«Իրատես» թերթի հետարձակուրդային առաջին համարը լույս կտեսնի սեպտեմբերի 4-ին, իսկ irates.am-ը կթարմացվի սեպտեմբերի 1-ից:               
 

Նպա­տա­կը դիր­քա­պահ զին­վո­րի անվ­տան­գու­թ­յունն է

Նպա­տա­կը դիր­քա­պահ զին­վո­րի անվ­տան­գու­թ­յունն է
22.10.2019 | 00:44

«Հա­յոց հզոր բա­նակ» ծրագ­րի շր­ջա­նակ­նե­րում «Առ­նո Բա­բա­ջա­նյան» հա­մեր­գաս­րա­հում տե­ղի ու­նե­ցավ բա­րե­գոր­ծա­կան հա­մերգ, ո­րի հա­սույ­թը փո­խանց­վե­լու է «Հա­յոց հզոր բա­նակ» ծրագ­րին՝ նյու­թա­տեխ­նի­կա­կան սար­քա­վո­րում­ներ ձեռք բե­րե­լու և դիր­քա­պահ զին­վոր­նե­րի անվ­տան­գու­թյան բարձ­րաց­մանն ուղղ­ված մի­ջո­ցա­ռում­ներ ի­րա­կա­նաց­նե­լու հա­մար։
Ե­րե­կո­յին ներ­կա էին դիր­քա­պահ տղա­ներ‚ հայ­րե­նի­քի պաշտ­պա­նու­թյան հա­մար զոհ­ված հե­րոս­նե­րի ծնող­ներ, ծրագ­րի մաս­նա­կից­ներ:


Հա­մեր­գի մեկ­նար­կին տեր Զգոն քա­հա­նա Աբ­րա­հա­մյա­նը փո­խան­ցեց Ա­րա­րա­տյան Հայ­րա­պե­տա­կան թե­մի ա­ռաջ­նոր­դա­կան փո­խա­նորդ տեր Նա­վա­սարդ ար­քե­պիս­կո­պոս Կճո­յա­նի օրհ­նու­թյունն ու բա­րե­մաղ­թան­քը։ «Մեր կյան­քում Քրիս­տո­սի մեզ պատ­գա­մած սի­րո պատ­վի­րանն ար­տա­հայտ­վում է բազ­մա­տե­սակ բնա­գա­վառ­նե­րում, ո­լորտ­նե­րում, ո­րի ան­բա­ժան մասն է կազ­մում նաև սե­րը հայ­րե­նի­քի նկատ­մամբ: Եվ յու­րա­քան­չյուրս մեր լու­ման պետք է ներդ­նենք հա­նուն մեր հայ­րե­նի­քի պահ­պա­նու­թյան, անվ­տան­գու­թյան: …Մենք վեր­ջին ան­գամ հա­մոզ­վե­ցինք 2016 թվա­կա­նին, թե ինչ­պես հայ ժո­ղո­վուր­դը միաս­նա­բար պատ­րաս­տա­կա­մու­թյուն հայտ­նեց պաշտ­պա­նել հայ­րե­նի­քը: Այդ հայ­րե­նա­սի­րա­կան ո­գին միշտ պետք է մեր սր­տե­րում վառ լի­նի: Վառ պա­հենք հի­շա­տա­կը մեր բո­լոր նվի­րյալ նա­հա­տակ­նե­րի: Ճիշտ է, մար­դը եր­բեք չի ու­զում զոհ­վել, նա­հա­տակ­վել, բայց սե­րը հա­նուն իր հայ­րե­նի­քի դր­դում է նրան անհ­րա­ժեշ­տու­թյան դեպ­քում ինք­նա­զո­հու­թյան, ո­րը քրիս­տո­նա­կան մե­ծա­գույն ար­ժեք է, և այդ զո­հա­բե­րու­թյունն ու սե­րը մի­մյանց հետ հա­մակց­ված են: Քրիս­տոս ի­րեն զո­հա­բե­րեց բո­լո­րիս հա­մար սի­րուց դրդ­ված: Գնա­հա­տենք այդ սի­րո զո­րու­թյու­նը և կյան­քի կո­չենք նաև հայ­րե­նա­սի­րու­թյան մեջ: Թող Աստ­ված մեզ ոգևո­րի, զո­րաց­նի, և այս բա­րի նա­խա­ձեռ­նու­թյունն իր նպա­տա­կին ուղղ­ված լի­նե­լով՝ բե­րի մե­ծա­գույն բա­րիք: Եվ թող ոգևո­րի ա­վե­լի շատ մեր հայ­րե­նա­սեր զա­վակ­նե­րին, որ­պես­զի բո­լորս մեր նպաս­տը բե­րենք մեր հայ­րեն­քի ամ­րապ­նդ­ման, անվ­տան­գու­թյան և բա­րե­կե­ցու­թյան հա­մար»,- ա­սաց տեր Զգոն քա­հա­նա Աբ­րա­հա­մյա­նը՝ շեշ­տե­լով‚ որ նման ծրագ­րե­րը կարևոր են յու­րա­քան­չյուր զին­վո­րի հա­մար, ո­րով­հետև ա­ռաջ­նագ­ծի տեխ­նի­կա­պես հա­գե­ցու­մը նվա­զեց­նում է զո­հե­րի, վի­րա­վոր­նե­րի քա­նա­կը բա­նա­կում և ա­վե­լի անվ­տանգ է դարձ­նում ծա­ռա­յու­թյու­նը:


Հա­մեր­գին կա­տա­րում­նե­րով հան­դես ե­կան Սամ­սոն Պա­նյա­նը‚ Անդ­րա­նիկ Մալ­խա­սյա­նը‚ Սի­րա­նույշ Ե­ղիա­զա­րյա­նը‚ Սմ­բատ Խա­լա­թյա­նը‚ Նա­րեկ Պո­ղո­սյա­նը‚ Ա­րամ Մով­սի­սյա­նը‚ Դա­վիթ Խա­չատ­րյա­նը‚ ջու­թա­կա­հար Նի­կո­լայ Մա­դո­յա­նը‚ դաշ­նա­կա­հար­ներ Ի­ռեն Մար­գա­րյանն ու Մար­գա­րի­տա Սարգ­սյա­նը‚ աս­մուն­քող­ներ Գա­յա­նե Սամ­վե­լյանն ու Ան­նա Կոս­տա­նյա­նը‚ Քաղ­սի հա­մայն­քի «Նու­րի» պա­րա­յին հա­մույ­թը:


«Հա­յոց հզոր բա­նակ» ծրագ­րի նա­խա­ձեռ­նող‚ «Հաղ­թե­լու ենք» ռազ­մա­հայ­րե­նա­սի­րա­կան ՀԿ-ի նա­խա­գահ Կա­րեն Հով­հան­նի­սյա­նը նշեց‚ որ ծրագ­րի նպա­տա­կը բա­ցա­ռա­պես դիր­քա­պահ զին­վո­րի անվ­տան­գու­թյունն է. «Մեր նպա­տա­կը ազ­նիվ է, ար­դար ու ա­մե­նա­կարևո­րը՝ աստ­վա­ծա­հա­ճո»։
Հա­մեր­գից ստաց­ված հա­սույ­թը կազ­մեց 823 000 դրամ։ Հա­մեր­գի ա­վար­տից հե­տո ծրագ­րի մաս­նա­կից­ներն այ­ցե­լե­ցին «Ե­ռաբ­լուր» պան­թեոն և ծա­ղիկ­ներ դրե­ցին հե­րոս­նե­րի շի­րիմ­նե­րին։


Լի­լիթ ԳՐԻ­ԳՈ­ՐՅԱՆ

Դիտվել է՝ 4807

Հեղինակի նյութեր

Մեկնաբանություններ