...Այ­լա­սեր­ված­նե­րին մեր գլ­խին նս­տեց­նե­լու հա­մար

...Այ­լա­սեր­ված­նե­րին մեր գլ­խին նս­տեց­նե­լու հա­մար
24.12.2019 | 00:24

Այ­լա­սեր­ված­նե­րի «ի­րա­վունք­նե­րի» պաշտ­պան, նրանց հո­վա­նա­վո­րող սո­րո­սա­կան այս կազ­մա­կեր­պու­թյուն­նե­րը և նրանց ներ­կա­յա­ցու­ցիչ հան­դի­սա­ցող ան­ձինք (դեռ չենք անդ­րա­դառ­նում նրան­ցից ո­մանց` սե­ռա­կան փոք­րա­մաս­նու­թյա­նը պատ­կա­նե­լու, այ­լա­սեր­ված լի­նե­լու հար­ցին) ի­րենց մեծ ներդ­րումն են ու­նե­ցել «թավ­շյա հե­ղա­փո­խու­թյուն» կոչ­վա­ծի ի­րա­կա­նաց­ման գոր­ծում: Նաև այս հան­գա­ման­քը նկա­տի ու­նե­նա­լով, նրանք, որ­պես «թավ­շյա հե­ղա­փո­խու­թյան» ար­դյուն­քի փա­յա­տեր, ՀՀ իշ­խա­նու­թյուն­նե­րից պա­հան­ջում են օ­րեն­սդ­րա­կան այն­պի­սի «բա­րե­փո­խում­ներ», ո­րոն­ցով Հա­յաս­տանն էլ ա­վե­լի կթաղ­վի սո­դո­մա­կան մեղ­քի մեջ, այ­լա­սեր­ված­ներն էլ, պատ­կե­րա­վոր ա­սած, կել­նեն, կնս­տեն հա­սա­րա­կու­թյան գե­րակ­շիռ մե­ծա­մաս­նու­թյան` ա­վե­լի քան 99 տո­կո­սը կազ­մող ա­ռողջ հատ­վա­ծի գլ­խին:

ԻՇ­ԽԱ­ՆՈՒ­ԹՅՈՒՆ­ՆԵ­ՐԸ ՀԱԿ­ՎԱԾ ԵՆ ԿԱ­ՏԱ­ՐԵ­ԼՈՒ ԱՅ­ԼԱ­ՍԵՐ­ՎԱԾ­ՆԵ­ՐԻ ԿԱՄ­ՔԸ
Թե­կուզ միայն Ստամ­բու­լյան կոն­վեն­ցիա­յի վա­վե­րաց­ման հար­ցում ՀՀ ներ­կա­յիս իշ­խա­նու­թյուն­նե­րի դիր­քո­րո­շու­մը լիո­վին բա­վա­րար է փաս­տե­լու, որ նրանք մե­ծա­պես կա­տա­րում են այ­լա­սեր­ված­նե­րի, նրանց ի­րա­վունք­նե­րի պաշտ­պան­նե­րի ու հո­վա­նա­վոր­նե­րի, այդ թվում նաև Արևմուտ­քի հա­մա­պա­տաս­խան կա­ռույց­նե­րի կամքն ու ցան­կու­թյուն­նե­րը:
Վե­րոն­շյա­լին, ի­հար­կե, կա­րող ենք ա­վե­լաց­նել նաև փա­շի­նյա­նա­կան հա­կաք­րիս­տո­նեա­կան, հա­կաե­կե­ղե­ցա­կան, հա­կաէջ­միած­նա­կան իշ­խա­նու­թյան ո­րո­շա­կի օ­րեն­սդ­րա­կան նա­խա­ձեռ­նու­թյուն­ներ, ո­րոնց ա­ռա­ջի­կա­յում դեռ հան­գա­մա­նո­րեն կանդ­րա­դառ­նանք, ինչ­պես նաև գո­նե մինչև 16 տա­րե­կան ան­ձանց շր­ջա­նում այ­լա­սեր­ման քա­րո­զը քրեա­կա­նաց­նող օ­րեն­քի նա­խագ­ծի մեր­ժու­մը խոր­հր­դա­րա­նա­կան մե­ծա­մաս­նու­թյան կող­մից:
Սա­կայն, ինչ­պես պարզ­վեց օ­րերս, Սո­րո­սի հիմ­նադ­րա­մի հա­յաս­տա­նյան կա­ռույ­ցի ղե­կա­վար Լա­րի­սա Մի­նա­սյա­նին, նրա թի­մին, Սա­քուն­ցին և մյուս­նե­րին նույ­նիսկ այս ա­մե­նը դեռ չի բա­վա­րա­րում, և նրանք ա­վե­լիին հաս­նե­լու հա­մար պատ­րաստ­վում են հա­ջորդ ա­միս, այս­պես կոչ­ված զե­կույց­նե­րով դի­մե­լու Արևմուտ­քի հա­մա­պա­տաս­խան կա­ռույց­նե­րից մե­կին` ՄԱԿ-ի Մար­դու ի­րա­վունք­նե­րի խոր­հր­դին, որ­պես­զի վեր­ջինս Հա­յաս­տա­նի նկատ­մամբ «ա­չոկ­ներ» հա­վա­քի և ՀՀ իշ­խա­նու­թյուն­նե­րից պա­հան­ջի ի­րա­կա­նաց­նել զե­կու­ցող­նե­րի ա­ռա­ջար­կած օ­րեն­սդ­րա­կան «բա­րե­փո­խում­նե­րը», այ­սինքն` չա­րա­փո­խում­նե­րը: Այլ կերպ ա­սած` պա­հան­ջի ի­րա­կա­նաց­նել Հա­յաս­տա­նի կոր­ծան­ման Սո­րո­սի, եր­կի­րը ներ­սից փլու­զե­լու, ոչն­չաց­նե­լու գն­դա­պետ Դա­նի և ժո­ղո­վուրդ­նե­րի կոր­ծան­ման Ա­լան Դա­լե­սի դա­վա­դիր ծրագ­րե­րը:
Հա­յաս­տա­նում գոր­ծող, այս­պես կոչ­ված, քա­ղա­քա­ցիա­կան հա­սա­րա­կու­թյան մի շարք կազ­մա­կեր­պու­թյուն­նե­րի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­ներ, Սո­րո­սի հիմ­նադ­րա­մի հա­յաս­տա­նյան կա­ռույ­ցի («Բաց հա­սա­րա­կու­թյան հիմ­նադ­րամ­ներ-Հա­յաս­տան») կազ­մա­կերպ­մամբ, ս. թ. դեկ­տեմ­բե­րի 18-ին «Դա­բըլԹ­րի բայ Հիլ­թոն Երևան» հյու­րա­նո­ցում հա­վաք­վել են ի­րար գլ­խի ու «Քա­ղա­քա­ցիա­կան հա­սա­րա­կու­թյու­նը ՄԱԿ-ի Մար­դու ի­րա­վունք­նե­րի խոր­հր­դի 35-րդ նս­տաշր­ջա­նում Հա­յաս­տա­նի հա­մընդ­հա­նուր պար­բե­րա­կան դի­տարկ­մանն ըն­դա­ռաջ» վեր­տա­ռու­թյամբ հան­րա­յին քն­նար­կում ծա­վա­լել:
Վե­րոն­շյալ մի­ջո­ցառ­ման պաշ­տո­նա­պես հայ­տա­րար­ված նպա­տակն է ե­ղել ներ­կա­յաց­նել Հա­յաս­տա­նում մար­դու ի­րա­վունք­նե­րի ի­րա­վի­ճա­կի վե­րա­բե­րյալ քա­ղա­քա­ցիա­կան հա­սա­րա­կու­թյան մշ­տա­դի­տարկ­ման ամ­փոփ ար­դյունք­նե­րը նե­րա­ռող, քա­ղա­քա­ցիա­կան հա­սա­րա­կու­թյան կող­մից պատ­րաստ­ված և ՄԱԿ-ի Մար­դու ի­րա­վունք­նե­րի խոր­հր­դի հա­մընդ­հա­նուր պար­բե­րա­կան դի­տարկ­ման 35-րդ նիս­տին (20-31 հուն­վա­րի, 2020 թ.) ներ­կա­յաց­վե­լիք զե­կույց­նե­րը, ինչ­պես նաև քն­նար­կում ծա­վա­լել մար­դու ի­րա­վունք­նե­րի, հիմ­նա­րար ա­զա­տու­թյուն­նե­րի և Հա­յաս­տա­նում տե­ղի ու­նե­ցող բա­րե­փո­խում­նե­րի օ­րա­կար­գի շուրջ:
Ըստ ՀՀ-ում գոր­ծող ա­վե­լի քան 60 հա­սա­րա­կա­կան կազ­մա­կեր­պու­թյուն­ներ միա­վո­րող «Գոր­ծըն­կե­րու­թյուն հա­նուն բաց հա­սա­րա­կու­թյան» նա­խա­ձեռ­նու­թյան կող­մից ՄԱԿ-ի Մար­դու ի­րա­վունք­նե­րի խոր­հր­դի հա­մընդ­հա­նուր պար­բե­րա­կան դի­տարկ­ման 35-րդ նիս­տին ներ­կա­յաց­վե­լիք քա­ղա­քա­ցիա­կան հա­սա­րա­կու­թյան կազ­մա­կեր­պու­թյուն­նե­րի հա­մա­տեղ զե­կույ­ցի 1-ին մա­սի «Խտ­րա­կա­նու­թյուն սե­ռա­կան կողմ­նո­րոշ­ման և գեն­դե­րա­յին ինք­նու­թյան հիմ­քե­րով» կե­տի, «Քա­ղա­քա­ցիա­կան հա­սա­րա­կու­թյան կազ­մա­կեր­պու­թյուն­նե­րը 2015-2017 թվա­կան­նե­րին ար­ձա­նագ­րել են ԼԳԲ­ՏԻ ան­ձանց նկատ­մամբ ա­տե­լու­թյան հան­ցա­գոր­ծու­թյուն­նե­րի 35 մի­ջա­դե­պեր, սա­կայն հա­մա­պա­տաս­խան ի­րա­վա­կար­գա­վո­րում­նե­րի բա­ցա­կա­յու­թյու­նը սահ­մա­նա­փա­կում է ար­ձա­նագր­ված հան­ցա­գոր­ծու­թյուն­նե­րից շա­տե­րի առ­թիվ ի­րա­վա­կան մի­ջոց­ներ կի­րա­ռե­լու հնա­րա­վո­րու­թյու­նը: Ոս­տի­կա­նու­թյու­նը չի կա­տա­րում նրանց նկատ­մամբ սպառ­նա­լիք­նե­րի և բռ­նու­թյան դեպ­քե­րի ար­դյու­նա­վետ և հա­մա­պար­փակ քն­նու­թյուն»:
Այս կա­պակ­ցու­թյամբ նախ նշենք, որ Հա­յաս­տա­նում ոս­տի­կա­նու­թյու­նը քն­նու­թյուն ի­րա­կա­նաց­նող մար­մին չէ, դրա­նով զբաղ­վում է ՀՀ քնն­չա­կան կո­մի­տեն:
Երկ­րորդ. Հա­յաս­տա­նի քրեա­կան օ­րեն­սդ­րու­թյու­նում «ա­տե­լու­թյան հան­ցա­գոր­ծու­թյուն­ներ» հաս­կա­ցու­թյուն չկա ու չպետք է լի­նի թե­կուզ միայն այն հիմ­քով, որ այն հա­կա­սում է ի­րա­վա­կան ո­րո­շա­կիու­թյան հայտ­նի սկզ­բուն­քին: Հա­կա­ռակ պա­րա­գա­յում` նույ­նիսկ այ­լա­սեր­ված­նե­րի «թա­նին թթու ա­սե­լը» նրանց, նրանց «ի­րա­վունք­նե­րի» պաշտ­պան­նե­րի ու հո­վա­նա­վոր­նե­րի կող­մից կա­րող է հա­մար­վել իբրև ա­տե­լու­թյան հան­ցա­գոր­ծու­թյուն, և նրանց պա­հան­ջով իբրև այդ­պի­սին ո­րակ­վել նաև ի­րա­վա­պահ մար­մին­նե­րի կող­մից: Հա­յաս­տա­նում դա չի՛ լի­նե­լու:
Եր­րորդ. Հա­յաս­տա­նում 2015-2017 թթ. ԼԳԲ­ՏԻ ան­ձանց նկատ­մամբ ա­տե­լու­թյան հան­ցա­գոր­ծու­թյուն­նե­րի 35 մի­ջա­դե­պեր չեն ե­ղել, նշ­ված թիվն ար­հես­տա­կա­նո­րեն ուռ­ճաց­ված է, զե­կույ­ցում առ­կա տե­ղե­կատ­վու­թյու­նը` կեղծ, և սա` ան­կախ նրա­նից, որ այդ թի­վը նշ­ված է ԵԱՀԿ/ԺՀ­ՄԻԳ-ին Հա­յաս­տա­նից ներ­կա­յաց­ված և ո­րոշ դեպ­քե­րում զր­պար­տու­թյուն­նե­րի հի­ման վրա կա­ռուց­ված «Ա­տե­լու­թյան հիմ­քով հան­ցա­գոր­ծու­թյուն­նե­րի հա­ղոր­դում» կոչ­վա­ծի մեջ, ո­րին հղում են կա­տա­րել զե­կույ­ցի հե­ղի­նակ­նե­րը:
Չոր­րորդ. Հա­յաս­տա­նում ԼԳԲ­ՏԻ ան­ձանց նկատ­մամբ վե­րոն­շյալ ժա­մա­նա­կա­հատ­վա­ծում չեն ե­ղել այն­պի­սի հան­ցա­գոր­ծու­թյուն­ներ, ո­րոնց առ­թիվ հա­մա­պա­տաս­խան ի­րա­վա­կար­գա­վո­րում­նե­րի բա­ցա­կա­յու­թյան պատ­ճա­ռով հնա­րա­վոր չի ե­ղել կի­րա­ռել ի­րա­վա­կան մի­ջոց­ներ: ՀՀ քրեա­կան օ­րեն­սդ­րու­թյունն ու­նի լիո­վին բա­վա­րար ի­րա­վա­կար­գա­վո­րում­ներ` ան­ձի նկատ­մամբ կա­տար­ված հան­ցա­գոր­ծու­թյուն­նե­րի դեպ­քում ի­րա­վա­կան մի­ջոց­ներ կի­րա­ռե­լու հա­մար:
Հին­գե­րորդ. զե­կույ­ցում առ­կա այն տե­ղե­կատ­վու­թյու­նը, թե ոս­տի­կա­նու­յու­նը չի կա­տա­րում ԼԳԲ­ՏԻ ան­ձանց նկատ­մամբ սպառ­նա­լիք­նե­րի և բռ­նու­թյան դեպ­քե­րի ար­դյու­նա­վետ և հա­մա­պար­փակ քն­նու­թյուն, կա՛մ ի­րա­կա­նու­թյա­նը չի հա­մա­պա­տաս­խա­նում, կա՛մ, առն­վազն, լուրջ կաս­կած­նե­րի տե­ղիք է տա­լիս: Հա­կա­ռա­կը` ՀՀ քնն­չա­կան կո­մի­տեն չի կա­տա­րում ԼԳԲՏ ան­ձանց կող­մից կա­տար­ված հան­ցա­գոր­ծու­թյուն­նե­րի ար­դյու­նա­վետ և հա­մա­պար­փակ քն­նու­թյուն:
«ԼԳԲ­ՏԻ ան­ձինք և նրանց ի­րա­վունք­նե­րը պաշտ­պա­նող­ներն ա­տե­լու­թյան հռե­տո­րա­բա­նու­թյան ու սպառ­նա­լիք­նե­րի թի­րախ են դառ­նում սո­ցիա­լա­կան ցան­ցե­րում հա­սա­րա­կա­կան գոր­ծիչ­նե­րի կող­մից` այդ թվում քա­ղա­քա­կան կու­սակ­ցու­թյուն­նե­րի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րի և խոր­հր­դա­րա­նի ան­դամ­նե­րի»,- նշ­ված է հի­շյալ հա­մա­տեղ զե­կույ­ցում:
Վե­րոն­շյա­լի առն­չու­թյամբ շատ հա­կիրճ նշենք, որ սո­դո­մա­կան մեղ­քի և այն տա­րա­ծող­նե­րի, այ­լա­սեր­ման ուղ­ղա­կի կամ ա­նուղ­ղա­կի քա­րո­զով հան­դես ե­կող­նե­րի քն­նա­դա­տու­թյու­նը, նա­խա­տին­քը, պար­սա­վան­քը, նրանց ա­մո­թանք տա­լը, ան­ձանց և ի­րո­ղու­թյուն­ներն ի­րենց ա­նու­նով կո­չելն ա­մենևին չեն նշա­նա­կում ա­տե­լու­թյան հռե­տո­րա­բա­նու­թյուն, բայց ե­թե զե­կույ­ցի հե­ղի­նակ սո­րո­սա­կան­նե­րը շատ են ու­զում այդ­պես հա­մա­րել, ա­պա թքած դրա վրա: Սո­դո­մա­կան մեղ­քի և այ­լա­սեր­ման քա­րո­զով հան­դես ե­կող­նե­րի նկատ­մամբ սրա­նից հե­տո էլ հա­մա­պա­տաս­խան վե­րա­բեր­մուն­քը շա­րու­նակ­վե­լու է, ընդ ո­րում, ա­վե­լի ուժ­գին և ոչ միայն սո­ցիա­լա­կան ցան­ցե­րում: Ինչ վե­րա­բե­րում է ԼԳԲՏ ան­ձանց` սպառ­նա­լիք­նե­րի թի­րախ դառ­նա­լուն, ա­պա զե­կույ­ցում ուղ­ղա­կի ան­տես­ված է այն հան­գա­ման­քը, որ նրանք հա­ճախ հենց ի­րենք են ի­րենց լկ­տի հրա­պա­րա­կում­նե­րով, պա­տաս­խան­նե­րով, պահ­ված­քով սադ­րում և ար­ժա­նա­նում դրան:
ԲԱՆՏՆ Օ­ՊԵ­ՐԱ­ՅԻՆ ԹԱՏ­ՐՈՆ ՉԷ, ԲՈ­ԼՈ­ՐԻՆ ԷԼ ՊԱՐԶ Է, ԹԵ ՈՎ­ՔԵՐ ԵՆ ԲԱՆ­ՏԵ­ՐՈՒՄ
ԼԳԲ­ՏԻ ան­ձինք (լես­բի­նե­րը, գե­յե­րը, բի­սեք­սուալ­նե­րը, տրանս­վես­տիտ­նե­րը, ին­տեր­սեքս­նե­րը) հա­ճախ են խտ­րա­կա­նու­թյան թի­րախ դառ­նում փակ հաս­տա­տու­թյուն­նե­րում, օ­րի­նակ` բան­տե­րում և բա­նա­կում: Այս մա­սին գր­ված է Հա­յաս­տա­նից, այս­պես կոչ­ված, քա­ղա­քա­ցիա­կան հա­սա­րա­կու­թյան կազ­մա­կեր­պու­թյուն­նե­րի խմ­բի հա­մա­տեղ զե­կույ­ցի 1-ին մա­սի «Խտ­րա­կա­նու­թյուն սե­ռա­կան կողմ­նո­րոշ­ման և գեն­դե­րա­յին ինք­նու­թյան հիմ­քե­րով» կե­տում:
«Նույ­նա­սե­ռա­կան բան­տար­կյալ­նե­րը բռ­նու­թյան, սե­ռա­կան չա­րա­շահ­ման, նվաս­տա­ցու­ցիչ ու խտ­րա­կան վե­րա­բեր­մուն­քի են են­թարկ­վում թե բան­տե­րի ծա­ռա­յող­նե­րի, թե այլ բան­տար­կյալ­նե­րի կող­մից,- նշ­ված է հի­շյալ զե­կույ­ցում:- Նրանք ա­ռանձ­նաց­վում են քրեա­կա­տա­րո­ղա­կան հիմ­նարկ­նե­րի ներ­սում, տե­ղա­վոր­վում են ա­ռան­ձին խցե­րում, ո­րոնց պայ­ման­նե­րը սո­վո­րա­բար ա­վե­լի վատն են, և հար­կադր­վում են կա­տա­րել նվաս­տա­ցու­ցիչ աշ­խա­տանք»:
Զե­կույ­ցի հե­ղի­նակ­ներն ակն­հայ­տո­րեն ան­տե­սել են, որ բան­տե­րում, ընդ ո­րում, ոչ միայն Հա­յաս­տա­նի, այլև ԱՄՆ-ի և արևմտյան մի շարք այլ եր­կր­նե­րի, բռ­նու­թյան են­թարկ­վում են ոչ միայն այ­լա­սեր­ված­նե­րը, այլև նոր­մալ սե­ռա­կան կողմ­նո­րո­շում ու­նե­ցող բան­տար­կյալ­նե­րը (նույ­նիսկ ծանր մարմ­նա­կան վնաս­ված­քի և սպա­նու­թյան դեպ­քեր են գրանց­վել), բանտն օ­պե­րա­յին թատ­րոն չէ, բո­լո­րին էլ պարզ է, թե ով­քեր են բան­տե­րում: Ի­հար­կե, բռ­նու­թյու­նը չենք ար­դա­րաց­նում, դա է ի­րա­կա­նու­թյու­նը, հետևա­բար ակն­հայտ է, որ փորձ է ար­վում Հա­յաս­տա­նի վրա «բոչ­կա գլո­րել» նաև այս ա­ռու­մով:
Ար­ժա­նա­հա­վատ չէ, թե բան­տե­րի ծա­ռա­յող­ներն օգտ­վում են նույ­նա­սե­ռա­կան բան­տար­կյալ­նե­րի սե­ռա­կան ծա­ռա­յու­թյուն­նե­րից, քա­նի որ նրանք ի­րենց սե­ռա­կան պա­հանջ­մունք­նե­րը կամ ցան­կու­թյուն­նե­րը բա­վա­րա­րե­լու այ­լընտ­րանք­ներ ու­նեն, իսկ նույ­նա­սե­ռա­կան բան­տար­կյալ­նե­րից պար­զա­պես կզզ­վեն ու կզ­գու­շա­նան ՄԻԱՎ-ով, տար­բեր սե­ռա­վա­րակ­նե­րով վա­րակ­վե­լու վտան­գից:
Քա­նի որ խոս­քը նաև «սե­ռա­կան չա­րա­շահ­ման» մա­սին է նույ­նա­սե­ռա­կան բան­տար­կյալ­նե­րի, ա­պա կա­րե­լի է այն տպա­վո­րու­թյու­նը ստա­նալ, թե նրանք այն­տեղ սե­ռա­կան ծա­ռա­յու­թյուն­ներ են մա­տու­ցում, բայց չա­րա­շահ­ման են են­թարկ­վում` օր­վա ըն­թաց­քում, ա­սենք, մե­կի փո­խա­րեն, 2 հո­գի է օգտ­վում նրանց սե­ռա­կան ծա­ռա­յու­թյուն­նե­րից, այ­լա­սեր­ված­ներն էլ թեև մի քիչ հոգ­նում ու տրտն­ջում են նման ծան­րա­բեռն­վա­ծու­թյու­նից, բայց ի­րենց կամ­քով են տր­վում դրան, չեն դի­մադ­րում, պար­զա­պես նրանց մա­տու­ցած սե­ռա­կան ծա­ռա­յու­թյուն­նե­րը չա­րա­շահ­վում են այլ բան­տար­կյալ­նե­րի և բան­տե­րի ծա­ռա­յող­նե­րի կող­մից: Ե­թե խոսքն այս մա­սին է, ա­պա, բնա­կա­նա­բար, հարց է ա­ռա­ջա­նում, թե այդ մա­սին ին­չու՞ է նշ­ված զե­կույ­ցում, իսկ ե­թե խոս­քը բռ­նա­բա­րու­թյան մա­սին է, ա­պա ին­չու՞ այդ մա­սին հս­տակ և ո­րո­շա­կի նշ­ված չէ։
Իսկ ի՞նչ է` նույ­նա­սե­ռա­կան բան­տար­կյալ­նե­րին լավ պայ­ման­նե­րով խցե­րո՞ւմ պետք է տե­ղա­վո­րեին։
Ինչ վե­րա­բե­րում է նույ­նա­սե­ռա­կան բան­տար­կյալ­նե­րին քրեա­կա­տա­րո­ղա­կան հիմ­նարկ­նե­րի ներ­սում ա­ռանձ­նաց­նե­լուն, տե­ղա­վո­րե­լուն ա­ռան­ձին խցե­րում, ո­րոնց պայ­ման­նե­րը սո­վո­րա­բար ա­վե­լի վատն են, ա­պա նման վե­րա­բեր­մուն­քը, ե­թե հա­մա­պա­տաս­խա­նում է ի­րա­կա­նու­թյա­նը, միան­գա­մայն բնա­կան է: Ե­թե ՔԿՀ-ում կան ի­րենց պայ­ման­նե­րով մի­մյան­ցից տար­բեր­վող խցեր, ա­պա պարզ է, որ բան­տար­կյալ­ներ պետք է լի­նեն նաև վատ պայ­ման­նե­րով խցե­րում:
Հի­մա պատ­կե­րաց­րեք ի­րենց տղա­մարդ­կա­յին ար­ժա­նա­պատ­վու­թյու­նը չկորց­րած բան­տար­կյալ­նե­րի վե­րա­բեր­մուն­քը ՔԿՀ-ի ղե­կա­վա­րու­թյան ու ծա­ռա­յող­նե­րի հան­դեպ այն բա­նից հե­տո, երբ նրանք ի­րենց տե­ղա­վո­րում են վատ, իսկ նույ­նա­սե­ռա­կան բան­տար­կյալ­նե­րին` լավ պայ­ման­նե­րով խցե­րում: Կար­ծում ենք, մեկ­նա­բա­նու­թյուն­նե­րի կա­րիք չկա:
Մինչ­դեռ, ինչ­պես պարզ­վում է զե­կույ­ցի թե­կուզ այս մա­սից, Սա­քունցն ու նրա նման սո­րո­սա­կան­նե­րը ցան­կա­նում են, որ այ­լա­սեր­ված­նե­րը մեր հա­սա­րա­կու­թյան մեջ ու նույ­նիսկ բան­տե­րում ա­վե­լի գնա­հա­տե­լի և ար­տո­նյալ լի­նեն, քան նոր­մալ մար­դիկ: Ե­թե պղ­ծու­թյան, այ­լա­սեր­ման, սո­դոմ­գո­մո­րյան կոր­ծան­ման ճա­նա­պար­հը բռ­նած արևմտյան մի շարք պե­տու­թյուն­նե­րում դա ի­րա­կա­նու­թյուն է, ա­պա, ի գի­տու­թյուն այդ նույն Արևմուտ­քի` ԱՄՆ-ի, ՄԱԿ-ի Մար­դու ի­րա­վունք­նե­րի խոր­հր­դի, Եվ­րո­պա­յի խոր­հր­դի, Եվ­րա­միու­թյան և այլ կա­ռույց­նե­րի, Հա­յաս­տա­նում դա չի՛ լի­նե­լու: Ա­կանջ­նե­րիդ օղ ա­րեք` ով­քեր կփոր­ձեն մեր երկ­րում այ­լա­սեր­ված­նե­րին ար­տո­նու­թյուն­ներ տալ, ա­պա­հո­վել նրանց այն­պի­սի «ի­րա­վունք­նե­րի» ի­րա­ցու­մը, ո­րոնք այժմ գործ­նա­կա­նում ա­պա­հով­ված չեն, նրանց ոտ­քե­րի տակ հողն այր­վե­լու է… Հե­տո թող չոռ­նան, թե զգու­շաց­ված չեն ե­ղել: Սա քրիս­տո­նեու­թյու­նը որ­պես պե­տա­կան կրոն աշ­խար­հում ա­ռա­ջինն ըն­դու­նած, քրիս­տո­նեու­թյան միջ­նա­բերդ Հա­յաս­տանն է և վե՛րջ:
ՋՀԱՆ­ԴԱ­ՄԸ, ԹԵ ՏՐԱՆՍ­ԳԵՆ­ԴԵՐ ԱՆ­ՁԻՆՔ ԱՅ­ԼԱ­ՍԵՐ­ՄԱՆ ԳԱՂՏ­ՆԻ
ՎԻ­ՐԱ­ՀԱ­ՏՈՒ­ԹՅՈՒ­ՆԻՑ ՀԵ­ՏՈ ՉԵՆ ԿԱ­ՐՈ­ՂԱ­ՆՈՒՄ ՍՏԱ­ՆԱԼ ԱՆՀ­ՐԱ­ԺԵՇՏ ԲԺՇ­ԿԱ­ԿԱՆ
ԾԱ­ՌԱ­ՅՈՒ­ԹՅՈՒՆ­ՆԵՐ
«Գեն­դե­րի վե­րա­փո­խու­մը որ­պես ա­ռող­ջա­պա­հա­կան ծա­ռա­յու­թյուն Հայս­տա­նում կա­նո­նա­կարգ­ված չէ,- նշ­ված է հի­շյալ զե­կույ­ցում:- Դրա հետևանքն այն է, որ տրանս­գեն­դեր ան­ձինք վե­րա­փոխ­ման վի­րա­հա­տու­թյու­նը ստա­նում են գաղտ­նի` ար­տերկ­րից հրա­վիր­ված բժիշկ­նե­րի կող­մից, հե­տա­գա­յում չկա­րո­ղա­նա­լով ստա­նալ անհ­րա­ժեշտ բժշ­կա­կան ծա­ռա­յու­թյուն­ներ»:
Գեն­դե­րի, տվյալ դեպ­քում` սե­ռի վե­րա­փո­խու­մը ՀՀ ա­ռող­ջա­պա­հա­կան ծա­ռա­յու­թյուն­նե­րում մեր երկ­րի օ­րեն­սդ­րու­թյամբ ոչ թե կա­նո­նա­կարգ­ված չէ, այլ նա­խա­տես­ված չէ, և եր­բեք էլ չի նա­խա­տես­վե­լու: Դա թույլ չի՛ տր­վե­լու, ո­րով­հետև Հա­յաս­տա­նը, կրկ­նում ենք, քրիս­տո­նեու­թյու­նը որ­պես պե­տա­կան կրոն աշ­խար­հում ա­ռա­ջինն ըն­դու­նած եր­կիրն է ու քրիս­տո­նեու­թյան միջ­նա­բեր­դը, ո­րով­հետև մենք մեր Աստ­ծուն չենք ու­զում դա­վա­ճա­նել ու չե՛նք դա­վա­ճա­նե­լու, չե՛նք խախ­տե­լու աստ­վա­ծաշն­չյան ար­գելքն ու Աստ­ծո պատ­վի­րա­նը, իսկ այն տրանս­գեն­դեր ան­ձինք, ո­րոնք վե­րա­փոխ­ման վի­րա­հա­տու­թյու­նը ստա­նում են գաղտ­նի` ար­տերկ­րից հրա­վիր­ված բժիշկ­նե­րի կող­մից, ա­պա ջհան­դա­մը, թե տրանս­գեն­դեր ան­ձինք դրա­նից հե­տո Հա­յաս­տա­նում չեն կա­րո­ղա­նում ստա­նալ այ­լա­սեր­ման վի­րա­հա­տու­թյու­նից բխող անհ­րա­ժեշտ բժշ­կա­կան ծա­ռա­յու­թյուն­ներ: Դրա դա՞րդն էլ մենք պետք է քա­շենք, մեր պե­տու­թյու­նը…
ՀԱ­ՅԱՍ­ՏԱ­ՆԻ ԴԵՄ ԳՈՐ­ԾՈՂ ՀԻՆ­ԳԵ­ՐՈՐԴ ՇԱ­ՐԱ­ՍՅՈՒ­ՆԸ ԲԱ­ՑԱ­ՀԱՅ­ՏՈ­ՐԵՆ ՀԱՆ­ԴԵՍ Է ԳԱ­ԼԻՍ ԱՅ­ԼԱ­ՍԵՐ­ՄԱՆ ՔԱ­ՐՈ­ԶԻ ՕԳ­ՏԻՆ
Այ­լա­սեր­ված­նե­րի ի­րա­վունք­նե­րի պաշտ­պան, պղ­ծա­գործ­նե­րի հո­վա­նա­վոր, իբրև թե Հա­յաս­տա­նի քա­ղա­քա­ցիա­կան հա­սա­րա­կու­թյու­նը ներ­կա­յաց­նող մի քա­նի տաս­նյակ, այդ թվում նաև սո­րո­սա­կան ՀԿ-ներ, ո­րոնց մի մա­սի շար­քե­րում հենց հա­մա­սե­ռա­մոլ­ներ կան, բա­ցա­հայ­տո­րեն հան­դես են գա­լիս Հա­յաս­տա­նում հենց այ­լա­սեր­ման քա­րո­զի օգ­տին` դժ­գո­հե­լով կամ բո­ղո­քե­լով նրա­նից, որ, ինչ­պես զե­կույ­ցում է նշ­ված, «ԼԳԲ­ՏԻ ան­ձինք դժ­վա­րու­թյուն­նե­րի են բախ­վում ար­տա­հայտ­վե­լու և հա­վաք­նե­րի ա­զա­տու­թյան ի­րենց ի­րա­վունք­ներն ի­րա­կա­նաց­նե­լիս»:
Հաս­կա­նա­լի է, խոս­քը, այս­պես կոչ­ված, գեյ-շքերթ­նե­րի մա­սին է, բայց նոր­մալ սե­ռա­կան կողմ­նո­րո­շում ու­նե­ցող մար­դիկ, ո­րոնք մեր հա­սա­րա­կու­թյան ա­վե­լի քան 99 տո­կոսն են կազ­մում, հա­վաք­ներ կազ­մա­կեր­պու՞մ են` ի­րենց նոր­մալ սե­ռա­կան կողմ­նո­րո­շումն ի ցույց դնե­լու հա­մար:
Ի՞նչ հա­վաք­նե­րի ա­զա­տու­թյան ի­րա­վունք… Հա­վաք­նե­րի ա­զա­տու­թյան ի­րա­վուն­քը, ՀՀ Սահ­մա­նադ­րու­թյան 44-րդ հոդ­վա­ծի հա­մա­ձայն, կա­րող է օ­րեն­քով սահ­մա­նա­փակ­վել նաև պե­տա­կան անվ­տան­գու­թյան, հա­սա­րա­կա­կան կար­գի պաշտ­պա­նու­թյան, բա­րո­յա­կա­նու­թյան կամ այ­լոց հիմ­նա­կան ի­րա­վունք­նե­րի և ա­զա­տու­թյուն­նե­րի պաշտ­պա­նու­թյան նպա­տա­կով: Եվ նկա­տի ու­նե­նա­լով, որ Հա­յաս­տա­նում այ­լա­սեր­ված­նե­րը, նրանց «ի­րա­վունք­նե­րի» պաշտ­պան­նե­րը և հո­վա­նա­վոր­նե­րը գնա­լով լկ­տիա­նում են, ԼԳԲ­ՏԻ ան­ձանց հա­մար հա­վաք­նե­րի ա­զա­տու­թյան ի­րա­վուն­քը վե­րոն­շյալ հիմ­քե­րով պետք է օ­րեն­քով ան­հա­պաղ սահ­մա­նա­փակ­վի, ին­չը պա­հան­ջում ենք ՀՀ կա­ռա­վա­րու­թյու­նից և Ազ­գա­յին ժո­ղո­վից: Հա­կա­ռակ պա­րա­գա­յում ՀՀ վար­չա­պետ Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նը և փա­շի­նյա­նա­կան իշ­խա­նու­թյու­նը հեր­թա­կան ան­գամ կա­պա­ցու­ցեն, որ ի­րենք ևս այ­լա­սեր­ված­նե­րի «ի­րա­վունք­նե­րի» պաշտ­պան­նե­րից և հո­վա­նա­վոր­նե­րից են ու կողմ­նա­կիցն են Հա­յաս­տա­նում այ­լա­սեր­ման, պղ­ծու­թյան քա­րո­զի:
«ԼԳԲՏ ՔՐԻՍ­ՏՈ­ՆՅԱ­ՆԵՐ» ԱՆ­ՎԱՆ ՏԱԿ Ի­ՐԱ­ԿԱ­ՆՈՒՄ ՀԱՆ­ԴԵՍ ԵՆ ԳԱ­ԼԻՍ ԼԳԲՏ
ՍԱ­ՏԱ­ՆԻՍՏ­ՆԵ­ՐԸ
«2017 թվա­կա­նի հու­լի­սին ԼԳԲ­ՏԻ թե­մա­յով եր­կու ֆիլ­մեր դուրս հան­վե­ցին «Ոս­կե ծի­րան» մի­ջազ­գա­յին կի­նո­փա­ռա­տո­նի ծրագ­րից` ի դրսևո­րումն Հա­յաս­տա­նի կի­նո­մա­տոգ­րա­ֆիստ­նե­րի միու­թյան կող­մից կա­տար­վող գրաքն­նու­թյան և խտ­րա­կա­նու­թյան,- նշ­ված է զե­կույ­ցում:- Արևե­լյան Եվ­րո­պա­յի և Կենտ­րո­նա­կան Ա­սիա­յի ԼԳԲՏ քրիս­տո­նյա­նե­րի ֆո­րու­մը 2018-ի նո­յեմ­բե­րին Երևա­նում չե­ղարկ­վեց, ո­րը ոս­տի­կա­նու­թյու­նը պատ­ճա­ռա­բա­նեց ֆո­րու­մի մաս­նա­կից­նե­րի անվ­տան­գու­թյան ե­րաշ­խիք­ներ տրա­մադ­րե­լու ան­կա­րո­ղու­թյամբ»:
Նախ նշենք, որ Հա­յաս­տա­նի կի­նո­մա­տոգ­րա­ֆիստ­նե­րի միու­թյու­նը «Ոս­կե ծի­րան» մի­ջազ­գա­յին կի­նո­փա­ռա­տո­նի ծրագ­րից դուրս հա­նեց Հա­յաս­տա­նի հա­սա­րա­կու­թյան գե­րակ­շիռ մա­սը կազ­մող ա­ռողջ հատ­վա­ծի բո­ղո­քի ու ճնշ­ման ար­դյուն­քում, ու շատ ճիշտ ա­րեց:
Ինչ վե­րա­բե­րում է «Արևե­լյան Եվ­րո­պա­յի և Կենտ­րո­նա­կան Ա­սիա­յի ԼԳԲՏ քրիս­տո­նյա­նե­րի ֆո­րում» կոչ­վա­ծի չե­ղարկ­մա­նը, ա­պա այս դեպ­քում էլ ՀՀ ոս­տի­կա­նու­թյու­նը շատ ճիշտ ու խո­հե­մա­բար վար­վեց` հայ­տա­րա­րե­լով, որ ֆո­րու­մի մաս­նա­կից­նե­րի անվ­տան­գու­թյան ե­րաշ­խիք­ներ չի կա­րող տրա­մադ­րել: Այ­լա­սեր­ված­նե­րի այդ պիղծ և աստ­վա­ծա­նարգ հա­վա­քի մաս­նա­կից­նե­րի անվ­տան­գու­թյունն իս­կա­պես ե­րաշ­խա­վոր­ված չէր: Հու­սով ենք, ՀՀ ոս­տի­կա­նու­թյունն ա­ռա­ջի­կա­յում էլ այդ­պես կվար­վի, քա­նի որ նրանց անվ­տան­գու­թյունն ա­պա­գա­յում էլ չի կա­րող ե­րաշ­խա­վոր­վել: Ընդ­հան­րա­պես, աշ­խար­հում ԼԳԲՏ քրիս­տո­նյա­ներ գո­յու­թյուն չու­նեն ու չեն կա­րող լի­նել, դա կեղ­ծիք է ու նոն­սենս, ան­հե­թե­թու­թյուն ան­հե­թե­թու­թյանց, «ԼԳԲՏ քրիս­տո­նյա­ներ» ան­վան տակ ի­րա­կա­նում հան­դես են գա­լիս ԼԳԲՏ սա­տա­նիստ­նե­րը:
ԽԱՅ­ՏԱ­ՌԱԿ ԶԵ­ԿՈՒՅ­ՑԻ ՀԵ­ՂԻ­ՆԱԿ­ՆԵ­ՐԸ ՓՈՐ­ՁԵԼ ԵՆ «ԲՈՉ­ԿԱ ԳԼՈ­ՐԵԼ» ՆԱԵՎ ՆԱԻ­ՐԱ
ԶՈՀ­ՐԱ­ԲՅԱ­ՆԻ ՎՐԱ
Ի­րենց խայ­տա­ռակ զե­կույ­ցում դրա հե­ղի­նակ­նե­րը փոր­ձել են «բոչ­կա գլո­րել» նաև ՀՀ Ազ­գա­յին ժո­ղո­վի Մար­դու ի­րա­վունք­նե­րի հանձ­նա­ժո­ղո­վի նա­խա­գահ Նաի­րա Զոհ­րա­բյա­նի վրա.
«2019 թվա­կա­նի ապ­րի­լին Ազ­գա­յին ժո­ղո­վում ՀԳՊ-ի հանձ­նա­րա­րա­կան­նե­րի` Հա­յաս­տա­նի կող­մից կա­տար­ման հան­րա­յին լսում­նե­րի ժա­մա­նակ տրանս­գեն­դեր ակ­տի­վիս­տը բարձ­րա­ձայ­նեց տրանս­գեն­դեր ան­ձանց նկատ­մամբ ա­տե­լու­թյան հան­ցա­գոր­ծու­թյուն­նե­րի փաս­տը: Ե­լույ­թին հա­ջոր­դեց Ազ­գա­յին ժո­ղո­վի Մար­դու ի­րա­վունք­նե­րի հանձ­նա­ժո­ղո­վի նա­խա­գա­հի, ո­րը նա­խա­գահւմ էր հան­րա­յին լսում­նե­րով նիս­տը, հար­ձա­կո­ղա­կան ար­ձա­գան­քը: Նա­խա­գա­հի այդ քայ­լը բոր­բո­քեց ա­տե­լու­թյան խոս­քեր ուղղ­ված ԼԳԲ­ՏԻ հա­մայն­քին և խրա­խու­սեց Ազ­գա­յին ժո­ղո­վի դի­մաց անց­կաց­վող ԼԳԲ­ՏԻ ան­ձանց դեմ բո­ղո­քի ակ­ցիա­ներ: «Բար­գա­վաճ Հա­յաս­տան» խմ­բակ­ցու­թյան խոր­հր­դա­րա­նա­կան խմ­բակ­ցու­թյու­նը 2019 թվա­կա­նի մա­յի­սին օ­րեն­սդ­րա­կան փո­փո­խու­թյուն նա­խա­ձեռ­նեց Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թյան քրեա­կան օ­րենս­գր­քում` նպա­տակ հե­տապն­դե­լով քրեա­կան պա­տաս­խա­նատ­վու­թյուն սահ­մա­նել «մինչև 16 տա­րե­կան ան­ձանց շր­ջա­նում ոչ ա­վան­դա­կան սե­ռա­կան կողմ­նո­րո­շու­մը քա­րո­զե­լու հա­մար»:
Նախ, քն­նա­դա­տու­թյու­նը և ի­րա­կա­նու­թյան օ­բյեկ­տիվ գնա­հա­տա­կանն ա­տե­լու­թյան խոսք չեն, և երկ­րորդ` զե­կույ­ցի հե­ղի­նակ­ներն այս­պի­սով մատ­նել են, որ ի­րենք դեմ են նույ­նիսկ մինչև 16 տա­րե­կան ան­ձանց շր­ջա­նում ոչ ա­վան­դա­կան սե­ռա­կան կողմ­նո­րոշ­ման քա­րո­զի քրեա­կա­նաց­մա­նը, այ­սինքն` կողմ են դրա քա­րո­զին, այ­լա­սեր­ման, պղ­ծու­թյան քա­րո­զին: Զե­կույ­ցի հե­ղի­նակ­նե­րը դրա­նով իսկ ի­րենց դուրս են դրել բա­րո­յա­կա­նու­թյան և ի­րենց հան­դեպ հա­սա­րա­կու­թյան, մեղմ ա­սած, նոր­մալ վե­րա­բեր­մունքն ակն­կա­լե­լու շր­ջա­նակ­նե­րից:
ՀԱ­ՅԱՍ­ՏԱ­ՆԻ ՈՒ ՔՐԻՍ­ՏՈ­ՆԵՈՒ­ԹՅԱՆ, ԱՍՏ­ԾՈ ԵՎ ՄԱՐ­ԴՈՒ ԹՇ­ՆԱ­ՄԻ­ՆԵՐ ԵՆ, ՍՊԱՌ­ՆԱ­ԼԻՔ ՀՀ ԱԶ­ԳԱ­ՅԻՆ ԱՆՎ­ՏԱՆ­ԳՈՒ­ԹՅԱՆ ՆԿԱՏ­ՄԱՄԲ
Զե­կույ­ցի հե­ղի­նակ­նե­րը, ո­րոնց մի մա­սը, ԶԼՄ-նե­րի հրա­պա­րա­կում­նե­րի հա­մա­ձայն, Հա­յաս­տա­նում Արևմուտ­քի հա­մա­պա­տաս­խան կա­ռույց­նե­րի գոր­ծա­կալ­ներ են, ան­ձամբ իմ գնա­հատ­մամբ, Հա­յաս­տա­նի ու քրիս­տո­նեու­թյան, Աստ­ծո և մար­դու թշ­նա­մի­ներ են, սպառ­նա­լիք ՀՀ ազ­գա­յին անվ­տան­գու­թյա­նը, և նրանց հան­դեպ վե­րա­բեր­մուն­քը, բնա­կա­նա­բար, պետք է լի­նի ինչ­պես թշ­նա­մու նկատ­մամբ վե­րա­բեր­մուն­քը: Հետևա­բար ՀՀ ազ­գա­յին անվ­տան­գու­թյան ծա­ռա­յու­թյու­նը, ե­թե ար­դեն չի դա­վա­ճա­նել Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թյա­նը և իր բուն ա­ռա­քե­լու­թյա­նը, ան­հա­պաղ պետք է զբաղ­վի Սո­րո­սի հիմ­նադ­րա­մից և Արևմուտ­քի այլ կա­ռույց­նե­րից ֆի­նան­սա­վոր­վող հի­շյալ զե­կույ­ցի հե­ղի­նակ­նե­րով, այդ «ՀԿ» կոչ­ված­նե­րով ու նրանց առն­վազն ղե­կա­վար­նե­րով, նրանց գոր­ծու­նեու­թյամբ:
ՀՀ Օ­ՐԵՆ­ՍԴ­ՐՈՒ­ԹՅՈՒ­ՆԸ ԹԵ­ԼԱԴՐ­ՎՈՒՄ Է ԱՐԵՎՄՈՒՏ­ՔԻ ՀԱ­ՄԱ­ՊԱ­ՏԱՍ­ԽԱՆ ԿԱ­ՌՈՒՅՑ­ՆԵ­ՐԻ ԿՈՂ­ՄԻՑ, Ա­ԶԱ­ՏԱԳ­ՐԱ­ԿԱՆ ՊԱՅ­ՔԱՐՆ ԱՅ­ԼԸՆՏ­ՐԱՆՔ ՉՈՒ­ՆԻ
Զե­կույ­ցի հե­ղի­նակ­ներն ա­ռա­ջար­կել են «Սե­ռա­կան կողմ­նո­րո­շու­մը և գեն­դե­րա­յին ինք­նու­թյու­նը որ­պես պաշտ­պան­ված հատ­կա­նիշ նե­րա­ռել խտ­րա­կա­նու­թյան դեմ պայ­քա­րի մա­սին օ­րեն­սդ­րու­թյան մեջ», «Քրեա­կա­նաց­նել պե­տա­կան պաշ­տո­նա­տար ան­ձանց կող­մից սե­ռա­կան կողմ­նո­րոշ­ման ու գեն­դե­րա­յին ինք­նու­թյան հիմ­քով հն­չեց­վող ա­տե­լու­թյան խոս­քը, սե­ռա­կան կողմ­նո­րոշ­ման ու գեն­դե­րա­յին ինք­նու­թյան շար­ժա­ռի­թով պայ­մա­նա­վոր­ված կողմ­նա­կա­լու­թյու­նը նա­խա­տե­սել որ­պես ծան­րա­ցու­ցիչ հան­գա­մանք քրեա­կան օ­րեն­սդ­րու­թյան մեջ»:
Նրանք ա­ռա­ջար­կել են նաև «Անց­կաց­նել հո­մո­ֆոբ և տրանս­ֆոբ հար­ձա­կում­նե­րի գոր­ծե­րի` որ­պես ա­տե­լու­թյան հան­ցա­գոր­ծու­թյուն­նե­րի ար­դյու­նա­վետ և հա­մա­պար­փակ քն­նու­թյուն», «Ըն­դու­նել օ­րեն­սդ­րու­թյուն, ո­րով կճա­նաչ­վի և կկա­նո­նա­կարգ­վի գեն­դե­րի վե­րա­փո­խու­մը, որ­պես ա­ռող­ջա­պա­հա­կան ծա­ռա­յու­թյան տե­սակ»:
Հե­տաքր­քիր է, որ նրանց այս ա­ռա­ջար­կու­թյուն­ներն ուղղ­ված են ոչ թե ՀՀ կա­ռա­վա­րու­թյա­նը կամ ԱԺ-ին, այլ ՄԱԿ-ի Մար­դու ի­րա­վունք­նե­րի խոր­հր­դին, ին­չը հեր­թա­կան ա­պա­ցույցն է նրա, որ ՀՀ օ­րեն­սդ­րու­թյու­նը շատ հար­ցե­րում, հատ­կա­պես մար­դու ի­րա­վունք­նե­րի ո­լոր­տում, թե­լադր­վում է Արևմուտ­քի հա­մա­պա­տաս­խան կա­ռույց­նե­րի, այդ թվում` ՄԱԿ-ի Մար­դու ի­րա­վունք­նե­րի խոր­հր­դի կող­մից, նրանք են Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թյան իշ­խա­նու­թյուն­նե­րի «պա­պան», մեր եր­կի­րը ԽՍՀՄ կոր­ծա­նու­մից հե­տո կի­սա­գա­ղու­թի վե­րա­ծած­նե­րը, հետևա­բար մեր ա­զա­տագ­րա­կան պայ­քարն այ­լընտ­րանք չու­նի: Սա պետք է գի­տակ­ցի յու­րա­քան­չյուր հայ:
Վեր­ջում նշենք հի­շյալ հա­մա­տեղ զե­կույ­ցի հե­ղի­նակ կազ­մա­կեր­պու­թյուն­նե­րի գո­նե մի մա­սի ան­վա­նում­նե­րը` «Բաց հա­սա­րա­կու­թյան հիմ­նադ­րամ­ներ-Հա­յաս­տան» (Սո­րո­սի հիմ­նադ­րա­մի հա­յաս­տա­նյան կա­ռույց), «Հել­սին­կյան քա­ղա­քա­ցիա­կան ա­սամբ­լեա­յի Վա­նա­ձո­րի գրա­սե­նյակ», «Կա­նանց ռե­սուր­սա­յին կենտ­րոն», «Կա­նանց ա­ջակց­ման կենտ­րոն», «Հա­յաս­տա­նի Հել­սին­կյան կո­մի­տե», «Հա­նուն հա­վա­սար ի­րա­վունք­նե­րի», Ժուռ­նա­լիստ­նե­րի «Աս­պա­րեզ» ա­կումբ, «Հան­րա­յին քա­ղա­քա­կա­նու­թյան ինս­տի­տուտ», «Ի­րա­կան աշ­խարհ, ի­րա­կան մար­դիկ»…
Կար­ծում ենք, ըն­թեր­ցող­նե­րի մի մա­սը վե­րոն­շյալ կազ­մա­կեր­պու­թյուն­նե­րի հետ կապ­ված շատ բան կվեր­հի­շի…
Ար­թուր ՀՈՎ­ՀԱՆ­ՆԻ­ՍՅԱՆ

Դիտվել է՝ 2775

Հեղինակի նյութեր

Մեկնաբանություններ