Գե­նե­րալ Սո­լեյ­մա­նիի սպա­նու­թ­յու­նը փո­թոր­կել է աշ­խար­հը

Գե­նե­րալ Սո­լեյ­մա­նիի սպա­նու­թ­յու­նը փո­թոր­կել է աշ­խար­հը
21.01.2020 | 00:54
Հի­մա­րա­բար կամ հետևանք­նե­րը չգի­տակ­ցե­լո՞վ, թե՞ ա­մե­րի­կյան ցի­նիզ­մով` հա­մա­րե­լով, որ ԱՄՆ-ը գեր­տե­րու­թյուն է ու հզոր այն­քան, որ Ղա­սեմ Սո­լեյ­մա­նիի սպա­նու­թյան հետևանք­նե­րը և՛ իր, և՛ Միա­ցյալ Նա­հանգ­նե­րի հա­մար չեն կա­րող ու­նե­նալ որևէ նշա­նա­կու­թյուն, Դո­նալդ Թրամ­փը ողջ աշ­խար­հում պայ­թեց­րել է հա­կաա­մե­րի­կյան ռում­բը: Ո­րոշ վեր­լու­ծա­բան­ներ այն կար­ծի­քին են, թե Թրամփն Իս­լա­մա­կան հե­ղա­փո­խու­թյան պա­հա­պան­նե­րի կոր­պու­սի «Ալ Քուդս» հա­տուկ նշա­նա­կու­թյան ստո­րա­բա­ժան­ման հրա­մա­նա­տար, լե­գեն­դար գե­նե­րալ Ղա­սեմ Սո­լեյ­մա­նիի սպա­նու­թյան հրա­մա­նը տա­լով, լիար­ժե­քո­րեն չի կան­խա­տե­սել, գի­տակ­ցել այն հետևանք­նե­րը, ո­րոնք հա­ջոր­դե­ցին նշ­ված ոճ­րա­գոր­ծու­թյա­նը: Կան­խա­տե­սե՞լ է, թե՞ ոչ, հայտ­նի է միայն Թրամ­փին:
Ի­րա­քում գտն­վող ա­մե­րի­կյան ա­վիա­բա­զա­նե­րին Ի­րա­նի հր­թի­ռա­յին հար­ված­նե­րը, Ի­րա­քում գտն­վող շիա­կան կազ­մա­կեր­պու­թյուն­նե­րի հար­ձա­կում­ներն այդ երկ­րում գտն­վող ա­մե­րի­կյան այլ ռազ­մա­բա­զա­նե­րի վրա, նրանց կող­մից նույ­նիսկ Բաղ­դա­դի այն տա­րած­քի հր­թի­ռա­կո­ծու­մը, որ­տեղ գտն­վում են ԱՄՆ-ի ու նրան դաշ­նա­կից այլ եր­կր­նե­րի դես­պա­նատ­նե­րը, մի­ջու­կա­յին գոր­ծար­քի հիմ­նա­կան կե­տե­րից վեր­ջի­նից Ի­րա­նի հրա­ժար­վե­լը` սոսկ մի մասն են այն հետևանք­նե­րի, ո­րոնք հա­ջոր­դե­ցին ու դեռ հա­ջոր­դե­լու են ռազ­մա­կան ու պե­տա­կան խո­շոր գոր­ծիչ, Արևմտյան Ա­սիա­յում գոր­ծող ա­հա­բեկ­չա­կան խմ­բա­վո­րում­նե­րի, այդ թվում նաև ԻՊ-ի դեմ պայ­քա­րում կարևոր դե­րա­կա­տա­րու­թյուն ու­նե­ցած գե­նե­րալ Սո­լեյ­մա­նիի սպա­նու­թյա­նը: Ա­մե­րի­կյան ոճ­րա­գոր­ծու­թյան հետևանք­նե­րից մեկն էլ գրե­թե ողջ աշ­խար­հում հա­կաա­մե­րի­կա­նու­թյան թերևս ան­նա­խա­դեպ խթա­նումն է:
Խի­զախ գե­նե­րա­լի սպա­նու­թյան առն­չու­թյամբ ընդ­վզ­ման, բո­ղո­քի ցույ­ցե­րը գրե­թե ողջ աշ­խար­հում` Ճա­պո­նիա­յից մինչև Ի­տա­լիա, Ավ­ստ­րա­լիա­յից մինչև Հնդ­կաս­տան ու նույ­նիսկ մինչև Միա­ցյալ Նա­հանգ­ներ, հա­ջոր­դել են մի­մյանց: Գե­նե­րա­լի սպա­նու­թյան հենց հա­ջորդ օրն ԱՄՆ-ի 70 քա­ղաք­նե­րի, նե­րա­ռյալ՝ Վա­շինգ­տո­նի, հա­կա­պա­տե­րազ­մա­կան ակ­տի­վիստ­նե­րը և այլ քա­ղա­քա­ցի­ներ ցույ­ցեր են ի­րա­կա­նաց­րել` բո­ղո­քե­լով գե­նե­րալ Սո­լեյ­մա­նիի սպա­նու­թյան դեմ:
Գե­նե­րալ Սո­լեյ­մա­նիի սպա­նու­թյան և Ի­րա­նի հետ ցան­կա­ցած բախ­ման դեմ բո­ղո­քի ցույ­ցե­րը կազ­մա­կերպ­վել են «Վե­տե­րան­ներ հա­նուն խա­ղա­ղու­թյան», «Codepink», «Հա­մա­պար­փակ հա­կա­պա­տե­րազ­մա­կան դա­շինք», «Մու­սուլ­ման­նե­րի խա­ղա­ղու­թյան ա­ջա­կից­ներ», «Աշ­խարհն ա­ռանց պա­տե­րազ­մի», «Խա­ղա­ղու­թյուն և ար­դա­րու­թյուն դա­շինք», «Հա­մաշ­խար­հա­յին դի­մադ­րու­թյուն և ձայն ընդ­դեմ բռ­նու­թյան» և «Կա­նանց ար­տա­քին քա­ղա­քա­կա­նու­թյուն» խմ­բե­րի հրա­վե­րով:
Նույն օ­րը բո­ղո­քի ցույ­ցեր են մեկ­նար­կել Բրի­տա­նիա­յի մայ­րա­քա­ղա­քում: «Դա­դա­րեց­նել պա­տե­րազ­մը» ան­վամբ Բրի­տա­նիա­յի ա­մե­նա­խո­շոր հա­կա­պա­տե­րազ­մա­կան կոա­լի­ցիա­յի կազ­մա­կերպ­մամբ Լոն­դո­նում հա­րյու­րա­վոր քա­ղա­քա­ցի­ներ ցույց են անց­կաց­րել վար­չա­պե­տի նս­տա­վայ­րի դի­մաց, բո­ղո­քե­լով Դո­նալդ Թրամ­փի կող­մից գե­նե­րալ Սո­լեյ­մա­նիի ու նրա զի­նա­կից­նե­րի սպա­նու­թյան դեմ: Ցու­ցա­րար­նե­րը Բրի­տա­նիա­յի կա­ռա­վա­րու­թյու­նից պա­հան­ջել են դա­տա­պար­տել ԱՄՆ-ի ի­րա­կա­նաց­րած ա­հա­բեկ­չա­կան գոր­ծո­ղու­թյու­նը: Ցույ­ցին մաս­նակ­ցել են նաև Լեյ­բո­րիս­տա­կան կու­սակ­ցու­թյան մի քա­նի բարձ­րաս­տի­ճան ան­դամ­ներ: Բրի­տա­նիա­յի ֆի­նանս­նե­րի նա­խա­րար Ջոն Մըք­դե­նիե­լը հայ­տա­րա­րել է, որ Վա­շինգ­տո­նի ար­տա­քին քա­ղա­քա­կա­նու­թյունն ագ­րե­սիվ իմ­պե­րիա­լիզ­մի դրսևո­րում է, որն ա­պա­կա­յու­նաց­րել է Արևմտյան Ա­սիան:
Դար­ձյալ հուն­վա­րի 4-ին նա­հա­տակ գե­նե­րալ Ղա­սեմ Սո­լեյ­մա­նիի սպա­նու­թյան դեմ բո­ղո­քի ցույ­ցով ոտ­քի են ե­լել Հնդ­կաս­տա­նի Քաշ­մի­րի բնա­կիչ­նե­րը:
Հուն­վա­րի 5-ին Միա­ցյալ Նա­հանգ­նե­րի դեմ բո­ղո­քի ցույց են անց­կաց­րել Հյու­սի­սա­յին Կո­րեա­յի բազ­մա­հա­զար քա­ղա­քա­ցի­ներ: Նրանք ԱՄՆ-ի վեր­ջին քայ­լի դեմ ուղղ­ված երթ են անց­կաց­րել Փհե­նյա­նում: Հյու­սի­սա­յին Կո­րեա­յի ժո­ղո­վուր­դը կարևո­րել և ըն­դգ­ծել է տա­րա­ծաշր­ջա­նում ԱՄՆ-ի դա­վադ­րու­թյուն­նե­րի դեմ միաս­նու­թյան անհ­րա­ժեշ­տու­թյու­նը: Նկա­տի ու­նե­նա­լով բազ­մա­թիվ պե­տու­թյուն­նե­րի հան­դեպ Միա­ցյալ Նա­հանգ­նե­րի քա­ղա­քա­կա­նու­թյան դա­վա­դիր բնույ­թը, Հյու­սի­սա­յին Կո­րեա­յի ա­ռաջ­նորդ Կիմ Չեն Ը­նը հայ­տա­րա­րել է, որ իր եր­կի­րը միջ­մայր­ցա­մա­քա­յին բա­լիս­տիկ հր­թիռ­նե­րի փոր­ձար­կում­նե­րը դա­դա­րեց­նե­լու հանձ­նա­ռու­թյու­նը շա­րու­նա­կե­լու հիմք չի տես­նում:
Հուն­վա­րի 6-ին ԱՄՆ-ում շա­րու­նակ­վել են այդ երկ­րի նա­խա­գա­հի կող­մից գե­նե­րալ Սո­լեյ­մա­նիի և նրա զի­նա­կից­նե­րի սպա­նու­թյան դեմ բո­ղո­քի ցույ­ցե­րը: Մա­սա­չու­սեթս նա­հան­գի «Խա­ղա­ղու­թյան գոր­ծո­ղու­թյուն» խմ­բի կազ­մա­կեր­պած բո­ղո­քի ցույ­ցի մաս­նա­կից­նե­րը դա­տա­պար­տել են Ի­րա­նի դեմ ուղղ­ված Սպի­տակ տան ռազ­մա­կան գոր­ծո­ղու­թյուն­նե­րը և ԻՀՊԿ հրա­մա­նա­տա­րին ու նրա զի­նա­կից­նե­րին սպա­նե­լու Դո­նալդ Թրամ­փի հրա­մա­նը: Ցու­ցա­րար­ներն ըն­դգ­ծել են Թրամ­փի կա­տա­րած քայ­լի ա­նօ­րի­նա­կան լի­նե­լու հան­գա­ման­քը, քա­նի որ նա այդ կա­պակ­ցու­թյամբ խոր­հր­դակ­ցու­թյուն չի անց­կաց­րել Կոնգ­րե­սի հետ:
Հնդ­կաս­տա­նի հս­կո­ղու­թյան տակ գտն­վող Քաշ­մի­րում գե­նե­րալ Ղա­սեմ Սո­լեյ­մա­նիի սպա­նու­թյան դեմ հա­մընդ­հա­նուր բո­ղո­քի ակ­ցիա­նե­րը շա­րու­նակ­վել են, բնակ­չու­թյան խիստ զայ­րա­ցա­ծու­թյունն ար­տա­հայտ­վել է նույ­նիսկ ընդ­հա­նուր գոր­ծա­դու­լով, ո­րը սկս­վել է հուն­վա­րի 4-ին: Հուն­վա­րի 7-ին քաշ­միր­ցի բո­ղո­քա­րար­նե­րը, Բադ­գամ և Բա­րա­մու­լա շր­ջան­նե­րում հն­չեց­նե­լով «Մահ Ա­մե­րի­կա­յին» և «Մահ Իս­րա­յե­լին» կար­գա­խոս­նե­րը, կոչ են ա­րել վրեժ­խն­դիր լի­նել դի­մադ­րու­թյան ա­ռանց­քի նա­հա­տակ­նե­րի ա­րյան հա­մար:
Հուն­վա­րի 8-ին ԱՄՆ կոնգ­րե­սա­կան­նե­րը ժո­ղովր­դին կոչ են ա­րել մաս­նակ­ցել Թրամ­փի ռազ­մա­տենչ քա­ղա­քա­կա­նու­թյան դեմ ուղղ­ված ու հա­ջորդ օ­րը նա­խա­տես­ված «Մենք դեմ ենք Ի­րա­նի դեմ պա­տե­րազ­մին» կար­գա­խո­սով բո­ղո­քի ցույ­ցին: ԱՄՆ-ի Կոնգ­րե­սի դե­մոկ­րա­տա­կան ներ­կա­յա­ցու­ցիչ Պրա­մի­լա Ջա­յա­պա­լը Թվի­թե­րում գրել է. «Մենք պետք է դուրս գանք փո­ղոց­ներ: Թրամ­փի ռազ­մա­կան ար­կա­ծախ­նդ­րու­թյու­նը մեզ այս վի­ճա­կի մեջ է դրել: Նա պետք է վի­ճա­կը մեղ­մաց­նի, փր­կի ա­մե­րի­կա­ցի­նե­րի կյանքն ու փոր­ձի դի­վա­նա­գի­տու­թյամբ լու­ծել հար­ցե­րը: Սա շատ կարևոր ժա­մա­նակ է ա­մե­րի­կա­ցի­նե­րի ձայ­նը լսե­լի դարձ­նե­լու հա­մար»:
Հուն­վա­րի 9-ին և 10-ին Ճա­պո­նիա­յի վար­չա­պե­տի գրա­սե­նյա­կի և Տո­կիո­յում ԱՄՆ դես­պա­նա­տան առջև կա­յա­ցած ցույ­ցե­րի մաս­նա­կից­նե­րը վան­կար­կել են հա­կաա­մե­րի­կյան կար­գա­խոս­ներ, դա­տա­պար­տել ԱՄՆ-ի՝ Ի­րա­նի դեմ պա­տե­րազ­մի տա­նող քա­ղա­քա­կա­նու­թյու­նը: Նրանք Ճա­պո­նիա­յի կա­ռա­վա­րու­թյա­նը կոչ են ա­րել չե­ղար­կել Արևմտյան Ա­սիա զո­րուժ գոր­ծու­ղե­լու ո­րո­շու­մը:
Հուն­վա­րի 10-ին Հա­րա­վա­յին Կո­րեա­յի հա­զա­րա­վոր բնա­կիչ­ներ, Սեու­լում մաս­նակ­ցե­լով բո­ղո­քի ցույ­ցի, նույն­պես դա­տա­պար­տել են Արևմտյան Ա­սիա­յում ԱՄՆ-ի ռազ­մա­տենչ քա­ղա­քա­կա­նու­թյու­նը: «Սպուտ­նիկ» գոր­ծա­կա­լու­թյան հա­ղորդ­ման հա­մա­ձայն, Հա­րա­վա­յին Կո­րեա­յի 107 ՀԿ-նե­րի ան­դամ­ներ, հա­վաք­վե­լով Սեու­լում ԱՄՆ դես­պա­նա­տան առջև, վան­կար­կել են «Ի­րա­նի դեմ ԱՄՆ-ի պա­տե­րազ­մին ոչ ենք ա­սում» և «Հա­րա­վա­յին Կո­րեան չպետք է մաս­նակ­ցի ԱՄՆ-ի ռազ­մա­կան գոր­ծո­ղու­թյուն­նե­րին» կար­գա­խոս­նե­րը: Ո­րոշ ցու­ցա­րար­ներ պառ­կել են գետ­նին, ի­րենց ձեռ­քե­րով պա­հե­լով ցու­ցա­պաս­տառ­ներ, ո­րոնք խոր­հր­դան­շել են աշ­խար­հում ԱՄՆ-ի ռազ­մա­կան գոր­ծո­ղու­թյուն­նե­րը և այդ երկ­րի ռազ­մա­տենչ քա­ղա­քա­կա­նու­թյան զո­հե­րին:
Հուն­վա­րի 11-ին Դո­նալդ Թրամ­փի կնոջ ծնն­դա­վայր Սլո­վե­նիա­յում հր­կի­զել են ԱՄՆ-ի նա­խա­գա­հի ծի­ծա­ղե­լի փայ­տե ար­ձա­նը: Ըստ «Washington Post»-ի հրա­պա­րակ­ման, Թրամ­փի ութ մետր բարձ­րու­թյամբ ար­ձա­նը Սլո­վե­նիա­յի հյու­սիս-արևել­քում գտն­վող գյու­ղե­րից մե­կում տե­ղադր­վել էր 2018 թվա­կա­նին: Ընդ­դի­մա­դիր գյու­ղա­ցի­ներն ա­վե­լի վաղ ա­սել էին, որ այ­րե­լու են ար­ձա­նը, այդ պատ­ճա­ռով այն տե­ղա­փոխ­վել էր այլ վայր, սա­կայն այն­տեղ գե­նե­րալ Սո­լեյ­մա­նիի սպա­նու­թյու­նից հե­տո այր­վել է տե­ղա­ցի­նե­րի կող­մից: ԱՄՆ-ի կող­մից գա­ղու­թաց­ված ու խա­մա­ճի­կի վե­րած­ված Սլո­վե­նիա­յի ոս­տի­կա­նու­թյու­նը հե­տապն­դում է նրանց, ով­քեր հր­կի­զել են Թրամ­փի ար­ձա­նը:
Հուն­վա­րի 11-ին Մեծ Բրի­տա­նիա­յի հա­զա­րա­վոր քա­ղա­քա­ցի­ներ և ԱՄՆ-ի ագ­րե­սիվ քա­ղա­քա­կա­նու­թյան ընդ­դի­մա­դիր­ներ բո­ղո­քի ցույց են անց­կաց­րել Լոն­դո­նում: Նրանք դա­տա­պար­տել են գե­նե­րալ Ղա­սեմ Սո­լեյ­մա­նիին սպա­նե­լու ԱՄՆ-ի նա­խա­գահ Դո­նալդ Թրամ­փի վար­չախմ­բի ա­հա­բեկ­չա­կան քայ­լը և պա­հան­ջել ա­մե­րի­կյան զոր­քե­րը դուրս բե­րել Արևմտյան Ա­սիա­յից: Բա­ցի այդ, նրանք հա­վաք­վել են BBC կոր­պո­րա­ցիա­յի շեն­քի առջև և վան­կար­կել «Ո՛չ Թրամ­փին», «Ո՛չ պա­տե­րազ­մին» կար­գա­խոս­նե­րը: Գե­նե­րա­լի սպա­նու­թյու­նից հե­տո սա Լոն­դո­նում բո­ղո­քի ար­դեն եր­րորդ մի­ջո­ցա­ռումն է ե­ղել: Վա­շինգ­տո­նի ա­հա­բեկ­չա­կան քայ­լի ընդ­դի­մա­դիր­ներն ա­վե­լի վաղ ցույ­ցեր են անց­կաց­րել Լոն­դո­նում ԱՄՆ-ի դես­պա­նա­տան շեն­քի և, ինչ­պես վերն ար­դեն նշե­ցինք, վար­չա­պե­տի գրա­սե­նյա­կի առջև: Նրանք մի­ջազ­գա­յին հան­րու­թյա­նը կոչ են ա­րել դա­տա­պար­տել Վա­շինգ­տո­նի ա­հա­բեկ­չա­կան քայ­լը:
Հուն­վա­րի 12-ին Ավ­ստ­րա­լիա­յի Սիդ­նեյ քա­ղա­քում Միա­ցյալ Նա­հանգ­նե­րի հյու­պա­տո­սու­թյան շեն­քի առջև հա­մալ­սա­րա­նա­կան­նե­րը հան­րա­հա­վաք անց­կաց­նե­լով, ի­րենց զայ­րույթն են հայտ­նել գե­նե­րալ Սո­լեյ­մա­նիին սպա­նե­լու ԱՄՆ-ի ոճ­րա­գոր­ծու­թյան դեմ: Հա­րյու­րա­վոր ավ­ստ­րա­լա­ցի ու­սա­նող­ներ դա­տա­պար­տել են լե­գեն­դար գե­նե­րալ Ղա­սեմ Սո­լեյ­մա­նիին, Ի­րա­քի ժո­ղովր­դա­կան աշ­խար­հա­զո­րի՝ «Ալ-Հաշդ ալ-Շաա­բիի» հրա­մա­նա­տա­րի տե­ղա­կալ Ա­բու Մեհ­դի ալ Մու­հան­դի­սին ու նրանց զի­նա­կից­նե­րին սպա­նե­լու Վա­շինգ­տո­նի ոճ­րա­գոր­ծու­թյան և ա­մե­րի­կյան բա­նա­կի ի­րա­կա­նաց­րած ա­հա­բեկ­չու­թյան դեմ: Հա­կաա­մե­րի­կյան հան­րա­հա­վա­քի մաս­նա­կից­ներն Ավ­ստ­րա­լիա­յի կա­ռա­վա­րու­թյա­նը կոչ են ա­րել հար­գել Ի­րա­քի տա­րած­քից օ­տա­րերկ­րյա զին­ծա­ռա­յող­նե­րի դուրս­բեր­ման կա­պակ­ցու­թյամբ այդ երկ­րի խոր­հր­դա­րա­նի կա­յաց­րած ո­րո­շու­մը և կոա­լի­ցիա­յի կազ­մում գտն­վող Ավ­ստ­րա­լիա­յի ու­ժե­րը դուրս բե­րել և՛ Ի­րա­քից, և՛ Սի­րիա­յից:
Նույն օ­րը գե­նե­րալ Սո­լեյ­մա­նիի սպա­նու­թյու­նը դա­տա­պար­տող հան­րա­հա­վաք է տե­ղի ու­նե­ցել Ժնևում ՄԱԿ-ի գրա­սե­նյա­կի դի­մաց: Հան­րա­հա­վա­քի մաս­նա­կից­նե­րը բո­ղո­քել են գե­նե­րալ Սո­լեյ­մա­նիի սպա­նու­թյան հա­մար ԱՄՆ նա­խա­գահ Դո­նալդ Թրամ­փի ար­ձա­կած հրա­մա­նի ու կա­տար­ված ոճ­րա­գոր­ծու­թյան դեմ: Ցույ­ցի մաս­նա­կից­նե­րը պա­հել են Ի­րա­նի ու Ի­րա­քի դրոշ­նե­րը, ինչ­պես նաև գե­նե­րալ Սո­լեյ­մա­նիի և Ա­բու Մահ­դի ալ Մու­հան­դի­սի նկար­նե­րը: Նրանք վան­կար­կել են «Մահ Ա­մե­րի­կա­յին» կար­գա­խո­սը: Ներ­կա­նե­րը գե­նե­րալ Սո­լեյ­մա­նիի և «Ալ-Հաշդ ալ-Շաա­բիի» փոխհ­րա­մա­նա­տար Ա­բու Մահ­դի ալ Մու­հան­դի­սի նկար­նե­րի վրա գրել են` «Նրանք հաղ­թե­ցին ԻՊ-ին»: Հան­րա­հա­վա­քին ներ­կա քա­ղա­քա­ցի­նե­րը կրել են պաս­տառ­ներ, ո­րոնց վրա գր­ված է ե­ղել «Ար­դա­րու­թյուն և խա­ղա­ղու­թյուն. ո՛չ ա­հա­բեկ­չու­թյա­նը»:
Դար­ձյալ հուն­վա­րի 12-ին Ի­տա­լիա­յում բնակ­վող ԱՄՆ-ի մի խումբ քա­ղա­քա­ցի­ներ հա­վաք­վել են Հռո­մում ԱՄՆ-ի դես­պա­նա­տան դի­մաց՝ դա­տա­պար­տե­լու Ղա­սեմ Սո­լեյ­մա­նիի սպա­նու­թյու­նը: Հան­րա­հա­վա­քի մաս­նա­կից­նե­րը նշել են, որ ա­մե­րի­կա­ցի­նե­րը ա­մա­չում են գե­նե­րալ Սո­լեյ­մա­նին սպա­նե­լու Թրամ­փի վար­չա­կազ­մի հան­ցա­վոր, վախ­կոտ և մա­ֆիոզ գոր­ծո­ղու­թյու­նից, նրանք նաև կոչ են ա­րել ա­մե­րի­կյան զի­նու­ժը դուրս բե­րել Արևմտյան Ա­սիա­յից: Ցու­ցա­րար­նե­րը հայ­տա­րա­րել են, որ Դո­նալդ Թրամ­փը պետք է պա­տաս­խա­նատ­վու­թյան են­թարկ­վի Մի­ջազ­գա­յին քրեա­կան դա­տա­րա­նում, քա­նի որ նրա ի­րա­կա­նաց­րած հան­ցա­գոր­ծու­թյու­նը մի­ջազ­գա­յին ի­րա­վուն­քի կո­պիտ խախ­տում է: Նմա­նաբ­նույթ հան­րա­հա­վաք է անց­կաց­վել նաև Ա­թեն­քում:
Հուն­վա­րի 13-ին Լոն­դո­նում կա­յա­ցած հա­կաա­հա­բեկ­չա­կան հան­րա­հա­վա­քում ու­նե­ցած ե­լույ­թում Բրի­տա­նիա­յի լեյ­բո­րիս­տա­կան կու­սակ­ցու­թյան ա­ռաջ­նորդ Ջե­րե­մի Քոր­բի­նը քն­նա­դա­տել է ԱՄՆ-ի կող­մից գե­նե­րալ Սո­լեյ­մա­նիի սպա­նու­թյու­նը: Նա հայ­տա­րա­րել է. «Մի երկ­րի կող­մից մեկ այլ երկ­րի նկատ­մամբ ի­րա­կա­նաց­ված նպա­տա­կաուղղ­ված ա­հա­բեկ­չու­թյան հա­մար որևէ ար­դա­րա­ցում չկա»:
Հա­վե­լենք, որ աշ­խար­հի շատ մար­դիկ մինչ գե­նե­րալ Սո­լեյ­մա­նիի նկատ­մամբ պե­տա­կան մա­կար­դա­կով ի­րա­կա­նաց­ված ա­հա­բեկ­չու­թյու­նը և ա­մե­րի­կա-ի­րա­նա­կան հա­րա­բե­րու­թյուն­նե­րի վեր­ջին լար­վա­ծու­թյան հետևան­քով պա­տե­րազ­մի ա­ռա­ջաց­ման վտան­գը, տար­բեր պատ­ճառ­նե­րով ան­վս­տա­հու­թյուն են հայտ­նել Թրամ­փի նկատ­մամբ: «Փիո» կենտ­րո­նի կող­մից աշ­խար­հի 32 եր­կր­նե­րում վեր­ջերս անց­կաց­ված սոց­հարց­ման ար­դյունք­նե­րը վկա­յում են, որ հարց­ված­նե­րի մի­ջին հաշ­վով 64 տո­կո­սը չի վս­տա­հում գլո­բալ հար­ցե­րի վե­րա­բե­րյալ ԱՄՆ-ի նա­խա­գահ Դո­նալդ Թրամ­փի կա­յաց­րած ո­րո­շում­նե­րին:
Ար­թուր ՀՈՎ­ՀԱՆ­ՆԻ­ՍՅԱՆ
Դիտվել է՝ 3286

Հեղինակի նյութեր

Մեկնաբանություններ