Բուժսպասարկում՝ զբոսաշրջիկներին

Բուժսպասարկում՝ զբոսաշրջիկներին
20.09.2019 | 00:33
Հա­յաս­տա­նը ոչ միայն որ­պես հե­տաքր­քիր եր­կիր է գրա­վում զբո­սաշր­ջիկ­նե­րին, այլև սկ­սել է հե­տաք­րք­րել բժշ­կա­կան տու­րիզ­մի ա­ռու­մով։ Մեզ են դի­մում տար­բեր եր­կր­նե­րի զբո­սաշր­ջիկ­ներ, խնդ­րե­լով ճշ­տել, թե ինչ ար­տո­նու­թյուն­ներ են սահ­ման­ված ի­րենց հա­մար։
«Ե­թե դեպ­քը շտապ է, ա­ռա­ջին բու­ժօգ­նու­թյու­նը զբո­սաշր­ջի­կին տրա­մադր­վում է անվ­ճար, մաս­նա­վո­րա­պես, անհ­րա­ժեշտ հե­տա­զո­տու­թյուն­ներ՝ ցա­վազր­կում, կոտր­ված­քի դեպ­քում՝ ան­շար­ժա­ցում։ Ե­թե դեպ­քը պլա­նա­յին է, ա­պա, ա­պա­հո­վագ­րու­թյուն ու­նե­նա­լու դեպ­քում, ցան­կա­ցած բուժ­ծա­ռա­յու­թյուն նա կա­րող է ստա­նալ այդ շր­ջա­նակ­նե­րում։ Մնա­ցած բո­լոր դեպ­քե­րում բուժ­ծա­ռա­յու­թյուն նա կա­րող է ստա­նալ ընդ­հա­նուր հի­մունք­նե­րով՝ վճա­րո­վի»,- պար­զա­բա­նե­ցին ա­ռող­ջա­պա­հու­թյան նա­խա­րա­րու­թյու­նից։
Ժաս­մեն ՎԻ­ԼՅԱՆ
Դիտվել է՝ 3196

Հեղինակի նյութեր

Մեկնաբանություններ