«Իրատես» թերթի հետարձակուրդային առաջին համարը լույս կտեսնի սեպտեմբերի 4-ին, իսկ irates.am-ը կթարմացվի սեպտեմբերի 1-ից:               
 

Նրա ին­չի՞ն է պետք քա­ղա­քա­կան ու­ժը

Նրա ին­չի՞ն է պետք քա­ղա­քա­կան ու­ժը
11.10.2019 | 01:08
Այս իշ­խա­նու­թյան սի­րե­լի գոր­ծա­րար­նե­րից մե­կը՝ Խա­չա­տուր Սու­քիա­սյա­նը, մեր տե­ղե­կու­թյուն­նե­րով, փոր­ձում է քա­ղա­քա­կան ակ­տիվ գոր­ծու­նեու­թյամբ զբաղ­վել։ Ա­սում են` նա հաս­տա­տա­պես ո­րո­շել է որևէ կու­սակ­ցու­թյան թի­կուն­քում կանգ­նել, հզո­րաց­նել և ստեղ­ծել իշ­խա­նու­թյա­նը իբր հա­կակշ­ռող ուժ։ Ա­վե­լին, խո­սակ­ցու­թյուն­ներ կան, որ նա դաշ­տում գոր­ծող կու­սակ­ցու­թյուն­նե­րից մեկն է փոր­ձում «սե­փա­կա­նաշ­նոր­հել» ու զբաղ­վել դրա ակ­տիվ լոբ­բին­գով։
Հա­յաս­տա­նի քա­ղա­քա­կան դաշ­տում նո­րու­թյուն չէ, որ գոր­ծա­րար­նե­րը փոր­ձում են կու­սակ­ցու­թյուն ստեղ­ծել և այն ի­րենց տն­տե­սա­կան գոր­ծու­նեու­թյան հա­մար հե­նա­րան դարձ­նել։ Բայց նույն աղ­բյու­րի պնդ­մամբ, Խա­չա­տուր Սու­քիա­սյա­նը ոչ թե ան­ձամբ է ու­զում ղե­կա­վա­րել այդ ու­ժը (հա­մե­նայն դեպս ա­ռայժմ), այլ ստ­վե­րա­յին։ Պար­զա­պես հարց է ա­ռա­ջա­նում, թե այս իշ­խա­նու­թյուն­նե­րի ան­վե­րա­պահ ա­ջակ­ցու­թյու­նը վա­յե­լող Խա­չա­տուր Սու­քիա­սյա­նի ին­չի՞ն է պետք քա­ղա­քա­կան ու­ժը։
Ռու­զան ԽԱ­ՉԱՏ­ՐՅԱՆ
Դիտվել է՝ 2068

Հեղինակի նյութեր

Մեկնաբանություններ