Ասում են...

Ասում են...
22.10.2019 | 00:25

...թե ՀՀ գլ­խա­վոր դա­տա­խազ Ար­թուր Դավ­թ­յա­նի գլ­խին սև ամ­պեր են կու­տակ­վում: Ժա­մա­նա­կին Նի­կոլ Փա­շի­ն­յա­նին պառ­լա­մեն­տից տա­նե­լու գնա­ցած, բա­րո­յա­կա­նութ­յան, ի­րա­վա­բա­նու­թ­յան նոր­մե­րի վրա­յով վա­ղուց «սալ­դո» ա­րած, և դրա շնոր­հիվ նույն Նի­կո­լի «ձեռ­քից» ե­րեկ գե­նե­րալ-լեյ­տե­նան­տի կոչ­ման «ար­ժա­նա­ցած գլ­խա­վոր դա­տա­խազն այս օ­րե­րին նոր խնդ­րի առջև կկանգ­նի Ար­թուր Սարգ­ս­յա­նի՝ «Հաց բե­րո­ղի» գոր­ծի առն­չու­թ­յամբ: Չնա­յած ին­քը և իր «մե­նե­ջեր­ներն» ա­մեն ինչ ա­րե­ցին, որ հան­րու­թ­յան մեջ տա­րած­վի վար­կա­ծը, թե ար­դա­րա­դա­տու­թ­յան այն ժա­մա­նակ­վա նա­խա­րար Ար­փի­նե Հով­հան­նի­ս­յանն էր պա­տաս­խա­նա­տու Հաց բե­րո­ղի մահ­վան հա­մար, ի­րա­կա­նում Հաց բե­րո­ղը 2016 թ. դեկ­տեմ­բե­րին ա­զատ էր ար­ձակ­վել` Եվ­րո­պա­կան դա­տա­րա­նում գոր­ծի քն­նու­թ­յան շր­ջա­նակ­նե­րում նա­խա­րար Ար­փի­նե Հով­հան­նի­ս­յա­նի և ՄԻԵԴ-ում կա­ռա­վա­րու­թ­յան ներ­կա­յա­ցու­ցիչ Գևորգ Կոս­տա­ն­յա­նի ջան­քե­րով, ո­րից հե­տո Ար­թուր Սարգ­ս­յա­նը, չնա­յած ծանր հի­վան­դու­թ­յա­նը, գլ­խա­վոր դա­տա­խա­զի «ջան­քե­րով» կր­կին ձեր­բա­կալ­վեց, իսկ 10 օր հե­տո մա­հա­ցավ:

Դիտվել է՝ 12595

Մեկնաբանություններ