Ասում են...

Ասում են...
26.05.2020 | 00:31

...թե Նի­կոլ Փա­շի­ն­յա­նը գի­տի մա­նի­պու­լ­յա­ցիա­յի բո­լոր 400 ձևե­րը: Ա­ռա­ջի­կա­յում «մեծ կոմ­բի­նա­տորն» ու նրա շր­ջա­պա­տը պլա­նա­վո­րել են «ֆեյք-մաք­սա­նեն­գու­թ­յուն» օ­պե­րա­ցիան, ո­րի սցե­նա­րը հե­տև­յալն է. հենց Երևա­նի օ­դա­նա­վա­կա­յանում «հայտ­նա­բե­րում» են այլ եր­կիր թռ­չող ինք­նա­թի­ռի «Товары народного потребления» մակն­շու­մով ապ­րան­քը, ձեր­բա­կա­լում են մե­ղա­վոր­նե­րին, ցույց տա­լով, որ ա­ռա­ջի­նը հենց ի­րենք են պայ­քա­րում մաք­սա­նեն­գու­թ­յան դեմ ու դրա­նով ար­դա­րու­թ­յուն հաս­տա­տում ա­մե­նուր: Սա­կայն ա­մեն բան չէ, որ սա­հուն է այս «թատ­րո­նում». ապ­րան­քը ծա­խող-առ­նող ոչ բո­լոր դե­րա­կա­տար­ներն են հա­մա­ձայն մտ­նե­լու նման վտան­գա­վոր խա­ղի մեջ, այ­նու­հան­դերձ, հե­ղա­փո­խա­կան անն­կուն ա­ռաջ­նոր­դին ո­չինչ հետ չի պա­հե­լու այս «փայ­լուն» սցե­նա­րը կյան­քի կո­չե­լու ի­դեֆիք­սից:

Դիտվել է՝ 22055

Մեկնաբանություններ