Պատ­րաստ են երդ­վե­լու

Պատ­րաստ են երդ­վե­լու
14.02.2020 | 01:49
Ին­չու՞ ձեր ընտ­րած ՍԴ դա­տա­վոր Վա­հե Գրի­գո­րյանն աշ­խա­տան­քի չի գնում, բայց աշ­խա­տա­վարձ ստա­նում է։ Այս հար­ցին ի պա­տաս­խան «Իմ քայ­լը» խմ­բակ­ցու­թյան ան­դամ Նի­կո­լայ Բաղ­դա­սա­րյա­նը երդ­վեց. «Է­րե­խուս արևով եմ երդ­վում, գոր­ծի գնում է»։ Հե­տո հան­գա­մա­նո­րեն բա­ցատ­րեց, թե երբ ու ինչ հան­գա­մանք­նե­րում է տե­սել Գրի­գո­րյա­նին աշ­խա­տե­լիս. «Մի ան­գամ պա­տա­հա­բար ժա­մը 21.00-ին փո­ղո­ցով իջ­նում էի, նկա­տե­ցի նրան գոր­ծից դուրս գա­լիս»։ Իսկ մեր զար­ման­քին, թե ին­չու ՍԴ-ում նրան չեն տես­նում, նշեց, որ Գրի­գո­րյանն ա­ռա­վո­տյան գնում է աշ­խա­տան­քի, ե­րե­կո­յան տուն է գա­լիս։ «Բլեֆ է։ Այլ բան է, որ նիս­տե­րին չի մաս­նակ­ցում»,- ըն­դգ­ծեց Բաղ­դա­սա­րյա­նը։
Իմ­քայ­լա­կան ի­րա­վա­բան­ներն ա­սա­ցին, որ ե­թե ՍԴ ան­դամ­նե­րը կար­ծում են, թե Վա­հե Գրի­գո­րյա­նը նիս­տե­րին չի մաս­նակ­ցում ու դա հա­մա­րում են կար­գա­պա­հա­կան խախ­տում, ա­պա ՍԴ ե­րեք դա­տա­վո­րի հա­մա­պա­տաս­խան հիմ­նա­վոր­ման դեպ­քում կա­րող են հա­մա­պա­տաս­խան տույ­ժի են­թար­կել։ Ե­թե նման բան չկա, ու­րեմն ՍԴ-ն նման խն­դիր չի տես­նում։
Ռու­զան ԽԱ­ՉԱՏ­ՐՅԱՆ
Դիտվել է՝ 1561

Հեղինակի նյութեր

Մեկնաբանություններ