• Ասում են...

  Ասում են...

  10.12.2019| 01:11
  ...թե ղա­րա­բա­ղ­յան խնդ­րում Ռու­սաս­տա­նը լուրջ շտա­պո­ղա­կա­նու­թ­յուն է դրսևո­րում, և որ արտ­գործ­նա­խա­րար­նե­րի «նոն-ստոպ» հան­դի­պում­նե­րի շար­քը հատ­կա­պես այդ հան­գա­ման­քով է պայ­մա­նա­վոր­ված:
 • Ասում են...

  Ասում են...

  06.12.2019| 00:14
  ...թե ա­ռող­ջա­պա­հու­թյան նա­խա­րար Ար­սեն Թո­րո­սյան-ԱԺ հա­մա­պա­տաս­խան հանձ­նա­ժո­ղո­վի նա­խա­գահ Նա­րեկ Զեյ­նա­լյան առ­ճա­կա­տու­մը ոչ միայն ե­ռան­կյուն, այլև քա­ռան­կյուն է և պայ­մա­նա­վոր­ված է ոչ միայն այն հան­գա­ման­քով, որ Նա­րեկ Զեյ­նա­լյանն ու ԱԺ նա­խա­գահ Ա­րա­րատ Միր­զո­յա­նը քա­վոր-սա­նիկ են, և այդ­պես էլ Անվ­տան­գու­թյան խոր­հր­դի ան­դամ չդար­ձած Միր­զո­յա­նը ցան­կա­նում է ա­մեն գնով նա­խա­րար դարձ­նել յուր սա­նի­կին, ին­չի հա­մար գոր­ծարկ­ման մեջ է դրել «Իմ քայ­լի» կին-«բե­տեէռ­նե­րին» (Քրիս­տի­նե Պո­ղո­սյան, Ար­փի Դա­վո­յան, Լու­լու):
 • Ասում են...

  Ասում են...

  03.12.2019| 01:05
  ...թե իշ­խա­նու­թ­յուն­նե­րը` Ռու­սաս­տա­նի հետ հա­րա­բե­րու­թ­յուն­նե­րի ջեր­մաց­ման ֆո­նին, արևմ­տ­յան վեկ­տո­րի հետ սկ­սել են լուրջ խն­դիր­ներ ու­նե­նալ: ԱՄՆ դես­պա­նի հետ Փա­շի­ն­յա­նի հան­դիպ­ման ժա­մա­նակ դի­վա­նա­գի­տա­կան լուռ սկան­դալ է գրանց­վել. տի­կին դես­պա­նը հե­ռա­ցել է անգ­լիա­կան ձևով` ա­ռանց հրա­ժեշ­տի:
 • Ասում են...

  Ասում են...

  29.11.2019| 02:24
  ...թե կո­ռուպ­ցիա­յի կան­խար­գել­ման հանձ­նա­ժո­ղո­վի նո­րըն­տիր նա­խա­գահ, Սո­րո­սի թևը ներ­կա­յաց­նող Հայ­կու­հի Հա­րու­թյու­նյա­նը՝ Սա­քուն­ցի վա­նա­ձո­րյան դպ­րո­ցի կար­կա­ռուն ներ­կա­յա­ցու­ցի­չը, վա­նա­ձոր­ցի Էդ­մոն Մա­րու­քյա­նի կնոջ ըն­կե­րու­հին է։ Հենց դրա­նով է պայ­մա­նա­վոր­ված սո­րո­սա­կան թևի հաղ­թա­նա­կը նման կարևո­րա­գույն պոս­տում:
 • Ասում են...

  Ասում են...

  26.11.2019| 00:11
  ...թե մեծ հաշ­վով իշ­խա­նու­թ­յուն­նե­րի սր­տով է ՍԴ հա­մա­ռու­մը, այդ թվում և նոր նա­խագ­ծով` ՍԴ դա­տա­վոր­նե­րի կող­մից վա­ղա­ժամ թո­շա­կի գնա­լու ա­ռա­ջար­կի մե­ժու­մը. իշ­խա­նու­թ­յուն­ներն ա­ռանձ­նա­պես ջանք չեն թա­փե­լու նրանց թո­շա­կի ու­ղար­կե­լու գոր­ծում:
 • Ասում են...

  Ասում են...

  22.11.2019| 00:04
  ...թե Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նի ա­մե­նօ­րյա «բո­լո­լա­նե­րը» հա­տուկ մո­դե­լա­վոր­ման սխե­մա­ներ են` Օ­վեր­տո­նի բո­լոր կար­գի պա­տու­հան­նե­րը բաց պա­հե­լու, հա­սա­րա­կու­թյան միտքն ան­վերջ իր վրա սևե­ռե­լու հա­մար:
 • Ասում են...

  Ասում են...

  19.11.2019| 00:20
  ...թե իշ­խա­նու­թ­յան ներ­սում լուրջ տագ­նապ կա վեր­ջին օ­րե­րին դրսևոր­վող հա­սա­րա­կա­կան լայն կոն­սեն­սու­սի, Փա­շի­ն­յա­նի` ա­մեն վայրկ­յան իջ­նող ռեյ­տին­գի առն­չու­թ­յամբ:
 • Ասում են...

  Ասում են...

  15.11.2019| 01:12
  …թե շա­բաթ-կի­րա­կի օ­րե­րին Ծաղ­կա­ձո­րի «Կե­չա­ռիս» հյու­րա­նո­ցում կազ­մա­կերպ­ված ԼԳԲՏ մի­ջազ­գա­յին «ֆո­րու­մին» բա­վա­կա­նին «ներ­կա­յա­ցուց­չա­կան» մաս­նակ­ցու­թյուն են ու­նե­ցել ոչ միայն տե­ղա­կան «հա­մայն­քի» ան­դամ­նե­րը, զո­րօ­րի­նակ ԱԺ խոս­նակ Ա­րա­րատ Միր­զո­յա­նի և ԿԳՄՍ սու­պեր­նա­խա­րար Ա­րա­յիկ Հա­րու­թյու­նյա­նի նա­խընտ­րած Կա­րա­բի­նան (վեր­ջի­նիս հետ նրանք սի­րում են լու­սան­կար­վել ու ի­րենց պատ­կեր­նե­րը տե­ղադ­րել սոց­ցան­ցե­րում) և ԱԺ-ում ե­լույթ ու­նե­ցած, տրանս­գեն­դեր­նե­րի հա­մար խոր­հր­դա­րա­նում Օ­վեր­տո­նի լայն պա­տու­հան բա­ցած, ձեռ­քի հետ էլ «Ի­րա­տե­սին» դա­տի տված (իր պա­տիվն ա­րա­տա­վո­րե­լու հա­մար թեր­թից 1 մլն դրամ է պա­հան­ջում) տրանս­վես­տի­տը, այլև մի­ջազ­գա­յին «կար­գի» տրանս­գեն­դեր­ներ:
 • Ասում են...

  Ասում են...

  12.11.2019| 01:13
  ...թե լո­սան­ջե­լե­ս­յան այ­ցի ժա­մա­նակ Նի­կոլ Փա­շի­ն­յա­նը չի այ­ցե­լել հա­յոց ե­կե­ղե­ցի, ինչն ա­ռա­ջաց­րել է ոչ միայն տե­ղի հոգևո­րա­կան­նե­րի, այլև աշ­խար­հա­կան­նե­րի խոր զար­մանքն ու զայ­րույ­թը. «Մի­տին­գի մաս­նակ­ցում է, հարկ չի հա­մա­րում ե­կե­ղե­ցի մտ­նել»,- հոգևոր խորհր­դի ժա­մա­նակ օ­րերս ա­սել է լո­սան­ջե­լե­ս­յան ներ­կա­յա­ցու­ցի­չը։
 • Ասում են...

  Ասում են...

  08.11.2019| 00:25
  ...թե իշ­խա­նու­թյուն­նե­րը «մեծ մեղ­րա­միս­նե­րի» մեջ են այն գոր­ծա­րար­նե­րի հետ, ո­րոնք ի­րենց ան­վե­րա­պահ ըն­դու­նում են, «մուծ­վում» թե՛ «ա­ռա­ջին» տիկ­նոջ հիմ­նադ­րամ­նե­րին, թե՛ մնա­ցյալ բո­լոր անհ­րա­ժեշտ գու­մար­նե­րը ու «հան­գիստ քնում»: