Ասում են...

Ասում են...
28.02.2020 | 11:12

...թե ար­ցա­խյան ընտ­րու­թյուն­նե­րում հա­ջո­ղու­թյան հաս­նե­լու շան­սը շա­րու­նա­կում է պահ­պա­նել Ար­ցա­խի նախ­կին վար­չա­պետ Ա­րա­յիկ Հա­րու­թյու­նյա­նը, ո­րի ներ­կա­յաց­րած քա­ղա­քա­կան ու­ժը խոր­հր­դա­րա­նում ևս մեծ թվով ման­դատ­ներ կա­րող է ու­նե­նալ: Լուրջ շան­սեր ու­նի Ար­ցա­խի հե­րոս Վի­տա­լի Բա­լա­սա­նյա­նը, մա­սամբ էլ` Ա­շոտ Ղու­լյա­նը, ո­րոնք հատ­կա­պես վեր­ջին տաս­նօ­րյա­կում կտ­րուկ ակ­տի­վա­ցել են, իսկ Վի­տա­լի Բա­լա­սա­նյանն սկ­սել է խիստ կա­ռու­ցո­ղա­կան, գրա­գետ քա­րո­զար­շավ վա­րել: Մա­սիս Մա­յի­լյա­նը փոր­ձում է «խաղն» իր ձեռ­քը վերց­նել, դառ­նալ Փա­շի­նյա­նի սր­տի թեկ­նա­ծուն: Ա­սում են, սա­կայն, որ նրա ու Սամ­վել Բա­բա­յա­նի ոչ միան­շա­նակ հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թյու­նը վնա­սել է եր­կու­սին էլ. մե­խա­նի­կա­կան միակց­ման այդ տան­դե­մը բա­ցար­ձա­կա­պես չի ար­ժա­նա­ցել ար­ցախ­ցի­նե­րի հա­վա­նու­թյա­նը` ոչ միայն Մա­սի­սի ֆլեգ­մա­տիկ, այլև Կա­ման­դու­յուշ­չիի ար­կա­ծախն­դիր, վեր­ջին շր­ջա­նում էլ ցան­կա­ցած ձեռ­նարկ տա­պա­լե­լու պատ­ճա­ռով:

Դիտվել է՝ 91891

Մեկնաբանություններ