Բա­ցառ­ված չէ, որ մեր երկ­րում նոր կո­րո­նա­վի­րու­սով մե­կից ա­վե­լի հի­վանդ­ներ կան, հատ­կա­պես Ի­տա­լիա­յից ե­կած

Բա­ցառ­ված չէ, որ մեր երկ­րում նոր կո­րո­նա­վի­րու­սով մե­կից ա­վե­լի հի­վանդ­ներ կան, հատ­կա­պես  Ի­տա­լիա­յից ե­կած
10.03.2020 | 01:48
Ի­տա­լիա­յում նոր կո­րո­նա­վի­րու­սով (COVID-2019) վա­րակ­ված­նե­րի քա­նա­կը, ե­րեկ հրա­պա­րակ­ված պաշ­տո­նա­կան տե­ղե­կատ­վու­թյան հա­մա­ձայն, ար­դեն հա­սել է 7375-ի, վա­րակ­ված­նե­րից 366-ը մա­հա­ցել են, 622-ը` ա­ռող­ջա­ցել: Ի­տա­լիան COVID-2019-ով վա­րակ­ված­նե­րի քա­նա­կով մի փոքր է զի­ջում Հա­րա­վա­յին Կո­րեա­յին (7478 վա­րակ­ված), ըն­դա­մե­նը 103 հո­գու տար­բե­րու­թյուն է, իսկ COVID-2019-ի հա­րու­ցած հի­վան­դու­թյան պատ­ճա­ռով մա­հա­ցած­նե­րի քա­նա­կով Հա­րա­վա­յին Կո­րեա­յին (53 մահ) գե­րա­զան­ցում է 313-ով և աշ­խար­հում Չի­նաս­տա­նից հե­տո (80735 վա­րակ­ված, 3120 մահ) երկ­րորդն է:
Ի­տա­լիան նոր կո­րո­նա­վի­րու­սով վա­րակ­ված­նե­րի և հի­վան­դու­թյու­նից մա­հա­ցած­նե­րի ցու­ցա­նիշ­նե­րով գե­րա­զան­ցում է նաև Ի­րա­նին (վա­րակ­վել են 7161-ը, մա­հա­ցել 237-ը): ՀՀ ա­ռող­ջա­պա­հու­թյան նա­խա­րար Ար­սեն Թո­րո­սյա­նը և վար­չա­պետ Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նը կա­րո՞ղ են պա­տաս­խա­նել, բա­ցատ­րել, թե Հա­յաս­տանն ինչ տրա­մա­բա­նու­թյամբ է Ի­րա­նից օ­տա­րերկ­րա­ցի­նե­րի մուտ­քը ՀՀ ար­գե­լել, իսկ Ի­րա­նին վա­րակ­ված­նե­րի և մա­հա­ցած­նե­րի քա­նա­կով գե­րա­զան­ցող Ի­տա­լիա­յից ե­կած­նե­րի և ե­կող­նե­րի մուտ­քը չի ար­գե­լել ու չի ար­գե­լում: Ի­հար­կե չեն կա­րող:
Ընդ­հա­նուր առ­մամբ, Ռու­սաս­տա­նում գրանց­վել է նոր կո­րո­նա­վի­րու­սով վա­րակ­ման 17 դեպք, ո­րից ըն­դա­մե­նը եր­կուսն են Չի­նաս­տա­նի քա­ղա­քա­ցի­ներ, 14-ը Ռու­սաս­տա­նի քա­ղա­քա­ցի են, ո­րոնք վե­րա­դար­ձել են Ի­տա­լիա­յից, իսկ մե­կը` Ի­տա­լիա­յի քա­ղա­քա­ցի, այ­սինքն` վա­րակ­ված­նե­րի գե­րակ­շիռ մե­ծա­մաս­նու­թյու­նը ոչ թե Չի­նաս­տա­նից, այլ Ի­տա­լիա­յից է ե­կել Ռու­սաս­տան: Ար­գեն­տի­նա­յում գրանց­ված COVID-2019-ով վա­րակ­վա­ծու­թյան ա­ռա­ջին դեպ­քի պա­րա­գա­յում ևս ան­ձը վե­րա­դար­ձած է ե­ղել Ի­տա­լիա­յից, այս­պի­սի դեպ­քերն այլ եր­կր­նե­րում բազ­մա­թիվ են: Ի­տա­լիա­յի իշ­խա­նու­թյուն­նե­րը մինչև մար­տի կես փա­կել են երկ­րի դպ­րոց­նե­րը և հա­մալ­սա­րան­նե­րը: Այդ երկ­րում, ի թիվս նա­խա­տես­վող նոր ու խս­տաց­վող այլ սահ­մա­նա­փա­կում­նե­րի, օ­րերս քն­նարկ­վում էր նաև հա­սա­րա­կա­կան վայ­րե­րում ան­ցորդ­նե­րին մեկ մետ­րից ա­վե­լի մո­տե­նալն ար­գե­լե­լու հար­ցը, հնա­րա­վոր է, ար­գելքն ար­դեն գոր­ծում է:
Ա­վե­լին. նոր կո­րո­նա­վի­րու­սա­յին վա­րա­կի տա­րած­ման սպառ­նա­լի­քի պատ­ճա­ռով դեռ ան­ցած շա­բաթ­վա սկզ­բին Մոսկ­վա­յում ներ­դր­վեց բարձ­րա­ցած վտան­գա­վո­րու­թյան ռե­ժիմ: COVID-2019-ի տա­րած­վա­ծու­թյան բարձր ցու­ցա­նիշ­ներ ու­նե­ցող պե­տու­թյուն­նե­րից ե­կած մոսկ­վա­ցի­նե­րը վե­րա­դար­ձից հե­տո պետք է պա­հեն երկ­շա­բա­թյա կա­րան­տին, մինչ­դեռ Հա­յաս­տա­նում նման կարգ չի սահ­ման­ված ոչ Ի­տա­լիա­յից ե­կած ՀՀ քա­ղա­քա­ցի­նե­րի և օ­տա­րերկ­րա­ցի­նե­րի, ոչ Ի­րա­նից ե­կած ՀՀ քա­ղա­քա­ցի­նե­րի, ոչ էլ որևէ այլ երկ­րից, նույ­նիսկ Չի­նաս­տա­նից ե­կած­նե­րի նկատ­մամբ: Նրանք ոչ պե­տու­թյան կող­մից են կա­րան­տի­նաց­վում, ոչ էլ պար­տա­վո­րեց­վում են երկ­շա­բա­թյա կա­րան­տին պա­հել:
Ոչ միայն Ի­տա­լիա­յից, այլև Ֆրան­սիա­յից (COVID-2019-ով վա­րակ­ման 1209, մահ­վան 19 դեպք) և Գեր­մա­նիա­յից (վա­րակ­ման 1151 դեպք) օ­տա­րերկ­րա­ցի­նե­րի մուտ­քը մտց­րել է մուտ­քի նոր սահ­մա­նա­փա­կում­ներ եվ­րո­պա­կան հինգ եր­կր­նե­րից` Ֆրան­սիա­յից, Գեր­մա­նիա­յից, Իս­պա­նիա­յից, Ավ­ստ­րիա­յից և Շվեյ­ցա­րիա­յից, Իս­րա­յել ե­կող­նե­րի նկատ­մամբ. վար­չա­պետ Բե­նիա­մին Նե­թա­նյա­հուի խոս­քով ՝ բո­լոր մար­դիկ, ով­քեր ժա­մա­նում են այդ եր­կր­նե­րից, ստիպ­ված կլի­նեն Իս­րա­յե­լի մուտ­քի մոտ ա­պա­ցու­ցել, որ կա­րող են անց­նել ինք­նա­մե­կու­սաց­ման գոր­ծըն­թաց: Իս­րա­յե­լը նաև պա­հան­ջում է, որ այս եր­կր­նե­րից ժա­մա­նող իր քա­ղա­քա­ցի­նե­րը 14 օր տա­նը կա­րան­տի­նաց­վեն:
Վե­րոն­շյալ փաս­տե­րը, սա­կայն, ՀՀ ա­ռող­ջա­պա­հու­թյան նա­խա­րա­րին, վար­չա­պե­տին, ՀՀ իշ­խա­նու­թյուն­նե­րին չեն սթա­փեց­նում: Այս կա­պակ­ցու­թյամբ ա­մե­րի­կաբ­նակ քա­ղա­քա­գետ, ի­րա­վա­բան Robert Markarian-ը ֆեյս­բու­քյան իր է­ջում գրել է.
«Այն պայ­ման­նե­րում, երբ Ի­տա­լիա­յի կա­ռա­վա­րու­թյու­նը Լոմ­բար­դիա­յի տա­րած­քում` նե­րա­ռյալ Մի­լա­նը, կա­րան­տին է հայ­տա­րա­րել, շա­րու­նակ­վում են Ryanair ա­վիաըն­կե­րու­թյան մի­ջո­ցով Երևան-Մի­լան ուղ­ղու­թյամբ թռիչք­նե­րը:
Այդ ուղ­ղու­թյամբ վեր­ջին թռիչքն ի­րա­կա­նաց­վել է շա­բաթ մար­տի 7-ին, իսկ հա­ջոր­դը նա­խա­տես­ված է ե­րեք­շաբ­թի մար­տին 10-ին»:
Ըն­դգ­ծենք` իշ­խա­նու­թյուն­նե­րի չձեռ­նար­կած մի­ջո­ցա­ռում­նե­րի հետևան­քը կա­րող է հա­վա­սա­րա­զոր լի­նել կեն­սաա­հա­բեկ­չու­թյան հետևան­քին, իսկ այդ պա­րա­գա­յում նրանց հան­ցա­վոր ան­գոր­ծու­թյան նպա­տա­կին կամ դի­տա­վո­րու­թյան հար­ցին անդ­րա­դարձ կլի­նի, երբ ներ­կա­նե­րը կդառ­նան նախ­կին...
Հա­յաս­տա­նում նոր կո­րո­նա­վի­րու­սի հայտ­նա­բեր­ման ա­ռա­ջին դեպ­քի առն­չու­թյամբ մար­տի 1-ին հրա­վիր­ված մա­մու­լի ա­սու­լի­սի ըն­թաց­քում ՀՀ ա­ռող­ջա­պա­հու­թյան նա­խա­րար Ար­սեն Թո­րո­սյանն ա­սել է, որ այդ օր­վա դրու­թյամբ Մի­լան-Երևան չվեր­թե­րը չե­ղար­կե­լու կա­րիք չկա։
«Մեր գոր­ծըն­կեր­նե­րը Ի­տա­լիա­յի ա­ռող­ջա­պա­հա­կան և դի­վա­նա­գի­տա­կան ո­լոր­տում ին­ֆոր­մա­ցիա են տրա­մադ­րել և ցույց են տվել, որ դեպ­քե­րը շատ լո­կալ են, և այդ ին­ֆոր­մա­ցիա­յով ցույց են տա­լիս, որ մեծ քա­ղաք­նե­րում նույ­նիսկ ե­թե դեպ­քե­րը շատ են, դա շատ փոքր տա­րած­քում է լո­կա­լի­զաց­ված, և չվեր­թե­րը չե­ղար­կե­լու կա­րիք այ­սօր­վա դրու­թյամբ չկա»,- պատ­ճա­ռա­բա­նել է նա­խա­րա­րը` ան­տե­սե­լով, որ Մի­լա­նը մայ­րա­քա­ղա­քը կամ մարզ­կենտ­րոնն է հենց Լոմ­բար­դիա­յի մար­զի, որ­տեղ դեռ փետր­վա­րի 24-ի դրու­թյամբ վա­րա­կը տա­րած­ված էր 9 հա­մայ­նք­նե­րում, դրանք ռիս­կա­յին էին հա­մար­վում, իսկ չվեր­թերն էլ հենց Մի­լա­նից են ի­րա­կա­նաց­վում Երևան:
Ա­վե­լին. Մի­լան-Երևան չվեր­թե­րը չչե­ղարկ­վե­ցին նույ­նիսկ այն բա­նից հե­տո, երբ Ի­տա­լիա­յում ոչ միայն COVID-2019-ով վա­րակ­ման ու հի­վան­դու­թյան պատ­ճա­ռով մահ­վան դեպ­քե­րը սրըն­թաց ա­ճե­ցին, այլև ընդ­լայն­վեց վե­րոն­շյալ դեպ­քե­րի ար­ձա­նագր­ման աշ­խար­հագ­րու­թյու­նը, այժմ ռիս­կա­յին են Լոմ­բար­դիա­յի ար­դեն 12, ինչ­պես նաև Վե­նե­տո­յի 14 հա­մայ­նք­ներ, նե­րա­ռյալ` Վե­նե­տի­կը:
Ա­ռող­ջա­պա­հու­թյան նա­խա­րար Ար­սեն Թո­րո­սյա­նը COVID-2019-ի վտան­գը հան­րու­թյա­նը հա­վուր պատ­շա­ճի ներ­կա­յաց­նե­լու փո­խա­րեն, կար­ծես զբաղ­ված է հան­րու­թյան գլ­խի տակ փա­փուկ բարձ դնե­լով: Ինչ­պես աշ­խար­հում, այն­պես էլ Չի­նաս­տա­նում և Հա­յաս­տա­նում նոր կո­րո­նա­վի­րու­սա­յին հի­վան­դու­թյամբ պայ­մա­նա­վոր­ված ի­րա­վի­ճա­կը քն­նար­կե­լու նպա­տա­կով օ­րերս ըն­դու­նե­լով Չի­նաս­տա­նի ար­տա­կարգ և լիա­զոր դես­պան Տիան Էր­լո­նին, Ար­սեն Թո­րո­սյա­նը նշել է, որ ե­ղա­նա­կի տա­քաց­մա­նը զու­գըն­թաց` վի­րու­սա­յին հի­վան­դու­թյուն­նե­րը նա­հան­ջե­լու մի­տում ու­նեն: Մինչ­դեռ ա­ռող­ջա­պա­հու­թյան հա­մաշ­խար­հա­յին կազ­մա­կեր­պու­թյու­նը (ԱՀԿ) հոր­դո­րել է ամ­ռա­նը նոր կո­րո­նա­վի­րու­սի ան­հե­տաց­ման հույս չու­նե­նալ:
«Սա կեղծ հույս է, որ վի­րու­սը (COVID-19- Ա. Հ.) պար­զա­պես ամ­ռա­նը կվե­րա­նա գրի­պի նման,- ա­սել է ԱՀԿ ա­ռող­ջա­պա­հու­թյան ո­լոր­տում ար­տա­կարգ ի­րա­վի­ճակ­նե­րի ծրագ­րի գոր­ծա­դիր տնօ­րեն Մայքլ Ռա­յա­նը:- Հու­սով ենք, որ դա տե­ղի է ու­նե­նա­լու, բայց դա կլի­նի ճա­կա­տագ­րի նվեր: Բայց մենք չենք կա­րող նման են­թադ­րու­թյուն ա­նել: Այս պա­հին մենք հիմք չու­նենք են­թադ­րե­լու, որ դա տե­ղի կու­նե­նա: Հետևա­բար անհ­րա­ժեշտ է հի­մա վի­րու­սի դեմ պայ­քա­րել, և ոչ թե հույս ու­նե­նալ, որ այն ինք­նու­րույն կանց­նի»:
Բա­ցառ­ված չէ, որ մեր երկ­րում կան նոր կո­րո­նա­վի­րու­սով մե­կից ա­վե­լի հի­վանդ­ներ, սա­կայն իշ­խա­նու­թյուն­նե­րը «դու­խով Հա­յաս­տա­նում» ի­րա­կա­նու­թյու­նը կամ թաքց­նում են հան­րու­թյու­նից, կամ նույ­նիսկ տե­ղյակ չեն այդ ի­րա­կա­նու­թյա­նը, քա­նի որ այդ մար­դիկ, հնա­րա­վոր է, ջեր­մու­թյուն չու­նեն, հի­վան­դու­թյու­նը թեթև են տա­նում, մյուս ախ­տան­շան­նե­րը կա­րող են թույլ ար­տա­հայտ­ված լի­նել, այ­սինքն` նրանք նշ­ված կամ (և) այլ պատ­ճա­ռով կա­րող է չեն դի­մել բժշ­կի, իսկ դի­մե­լու դեպ­քում հա­մա­պա­տաս­խան թես­տով ստուգ­վե­լու մեր­ժում ստա­ցել, ե­թե վեր­ջին 14 օ­րում ար­տերկ­րում չեն ե­ղել: Չբա­ցա­ռե­լու հա­մար կան ո­րո­շա­կի հիմ­քեր:
Հա­վե­լենք, որ հրա­պա­րակ­ված պաշ­տո­նա­կան վեր­ջին տվյալ­նե­րի հա­մա­ձայն, ողջ աշ­խար­հում մինչ այժմ նոր կո­րո­նա­վի­րու­սով վա­րակ­ված­նե­րի քա­նակն ար­դեն հա­սել է 111363-ի, մահ­վան դեպ­քե­րի­նը` 3892-ի: Վեր­ջին շր­ջա­նում վա­րա­կի տա­րա­ծու­մը մեծ թափ է ստա­ցել Չի­նաս­տա­նից դուրս, այլ եր­կր­նե­րում, ո­րոն­ցում, ընդ­հա­նուր առ­մամբ, ար­դեն գրանց­վել է 30628 դեպք:
Ար­թուր ՀՈՎ­ՀԱՆ­ՆԻ­ՍՅԱՆ
Դիտվել է՝ 3973

Հեղինակի նյութեր

Մեկնաբանություններ