Անկախության օրվա կա­պակցությամբ «Ի­րա­տես» թեր­­թի հա­ջորդ հա­մա­րը լույս կտես­նի սեպտեմբերի 25-ին:               
 

Բա­ցա­ռիկ­նե­րը

Բա­ցա­ռիկ­նե­րը
21.07.2020 | 16:21

Երբ ե­րեկ ՊՆ խոս­նա­կը տե­ղե­կաց­րեց, որ «3-րդ զո­րա­միա­վոր­ման բո­լոր զո­րա­մա­սե­րի զո­րացր­ման են­թա­կա ժամ­կե­տա­յին պար­տա­դիր զին­ծա­ռա­յող­նե­րը միա­հա­մուռ դի­մել են ի­րենց հրա­մա­նա­տա­րու­թյա­նը` խնդ­րե­լով դա­դա­րեց­նել զո­րաց­րում­նե­րը և թույ­լատ­րել շա­րու­նա­կել ծա­ռա­յու­թյու­նը ի­րենց հա­մա­ծա­ռա­յա­կից­նե­րի ու հրա­մա­նա­տար­նե­րի կող­քին, քա­նի դեռ հաղ­թա­նա­կի վեր­ջա­կե­տը դր­ված չէ և քա­նի դեռ հա­կա­ռա­կոր­դը ոտ­նձ­գու­թյուն­նե­րի մտադ­րու­թյուն ու­նի», այդ զին­վոր­նե­րին մար­տա­կան օ­րե­րին տե­սած մեր զրու­ցա­կի­ցը նշեց, թե զար­մա­նալ պետք չէ այս քայ­լի հա­մար, ո­րով­հետև դա նրանց ա­րա­ծի հա­մե­մատ շատ փոքր դե­տալ է։


Վեր­ջին ռազ­մա­կան գոր­ծո­ղու­թյուն­նե­րի ըն­թաց­քում պե­տա­կան և ռազ­մա­կան գաղտ­նիու­թյան տե­սան­կյու­նից մեր զին­վոր­նե­րի, սպա­նե­րի ո­րոշ սխ­րանք­ներ ա­ռայժմ նպա­տա­կա­հար­մար չէ բարձ­րա­ձայ­նել, բայց նույն աղ­բյու­րի պնդ­մամբ, բա­ցա­ռիկ անձ­նու­րա­ցու­թյան ու ա­ներևա­կա­յե­լի գոր­ծո­ղու­թյուն­նե­րի պատ­մու­թյուն­ներ կան, ո­րոնք ոչ միայն մեր զին­վոր­նե­րի խի­զա­խու­թյան, այլև մտ­քի ճկու­նու­թյան և ա­րագ կողմ­նո­րոշ­վե­լու մա­սին են վկա­յում։ «Գու­ցե մի օր դրանք էլ դառ­նան դա­սագր­քա­յին օ­րի­նակ­ներ, դրան­ցով սե­րունդ­նե­րի հայ­րե­նա­սի­րա­կան ո­գին բարձ­րաց­նեն։ Այդ­պի­սի տղերք միշտ ե­ղել են, կան ու կլի­նեն, ինչ­պես ար­ցա­խյան հե­րո­սա­մար­տի սկզ­բում, ապ­րի­լյան քա­ռօ­րյա­յին, այն­պես էլ Տա­վու­շում ու այն­տեղ, որ­տեղ թշ­նա­մին կփոր­ձի ոտ­նձ­գու­թյուն ա­նել»,- հպար­տու­թյամբ ամ­փո­փեց մեր զրու­ցա­կի­ցը։

Ռուզան ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ

Դիտվել է՝ 4738

Հեղինակի նյութեր

Մեկնաբանություններ