.05.2020| 16:27
  Երևանի քաղաքապետի տեղակալ Տիգրան Վիրաբյանը մամուլիսի ժամանակ նշել է, որ Երևանի քաղաքապետարանն իր ենթակայության տակ գտնվող թատրոններին ու թանգարաններին լրացուցիչ ֆինանսավորում կտրամադրի՝ աշխատավարձերը վճարելու համար։
 • Թանգարանների միջազգային օրը`առցանց ձևաչափով

  Թանգարանների միջազգային օրը`առցանց ձևաչափով

  16.05.2020| 11:58
  Գաֆէսճեան արվեստի կենտրոնը (ԳԱԿ) մայիսի 18-ին առցանց ձևաչափով ներկայացնում է 2020-ի Թանգարանների միջազգային օրվան նվիրված ծրագիր:Համաշխարհային պանդեմիայով պայմանավորված՝ 2020 թվականի մայիսի 18-ը՝ Թանգարանների միջազգային օրը, ամբողջ աշխարհում նշվում է առցանց ձևաչափով։
 • «Ե­թե նույ­նիսկ այդ ֆոն­դե­րի մեկ եր­րոր­դը տեխ­նի­կա­պես տե­ղա­փո­խում են, ֆի­զի­կա­պես դրանք մնում են գրա­դա­րակ­նե­րի վրա»

  «Ե­թե նույ­նիսկ այդ ֆոն­դե­րի մեկ եր­րոր­դը տեխ­նի­կա­պես տե­ղա­փո­խում են, ֆի­զի­կա­պես դրանք մնում են գրա­դա­րակ­նե­րի վրա»

  15.05.2020| 01:33
  Հա­յոց Ցե­ղաս­պա­նու­թյան թան­գա­րան-ինս­տի­տու­տում նոր խմո­րում­ներ են հա­սու­նա­նում: «Հի­շում եմ և պա­հան­ջում» կար­գա­խո­սի վե­րա­նայ­ման փոր­ձն ըն­կր­կեց՝ հան­դի­պե­լով ընդ­վզ­ման ու բո­ղո­քի: Վեր­ջին նո­րու­թյուն­նե­րը թան­գա­րա­նա­յին ֆոն­դի վե­րա­նայ­մանն են վե­րա­բե­րում, ին­չը, ո­լոր­տից քա­ջա­տե­ղյակ ան­ձանց կար­ծի­քով՝ ա­պա­տե­ղե­կատ­վու­թյուն, թան­գա­րա­նա­յին կար­գի խախ­տում, հե­ռա­հար նպա­տակ­ներ է են­թադ­րում: Մեր զրու­ցա­կի­ցը պատ­մա­կան գի­տու­թյուն­նե­րի դոկ­տոր, Հա­յոց Ցե­ղաս­պա­նու­թյան թան­գա­րան-ինս­տի­տու­տի նախ­կին տնօ­րեն ՀԱՅԿ ԴԵ­ՄՈ­ՅԱՆՆ է:
 • Քա­ղա­քակր­թու­թ­յան ահ­ռե­լի նե­րու­ժով լե­ցուն քար­շա­կը

  Քա­ղա­քակր­թու­թ­յան ահ­ռե­լի նե­րու­ժով լե­ցուն քար­շա­կը

  15.05.2020| 01:11
  «Ֆան­տաս­տիկ գե­ղեց­կու­թյու­նը» Այ­վա­զովս­կու «Փո­թո­րիկ» նկա­րում էր ար­տա­ցոլ­ված, ո­րը վրձ­նել էր ծո­վան­կար­չու­թյան հան­ճա­րը 1872-ին։ Եր­րորդ Հան­րա­պե­տու­թյան ոչ նախ­կին, ոչ էլ ներ­կա բարձ­րա­գույն կա­ռա­վա­րիչ­նե­րը նման սխ­րանք չեն գոր­ծել, այն է` չեն գնել որևէ նշա­նա­վոր ստեղ­ծա­գոր­ծու­թյուն և չեն նվի­րա­բե­րել Հա­յաս­տա­նի ազ­գա­յին պատ­կե­րաս­րա­հին, Սա­րյա­նի և Քո­չա­րի, Գոր­կու և Կո­ջո­յա­նի, Կա­լեն­ցի և այ­լոց թան­գա­րան­նե­րին։
 • «Սո­վե­տա­կան անձ­նագ­րով որևէ տե­ղա­շարժ չէիր կա­րող ա­նել, ճամ­փոր­դել, իսկ ես ու­զում էի աշ­խար­հը տես­նել»

  «Սո­վե­տա­կան անձ­նագ­րով որևէ տե­ղա­շարժ չէիր կա­րող ա­նել, ճամ­փոր­դել, իսկ ես ու­զում էի աշ­խար­հը տես­նել»

  15.05.2020| 00:47
  «Ի­րա­տե­սի» հյու­րը դե­րա­սան, բե­մադ­րիչ ԺԻ­ՐԱՅՐ ԲԱԲԱ­ԶՅԱՆՆ է: Նրա գոր­ծու­նեու­թյան շր­ջա­նակ­նե­րը շատ լայն են, նա ապ­րել և աշ­խա­տել է աշ­խար­հի տար­բեր եր­կր­նե­րում: Նաև հե­տաքր­քիր պատ­մու­թյուն ու­նի ար­վես­տա­գե­տի գեր­դաս­տա­նը: Այս հար­ցե­րին ենք մաս­նա­վո­րա­պես անդ­րա­դար­ձել մեր զրույ­ցի ըն­թաց­քում:
 • «Հա­մեր­գա­յին մի­ջո­ցա­ռում­նե­րը տե­ղա­փո­խե­լու ա­ռիթ չենք ու­նե­ցել, բա­ցա­ռու­թ­յամբ Ի­վո Պո­գո­րե­լի­չի հա­մեր­գի»

  «Հա­մեր­գա­յին մի­ջո­ցա­ռում­նե­րը տե­ղա­փո­խե­լու ա­ռիթ չենք ու­նե­ցել, բա­ցա­ռու­թ­յամբ Ի­վո Պո­գո­րե­լի­չի հա­մեր­գի»

  12.05.2020| 00:57
  «Երևա­նյան հե­ռան­կար­ներ» 21-րդ ե­րաժշ­տա­կան փա­ռա­տո­նը պետք է մեկ­նար­կեր մա­յի­սի 12-ին՝ լե­գեն­դար դաշ­նա­կա­հար Ի­վո Պո­գո­րե­լի­չի ե­լույ­թով: Հաս­կա­նա­լի պատ­ճառ­նե­րով բաց­ման հա­մեր­գը հե­տաձգ­վեց: Չկա­յա­ցավ նաև Բար­սեղ Թու­մա­նյա­նին նվիր­ված հո­բե­լյա­նա­կան հա­մեր­գը, որ տե­ղի էր ու­նե­նա­լու մար­տի 30-ին՝ օ­պե­րա­յին թատ­րո­նի հետ հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թյամբ:
 • Վա­նա­ձո­րի դրա­մա­տի­կա­կան թատ­րո­նի շեն­քի վե­րա­նո­րո­գու­մը հաս­տատ­վել է

  Վա­նա­ձո­րի դրա­մա­տի­կա­կան թատ­րո­նի շեն­քի վե­րա­նո­րո­գու­մը հաս­տատ­վել է

  08.05.2020| 00:38
  Թատ­րոն-հան­դի­սա­տես կա­պը տե­ղա­փոխ­վել է առ­ցանց հար­թակ: Թա­տե­րա­կան գոր­ծիչ­նե­րը փոր­ձում են և՛ հան­րու­թյան մշա­կու­թա­յին ժա­մանցն ա­պա­հո­վել, և՛ ան­գործ չմ­նալ, և՛ նոր նա­խագ­ծեր կյան­քի կո­չել: