«Մենք այս տա­րի ևս դրա­կան փո­փո­խու­թ­յուն­ներ ու­նենք»

«Մենք այս տա­րի ևս դրա­կան փո­փո­խու­թ­յուն­ներ ու­նենք»
24.12.2019 | 01:36

Վեր­ջերս ֆի­նանս­նե­րի նա­խա­րա­րու­թյան կազ­մա­կեր­պած սե­մի­նա­րում ներ­կա­յաց­վե­ցին նա­խա­րա­րու­թյան ռազ­մա­վա­րա­կան ծրա­գի­րը, «Հար­կա­յին օ­րենս­գր­քի» փո­փո­խու­թյուն­նե­րը և 2020-ի պետ­բյու­ջեն, ֆի­նանս­նե­րի նա­խա­րար Ա­ՏՈՄ ՋԱՆ­ՋՈՒ­ՂԱ­ԶՅԱՆՆ էլ, ըստ էու­թյան, ֆի­նանս­նե­րի նա­խա­րա­րի հա­մար հե­ղա­փո­խա­կան միտք ար­տա­հայ­տեց. «Փո­ղից չեմ խո­սե­լու»։ Իսկ ին­չու՞, այս հար­ցը փոր­ձե­ցինք ճշ­տել ան­ձամբ ֆի­նանս­նե­րի նա­խա­րա­րից։

-Միտ­քը հե­ղա­փո­խա­կան չէի ո­րա­կի,- ա­սաց նա­խա­րա­րը։- Ա­ռա­ջին ան­գամ չէ, որ ես այս միտ­քը ար­տա­հայ­տում եմ, ուղ­ղա­կի այդ լսա­րա­նում ա­ռա­ջին ան­գամ հն­չեց­րի։ Ա­սա­ծիս գա­ղա­փա­րը հետևյալն է. ա­ռաջ­նա­հերթ պետք է ու­նե­նանք բո­վան­դա­կու­թյուն, հե­տո միայն մտա­ծենք դրա ֆի­նան­սա­կան հատ­վա­ծի մա­սին։ Մենք ա­ռաջ­նա­հերթ պետք է ֆիք­սենք մեր ե­րա­զան­քը, ո­րից հե­տո ձևա­վո­րենք նպա­տակ­նե­րը, այ­նու­հետև ծրագ­րենք գոր­ծըն­թաց­նե­րը, ո­րոնց մեջ ար­դեն կհս­տա­կեց­վեն և կֆիքս­վեն նպա­տա­կին հաս­նե­լու մի­ջոց­նե­րը։ Ե­թե գնանք հա­կա­ռակ ուղ­ղու­թյամբ. կկաշ­կան­դենք մեզ ֆի­նան­սա­կան հատ­վա­ծով և ոչ կա­րող ենք ե­րա­զանք ու­նե­նալ, ոչ էլ ան վե­րա­ծել նպա­տա­կի։ Ինչ վե­րա­բե­րում է ֆի­նանս­նե­րին, դրանք ամ­բող­ջու­թյամբ ներ­կա­յաց­րել են նա­խա­րա­րու­թյան այլ ի­րա­վա­սու ան­ձինք։
-Ֆի­նանս­նե­րի նա­խա­րա­րու­թյան ռազ­մա­վա­րա­կան ծրագ­րում նպա­տակ­նե­րը հս­տակ ֆիքս­ված էին և ա­ռանձ­նա­պես չէին տար­բեր­վում նա­խորդ կա­ռա­վա­րու­թյուն­նե­րի նպա­տակ­նե­րից։ Կցան­կա­նա­յի, որ մեր ըն­թեր­ցո­ղի հա­մար ոչ մաս­նա­գի­տա­կան լեզ­վով բա­ցատ­րեիք, թե ին­չով է այս ռազ­մա­վա­րա­կան փաս­տա­թուղ­թը տար­բեր­վում նա­խորդ կա­ռա­վա­րու­թյուն­նե­րի ռազ­մա­վա­րա­կան ծրագ­րե­րից։
-Որևէ ժա­մա­նա­կի հա­մար ձևա­վոր­ված ռազ­մա­վա­րա­կան փաս­տա­թուղ­թը ար­ձա­գան­քում է տվյալ ժա­մա­նա­կի կա­րիք­նե­րին։ Այս ռազ­մա­վա­րա­կան փաս­տա­թուղ­թը, ինչ­պես և նա­խորդ­նե­րը, շատ ծա­վա­լուն է, և ե­թե կենտ­րո­նա­նանք միայն նպա­տակ­նե­րի վրա, ա­պա, ա­յո, դրանք նույնն են, քա­նի որ հա­մա­կար­գա­յին են։ Այ­նու­հան­դերձ, վե­րա­դառ­նա­լով նպա­տակ­նե­րին, պետք է ա­սեմ, որ դրանց հաս­նե­լու ձևը տր­ված է գոր­ծո­ղու­թյուն­նե­րի ծրագ­րում։ Մեր այս ռազ­մա­վա­րա­կան փաս­տաթղ­թի գա­ղա­փա­րա­խո­սու­թյան հիմ­քում հան­րա­յին բա­րի­քի ար­դար բաշխ­մա­նը հաս­նելն է։ Սրա­նից ա­վե­լի լավ բա­ցատ­րու­թյուն տալ նշ­ված ռազ­մա­վա­րա­կան փաս­տաթղ­թին հնա­րա­վոր չէ։ Ընդ ո­րում, հան­րա­յին բա­րի­քի ար­դար բաշխ­ման հաս­նե­լու ողջ գոր­ծըն­թա­ցը պետք է ար­վի թա­փան­ցիկ մի­ջա­վայ­րում, հաշ­վետ­վո­ղա­կան կար­գա­վո­րում­նե­րի և կան­խա­տե­սե­լիու­թյան բարձր աս­տի­ճա­նի պայ­ման­նե­րում։ Այ­սինքն, ո­րո­շում­ներն ու կար­գա­վո­րում­նե­րը պետք է լի­նեն կան­խա­տե­սե­լի, կա­ռա­վա­րե­լի և հաս­կա­նա­լի, պետք է ու­նե­նանք հան­րա­յին բա­րի­քի բաշխ­ման այլ ըն­կալ­ման աս­տի­ճան։
-Պա­րոն նա­խա­րար, ի՞նչ եք կար­ծում, 2020-ի տա­րե­վեր­ջին այդ փո­փո­խու­թյուն­նե­րը նկա­տե­լի կլի­նե՞ն։
-Ին­չու՞ մյուս տար­վա տա­րե­վեր­ջին, մենք այս տա­րի ևս նկա­տե­լի դրա­կան փո­փո­խու­թյուն­ներ ու­նենք։
-Մի հար­ցի շուրջ ևս ու­զում եմ հս­տա­կեց­նել Ձեր դիր­քո­րո­շու­մը. լրատ­վա­մի­ջոց­նե­րում նշ­վում է, որ Դուք դեմ եք պար­տա­դիր բժշ­կա­կան ապ­պա­հո­վագ­րու­թյա­նը, ար­դյո՞ք դա այդ­պես է, և ե­թե ա­յո, ա­պա ին­չու՞։
-Ինչ­պես կա­րող եմ դեմ լի­նել պար­տա­դիր բժշ­կա­կան ապ­պա­հո­վագ­րու­թյա­նը. դեմ չեմ ե­ղել և դեմ չեմ։ Մեր քա­ղա­քա­ցի­նե­րի ա­ռող­ջու­թյան պահ­պան­ման հար­ցը ինչ­պես իմ, այն­պես էլ ֆի­նանս­նե­րի նա­խա­րա­րու­թյան բո­լոր աշ­խա­տա­կից­նե­րի հա­մար ա­ռաջ­նա­յին է։ Ի վեր­ջո, պար­տա­դիր ապ­պա­հո­վագ­րու­մը վե­րա­բե­րում է բո­լո­րիս։ Խոսքն այլ բա­նի մա­սին է։ Ա­յո՛, ես ա­սել եմ, որ պե­տու­թյու­նը որ­դեգ­րել է հար­կե­րի նվա­զեց­ման քա­ղա­քա­կա­նու­թյուն, և այդ պայ­ման­նե­րում քա­ղա­քա­ցի­նե­րի հա­մար ա­վե­լաց­նել հար­կա­յին բե­ռը ճիշտ չեմ հա­մա­րում։
Զրու­ցեց Ժաս­մեն ՎԻ­ԼՅԱ­ՆԸ

Դիտվել է՝ 8185

Հեղինակի նյութեր

Մեկնաբանություններ