• Որն է առաջին նախագահի բացառիկությունը

  Որն է առաջին նախագահի բացառիկությունը

  25.02.2020| 16:33
  Երկու նախկին նախագահներ նույն օրը դատարանում նստած են մեղադրյալի աթոռին։ Այսօր և Ռոբերտ Քոչարյանի, և Սերժ Սարգսյանի դատավարությունն է ընթանում։
 • Տրիպոլին խնդրում է ԱՄՆ-ին ռազմաբազա բացել Լիբիայում

  Տրիպոլին խնդրում է ԱՄՆ-ին ռազմաբազա բացել Լիբիայում

  25.02.2020| 13:15
  Լիբիայի ուժային կառույցների ղեկավարը կոչ է արել ԱՄՆ-ին ռազմաբազա ստեղծել հյուսիսաֆրիկյան երկրում՝ զսպելու Ռուսաստանի ազդեցության տարածումը Աֆրիկայում:
 • Կորոնավիրուսն ընդդեմ Լա Սկալայի, Վենետիկի կառնավալի ու Ջորջիո Արմանիի

  Կորոնավիրուսն ընդդեմ Լա Սկալայի, Վենետիկի կառնավալի ու Ջորջիո Արմանիի

  25.02.2020| 13:12
  Իտալիան արտակարգ միջոցների է դիմում կորոնավիրուսի տարածումը կանխելու համար՝ վարակվածների թիվը հասել է 150-ի, 110-ը Լոմբարդիայում են, 21-ը՝ Վենետոյում: Տասնյակ քաղաքներ կարանտինի մեջ են, Վենետիկի կառնավալը բեկանվել է, մոդելիեր Ջորջիո Արմանին ցուցադրությունը վճռել է կազմակերպել դատարկ սրահում:
 • Ալֆան և օ­մե­գան

  Ալֆան և օ­մե­գան

  25.02.2020| 01:50
  Մենք կա­յուն հետևո­ղա­կա­նու­թյամբ մեր եր­կի­րը կդարձ­նենք բազ­մազգ, ա­զատ ու ան­կախ ինք­նիշ­խան պե­տու­թյուն, և ոչ մի ազ­գայ­նա­մո­լա­կան նկր­տում ան­պա­տիժ չենք թող­նե­լու, նույ­նիսկ, ե­թե դա վե­րա­բե­րի ազ­գա­յին ե­կե­ղե­ցի եզ­րույ­թին:
 • Ինչու՞ են մա­հա­նում մեր զին­վոր­նե­րը՝ դեռ չհայ­րա­ցած մեր ե­րի­տա­սարդ­նե­րը

  Ինչու՞ են մա­հա­նում մեր զին­վոր­նե­րը՝ դեռ չհայ­րա­ցած մեր ե­րի­տա­սարդ­նե­րը

  25.02.2020| 01:38
  Բա­նա­կում օր օ­րի ա­վե­լա­նում է զին­վոր­նե­րի մա­հա­ցու­թյան թի­վը. սա որևէ մե­կին ՝վար­չա­պե­տին, ՀՀ և ԱՀ պաշտ­պա­նու­թյան նա­խա­րար­նե­րին, գլ­խա­վոր շտա­բի պե­տե­րին, ՀՀ և ԱՀ ԱԺ նա­խա­գահ­նե­րին, ՀՀ և ԱՀ ազ­գա­յին անվ­տան­գու­թյան ծա­ռա­յու­թյան ղե­կա­վար­նե­րին, ՀՀ և ԱՀ գլ­խա­վոր դա­տա­խազ­նե­րին, ՀՀ և ԱՀ ոս­տի­կա­նա­պե­տե­րին չի՞ մտա­հո­գում: Սա ի՞նչ ան­հո­գի ա­կա­դե­միա­կան լռու­թյուն է, ա­սես ո­չինչ էլ չի պա­տա­հել:
 • Մութ սե­ն­յա­կում կա­տու ո­րո­նող պատ­գա­մա­վոր­ներն ու «թա­գա­կիր» վի­րու­սը

  Մութ սե­ն­յա­կում կա­տու ո­րո­նող պատ­գա­մա­վոր­ներն ու «թա­գա­կիր» վի­րու­սը

  25.02.2020| 01:36
  Աշ­խար­հին ու մարդ­կու­թյա­նը սպառ­նա­ցող կո­րո­նա­վի­րու­սը բա­վա­կան մոտ է Հա­յաս­տա­նին, կա­րե­լի է ա­սել՝ քթ­նե­րիս տակ: Հա­սա­րա­կու­թյան մոտ, փա՜ռք Աստ­ծո, տա­գա­նապ չկա, բո­լորն ու­րախ-զվարթ ա­սում-խո­սում են վի­րու­սի մա­սին, կա­տակ­ներ ա­նում մի­մյանց հետ, ա­նեկ­դոտ­ներ հո­րի­նում:
 • ՀՀ իշ­խա­նու­թ­յուն­նե­րը դեռ բա­վա­կա­նա­չափ չեն գի­տակ­ցում նոր կո­րո­նա­վի­րու­սի վտան­գը

  ՀՀ իշ­խա­նու­թ­յուն­նե­րը դեռ բա­վա­կա­նա­չափ չեն գի­տակ­ցում նոր կո­րո­նա­վի­րու­սի վտան­գը

  25.02.2020| 01:28
  Չի­նաս­տա­նում նոր կո­րո­նա­վի­րու­սի (COVID-2019) հա­րու­ցած ոչ տի­պիկ թո­քա­բոր­բի զո­հե­րի թի­վը, ե­րեկ ա­ռա­վո­տյան ռու­սա­կան ԶԼՄ-նե­րում հրա­պա­րակ­ված տե­ղե­կու­թյուն­նե­րի հա­մա­ձայն, հա­սել էր 2592-ի:
 • Իրա­նում դեռ եր­կար ժա­մա­նակ չեն ի­ջեց­նի վրե­ժի կար­միր դրոշ­նե­րը

  Իրա­նում դեռ եր­կար ժա­մա­նակ չեն ի­ջեց­նի վրե­ժի կար­միր դրոշ­նե­րը

  25.02.2020| 01:14
  Խն­դիրն այն է, որ ե­թե ինչ-որ մե­կը Մա­ջիդ Թախթ-Ռա­վան­չիին «խոր­հուրդ է տվել» ՄԱԿ-ում և մի քա­նի հար­ցազ­րույ­ցում հն­չեց­նել այն միտ­քը, թե իբր Ի­րա­նի գոր­ծո­ղու­թյուն­նե­րը «հա­մե­մա­տա­կան են մեր գե­նե­րա­լի սպա­նու­թյա­նը», և այլևս հար­ված­ներ չեն լի­նե­լու («ե­թե ԱՄՆ-ը այլևս ռազ­մա­կան գոր­ծո­ղու­թյուն­ներ չձեռ­նար­կի Ի­րա­նի դեմ...»), ին­չից ու­րա­խա­ցել էին և Սպի­տակ տա­նը, և «Սո­լեյ­մա­նիի հար­ցում» ԱՄՆ-ի հետ հա­մե­րաշխ­ված մի շարք եվ­րո­պա­կան մայ­րա­քա­ղաք­նե­րում, ա­պա ա­յա­թո­լա Խա­մե­նեիի, նա­խա­գահ Ռո­հա­նիի, ԱԳ նա­խա­րար Զա­րի­ֆի և գե­նե­րալ Բա­ղե­րիի հայ­տա­րա­րու­թյուն­նե­րից հս­տակ այլ ճշ­մար­տու­թյուն է երևում։
 • «Անվ­տան­գու­թ­յունն առ­հա­սա­րակ որ­տե՞ղ և ի՞նչ շր­ջա­նակ­նե­րում կա­րող է լի­նել, ե­թե ոչ որևէ տա­րած­քի նկատ­մամբ ու այդ­տեղ բնակ­վող բնակ­չու­թ­յան»

  «Անվ­տան­գու­թ­յունն առ­հա­սա­րակ որ­տե՞ղ և ի՞նչ շր­ջա­նակ­նե­րում կա­րող է լի­նել, ե­թե ոչ որևէ տա­րած­քի նկատ­մամբ ու այդ­տեղ բնակ­վող բնակ­չու­թ­յան»

  25.02.2020| 01:10
  Փա­շի­նյան-Ա­լիև հայտ­նի բա­նա­վե­ճից հե­տո շատ քն­նարկ­վեց այն հար­ցը, թե պատ­մա­կան ի­րո­ղու­թյուն­նե­րին Հա­յաս­տա­նի վար­չա­պե­տը չէր տի­րա­պե­տում, չէր կա­րո­ղա­ցել ներ­կա­յաց­նել հա­կա­մար­տու­թյունն ըստ էու­թյան։ Դրան հա­ջոր­դե­ցին Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նի ձևա­կեր­պած, այս­պես ա­սած, «մյուն­խե­նյան սկզ­բունք­նե­րը», ո­րոնք ևս քն­նա­դա­տու­թյան չեն դի­մա­նում։ Հա­յա­գետ, ՀՀ մշա­կույ­թի վաս­տա­կա­վոր գոր­ծիչ, գրա­կան փաս­տագ­րու­թյան մի­ջազ­գա­յին ա­կա­դե­միա­յի ա­կա­դե­մի­կոս, ծնուն­դով նա­խիջևան­ցի ԱՐ­ԳԱՄ ԱՅ­ՎԱ­ԶՅԱ­ՆԻ հետ զրու­ցե­ցինք այդ սկզ­բունք­նե­րի և պատ­մա­կան ի­րո­ղու­թյուն­նե­րի շուրջ։ Հար­ցազ­րույ­ցում ներ­կա­յաց­վա­ծը կա­րող է նաև այս իշ­խա­նու­թյան և հատ­կա­պես Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նի հա­մար լիկ­բեզ լի­նել։
 • «Նյու Վա­ս­յու­կի Հռո­մը»

  «Նյու Վա­ս­յու­կի Հռո­մը»

  25.02.2020| 01:08
  Ո՞րն է այ­սօր­վա մեր տն­տե­սա­կան զար­գաց­ման ցու­ցա­նի­շը՝ ըստ Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նի։ Մար­դիկ 50 եվ­րո­յով կա­րող են գնալ Հռոմ։ Բայց վար­չա­պե­տը տն­տե­սա­կան ա­ռա­ջըն­թա­ցի «փայ­լուն» օ­րի­նա­կի մա­սին իր միտ­քը կի­սատ է թող­նում։ Իսկ որ ՀՀ քա­ղա­քա­ցին 50 եվ­րո­յով հաս­նի Հռոմ, կկա­րո­ղա­նա՞ գո­նե օ­դա­նա­վա­կա­յա­նից դուրս գալ, թե՞ գնում է Հռո­մի օ­դը շն­չի ու հետ գա։ Ա­սենք՝ ա­մի­սը 3 ան­գամ կգ­նա Հռոմ, ինք­նա­թի­ռից կիջ­նի, Հռո­մի օ­դը կշն­չի, աշ­խար­­հա­յաց­քը կընդ­լայ­նի, Եվ­րո­պա կտես­նի ու ան­մի­ջա­պես կվե­րա­դառ­նա։