Անկախության օրվա կա­պակցությամբ «Ի­րա­տես» թեր­­թի հա­ջորդ հա­մա­րը լույս կտես­նի սեպտեմբերի 25-ին:               
 
 • Աստ­ծո ա­ռաջ բո­լո­րը հա­վա­սար են

  Աստ­ծո ա­ռաջ բո­լո­րը հա­վա­սար են

  18.09.2020| 01:39
  Ֆրան­սիա­յի ա­ռաջ­նու­թյան եր­րորդ տու­րի «Պա­րի Սեն Ժեր­մեն»-«Մար­սել» դի­մա­կա­յու­թյու­նը մեր նա­խորդ նյու­թում ներ­կա­յաց­րել ենք, սա­կայն, քա­նի որ հետ­խա­ղյա զար­գա­ցում­նե­րը ոչ պա­կաս հե­տաք­րք­րա­կան ըն­թացք են ստա­ցել, ար­ժե դրանց ևս անդ­րա­դառ­նալ, մա­նա­վանդ որ խոսքն առ­նչ­վում է այն­պի­սի նուրբ թե­մա­յի, որ­պի­սին ռա­սիզմն է, ո­րի դեմ ֆուտ­բո­լում բա­վա­կա­նին հետևո­ղա­կան պայ­քար է մղ­վում միան­գա­մայն հաս­կա­նա­լի պատ­ճառ­նե­րով, և ո­րը գնա­լով «սևա­նում» է։
 • Մրցա­շա­րա­յին ա­ղ­յու­սա­կում հս­տա­կու­թ­յուն է

  Մրցա­շա­րա­յին ա­ղ­յու­սա­կում հս­տա­կու­թ­յուն է

  18.09.2020| 01:35
  Ե­րեկ ուշ ե­րե­կո­յան կա­յա­ցած «Մար­սել»-«Սենտ Է­տիեն» դի­մա­կու­թյամբ ֆրան­սիա­կան ֆուտ­բո­լի ա­ռա­ջին դի­վի­զիո­նը կամ Լի­գա-1-ը ամ­բող­ջաց­րեց եր­րորդ տու­րը՝ մր­ցա­շա­րա­յին ա­ղյու­սա­կը բե­րե­լով ա­վար­տուն, ամ­փոփ տես­քի։
 • Ընդ­միշտ՝ Coca Cola

  Ընդ­միշտ՝ Coca Cola

  18.09.2020| 01:34
  Սեպ­տեմ­բե­րի 15-ից մեկ­նար­կել են Չեմ­պիոն­նե­րի, իսկ մեկ օր անց՝ Եվ­րո­պա­յի լի­գա­նե­րի ո­րա­կա­վոր­ման փու­լի հան­դի­պում­նե­րը։ Վեր­ջի­նիս շր­ջա­նա­կում ե­րեկ գոր­ծըն­թա­ցի մեջ ներ­քաշ­վե­ցին ան­հա­մե­մատ մեծ թվով ա­կումբ­ներ, ո­րոնց մեջ էր մեր «Ա­րա­րատ Ար­մե­նիան», իր՝ Լյուք­սեմ­բուր­գը ներ­կա­յաց­նող «Ֆո­լա» ա­կումբ մր­ցակ­ցով։
 • Գե­ղար­վես­տա­կան վա­վե­րագ­րու­թ­յուն­ներ կամ «Նա­մակ­ներ պա­րե­տին»

  Գե­ղար­վես­տա­կան վա­վե­րագ­րու­թ­յուն­ներ կամ «Նա­մակ­ներ պա­րե­տին»

  18.09.2020| 01:31
  Գրա­կա­նա­գետ, «Զան­գակ» հրա­տա­րակ­չու­թյան գրա­կան ծրագ­րե­րի հա­մա­կար­գող, «Նա­մակ­ներ պա­րե­տին» նա­խագ­ծի հե­ղի­նակ ՀԱՅԿ ՀԱՄ­ԲԱՐ­ՁՈՒ­ՄՅԱ­ՆԻ հետ զրու­ցել ենք ա­միս­ներ ա­ռաջ հայ­տա­րար­ված պատմ­վածք­նե­րի մր­ցույ­թի մա­սին, ո­րի ար­դյուն­քում ըն­թեր­ցո­ղի սե­ղա­նին է դր­վել «Նա­մակ­ներ պա­րե­տին» ժո­ղո­վա­ծուն։
 • «Իմ ճոխ այ­գում մր­գա­քաղ է»

  «Իմ ճոխ այ­գում մր­գա­քաղ է»

  18.09.2020| 01:29
  Բևե­ռա­խույզ, ճա­նա­պար­հորդ, դի­վա­նա­գետ, գիտ­նա­կան, աշ­խար­հագ­րա­գետ, ազ­գագ­րա­գետ, կեն­սա­բան, բազ­մա­թիվ գր­քե­րի հե­ղի­նակ, մեր ժո­ղովր­դի մեծ բա­րե­կամ Ֆրի­տյոֆ Նան­սե­նին, ում, հա­վա­նա­բար, կա­րե­լի է հա­մա­րել 20-րդ դա­րի ա­ռա­ջին ի­րա­վա­պաշտ­պա­նը, ըստ ար­ժան­վույն է ներ­կա­յաց­նում իմ նախ­կին հա­մա­քա­ղա­քա­ցի ՖԵ­ԼԻՔՍ ԲԱԽ­ՉԻ­ՆՅԱ­ՆԸ:
 • Հրա­շա­լի Ժորժ. ազն­վա­կան խեն­թը` երկ­րից օ­տար­ված

  Հրա­շա­լի Ժորժ. ազն­վա­կան խեն­թը` երկ­րից օ­տար­ված

  18.09.2020| 01:27
  Նշա­նա­վոր բե­մադ­րիչ Ա­լեք­սանդր Թաի­րո­վը նրա մա­սին գրել է այս­պես. «Յա­կու­լո­վը շր­ջա­պատ­ված էր թշ­նա­մա­կան օ­ղա­կով։ Յա­կու­լո­վը մար­տիկ-մե­նա­կյաց էր։ Ա­ռաս­պե­լա­կան աս­պե­տի նման նա հաղ­թա­հա­րում էր ար­գել­քը, ու միևնույն պա­հին այդ նույն տե­ղում հայ­տն­վում էին հա­րյու­րա­վոր ու­րիշ ար­գելք­ներ»։
 • «Մար­դիկ ի­րենց կամ­քով կկ­րեին դի­մակ­նե­րը, ե­թե դա լի­ներ ող­ջամ­տու­թ­յան սահ­ման­նե­րում»

  «Մար­դիկ ի­րենց կամ­քով կկ­րեին դի­մակ­նե­րը, ե­թե դա լի­ներ ող­ջամ­տու­թ­յան սահ­ման­նե­րում»

  18.09.2020| 01:22
  Ոչ բժշ­կա­կան, ոչ հո­գե­բա­նա­կան, ոչ ի­րա­վա­կան տե­սան­կյուն­նե­րից հիմ­նա­վոր­ված փաս­տարկ­ներ չկան, որ քա­ղա­քա­ցին ըն­դվ­զե­լու փո­խա­րեն միա­նա հա­մա­վա­րա­կի դեմ պայ­քա­րին։ Թե­մա­յի շուրջ զրու­ցել ենք փաստաբանների պալատի անդամ, փաս­տաբան ԼՈՒ­ՍԻ­ՆԵ ՎԻ­ՐԱ­ԲՅԱ­ՆԻ հետ։
 • Խա­նի մահն ու կյան­քը

  Խա­նի մահն ու կյան­քը

  18.09.2020| 01:17
  «Պատ­վո Լե­գեո­նը» (Ordre national de la Lռgion d'honneur) Ֆրան­սիա­յի ազ­գա­յին շքան­շանն է, ո­րը հիմ­նել է Նա­պո­լեոն Բո­նա­պար­տը 1802 թ. մա­յի­սի 19-ին: Այն շնոր­հում է Ֆրան­սիա­յի Հան­րա­պե­տու­թյան նա­խա­գա­հը՝ Մեծ մա­գիստ­րո­սը, զին­վո­րա­կան ու քա­ղա­քա­ցիա­կան ծա­ռա­յու­թյուն­նե­րի հա­մար: Շքան­շա­նը, որն ու­նի հինգ աս­տի­ճան, ֆրան­սիա­կան պե­տու­թյան կարևո­րա­գույն ինս­տի­տուտ­նե­րից և խոր­հր­դա­նի­շե­րից մեկն է:
 • Էկո­նոմ­նա­խը ձևա­վո­րում է թա­լա­նի 3-րդ փու­լը և դար­ձ­յալ գյու­ղա­ցու հաշ­վին

  Էկո­նոմ­նա­խը ձևա­վո­րում է թա­լա­նի 3-րդ փու­լը և դար­ձ­յալ գյու­ղա­ցու հաշ­վին

  18.09.2020| 01:13
  Իսկ ա­ռա­ջին փու­լը ա­րոտ­նե­րի բա­րե­լավ­ման 60 մլն դո­լա­րա­նոց վար­կա­յին ծրա­գիրն էր, երկ­րոր­դը «խե­լա­ցի է­կո­գո­մերն» են` 3,2 մլրդ դրամ բյու­ջե­տա­յին ֆի­նան­սա­վոր­մամբ, եր­րոր­դը, գու­շա­կեք ինք­ներդ, դար­ձյալ ա­րոտ­ներն են… ֆի­նան­սա­վոր­ման չա­փը և աղ­բյուր­նե­րը ա­ռայժմ հս­տա­կեց­ված չեն:
 • «Մենք Աս­տու­ծոյ փառք կու տանք, որ հայ­րե­նի­քը կը մնայ հայ­րե­նիք եւ մեր մնա­յուն հաս­ցէն»

  «Մենք Աս­տու­ծոյ փառք կու տանք, որ հայ­րե­նի­քը կը մնայ հայ­րե­նիք եւ մեր մնա­յուն հաս­ցէն»

  18.09.2020| 01:09
  «Ի­րա­տե­սի» հյու­րը Աստ­«Ի­րա­տե­սի» հյու­րը Աստ­վա­ծա­բա­նու­թյան մա­գիստ­րոս, Բեյ­րու­թի Հայ­կա­զյան հա­մալ­սա­րա­նի նա­խա­գահ, վե­րա­պատ­վե­լի դոկ­տոր ՓՈԼ ՀԱՅ­ՏՈՍ­ԹԵԱՆՆ է:վա­ծա­բա­նու­թյան մա­գիստ­րոս, Բեյ­րու­թի Հայ­կա­զյան հա­մալ­սա­րա­նի նա­խա­գահ, վե­րա­պատ­վե­լի դոկ­տոր ՓՈԼ ՀԱՅ­ՏՈՍ­ԹԵԱՆՆ է: