«Իմ քայ­լը» չի հս­տա­կեց­նում՝ ինչ­պես է քա­րո­զար­շավ ի­րա­կա­նաց­նե­լու

«Իմ քայ­լը» չի հս­տա­կեց­նում՝ ինչ­պես է քա­րո­զար­շավ ի­րա­կա­նաց­նե­լու
17.02.2020 | 19:43
Կենտ­րո­նա­կան ընտ­րա­կան հանձ­նա­ժո­ղովն ար­դեն հրա­պա­րա­կել է այն պատ­գա­մա­վոր­նե­րի ա­նուն­նե­րը, որ «Ա­յո»-ի շտաբն են ներ­կա­յաց­նում, այ­սինքն՝ լի­նե­լու են քա­րոզ­չու­թյան հիմ­նա­կան մաս­նա­կից­նե­րը: «Իմ քայ­լը» խմ­բակ­ցու­թյան ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րի ու­ղիղ կե­սը՝ 44 պատ­գա­մա­վոր, պատ­րաստ­վում է ա­ռա­ջի­կա 40 օ­րե­րի ըն­թաց­քում ակ­տի­վո­րեն «ա­յո» քա­րո­զել: «Ամ­բող­ջա­կան բե­ռը, ի­հար­կե, միայն 44-ի վրա չի դր­ված, ուղ­ղա­կի ցու­ցա­կում ներ­կա­յաց­ված են այն պատ­գա­մա­վոր­նե­րը, որ հա­սա­րա­կու­թյան շր­ջա­նում ա­ռա­վել հայտ­նի են, շատ են շփ­վում մարդ­կանց հետ, ու նրանց խոսքն ա­վե­լի լսե­լի կլի­նի: Հաս­կա­նում ենք, որ հատ­կա­պես մար­զե­րում մար­դիկ մեզ կա­րող են ա­սել, թե ու՞ր էիք ընտ­րու­թյուն­նե­րից հե­տո, դրա հա­մար պետք է կա­րո­ղա­նանք բա­ցատ­րել, թե որ մեկս ինչ ո­լոր­տի կամ «բլո­կի» հա­մար ենք պա­տաս­խա­նա­տու»,- «Ի­րա­տե­սի» հետ զրույ­ցում ա­սաց պատ­գա­մա­վոր­նե­րից մե­կը:
Մեր զրու­ցա­կի­ցը նշեց, որ քա­րո­զար­շա­վը թեև պաշ­տո­նա­պես մեկ­նար­կել է, բայց այս պա­հին դեռևս հս­տակ չէ, թե ինչ ձևա­չա­փով են անց­կաց­նե­լու այն, չման­րա­մաս­նեց նաև՝ նոր տեխ­նո­լո­գիա­ներ կի­րա­ռե­լու՞ են, թե՞ ոչ: «Ի­հար­կե նոր լու­ծում­ներ կլի­նեն, ուղ­ղա­կի այս պա­հին դեռ հս­տակ չէ՝ ինչ­պես ու ինչ մե­թոդ­նե­րով: Հս­տակ է մի բան՝ քայ­լե­լը լի­նե­լու է գլ­խա­վոր ատ­րի­բուտ­նե­րից մե­կը»,- ըն­դգ­ծեց պատ­գա­մա­վո­րը:
Սևակ ՎԱՐ­ԴՈՒ­ՄՅԱՆ
Դիտվել է՝ 1808

Հեղինակի նյութեր

Մեկնաբանություններ