ՈՒ­շա­ցող վար­չա­պե­տը

ՈՒ­շա­ցող վար­չա­պե­տը
13.03.2020 | 01:56

Ե­րեկ օ­րա­վար­տին վար­չա­պետ Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նը ֆեյս­բու­քի ու­ղիղ ե­թե­րով հայ­տա­րա­րեց. որ ընդ­հա­տել է ար­ձա­կուր­դը ու տե­ղե­կաց­րեց. «Վաղ­վա­նից ու­սում­նա­կան հաս­տա­տու­թյուն­նե­րը չեն գոր­ծի, կհ­րա­վիր­վի խոր­հր­դակ­ցու­թյուն։ Կո­րո­նա­վի­րու­սի հաս­տատ­ման ևս 2 դեպք կա ՀՀ-ում։ Վաղ­վա քա­րո­զար­շա­վը հե­տաձգ­վում է»: Նա­խօ­րեին 3 քա­ղա­քա­ցի ախ­տո­րոշ­վել է կո­րո­նա­վի­րու­սով, նրանց հետ սերտ շփում ու­նե­ցած 57 անձ մե­կու­սաց­վել է։ Հա­յաս­տա­նում կո­րո­նա­վի­րու­սով վա­րակ­ված­նե­րի թի­վը հա­սել է 4-ի, 88 անձ մե­կու­սաց­ված է:

Դիտվել է՝ 2869

Մեկնաբանություններ