• Անցել են հնա­րա­վոր չափ ու սահ­ման

  Անցել են հնա­րա­վոր չափ ու սահ­ման

  20.10.2020| 01:17
  Հաս­կա­նա­լի է, որ ա­ռանց ա­նակն­կալ­նե­րի չի լի­նի, այ­լա­պես ոչ միայն ֆուտ­բո­լը, այլև այս աշ­խար­հում ընդ­հան­րա­պես ա­մեն բան կկորց­նի հե­տաքրք­րու­թ­յու­նը, սա­կայն երբ այդ ա­նակն­կալ­նե­րը հա­տում են սահ­մա­նա­յին թվեր, հաս­կա­ցու­թ­յուն­ներ, դա­դա­րում են այդ­պի­սին ըն­կալ­վե­լուց։ Մեր ներ­կա­յաց­րած ֆուտ­բո­լա­յին գեր­տե­րու­թ­յուն­նե­րի ա­ռաջ­նու­թ­յուն­նե­րում դրանց Հաս­կա­նա­լի է, որ ա­ռանց ա­նակն­կալ­նե­րի չի լի­նի, այ­լա­պես ոչ միայն ֆուտ­բո­լը, այլև այս աշ­խար­հում ընդ­հան­րա­պես ա­մեն բան կկորց­նի հե­տաքրք­րու­թ­յու­նը, սա­կայն երբ այդ ա­նակն­կալ­նե­րը հա­տում են սահ­մա­նա­յին թվեր, հաս­կա­ցու­թ­յուն­ներ, դա­դա­րում են այդ­պի­սին ըն­կալ­վե­լուց։պա­կաս չի ե­ղել, սա­կայն այն, ինչ ե­ղել է լա լի­գա­յում, ու­ղե­ղում դժ­վար տե­ղա­վոր­վող բան է։
 • «Բիզ­նե­սը պետք է շա­րու­նա­կի գոր­ծել, որ ա­պա­հո­վի տն­տե­սու­թ­յան կա­յու­նութ­յունն ու ա­մուր թի­կուն­քը»

  «Բիզ­նե­սը պետք է շա­րու­նա­կի գոր­ծել, որ ա­պա­հո­վի տն­տե­սու­թ­յան կա­յու­նութ­յունն ու ա­մուր թի­կուն­քը»

  20.10.2020| 01:14
  Ի՞նչ մար­տահ­րա­վեր­նե­րի ա­ռաջ է կանգ­նում բիզ­նես ո­լոր­տը պա­տե­րազ­մա­կան ի­րա­վի­ճա­կում, և ին­չու՞ է անհ­րա­ժեշտ գո­վազ­դա­յին ար­շավ­նե­րի վեր­սկ­սու­մը։ Այս և այլ թե­մա­նե­րով զրու­ցում ենք «Call to Action» թվա­յին մար­քե­թին­գա­յին ըն­կե­րու­թյան հիմ­նա­դիր ՏԻԳ­ՐԱՆ ՄԱ­ՏԻ­ՆՅԱ­ՆԻ հետ։
 • Նյու­թը անս­պառ էր, ժա­մա­նա­կը՝ սուղ

  Նյու­թը անս­պառ էր, ժա­մա­նա­կը՝ սուղ

  20.10.2020| 01:11
  1947-ին Ե­գիպ­տո­սի Ա­լեք­սանդ­րիա քա­ղա­քից հայ­րե­նա­դարձ­ված Անդ­րա­նիկ Քո­չա­րը Հայաս­տա­նում հիմք դրեց գե­ղար­վես­տա­կան լու­սան­կար­չու­թյան: Հայ­րե­նիք գա­լուց մեկ տա­րի անց Երևա­նում բա­ցեց իր ա­ռա­ջին ան­հա­տա­կան ցու­ցա­հան­դե­սը:
 • «Մենք թանկ կյան­քեր դրե­ցինք այս պա­տե­րազ­մի զո­հա­սե­ղա­նին»

  «Մենք թանկ կյան­քեր դրե­ցինք այս պա­տե­րազ­մի զո­հա­սե­ղա­նին»

  20.10.2020| 01:10
  «Ի­րա­տե­սի» զրու­ցա­կիցն է Ար­ցա­խի Հան­րա­պե­տու­թյան ար­տա­կարգ ի­րա­վի­ճակ­նե­րի պե­տա­կան ծա­ռա­յու­թյան աշ­խա­տա­կից, տե­ղե­կատ­վու­թյան և հա­սա­րա­կայ­նու­թյան հետ կա­պե­րի բաժ­նի սպա, լեյ­տե­նանտ ՀՈՒ­ՆԱՆ ԹԱ­ԴԵ­ՎՈ­ՍՅԱ­ՆԸ։
 • Ռու­սաս­տա­նի հա­մար փոս փո­րող Թուր­քիան ինքն է վե­րա­նա­լու աշ­խար­հի քա­ղա­քա­կան քար­տե­զից

  Ռու­սաս­տա­նի հա­մար փոս փո­րող Թուր­քիան ինքն է վե­րա­նա­լու աշ­խար­հի քա­ղա­քա­կան քար­տե­զից

  20.10.2020| 00:58
  Բա­վա­կան է պա­տե­րազ­մում ընդգրկվի նաև Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թյու­նը, ին­չը միան­գա­մայն հնա­րա­վոր է Ար­ցա­խի ան­կա­խու­թյան ճա­նա­չու­մից հե­տո կամ թե­կուզ մինչ այդ Ադր­բե­ջա­նի կող­մից Հա­յաս­տա­նին հար­ված­նե­րը շա­րու­նա­կե­լու պա­րա­գա­յում, և Ադր­բե­ջա­նի, Հա­յաս­տա­նի և Ար­ցա­խի տա­րածք­նե­րում ռուս-թուր­քա­կան պա­տե­րազ­մը կդառ­նա ան­խու­սա­փե­լի:
 • «Այս օ­րե­րի միակ ան­փո­փոխ բա­նը հաղ­թա­նա­կի սպա­սումն է»

  «Այս օ­րե­րի միակ ան­փո­փոխ բա­նը հաղ­թա­նա­կի սպա­սումն է»

  20.10.2020| 00:57
  Ար­ցա­խի Ազ­գա­յին ժո­ղո­վի «Ար­դա­րու­թյուն» խմ­բակ­ցու­թյան պատ­գա­մա­վոր ՄԵ­ՏԱՔ­ՍԵ ՀԱ­ԿՈ­ԲՅԱ­ՆԻՆ զար­մաց­նում ու զայ­րաց­նում է այն հար­ցը, թե ին­չու է այս օ­րե­րին շա­րու­նա­կում Ստե­փա­նա­կեր­տում մնալ:
 • «Ադր­բե­ջա­նը կնս­տի բա­նակ­ցու­թ­յուն­նե­րի սե­ղա­նի շուրջ, ե­թե պա­տե­րազ­մում ու­նե­նա լուրջ կո­րուստ­ներ»

  «Ադր­բե­ջա­նը կնս­տի բա­նակ­ցու­թ­յուն­նե­րի սե­ղա­նի շուրջ, ե­թե պա­տե­րազ­մում ու­նե­նա լուրջ կո­րուստ­ներ»

  20.10.2020| 00:54
  Պատ­մա­բան, «Արևելք» հե­տա­զո­տա­կան և վեր­լու­ծա­կան կենտ­րո­նի տնօ­րեն ԳԵ­ՎՈՐԳ ՄԵԼ­ՔՈ­ՆՅԱ­ՆԻ հետ զրու­ցում ենք ստեղծ­ված պա­տե­րազ­մա­կան ի­րա­վի­ճա­կի‚ ռազ­մա­ճա­կա­տում զար­գա­ցում­նե­րի մա­սին։
 • Զե­լենս­կին կո­րո­նա­վի­րո­՞ւսն է նկա­տի ու­նե­ցել, թե՞...

  Զե­լենս­կին կո­րո­նա­վի­րո­՞ւսն է նկա­տի ու­նե­ցել, թե՞...

  20.10.2020| 00:50
  Սեպ­տեմ­բե­րի 27-ին բռնկ­ված պա­տե­րազ­մից ի վեր ՈՒկ­րաի­նան Ադր­բե­ջա­նին տե­ղե­կատ­վա­կան, քա­րոզ­չա­կան, քա­ղա­քա­կան աս­պա­րեզ­նե­րում բա­նա­վոր ա­ջակ­ցու­թյու­նից ար­դեն տե­ղա­փոխ­վել է դե­պի Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղի ռազ­մա­կան հա­կա­մար­տու­թյանն ա­նուղ­ղա­կի մաս­նակ­ցու­թյուն:
 • «Այ­սօր և հա­վերժ իմ հերթն է հպար­տա­նա­լու և՛ քեզ­նով, և՛ մյուս բո­լոր հե­րոս տղա­նե­րով»

  «Այ­սօր և հա­վերժ իմ հերթն է հպար­տա­նա­լու և՛ քեզ­նով, և՛ մյուս բո­լոր հե­րոս տղա­նե­րով»

  20.10.2020| 00:40
  Կորս­տի ցա­վը սր­տումս հա­վա­տում եմ մեր հաղ­թա­նա­կին: Մեր հո­ղում իս­կա­կան հե­րոս­ներ են կռ­վում, կռ­վում են ու հաղ­թում՝ ի­րենց ա­րյու­նով սր­բա­գոր­ծե­լով մի բուռ Ար­ցա­խը: Իսկ ե՞րբ եմ ապ­րե­լու ա­ռանց ցա­վի, իսկ մի՞­թե ապ­րե­լու ենք ա­ռաջ­վա պես:
 • «Լար­վա­ծու­թ­յան մե­ծաց­մա­նը զու­գա­հեռ ես-ը ա­վե­լի է ձուլ­վում մենք-ին»

  «Լար­վա­ծու­թ­յան մե­ծաց­մա­նը զու­գա­հեռ ես-ը ա­վե­լի է ձուլ­վում մենք-ին»

  20.10.2020| 00:35
  Պա­տե­րազ­մը ոչ միայն մարդ­կա­յին կյան­քեր է խլում, այլև խոր հո­գե­բա­նա­կան վեր­քեր է ա­ռա­ջաց­նում։ Ար­ցա­խի դեմ սան­ձա­զերծ­ված թուրք-ադր­բե­ջա­նա-ա­հա­բեկ­չա­կան պա­տե­րազ­մի 21-րդ օ­րը զրու­ցե­ցինք Հայ­կա­կան հո­գե­բու­ժա­կան ա­սո­ցիա­ցիաի նա­խա­գահ ԱՐ­ՄԵՆ ՍՈ­ՂՈ­ՅԱ­ՆԻ հետ։