Սայ­լը տե­ղից շարժ­վեց

Սայ­լը տե­ղից շարժ­վեց
22.11.2019 | 00:55

Վեր­ջա­պես հեր­թը հա­սավ վա­ղուց մո­ռաց­ված սո­ցիա­լա­կան կար­գա­վի­ճակ ու­նե­ցող խա­վին։ Տա­սը տա­րի անց ա­ռա­ջին ան­գամ կա­ռա­վա­րու­թյունն անդ­րա­դար­ձավ Ադր­բե­ջա­նից բռ­նա­գաղ­թած ըն­տա­նիք­նե­րին բնա­կա­րա­նով ա­պա­հո­վե­լու խնդ­րին։ Այս փաստն ար­ձա­նագ­րեց նաև վար­չա­պե­տը, նշե­լով, որ 2009-ից հե­տո հար­ցին անդ­րա­դարձ չի ե­ղել։ Եվ այս­պես, կա­ռա­վա­րու­թյու­նը ե­րեկ ո­րո­շեց 1,5 մլրդ դրամ հատ­կաց­նել Ադր­բե­ջա­նից բռ­նա­գաղ­թած 112 ըն­տա­նի­քի բնա­կա­րա­նով ա­պա­հո­վե­լու խնդ­րի լուծ­մա­նը։


Ժաս­մեն ՎԻ­ԼՅԱՆ

Դիտվել է՝ 4474

Հեղինակի նյութեր

Մեկնաբանություններ