Անկախության օրվա կա­պակցությամբ «Ի­րա­տես» թեր­­թի հա­ջորդ հա­մա­րը լույս կտես­նի սեպտեմբերի 25-ին:               
 
 • Փետր­վար. Հա­յաս­տա­նի և Ար­ցա­խի ներ­քին ի­րա­դար­ձու­թ­յուն­նե­րը հնա­րա­վո­րու­թ­յուն չտ­վե­ցին լիո­վին ըմբռ­նե­լու Սի­րիա­յի խորհր­դա­րա­նի ո­րոշ­ման նշա­նա­կու­թ­յու­նը

  Փետր­վար. Հա­յաս­տա­նի և Ար­ցա­խի ներ­քին ի­րա­դար­ձու­թ­յուն­նե­րը հնա­րա­վո­րու­թ­յուն չտ­վե­ցին լիո­վին ըմբռ­նե­լու Սի­րիա­յի խորհր­դա­րա­նի ո­րոշ­ման նշա­նա­կու­թ­յու­նը

  06.03.2020| 01:22
  Հա­սա­րա­կու­թյու­նը հենց փետր­վա­րին ստա­ցավ թիվ եր­կու տագ­նա­պա­լի ա­հա­զան­գը, այն էլ՝ Ար­ցա­խից։ Մենք բո­լորս ազ­գո­վին, ինչ­պես ա­սում են, «հե­ղա­փո­խու­թյուն խա­ղա­ցինք», բայց որ Ար­ցախն էլ կա­րող էր «վա­րակ­վել այդ վի­րու­սով», դա անս­պա­սե­լի էր։ Բա­նը հա­սավ նրան, որ փետր­վա­րի սկզ­բին Ադր­բե­ջա­նի ԿԸՀ-ն դի­մեց «Ադր­բե­ջա­նի հա­յազ­գի քա­ղա­քա­ցի­նե­րին»։
 • Փոր­ձա­քար Փա­շի­ն­յա­նի հա­մար

  Փոր­ձա­քար Փա­շի­ն­յա­նի հա­մար

  06.03.2020| 01:17
  Չնա­յած Ար­ցա­խում նա­խա­գա­հի թեկ­նա­ծու­նե­րը բա­վա­կան շատ են, բայց նրանց մեջ հա­յաս­տա­նյան իշ­խա­նու­թյուն­նե­րի հան­դեպ ընդ­գծ­ված քն­նա­դա­տա­կան վե­րա­բեր­մուն­քով ա­ռանձ­նա­նում է Վի­տա­լի Բա­լա­սա­նյա­նը։ Նա­խօ­րեին քա­րո­զար­շա­վի ըն­թաց­քում Բա­լա­սա­նյա­նը հայ­տա­րա­րեց «Մար­տի 31-ին ո­րոշ­վե­լու է Ար­ցա­խի լի­նել-չլի­նե­լու հար­ցը:
 • Գլխա­վոր ինտ­րիգ­նե­րը դեռ առջևում են

  Գլխա­վոր ինտ­րիգ­նե­րը դեռ առջևում են

  06.03.2020| 01:11
  Այն‚ որ գրե­թե նույն ժա­մա­նա­կաշր­ջա­նում ե­րեք ընտ­րա­կան գոր­ծըն­թաց­ներ են կա­յա­նա­լու Հա­յաս­տա­նում և Ար­ցա­խում‚ մի վայ­րում՝ սահ­մա­նադ­րա­կան հան­րաք­վե‚ մյու­սում՝ եր­կու հա­մա­պե­տա­կան ընտ­րու­թյուն­ներ՝ նա­խա­գա­հա­կան և խոր­հր­դա­րա­նա­կան‚ վեր­լու­ծա­կան շր­ջա­նակ­նե­րին հիմք է տա­լիս են­թադ­րե­լու‚ որ դա Հա­յաս­տա­նին ռե­սուրս­նե­րի սա­կա­վու­թյան պատ­ճա­ռով հնա­րա­վո­րու­թյուն չի տա մի­ջամ­տե­լու ար­ցա­խյան ընտ­րու­թյուն­նե­րին։
 • Միքայել Մինասյան․ Արցախը մեր ժողովրդի հավաքական երազանքի մարմնացումն է

  Միքայել Մինասյան․ Արցախը մեր ժողովրդի հավաքական երազանքի մարմնացումն է

  29.02.2020| 21:59
  Արցախը մեր ժողովրդի հավաքական երազանքի մարմնացումն է: Սա պաթետիկ բառերի հետևում թաքնվելու փորձ չէ, ոչ էլ՝ ալեգորիաներով ոչինչ չասելու ոճ։ Ասվածը կարելի է հիմնավորել, այդ թվում՝ քաղաքատնտեսական կատեգորիաներով:
 • Արցախում դասապրոցեսն ու բոլոր նախակրթարանների գործունեությունը դադարեցվել են

  Արցախում դասապրոցեսն ու բոլոր նախակրթարանների գործունեությունը դադարեցվել են

  27.02.2020| 14:44
  Արցախի Հանրապետության կառավարության ֆեյսբուքյան էջը հայտնում է, որ հաշվի առնելով հանրապետությունում վերին շնչառական ուղիների սուր վարակներով և գրիպով հիվանդացության որոշակի աճն ու հարևան երկրներում կորոնավիրուսով հիվանդացության դեպքերը՝ Արցախի Հանրապետության պետական նախարարի գլխավորությամբ և մի շարք գերատեսչությունների ներգրավմամբ իրականացվել են մի շարք միջոցառումներ՝ կորոնավիրուսի ներթափանցումը կանխելու և հանրապետությունում համաճարակային վիճակը կայուն պահպանելու նպատակով.
 • Բակո Սահակյանի շնորհավորական ուղերձը

  Բակո Սահակյանի շնորհավորական ուղերձը

  20.02.2020| 13:04
  Արցախի Հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը փետրվարի 20-ին շնորհավորական ուղերձ է հղել Արցախի վերածննդի օրվա առթիվ.
 • Գագիկ Ծառուկյան. Արցախն անկախ պետություն է, այնտեղ որոշողը ժողովուրդն է

  Գագիկ Ծառուկյան. Արցախն անկախ պետություն է, այնտեղ որոշողը ժողովուրդն է

  11.02.2020| 16:14
  Արցախն անկախ պետություն է, այնտեղ որոշողը ժողովուրդն է և ժողովուրդն ում նախընտրի, նրան էլ իր ձայնը կտա՝ լրագրողների հետ զրույցում ասաց ԲՀԿ նախագահ Գագիկ Ծառուկյանը՝ պատասխանելով հարցին, թե ո՞ր թեկնածուին է ԲՀԿ-ն սատարում։ «Եթե նախընտրելի թեկնածու ունենայինք, դուք կիմանայիք», - ասաց նա։
 • Մա­մու­լի զար­մա­նա­լի կոն­ֆե­րան­սը Կա­պա­նում և նա­խա­գա­հի մի շարք թեկ­նա­ծու­նե­րի տա­րօ­րի­նակ պա­տաս­խան­նե­րը Ստե­փա­նա­կեր­տից

  Մա­մու­լի զար­մա­նա­լի կոն­ֆե­րան­սը Կա­պա­նում և նա­խա­գա­հի մի շարք թեկ­նա­ծու­նե­րի տա­րօ­րի­նակ պա­տաս­խան­նե­րը Ստե­փա­նա­կեր­տից

  04.02.2020| 00:28
  Հուն­վա­րի 25-ին և 26-ին շատ տա­րօ­րի­նակ բա­ներ էին կա­տար­վում, այն էլ հա­կա­ռա­կի պես, հուն­վա­րի 28-ի՝ հայ­կա­կան բա­նա­կի ստեղծ­ման տո­նի նա­խօ­րեին։ Պա­կաս տա­րօ­րի­նակ չէր և այն, որ ա­մեն ինչ սկս­վեց, երբ Ստե­փա­նա­կեր­տից հայ­տա­րա­րե­ցին՝ Ար­ցա­խի Հան­րա­պե­տու­թյան նա­խա­գա­հի հեր­թա­կան ընտ­րու­թյու­նը նշա­նակ­ված է 2020 թ. մար­տի 31-ին, իսկ թեկ­նա­ծու­նե­րի պաշ­տո­նա­կան գրան­ցու­մը կլի­նի փետր­վա­րի 15-25-ին։
 • Արցա­խում տե­ղ­յա՞կ են

  Արցա­խում տե­ղ­յա՞կ են

  04.02.2020| 00:20
  Այն, որ Հա­յաս­տա­նում տե­ղյակ չեն, թե ին­չի մա­սին են եր­կու օր բա­նակ­ցել Հա­յաս­տա­նի և Ադր­բե­ջա­նի արտ­գործ­նա­խա­րար­նե­րը, ինչ­պես ժո­ղո­վուրդն է ա­սում, «ջհան­դա­մը», բայց գո­նե դրա­նից Ար­ցա­խում տե­ղյա՞կ են, գի­տե՞ն ինչ ծրագ­րեր են ի­րենց հաշ­վով կազ­մում։
 • Գլխա­վոր կռ­վախն­ձո­րը կդառ­նա Ղա­րա­բա­ղը

  Գլխա­վոր կռ­վախն­ձո­րը կդառ­նա Ղա­րա­բա­ղը

  31.01.2020| 11:30
  Վլա­դի­միր Պու­տի­նի ա­մա­նո­րյա ա­նակն­կալ ծա­վա­լուն նա­խա­ձեռ­նու­թյուն­նե­րը՝ կա­ռա­վա­րու­թյան հրա­ժա­րա­կա­նը, նոր վար­չա­պե­տի նշա­նա­կու­մը, պառ­լա­մեն­տի և պետ­խոր­հր­դի լիա­զո­րու­թյուն­նե­րի ընդ­լայ­նու­մը, սահ­մա­նադ­րա­կան փո­փո­խու­թյուն­նե­րի անհ­րա­ժեշ­տու­թյու­նը և այլն, ան­նա­խա­դեպ աշ­խու­ժաց­րին ռուս քա­ղա­քա­կա­նա­գի­տա­կան-փոր­ձա­գի­տա­կան միտ­քը, ա­ռաջ բե­րե­լով բազ­մա­թիվ վեր­լու­ծու­թյուն­ներ, վար­կած­ներ, կան­խա­տե­սում­ներ, հետևու­թյուն­ներ: