Անկախության օրվա կա­պակցությամբ «Ի­րա­տես» թեր­­թի հա­ջորդ հա­մա­րը լույս կտես­նի սեպտեմբերի 25-ին:               
 

Արհես­տա­կան խո­չըն­դոտ­ներ

Արհես­տա­կան խո­չըն­դոտ­ներ
06.09.2019 | 00:19
Մի շարք գոր­ծա­րար­նե­րի ու բիզ­նես­մեն­նե­րի հա­մար ծանր ժա­մա­նակ­ներ են: «Ի­րա­տե­սի» տե­ղե­կու­թյուն­նե­րով՝ իշ­խա­նու­թյուն­նե­րը ար­հես­տա­կան խո­չըն­դոտ­ներ են ստեղ­ծում, ինչ-որ բան են ու­զում հաս­կաց­նել, բայց, ու­ղիղ տեքս­տով ա­սե­լու փո­խա­րեն, գնում են, ա­սենք, ու­նեց­ված­քի վրա կա­լանք դնե­լու կամ բիզ­նե­սի հա­մար չլս­ված նոր­մեր սահ­մա­նե­լու ճա­նա­պար­հով: Օ­րի­նակ, ՀՀԿ-ա­կան նախ­կին պատ­գա­մա­վոր Հա­կոբ Հա­կո­բյա­նին պատ­կա­նող «Երևա­նի գա­րե­ջուր» ըն­կե­րու­թյուն հար­կա­յին մար­մին­նե­րը հա­ճախ են այ­ցե­լում: «Ա­սում են, թե աշ­խա­տան­քա­յին սահ­ման­ված ժա­մից հե­տո որևէ աշ­խա­տող չպետք է լի­նի գոր­ծա­րա­նում, ղե­կա­վա­րու­թյունն էլ բա­ցատ­րում է, որ, ըստ աշ­խա­տան­քա­յին օ­րենս­գր­քի, աշ­խա­տա­կից­նե­րին կա­րող են հա­վե­լյալ պա­հել, ին­չի դի­մաց ար­տա­ժա­մյա վար­ձավ­ճար է սահ­ման­ված: Դրա­նից հե­տո թո­ղել, գնա­ցել են: Ըստ երևույ­թին, ինչ-որ բան էին ու­զում հաս­կաց­նել, կամ ուղ­ղա­կի պետք էր ու­շադ­րու­թյան կենտ­րո­նում պա­հել գոր­ծա­րա­նը»,- ա­սաց մեր զրու­ցա­կի­ցը:
Սևակ ՎԱՐ­ԴՈՒ­ՄՅԱՆ
Դիտվել է՝ 1236

Հեղինակի նյութեր

Մեկնաբանություններ