Ֆիլ Նայ­թի և նրա բիզ­նե­սի կա­յաց­ման ինք­նա­տիպ ճա­նա­պար­հը

Ֆիլ Նայ­թի և նրա բիզ­նե­սի կա­յաց­ման ինք­նա­տիպ ճա­նա­պար­հը
04.02.2020 | 01:07

«Է­դիթ Պրինտ» հրա­տա­րակ­չու­թյու­նը լույս է ըն­ծա­յել «Նայ­քի» հիմ­նա­դիր Ֆիլ Նայ­թի «Կոշ­կա­վա­ճա­ռը» բեսթ­սե­լե­րը, ո­րը հա­յե­րեն է թարգ­մա­նել լրագ­րող, PR մաս­նա­գետ ՌՈ­ԶԱ ԳՐԻ­ԳՈ­ՐՅԱ­ՆԸ: «Ֆիլ Նայ­թը մշ­տա­պես ա­ռեղծ­ված է ե­ղել շա­տե­րի հա­մար, հազ­վա­դեպ է հար­ցազ­րույց­ներ տվել: Այս գր­քում նա բա­ցա­հայ­տում է իր ըն­կե­րու­թյան պատ­մու­թյու­նը, ըն­կե­րու­թյուն, ո­րը մի­լիո­նա­վոր մարդ­կանց ներ­կա­յաց­րեց նո­րաոճ մար­զա­կո­շիկ­ներ և ի­րա­կա­նաց­րեց նրանց ե­րա­զան­քը»,- ա­սում է Ռո­զա Գրի­գո­րյա­նը:

-Մեր ըն­թեր­ցողն ի՞նչ գի­տի Ֆիլ Նայ­թի մա­սին, և ի՞նչ է ի­մա­նա­լու՝ կար­դա­լով այս գիր­քը:
-Կար­ծում եմ՝ մեր ըն­թեր­ցո­ղը Ֆիլ Նայ­թի մա­սին շատ բան չգի­տեր: Հա­վա­նա­բար, տե­ղյակ էր, որ Նայ­թը «Նայ­քի» ստեղ­ծողն է և դրա­նով ա­մեն ինչ սահ­մա­նա­փակ­վել է: Կար­դա­լով այս գիր­քը՝ մեր ըն­թեր­ցո­ղը կբա­ցա­հայ­տի, թե ինչ ֆե­նո­մե­նալ մարդ է այս ա­մե­րի­կա­ցի բիզ­նես­մե­նը: Նայթն այ­սօր աշ­խար­հի ա­մե­նա­հա­րուստ մարդ­կան­ցից է, բայց ե­րի­տա­սարդ տա­րի­քում չէր կա­րող ան­գամ ինքն ի­րեն թույլ տալ «Ա­դի­դաս» գնե­լու շքե­ղու­թյու­նը: Կես դար ա­ռաջ Նայ­թը 50 դո­լար է վերց­նում հո­րից ու սկ­սում Ճա­պո­նիա­յից ներ­կր­ված մար­զա­կո­շիկ­ներ վե­րա­վա­ճա­ռել: Նրա ան­ցած ճա­նա­պար­հը լի էր փոր­ձու­թյուն­նե­րով ու դժ­վա­րու­թյուն­նե­րով, սա­կայն Նայ­թը կա­րո­ղա­ցավ այդ բո­լոր փոր­ձու­թյուն­նե­րը պատ­վով հաղ­թա­հա­րել: Այ­սօր նրա ստեղ­ծած ըն­կե­րու­թյան տա­րե­կան շր­ջա­նա­ռու­թյու­նը 30 մի­լիարդ դո­լար է: Հայ ըն­թեր­ցո­ղը կբա­ցա­հայ­տի Ֆիլ Նայ­թի և նրա բիզ­նե­սի կա­յաց­ման ինք­նա­տիպ ճա­նա­պար­հը, կո­գեշ­նչ­վի՝ կար­դա­լով գոր­ծա­րա­րի մտ­քերն ու խոր­հուրդ­նե­րը:
-«Նայքն» ա­մե­նա­ճա­նաչ­ված հա­մաշ­խար­հա­յին ապ­րան­քա­նիշն է: Ըն­թեր­ցող­նե­րին գրա­վե­լու է նաև այս փաս­տը: Միա­ժա­մա­նակ ա­ճե­լու է հե­տաք­րք­րու­թյունն այս ապ­րան­քա­նի­շի հան­դեպ: Այս­տեղ կար­ծես երկ­կող­մա­նի գո­վազդ կա: Կա՞ նման փորձ աշ­խար­հում, հա­տուկ մի­տում՝ գրահ­րա­տա­րակ­չա­կան բիզ­նե­սը կա­պել բիզ­նե­սի այլ տե­սակ­նե­րին:
-Նայ­թի՝ այս գիր­քը գրե­լու քայ­լը եր­կա­կի կա­րող է մեկ­նա­բան­վել: Նախ՝ կի­սել սե­փա­կան փոր­ձը, ո­գեշն­չել մարդ­կանց, մյուս կող­մից էլ՝ գո­վազ­դել ապ­րան­քա­նի­շը, ա­ռա­վել մեծ հե­տաք­րք­րու­թյուն ա­ռա­ջաց­նել «Նայ­քի» նկատ­մամբ: Շատ բրենդ­նե­րի հե­ղի­նակ­ներ են այդ­պես վար­վում, բայց միշտ չէ, որ կա­րո­ղա­նում են ի­րենց բրեն­դի ստեղծ­ման պատ­մու­թյու­նը նման հրա­շա­լի ձևով ներ­կա­յաց­նել, ինչ­պես Ֆիլ Նայթն է ա­րել:
Հա­վե­լեմ, որ գիր­քը միայն «Նայ­քի» մա­սին չէ, ոչ միայն ներ­կա­յաց­նում է այս բրեն­դի հա­ջո­ղու­թյան պատ­մու­թյու­նը, այլև այն ստեղ­ծո­ղի յու­րա­հա­տուկ խոս­տո­վա­նու­թյունն է. Ֆիլ Նայ­թը շատ փակ մարդ է ե­ղել, հազ­վա­դեպ է հար­ցազ­րույց­ներ տվել, և այս ա­ռու­մով «Կոշ­կա­վա­ճա­ռը» նոր բա­ցա­հայ­տում­նե­րի յու­րա­տե­սակ աղ­բյուր է:
-Ո՞րն է գր­քի հա­ջո­ղու­թյան գաղտ­նի­քը՝ գե­ղար­վես­տա­կան ար­ժե՞­քը, բիզ­նես գաղտ­նիք­նե՞­րը, թե՞ Նայթ-ա­ռեղծ­վա­ծի բա­ցա­հայ­տու­մը:
-Ա­մեն ին­չից՝ մի քիչ: Գր­քի գե­ղար­վես­տա­կան ար­ժե­քը, ներ­կա­յաց­վող բիզ­նես գաղտ­նիք­նե­րը, մո­տի­վա­ցիոն մտ­քե­րը, ստեղ­ծա­գոր­ծու­թյան ամ­բող­ջա­կա­նու­թյու­նը, հե­րոս­նե­րի ինք­նա­տի­պու­թյունն ու բա­ցա­ռի­կու­թյու­նը խճան­կարն ամ­բող­ջա­կան ու գե­ղե­ցիկ են դարձ­րել: Ա­մեն ան­գամ, երբ գր­քից հատ­ված­ներ եմ ու­զում հրա­պա­րա­կել, չեմ կողմ­նո­րոշ­վում՝ ո­րը ներ­կա­յաց­նել, ո­րով­հետև գրե­թե ա­մեն է­ջում ինչ-որ յու­րա­հա­տուկ ու հե­տաքր­քիր միտք կա:
-Ե՞րբ և որ­տե՞ղ է գիրքն ա­ռա­ջին ան­գամ լույս տե­սել և ի՞նչ ար­ձա­գանք է գտել:
-Գիր­քը լույս է տե­սել ԱՄՆ-ում 2016 թվա­կա­նի ապ­րի­լի 26-ին՝ Simon & Schuster-ի կող­մից, և միան­գա­մից մեծ հե­տաք­րք­րու­թյուն ա­ռա­ջաց­րել: 2016-ի տվյալ­նե­րով՝ այն աշ­խար­հի ա­մե­նա­շատ վա­ճառ­ված գր­քե­րից է, «Նյու Յորք Թայմ­սի» բեսթ­սե­լեր: Աշ­խար­հի ա­մե­նա­հա­րուստ մարդ­կան­ցից մե­կը հա­մար­վող ա­մե­րի­կա­ցի բիզ­նես մագ­նատ, ներդ­րող ՈՒո­րեն Բա­ֆե­տը գր­քի մա­սին ա­սել է. «Նա­խորդ տար­վա կար­դա­ցածս ա­մե­նա­լավ գիր­քը Ֆիլ Նայ­թի «Կոշ­կա­վա­ճառն» է: Ֆի­լը շատ ի­մաս­տուն, խե­լա­ցի և մր­ցու­նակ անձ­նա­վո­րու­թյուն է. նա պատ­մե­լու շնորհ ու­նի»: Ա­մե­րի­կա­ցի բիզ­նես մագ­նատ, ծրագ­րա­վո­րող, բա­րե­րար, «Մայք­րո­սոֆ­թի» նախ­կին գոր­ծա­դիր տնօ­րեն ներ­կա­յիս նա­խա­գահ Բիլ Գեյթսն էլ նշել է. ««Կոշ­կա­վա­ճա­ռը» 2016 թվա­կա­նի իմ ա­մե­նա­սի­րե­լի հինգ գր­քե­րից մեկն է: Զար­մա­նա­լի պատ­մու­թյուն, ազ­նիվ հի­շե­ցում այն մա­սին, թե ինչ­պի­սին է ի­րա­կա­նում հա­ջո­ղու­թյան ու­ղին բիզ­նե­սում: Այն խառ­նաշ­փոթ, վտան­գա­վոր և քաո­սա­յին ճա­նա­պար­հոր­դու­թյուն է, ո­րը զու­գորդ­վում է սխալ­նե­րով, ան­վերջ պայ­քա­րով և զո­հո­ղու­թյուն­նե­րով: Ֆիլ Նայ­թը գոր­ծա­դիր տնօ­րեն­նե­րին քիչ բնո­րոշ բա­ցա­ռիկ բա­ցա­հայ­տում­ներ է ա­նում»:
-Այս գիր­քը, որ­պես բիզ­նես դա­սա­գիրք, ա­վե­լի շատ ուղղ­ված է գոր­ծա­րար­նե­րի՞ն, թե՞ հան­րու­թյան լայն շր­ջա­նակ­նե­րին։
-Գիրքն ուղղ­ված է բո­լոր նրանց, ով­քեր ցան­կա­նում են ինչ-որ բան ձեռ­նար­կել, ինչ­պես Ֆիլ Նայթն է ա­սում՝ ի­րենց հետ­քը թող­նել այս աշ­խար­հում, չպարտ­վել: Գիրքն ուղղ­ված է նաև այն մարդ­կանց, ով­քեր ցան­կա­նում են ո­գեշ­նչ­վել և պատ­րաստ են ո­գեշն­չե­լու:
-Ի՞նչն էր դժ­վար Ձեզ հա­մար այս գիր­քը թարգ­մա­նե­լիս, ի՞ն­չը՝ հեշտ ու գրա­վիչ:
-Ա­մե­նադժ­վա­րը հան­գիստ նս­տելն ու կենտ­րո­նա­նալն էր: Բնա­վո­րու­թյամբ ան­հան­գիստ մարդ եմ, չեմ սի­րում պար­զա­պես հան­գիստ նս­տել, միշտ սի­րում եմ շարժ­ման մեջ լի­նել: Օ­րեր են ե­ղել, որ պար­զա­պես չեմ կա­րո­ղա­ցել ինքս ինձ հա­մո­զել նս­տել և ըն­դա­մե­նը մեկ էջ եմ թարգ­մա­նել, օ­րեր են ե­ղել, որ միան­գա­մից 10 էջ է հա­ջող­վել թարգ­մա­նել: Ա­մե­նագ­րա­վի­չը, ի­հար­կե, պատ­մու­թյունն էր, որն ինձ ցն­ցեց ու պար­զա­պես հիաց­րեց:
-Դուք սինխ­րոն թարգ­մա­նու­թյուն­ներ եք ա­նում, ա­վե­լի դժ­վար է բա­նա­վո՞ր խոս­քը փո­խան­ցե­լը, թե՞ գրա­վոր:
-Եր­կու դեպ­քում էլ բար­դու­թյուն­ներ կան, բայց գրա­վո­րի դեպ­քում մեկ ա­ռա­վե­լու­թյուն կա՝ կա­րող ես վե­րա­դառ­նալ տեքս­տին և ուղ­ղել սխալդ, իսկ սինխ­րո­նի դեպ­քում ար­դեն սխալ­վել ես, ու բո­լո­րը տե­սել են կամ լսել: Ա­մեն դեպ­քում, ինքս ա­վե­լի շատ գրա­վոր թարգ­մա­նու­թյուն­ներն եմ սի­րում:
-Ար­դեն կա՞ ար­ձա­գանք ըն­թեր­ցող­նե­րի շր­ջա­նում, և առ­հա­սա­րակ, նման գրա­կա­նու­թյունն ի՞նչ պա­հան­ջարկ ու­նի, վա­ճառ­քի ի՞նչ ցու­ցա­նիշ­ներ կան:
-Այն­քան եմ ու­րա­խա­նում, որ թե՛ իմ անձ­նա­կան, թե՛ հրա­տա­րակ­չու­թյան է­ջին պար­բե­րա­բար գրում են՝ հարց­նե­լով, թե երբ է, ի վեր­ջո, գիր­քը լույս տես­նե­լու: Գր­քի ար­շա­վը մի­տում­նա­վոր շուտ եմ սկ­սել՝ փոր­ձել եմ հե­տաք­րք­րու­թյուն սեր­մա­նել: Իմ կար­ծի­քով՝ այս գիր­քը պար­զա­պես չի կա­րե­լի չկար­դալ, այն բա­ցա­ռիկ է: Առ­հա­սա­րակ, պետք է ա­սեմ, որ մո­տի­վա­ցիոն գրա­կա­նու­թյու­նը Հա­յաս­տա­նում մեծ պա­հան­ջարկ ու­նի, մար­դիկ ցան­կա­նում են կար­դալ հա­ջո­ղակ­նե­րի հա­ջո­ղու­թյան պատ­մու­թյուն­նե­րը, սո­վո­րել նրան­ցից ինչ-որ բան: Եվ սա շատ լավ մի­տում է:
-Գիր­քը պաշ­տո­նա­պես ե՞րբ կներ­կա­յաց­վի ըն­թեր­ցո­ղին: Են­թադ­րում եմ՝ գր­քի շնոր­հան­դե­սը հա­մա­հունչ է լի­նե­լու բո­վան­դա­կու­թյա­նը:
-Գր­քի շնոր­հան­դե­սը տե­ղի կու­նե­նա փետր­վա­րի 15-ին, ժա­մը 15:00-ին՝ «Դալ­մա Գար­դեն մո­լի» «Նայք» ըն­կե­րու­թյան խա­նութ-սրա­հում: Ի սկզ­բա­նե իմ գա­ղա­փարն է ե­ղել, որ շնոր­հան­դե­սը հենց այս­տեղ ար­վի, և ու­րախ եմ, որ ըն­կե­րու­թյան հա­յաս­տա­նյան մաս­նա­ճյու­ղը հա­մա­ձայ­նեց հա­մա­գոր­ծակ­ցե­լու: Մուտ­քը լի­նե­լու է մար­զա­կո­շիկ­նե­րով կամ, ե­թե ան­ձը չի սի­րում մար­զա­կո­շիկ կրել, գո­նե մար­զա­կան ո­գով մաս­նակ­ցի: Հե­տաքր­քիր շնոր­հան­դես եմ խոս­տա­նում, ո­րը վա­րե­լու եմ մար­զա­կան հա­գուս­տով: Իսկ դուք երբևէ ա­կա­նա­տես ե­ղե՞լ եք որևէ շնոր­հան­դե­սի, ո­րը վա­րում են մար­զա­կան հա­գուս­տով: Ես, հա­մե­նայն դեպս, նման բան դեռ չեմ տե­սել: Եվ ու­զում եմ, որ այս շնոր­հան­դե­սը մի փոքր խեն­թու­թյուն պա­րու­նա­կի, ինչ­պես և Ֆիլ Նայ­թի խե­լա­գար գա­ղա­փարն էր...
Զրույցը` Ար­մի­նե ՍԱՐԳ­ՍՅԱ­ՆԻ

Դիտվել է՝ 2253

Հեղինակի նյութեր

Մեկնաբանություններ