Պարտք ու պա­հանջ չկա

Պարտք ու պա­հանջ չկա
18.10.2019 | 00:58

Կա­ռա­վա­րու­թյունն ա­վե­լաց­րեց խա­ղող մթե­րող ըն­կե­րու­թյուն­նե­րի սուբ­սի­դա­վո­րու­մը. նախ­կին 1,5 մլրդ-ի փո­խա­րեն նրանց կտր­վի 1,8 մլրդ դրամ։ Եվ քա­նի որ խա­ղո­ղի մթեր­ման սե­զո­նը շու­տով կա­վարտ­վի, մեզ հե­տաք­րք­րեց, թե որ­քա՞ն խա­ղող է այս պա­հին մթեր­վել։ «Այս պա­հին այդ թվե­րը ձեռ­քիս տակ չկան, խա­ղող մթե­րող­նե­րը պաշ­տո­նա­պես ի­րենց տվյալ­նե­րը կհա­ղոր­դեն վի­ճա­կագ­րա­կան ծա­ռա­յու­թյա­նը, դրա­նից հե­տո միայն մենք կա­րող ենք հս­տակ թվեր ներ­կա­յաց­նել։ Բա­ցի դա, կար­ծում եմ, գաղտ­նիք չէ, որ կան կազ­մա­կեր­պու­թյուն­ներ, որ հակ­ված են մթե­րա­ծից ա­վե­լի բարձր թվե­րի մա­սին հայ­տա­րա­րե­լու։ Մենք գի­տենք, որ այդ երևույ­թը կա, բայց միևնույն ժա­մա­նակ չենք կա­րող որևէ բան պն­դել, քա­նի որ գո­յու­թյուն ու­նի ան­մե­ղու­թյան կան­խա­վար­կա­ծը»,- մեզ հետ ճե­պազ­րույ­ցում ա­սաց է­կո­նո­մի­կա­յի նա­խա­րար Տիգ­րան Խա­չատ­րյա­նը։


Ե­թե խա­ղող մթե­րող ո­րոշ կազ­մա­կեր­պու­թյուն­ներ մթե­րա­ծը գե­րա­զան­ցող ցու­ցա­նիշ­ներ են ներ­կա­յաց­նում, կա­րե­լի՞ է են­թադ­րել, որ պե­տու­թյան հատ­կաց­րած գու­մար­նե­րով վեր­ջին­ներս այլ խն­դիր­ներ են լու­ծում։ «Ա­մենևին ոչ, ես այդ­պի­սի բան չեմ էլ մտա­ծում»,- ըն­դգ­ծեց Տիգ­րան Խա­չատ­րյա­նը։ Այդ դեպ­քում ինք­նին հարց է ա­ռա­ջա­նում՝ այդ կազ­մա­կեր­պու­թյուն­նե­րի շա­հը ո՞րն է, ե­թե պե­տու­թյու­նից ա­վե­լի գու­մար չեն ստա­նում։ «Նրանք չեն կա­րող ա­վե­լի գու­մար ստա­նալ, ո­րով­հետև մե­խա­նիզ­մը հս­տակ գոր­ծում է. երբ կազ­մա­կեր­պու­թյու­նը մթե­րում է խա­ղո­ղը և ստո­րագ­րում պայ­մա­նա­գի­րը գյու­ղա­ցու հետ, մենք գու­մա­րը փո­խան­ցում ենք տվյալ կազ­մա­կեր­պու­թյա­նը, որ­պես­զի նա ան­մի­ջա­պես վճա­րի գյու­ղա­ցուն։ Այդ փո­խան­ցու­մը պետք է երևա, որ գու­մա­րը նս­տել է գյու­ղա­ցու հաշ­վե­հա­մա­րի վրա։ Այդ դեպ­քում է միայն, որ մենք սուբ­սի­դա­վո­րում ենք տվյալ կազ­մա­կեր­պու­թյան վար­կի տո­կո­սը։ Այ­սինքն, մենք խրա­խու­սում ենք, որ գյու­ղա­ցին ան­մի­ջա­պես իր գու­մա­րը ստա­նա»,- պար­զա­բա­նեց նա­խա­րա­րը և հա­վե­լեց, որ այս պա­հին խա­ղող մթե­րող­նե­րի և գյու­ղա­ցի­նե­րի միջև պարտք ու պա­հանջ չկա։


Ժաս­մեն ՎԻ­ԼՅԱՆ

Դիտվել է՝ 4549

Հեղինակի նյութեր

Մեկնաբանություններ