Ասում են...

Ասում են...
02.06.2020 | 00:31

...թե ԼՂ նա­խա­գահ Ա­րա­յիկ Հա­րու­թ­յուն­յա­նի կոն­սեն­սու­սա­յին վեր­ջին նշա­նա­կում­նե­րը, հատ­կա­պես ԱԳ նա­խա­րա­րի պաշ­տո­նում՝ Մա­սիս Մա­յիլ­յա­նին Ռու­սաս­տա­նում շատ վատ է ըն­կալ­վել: Էլ ա­վե­լի վատ է ըն­կալ­վել Մա­սիս Մա­յիլ­յան-Ար­մեն Գրի­գո­ր­յան «ցե­րե­մո­նիալ» հե­ռա­խո­սազ­րույ­ցը, ո­րով սո­րո­սա­կան «շկո­լան» փոր­ձել է ցու­ցա­նել իր «ան­մա­հու­թ­յու­նը», և դա այն դեպ­քում, երբ Ռու­սաս­տանն ան­վերջ հաս­կաց­նում էր հայ­կա­կան կող­մին, որ ի­րենք պրոբ­լեմ ու­նեն թե՛ Սամ­վել Բա­բա­յա­նի (որն էլ ար­դեն Ար­ցա­խում ԱԱԽ քար­տու­ղար է), թե՛ Մա­յիլ­յա­նի հետ։ Ա­վե­լին. Ռու­սաս­տա­նը ցայս պաշ­տո­նա­պես չի հեր­քել Ռու­սաս­տա­նում վեր­ջին­նե­րիս ան­ցան­կա­լի անձ լի­նե­լու, Ռու­սաս­տան մուտ­քի ար­գե­լա­փակ­ման տե­ղե­կու­թ­յու­նը` այդ նշա­նա­կում­նե­րը փաս­տա­ցի դե­մարշ հա­մա­րե­լով Ռու­սաս­տա­նի դեմ, ո­րի ի­րա­կան հաս­ցեա­տե­րը Նի­կոլ Փա­շի­ն­յանն է:

Դիտվել է՝ 20210

Մեկնաբանություններ