ՀՅԴ-ա­կան ե­րի­տա­սարդ­նե­րը կշա­րու­նա­կեն պա­հան­ջել ԿԳՄՍ նա­խա­րա­րի հրա­ժա­րա­կա­նը

ՀՅԴ-ա­կան ե­րի­տա­սարդ­նե­րը կշա­րու­նա­կեն պա­հան­ջել ԿԳՄՍ նա­խա­րա­րի հրա­ժա­րա­կա­նը
14.02.2020 | 00:59
Կր­թու­թյան, գի­տու­թյան, մշա­կույ­թի և սպոր­տի նա­խա­րար Ա­րա­յիկ Հա­րու­թյու­նյա­նի հրա­ժա­րա­կա­նը պա­հան­ջող դաշ­նակ­ցա­կան ե­րի­տա­սարդ­նե­րի պա­սի­վու­թյու­նը ժա­մա­նա­կա­վոր է: Բու­հե­րում հայ­րե­նա­գի­տա­կան ա­ռար­կա­նե­րի դա­սա­վանդ­ման ոչ պար­տա­դիր ձևա­չա­փի դեմ պայ­քա­րող­նե­րը չեն նա­հան­ջե­լու: ՀՅԴ-ին մոտ կանգ­նած աղ­բյուր­նե­րը հայտ­նում են, որ ե­րի­տա­սարդ­ներն այժմ սպա­սում են Ազ­գա­յին ժո­ղո­վում «Բար­ձրա­գույն կր­թու­թյան մա­սին» օ­րեն­քի քն­նարկ­մա­նը, ին­չից հե­տո կհաս­կա­նան՝ ինչ­պես վար­վել:
«Մտա­դիր եք մաս­նակ­ցե՞լ այդ քն­նար­կում­նե­րին»,- հարց­րինք ՀՅԴ-ա­կան­նե­րից մե­կին: «Հայ­րե­նա­գի­տա­կան ա­ռար­կա­նե­րի ու­սու­ցու­մը ե­թե պար­տա­դի­րից դառ­նա «ըստ հա­յե­ցո­ղու­թյան», ա­պա կշա­րու­նա­կենք մեր պայ­քա­րը՝ դա­սա­դուլ­նե­րի, նս­տա­ցույ­ցե­րի և այլ­նի տես­քով: Ի­րա­կա­նում մեզ հա­մար ո­լոր­տի քա­ղա­քա­կա­նու­թյունն է ամ­բող­ջու­թյամբ խնդ­րա­հա­րույց: Հետևա­բար մեր պայ­քա­րը շա­րու­նակ­վե­լու է այն­քան ժա­մա­նակ, քա­նի դեռ ո­լոր­տի քա­ղա­քա­կա­նու­թյունն ամ­բող­ջու­թյամբ չի բխում ազ­գա­յին և պե­տա­կան շա­հե­րից»,- ա­սաց մեր զրու­ցա­կի­ցը։
Սևակ ՎԱՐ­ԴՈՒ­ՄՅԱՆ
Դիտվել է՝ 1745

Հեղինակի նյութեր

Մեկնաբանություններ