ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը մեկնաբանել է Իրանի նախագահ Էբրահիմ Ռաիսիի մահը ուղղաթիռի վթարի հետևանքով. «Հաշվի առնելով Ռաիսիի՝ որպես դատավորի և նախագահի ահավոր գործը, Իրանի ժողովուրդը, ամենայն հավանականությամբ, ավելի լավ կլինի առանց նրա: Մենք, իհարկե, չենք սգում նրա մահը»: Ավելի վաղ ԱՄՆ-ի Պետդեպարտամենտը պաշտոնական ցավակցություն էր հայտնել Էբրահիմ Ռաիսիի և իրանցի այլ պաշտոնյաների մահվան կապակցությամբ:               
 

Գեր­շա­հույթ` պա­տե­րազ­մի հաշ­վին

Գեր­շա­հույթ` պա­տե­րազ­մի հաշ­վին
23.10.2020 | 00:04

Ար­դեն 10 օր է` խա­նութ­նե­րում կտ­րուկ բարձ­րա­ցել են ձե­թի և շա­քա­րա­վա­զի գնե­րը։ Ե­թե 10 օր ա­ռաջ 1 լ ձե­թը 600 դրամ էր, այ­սօր այն վա­ճառ­վում է 750-800 դրա­մով։ Շա­քա­րա­վա­զի 1 կգ-ը մեկ շա­բաթ ա­ռաջ 250-280 դրամ էր, այ­սօր՝ 410 դրամ։ Ին­չո՞վ է պայ­մա­նա­վոր­ված գնե­րի այս կտ­րուկ բարձ­րա­ցու­մը։ Հա­մաշ­խար­հա­յին շու­կա­յում ձե­թի գի­նը սեպ­տեմ­բե­րի հա­մե­մատ ա­ճել է 6 %-ով, տրա­մա­բա­նա­կան է, որ Հա­յաս­տա­նում էլ պի­տի բարձ­րա­նար, սա­կայն նույն ժա­մա­նա­կա­հատ­վա­ծում հա­մաշ­խար­հա­յին շու­կա­յում շա­քա­րա­վա­զի գի­նը կր­ճատ­վել է 0,9 %-ով։


Հարց է ա­ռա­ջա­նում` ին­չու՞ է շա­քա­րա­վա­զի գի­նը Հա­յաս­տա­նում մեկ շա­բա­թում կտ­րուկ բարձ­րա­ցել։ Ար­դյո՞ք այս­տեղ մենք գործ չու­նենք ներկ­րող­նե­րի «հա­մա­ձայ­նեց­ված» գոր­ծո­ղու­թյուն­նե­րի հետ։ Ին­չու՞ ենք ա­սում հա­մա­ձայ­նեց­ված, ո­րով­հետև մեկ տա­րուց ա­վե­լի է, ինչ պե­տա­կան պատ­կան կա­ռույց­նե­րը հա­վաս­տիաց­նում են, որ շա­քա­րա­վա­զի ներ­կր­ման շու­կան Հա­յաս­տա­նում այլևս մե­նաշ­նոր­հա­յին չէ, և ցան­կա­ցած ոք կա­րող է զբաղ­վել շա­քա­րա­վա­զի ներ­կր­մամբ։ Ե­թե այդ­պես է, ու­րեմն ժա­մա­նակն է, որ շա­քա­րա­վա­զի շու­կա­յով լր­ջո­րեն զբաղ­վի ՏՄՊՊՀ-ն։ Ի դեպ, բո­լո­րո­վին վեր­ջերս այս կա­ռույցն ար­ձա­նագ­րել էր զին­վո­րա­կան հա­մազ­գես­տի և ծաղ­կի վա­ճառ­քի շու­կա­նե­րում գնե­րի չար­դա­րաց­ված բարձ­րա­ցում և հոր­դո­րել պա­տե­րազ­մա­կան ի­րա­վի­ճա­կում զերծ մնալ գեր­շա­հույթ հե­տապն­դե­լուց։ Սա­կայն, ինչ­պես ա­սում են, խևին խրատն ինչ ա­նի, սևին՝ սա­պո­նը։ Վե­րը նշ­ված հայ­տա­րա­րու­թյու­նից եր­կու շա­բաթ անց, այ­սօր էլ մար­դիկ բո­ղո­քում են զին­վո­րա­կան հա­մազ­գես­տի և ծաղ­կի բարձր գնե­րից։ Գու­ցե ժա­մա­նակն է այս «վայ» գոր­ծա­րար­նե­րի նկատ­մամբ 500 հա­զա­րից մինչև 1 մլն դրա­մի տու­գա՞նք սահ­մա­նել, որ­պես­զի խելք­նե­րը գլուխ­նե­րը գա, իսկ տու­գան­քի գու­մար­ներն էլ ուղղ­վեն բա­նա­կի սպա­ռա­զի­նու­թյա­նը։


Ժաս­մեն ՎԻ­ԼՅԱՆ

Դիտվել է՝ 39848

Հեղինակի նյութեր

Մեկնաբանություններ