«Նո­րա­րա­րու­թ­յու­նը, որ կի­րառ­վե­լու է, մեծ քայլ է ար­վես­տի և տեխ­նո­լո­գիա­յի երկ­խո­սու­թ­յան ա­ռու­մով»

«Նո­րա­րա­րու­թ­յու­նը, որ կի­րառ­վե­լու է, մեծ քայլ է ար­վես­տի և տեխ­նո­լո­գիա­յի երկ­խո­սու­թ­յան ա­ռու­մով»
26.05.2020 | 01:00
Հու­նի­սի 6-ին՝ Ա­րամ Խա­չատ­րյա­նի ծնն­դյան օ­րը‚ կմեկ­նար­կի Խա­չատ­րյա­նի ան­վան 16-րդ մի­ջազ­գա­յին մր­ցույ­թը։ «2020 թվա­կա­նին մր­ցույ­թը ա­ռանձ­նա­հա­տուկ դար­ձավ ար­վես­տի հա­մար ստեղծ­ված ան­բա­րեն­պաստ մի­ջա­վայ­րով, այ­սինքն, ա­կա­մա դրա ա­ռանց­քում հայ­տն­վե­լով՝ ո­րո­շե­ցինք այս տա­րի այն անց­կաց­նել առ­ցանց ձևա­չա­փով, ինչն ան­նա­խա­դեպ է մեզ հա­մար։ Ընդ­հան­րա­պես, աշ­խար­հում քիչ են առ­ցանց ե­ղա­նա­կով անց­կաց­վող դա­սա­կան ե­րաժշ­տու­թյան մի­ջազ­գա­յին մր­ցույթ­նե­րը»,- «Ի­րա­տե­սի» հետ զրույ­ցում ա­սաց Խա­չատ­րյա­նի ան­վան մի­ջազ­գա­յին մր­ցույ­թի մա­մու­լի քար­տու­ղար ՍԱՐ­ԳԻՍ ՆԱԼՂ­ՐԱ­ՆՅԱ­ՆԸ։
Մշա­կու­թա­յին շատ մի­ջո­ցա­ռում­ներ այս ըն­թաց­քում հե­տաձգ­վե­ցին կամ չե­ղարկ­վե­ցին։ Խա­չատ­րյա­նա­կան մր­ցույ­թը, Սար­գիս Նալղ­րա­նյա­նի խոս­քով, պահ­պա­նեց ա­վան­դա­կան ժա­մա­նա­կա­ցույ­ցը և տե­ղա­փոխ­վեց առ­ցանց հար­թակ եր­կու հիմ­նա­կան պատ­ճա­ռով. նո­րա­րա­րու­թյու­նը, որ կի­րառ­վե­լու է, մեծ քայլ է ար­վես­տի և տեխ­նո­լո­գիա­յի երկ­խո­սու­թյան ա­ռու­մով, միա­ժա­մա­նակ կար մի­տում՝ չշր­ջան­ցել ան­վա­նի կոմ­պո­զի­տո­րի ծնն­դյան օ­րը։
Մր­ցույ­թի ամ­բողջ ըն­թաց­քը (բաց­ման և փակ­ման հա­մերգ­նե­րը‚ մր­ցու­թա­յին փու­լե­րը՝ կա­տա­րում­ներ, հանձ­նախմ­բի գնա­հա­տում­ներ) հե­ռար­ձակ­վե­լու է Խա­չատ­րյա­նի ան­վան մր­ցույ­թի պաշ­տո­նա­կան կայ­քով, ո­րը ևս վե­րա­գոր­ծարկ­վե­լու է։ «Մր­ցույ­թի եր­րորդ փու­լը են­թադ­րում է մե­նա­կա­տար­նե­րի և նվա­գախմ­բի հա­մա­տեղ կա­տա­րում, ո­րի ըն­թաց­քում դի­րի­ժո­րը ա­պա­հո­վում է գե­ղար­վես­տա­կան մա­սը՝ ա­րա­գու­թյու­նը, տեմ­պը, բայց քա­նի որ հի­մա սո­ցիա­լա­կան մե­կու­սա­ցում է, ու բո­լորս աշ­խար­հի տար­բեր ան­կյուն­նե­րում ենք, փոր­ձում ենք օգ­տա­գոր­ծել տեխ­նո­լո­գիա­կան հնա­րա­վո­րու­թյուն­նե­րը, և ար­հես­տա­կան բա­նա­կա­նու­թյու­նը ծա­ռա­յե­լու է հենց դրան։ Տեխ­նի­կա­կան այլ դե­տալ­ներ նույն­պես կի­րառ­վե­լու են»,- ըն­դգ­ծեց մեր զրու­ցա­կի­ցը։
Մր­ցույ­թի ժյու­րիի ան­դամ­նե­րը, ինչ­պես ա­մեն տա­րի, ըն­տր­վում են ո­րո­շա­կի չա­փա­նիշ­նե­րի հա­մա­ձայն։ Սար­գիս Նալղ­րա­նյա­նի խոս­քով՝ որևէ նոր բա­ղադ­րիչ չի ա­վե­լա­ցել ընտ­րու­թյան ա­ռու­մով, միայն աշ­խա­տանք է տար­վել, որ բո­լո­րը տե­ղե­կաց­ված լի­նեն ու հաս­կա­նան, թե ինչ ըն­թա­ցա­կար­գով պետք է ի­րա­կա­նաց­վի մր­ցույ­թը։
Մեր զրու­ցա­կի­ցը վս­տահ է, որ մր­ցույ­թի ան­խա­փան ըն­թացքն ա­պա­հով­ված է, սա­կայն նա­խա­գի­ծը հա­մա­րում է փոր­ձա­րա­րա­կան. փոր­ձով ամ­րապն­դե­լուց, սպաս­ված հա­ջո­ղու­թյուն­նե­րը ար­ձա­նագ­րե­լուց հե­տո, որ­պես զու­գա­հեռ հար­թակ, նա­խա­տե­սում են կի­րա­ռել նաև հե­տա­գա­յում, երբ աշ­խար­հը կվե­րա­դառ­նա ի­րա­կան կյան­քի ռե­ժի­մին, և կանց­կաց­վեն կեն­դա­նի հա­մերգ­ներ։
Հարց է ա­ռա­ջա­նում՝ ինչ­պե՞ս են ար­ձա­գան­քել մր­ցույ­թի նոր ձևա­չա­փին ե­րա­ժիշտ­նե­րը, հնա­րա­վոր կլի­նի՞ ակ­տիվ մաս­նակ­ցու­թյուն ա­պա­հո­վել, ինչ­պես նա­խորդ տա­րի­նե­րին։
Սար­գիս Նալղ­րա­նյանն ա­սաց, որ մր­ցույ­թի կա­յաց­ման հա­մար նախ պետք էր հաղ­թա­հա­րել մե­կու­սաց­ման պայ­ման­նե­րով թե­լադր­ված տե­ղե­կատ­վա­կան պատ­նե­շը, նաև շար­ժա­ռիթ ա­պա­հո­վել՝ ան­ծա­նոթ պայ­ման­նե­րում մաս­նակ­ցու­թյան հա­մար. «Ե­րա­ժիշտ­նե­րից շա­տե­րը նա­խա­տե­սում էին ա­վան­դա­բար անց­կաց­վող մր­ցույթ, մինչ­դեռ նոր ին­ֆոր­մա­ցիան ե­կավ ա­վե­լի ուշ։ Գու­ցե հայ­տե­րի ներ­կա­յաց­ման նույն ին­տեն­սի­վու­թյու­նը չլի­նի ա­մեն տար­վա պես, բայց խո­չըն­դոտ չի ա­ռա­ջա­նա. ա­ռա­ջին փու­լին մաս­նակ­ցում է 24 մաս­նա­կից, երկ­րորդ փուլ անց­նում է 12 մաս­նա­կից, իսկ եր­րորդ՝ եզ­րա­փա­կիչ փուլ՝ 6։
Այս պա­հին ու­նենք հայ­տեր աշ­խար­հի տար­բեր եր­կր­նե­րից, բայց մաս­նա­կից­նե­րի կազ­մը դեռ վերջ­նա­կան ճշգրտ­ված չէ»։
Նշենք, որ Խա­չատ­րյա­նի ան­վան մի­ջազ­գա­յին առ­ցանց մր­ցույ­թին կմաս­նակ­ցեն 16-32 տա­րե­կան ե­րա­ժիշտ­ներ: Այն կանց­կաց­վի ջու­թակ մաս­նա­գի­տու­թյամբ։ Մր­ցա­նա­կա­յին ֆոն­դը հետևյալն է. ա­ռա­ջին տե­ղի հա­մար հատ­կաց­վում է 10 հա­զար եվ­րո­յի չա­փով մր­ցա­նակ, երկ­րոր­դի հա­մար՝ 5 հա­զար, 3-րդ տե­ղի հա­մար՝ 3 հա­զար։
Ա­ռա­ջին եր­կու փու­լե­րում դաշ­նա­կա­հա­րի նվա­գակ­ցու­թյամբ կհն­չեն սո­նա­տա­յին և մե­նա­կա­տա­րա­յին ստեղ­ծա­գոր­ծու­թյուն­ներ, եր­րոր­դում՝ ա­վան­դույ­թի հա­մա­ձայն, Ա­րամ Խա­չատ­րյա­նի ստեղ­ծա­գոր­ծու­թյուն­նե­րից։ Խա­չատ­րյա­նի ան­վան մի­ջազ­գա­յին մր­ցույ­թը նպա­տակ ու­նի բա­ցա­հայ­տե­լու տա­ղան­դա­շատ ե­րի­տա­սարդ ե­րա­ժիշտ­նե­րի, նաև էլ ա­վե­լի հան­րա­յնաց­նելու Խա­չատ­րյա­նի ե­րաժշ­տու­թյունն ամ­բողջ աշ­խար­հում։ Մեր զրու­ցա­կի­ցը նկա­տում է, որ ե­րի­տա­սարդ ե­րա­ժիշտ­նե­րը հե­տա­գա­յում հնա­րա­վոր է նե­րա­ռեն խա­չատ­րյա­նա­կան ե­րաժշ­տու­թյունն ի­րենց կա­տա­րո­ղա­կան եր­կա­ցան­կե­րում։
Մր­ցույ­թի եր­րորդ փուլն անց­կաց­վե­լու է Հա­յաս­տա­նի պե­տա­կան սիմ­ֆո­նիկ նվա­գախմ­բի նվա­գակ­ցու­թյամբ, ին­չը ևս շեշ­տադր­ման կա­րիք ու­նի. «Աշ­խար­հում քիչ մր­ցույթ­ներ կան, որ ու­նեն ի­րենց մշ­տա­կան նվա­գա­խում­բը։ Խա­չատ­րյա­նա­կան մր­ցույ­թը ա­ռանձ­նա­հա­տուկ է նաև դրա­նով. Հա­յաս­տա­նի պե­տա­կան սիմ­ֆո­նիկ նվա­գա­խում­բը մշա­կու­թա­յին այս կարևոր ի­րա­դար­ձու­թյան մշ­տա­կան գոր­ծըն­կերն է»։ Մր­ցույ­թը կանց­կաց­վի հու­նի­սի 6-15-ին, ձևա­վոր­ված ա­վան­դույ­թի հա­մա­ձայն, մի­ջո­ցա­ռում­նե­րը կմեկ­նար­կեն Կո­մի­տա­սի ան­վան պան­թեո­նում՝ հար­գան­քի տուրք մա­տու­ցե­լով կոմ­պո­զի­տո­րի հի­շա­տա­կին։
Խա­չատ­րյա­նի ան­վան մի­ջազ­գա­յին մր­ցույ­թը Մի­ջազ­գա­յին ե­րաժշ­տա­կան մր­ցույթ­նե­րի հա­մաշ­խար­հա­յին ֆե­դե­րա­ցիա­յի (World Federation of International Music Competitions) ան­դամ է‚ մր­ցույ­թի կազ­մա­կեր­պիչն է «Ա­րամ Խա­չատ­րյան-մր­ցույթ» մշա­կու­թա­յին հիմ­նադ­րա­մը։ Անց­կաց­վում է ՀՀ ԿԳՄՍ նա­խա­րա­րու­թյան ա­ջակ­ցու­թյամբ։
Ար­մի­նե ՍԱՐԳ­ՍՅԱՆ

Լուսանկարներ

. .
Դիտվել է՝ 2368

Հեղինակի նյութեր

Մեկնաբանություններ