Ասում են...

Ասում են...
21.07.2020 | 14:09

...թե Ա­վի­նյա­նի հրա­ժա­րա­կան չի լի­նի, այն սուբ­լի­մաց­վել է «Բի­լայ­նի» և «Յու­քո­մի». շուրջ գոր­ծըն­թաց­նե­րով: Ե­սա­յան­նե­րի թի­կուն­քում հենց Ա­վի­նյա­նի, ի­րա­կա­նում նրա օգ­նա­կան Վա­րագ Սի­սե­ռյա­նի բազ­մահ­մուտ ա­կանջ­ներն են ծիկ­րա­կում։

Ի դեպ. նույն Սի­սե­ռյա­նի հրա­ժա­րա­կա­նը նույն­պես չե­ղարկ­վել է այդ պատ­ճա­ռով: Բանն այն է, որ «Յու­քո­մի» բազ­մա­չար­չար գոր­ծը ար­դեն հա­սել էր դի­վան­բա­շուն` Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նին։ Նրա մամ­լո խոս­նա­կը հայ­տա­րա­րել էր, որ ըն­կե­րու­թյու­նից գո­յա­ցած գու­մա­րը կմտ­նի բյու­ջե։ Փա­շի­նյանն ստի­պած էր ռեպ­րե­սիվ մե­խա­նիզմ­ներ կի­րա­ռել «Յու­քո­մի» տե­րե­րի` Խա­չատ­րյան­նե­րի նկատ­մամբ, այ­նու­հան­դերձ, Ա­վի­նյան-Սի­սե­ռյան դուե­տը կա­րո­ղա­ցավ օգ­նու­թյան հաս­նել նրան, «փր­կել» գոր­ծըն­թա­ցը` Ե­սա­յան­նե­րի մի­ջո­ցով. նախ` պա­րե­տա­տան ողջ տե­ղո­րո­շիչ սար­քե­րը Ե­սա­յան­նե­րից «նվեր» ստա­նա­լով և արդեն գա­լով հա­կա­ռակ կող­մից. կգն­վի ոչ թե «Յու­քո­մը», այլ «Բի­լայ­նը», որն էլ ժա­մա­նա­կի ըն­թաց­քում կկ­լա­նի «Յու­քո­մը»:

Դիտվել է՝ 26233

Մեկնաբանություններ