• 16-ից 9-ը հայտ­նի է

  16-ից 9-ը հայտ­նի է

  04.12.2020| 01:23
  Չեմ­պիոն­նե­րի լի­գա­յի խա­ղար­կու­թյու­նում մր­ցե­լույթ­նե­րը շա­րու­նա­կե­լու ա­ռու­մով կա­տա­րյալ հս­տա­կու­թյուն է միայն C, E, G խմ­բե­րում. այդ եր­ջա­նիկ­ներն են «Մանչեստր Սի­թին», «Պոր­տուն», «Սևի­լիան», «Չել­սին», «Յու­վեն­տու­սը», «Բար­սե­լո­նը»։ Այս պա­հի դրու­թյամբ A, D, F խմ­բե­րից նրանց են ըն­կե­րակ­ցել Մյուն­խե­նի «Բա­վա­րիան», «Լի­վեր­պու­լը», Դորտ­մուն­դի «Բո­րու­սիան»։ Փաս­տո­րեն միայն եր­կու խումբ կա, որ­տեղ կա­տա­րյալ ա­նո­րո­շու­թյուն է։ Խոս­քը B և H խմ­բե­րի մա­սին է։
 • «Դուք մեզ հա­մար ըն­տա­նիք էիք»

  «Դուք մեզ հա­մար ըն­տա­նիք էիք»

  04.12.2020| 01:21
  Ըն­թա­ցիկ մր­ցաշր­ջա­նի սկզ­բում Լուիս Սուա­րե­սը լքեց «Բար­սե­լոն» գրանդ ա­կումբն ու տե­ղա­փոխ­վեց Մադ­րի­դի «Աթ­լե­տի­կո»: Սա ա­կում­բում ըն­թա­ցող գոր­ծըն­թաց­նե­րի ար­դյունք է, ո­րը շատ բա­նե­րով ազ­դեց թի­մի բա­րո­յա­հո­գե­բա­նա­կան մթ­նո­լոր­տի վրա։
 • Արո­ն­յա­նը շա­րու­նա­կում է մնալ վե­ցե­րոր­դը

  Արո­ն­յա­նը շա­րու­նա­կում է մնալ վե­ցե­րոր­դը

  04.12.2020| 01:19
  ՖԻ­ԴԵ-ն հրա­պա­րա­կել է դեկ­տեմ­բեր ամս­վա լա­վա­գույն շախ­մա­տիստ­նե­րի դա­սա­կարգ­ման ա­ղյու­սա­կը։ Լևոն Ա­րո­նյա­նը պահ­պա­նել է իր տե­ղը 6-րդ հո­րի­զո­նա­կա­նում։ Հա­յաս­տան­ցի շախ­մա­տիստ­նե­րից Գաբ­րիել Սարգ­սյա­նը 53-րդն է, Հրանտ Մել­քու­մյա­նը` 78-րդը, Կա­րեն Գրի­գո­րյա­նը` 96-րդը:
 • «Պա­րի Սեն Ժեր­մե՞ն», թե՞ «Ման­չես­թեր Սի­թի»

  «Պա­րի Սեն Ժեր­մե՞ն», թե՞ «Ման­չես­թեր Սի­թի»

  04.12.2020| 01:18
  Մոտ եր­կու տա­րի ա­ռաջ Մաու­րի­սիո Պո­չե­տի­նոն հե­ռա­ցավ «Տո­տեն­հե­մից», ո­րի գլ­խա­վոր մար­զիչն էր եր­կար տա­րի­ներ։ Սպաս­վում էր, որ նա շատ ա­րագ կգլ­խա­վո­րի գրանդ ա­կումբ­նե­րից որևէ մե­կը, սա­կայն այս ըն­թաց­քում նման հար­մար թիմ չգտն­վեց, մյուս կող­մից էլ, մեծ ճա­նաչ­ման ար­ժա­նա­ցած մար­զիչ­նե­րը վեր­ջին ժա­մա­նակ­ներս սո­վո­րու­թյուն են դարձ­րել մոտ մեկ տար­վա չա­փով «ստեղ­ծա­գոր­ծա­կան» դա­դար վերց­նե­լը։
 • Զար­մա­նա­լի հա­մընկ­նում­ներ

  Զար­մա­նա­լի հա­մընկ­նում­ներ

  01.12.2020| 01:55
  Տաս­նե­րորդ տու­րում հա­վա­սա­րա­պես միա­վոր­ներ կորց­րին ա­ռա­ջին եր­կու հո­րի­զո­նա­կա­նում գտն­վող «Տո­տեն­հեմն» ու «Լի­վեր­պու­լը»։ Երկ­րի գոր­ծող չեմ­պիո­նի հա­մե­մատ ա­ռա­ջի­նի հար­ցը բա­վա­կա­նին բարդ էր միան­գա­մից եր­կու ա­ռու­մով. հան­դես էր գա­լիս ար­տագ­նա­յում, ին­չը գրանդ ա­կում­բնե­րի հա­մար, ճիշտ է, լր­ջա­գույն գոր­ծոն չէ, սա­կայն այն­պես էլ չէ, որ ա­ռանձ­նա­կի կարևո­րու­թյան չէ, և երկ­րորդ՝ մր­ցա­կի­ցը եր­րորդ տե­ղում ըն­թա­ցող «Չել­սին» էր՝ բո­լոր ա­ռում­նե­րով միան­գա­մայն հա­վակ­նոտ թիմ։
 • Ի պա­տիվ Մա­րա­դո­նա­յի

  Ի պա­տիվ Մա­րա­դո­նա­յի

  01.12.2020| 01:53
  Նեա­պո­լի քա­ղա­քա­պետ Լուի­ջի դե Մա­ջիստ­րի­սը հայ­տա­րա­րել է, որ «Նա­պո­լի» ֆուտ­բո­լա­յին ա­կում­բի «Սան Պաու­լո» մար­զա­դաշ­տը կվե­րան­վան­վի ու, ի հի­շա­տակ Մա­րա­դո­նա­յի, այ­սու­հետ կկ­րի մե­ծա­նուն ֆուտ­բո­լիս­տի ա­նու­նը։
 • «Վեր­ջին ու­ժե­րի գոր­ծադր­մամբ էին դի­մա­նում»

  «Վեր­ջին ու­ժե­րի գոր­ծադր­մամբ էին դի­մա­նում»

  01.12.2020| 01:52
  Ժո­զեն ա­սել է, որ հան­դեր­ձա­րա­նում ֆուտ­բո­լիստ­նե­րը հիաս­թափ­ված էին («Չել­սիի» հետ զրո­յա­կան ոչ-ո­քիից հե­տո)։ Կար­ծում եմ՝ նրանք հարկ է, որ ու­րա­խա­նա­յին։ «Չել­սիի» հետ խա­ղի վերջ­նա­մա­սում նրանք վեր­ջին ու­ժե­րի գոր­ծադր­մամբ էին դի­մա­նում»։
 • Հստա­կու­թ­յու­նը շատ քիչ բա­նե­րում է

  Հստա­կու­թ­յու­նը շատ քիչ բա­նե­րում է

  27.11.2020| 03:19
  Չոր­րորդ տու­րը թե՛ Չեմ­պիոն­նե­րի, թե՛ ե­րեկ ե­րե­կո­յան կա­յա­ցած Եվ­րո­պա­յի լի­գա­յի խա­ղար­կու­թյուն­նե­րը կազ­մած­նե­րի հա­մար հա­յե­լա­յին է. մր­ցա­կից­նե­րից հյու­րը դառ­նում է տան­տեր, տան­տե­րը՝ հյուր։ Թե այս փո­խա­կեր­պու­մից որն ինչ­քան ու ինչ­քա­նով է օգտ­վում, միայն ֆուտ­բո­լա­յին ա­ռա­վել կամ նվազ կար­գի խն­դիր չէ, ո­րով­հետև ֆուտ­բո­լը թվա­բա­նա­կան ա­ղյու­սակ չէ, որ­տեղ այ­սինչ ան­գամ այ­նինչն ու­նի հս­տակ պա­տաս­խան։
 • Մենք նրան վե­րա­բեր­վում էինք որ­պես ֆիլ­մի գլ­խա­վոր հե­րո­սի

  Մենք նրան վե­րա­բեր­վում էինք որ­պես ֆիլ­մի գլ­խա­վոր հե­րո­սի

  27.11.2020| 03:17
  Ար­գեն­տի­նա­յում հայ­տա­րար­վել է ե­ռօ­րյա սուգ՝ մահ­կա­նա­ցուն է կն­քել լե­գեն­դար Մա­րա­դո­նան։ Մա­հը սր­տի կաթ­վա­ծի հետևանք է, ող­բեր­գու­թյու­նը կա­յա­ցել է նո­յեմ­բե­րի 25-ին, մար­զի­կի բուե­նո­սայ­րե­սյան տա­նը։
 • Ֆուտբոլը կորցրեց իր լեգենդին

  Ֆուտբոլը կորցրեց իր լեգենդին

  26.11.2020| 14:16
  Արգենտինացի ֆուտբոլիստ Դիեգո Մարադոնայի՝ կյանքից վաղաժամ հեռանալն անտարբեր չի թողել ոչ միայն ֆուտբոլի միլիոնավոր երկրպագուներին, այլև համաշխարհային հանրությանը, քաղաքական գործիչներին ու հարյուրավոր մարդկանց, որ նրա հետ շփվելու հնարավորություն են ունեցել: