Անկախության օրվա կա­պակցությամբ «Ի­րա­տես» թեր­­թի հա­ջորդ հա­մա­րը լույս կտես­նի սեպտեմբերի 25-ին:               
 

Գլ­խա­վոր մե­ղա­վո­րին թո­ղած` շար­քա­յին­նե­րին է պատ­ժում

Գլ­խա­վոր մե­ղա­վո­րին թո­ղած` շար­քա­յին­նե­րին է պատ­ժում
30.07.2020 | 22:24

Ե­րեկ Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նը Սփյուռ­քի հանձ­նա­կա­տա­րի գրա­սե­նյա­կի միան­գա­մից 10 աշ­խա­տա­կից է ա­զա­տել աշ­խա­տան­քից։ Սա այլ խոս­քով նշա­նա­կում է, որ այդ կա­ռույ­ցի աշ­խա­տանք­նե­րը տա­պալ­ված են, սփյուռ­քի հետ աշ­խա­տանք­նե­րը ձա­խող­ված են։ Այ­լա­պես անհ­նար է պատ­կե­րաց­նել, թե ինչ­պես է ստաց­վում, որ մի կա­ռույ­ցից այդ­քան աշ­խա­տող է մեկ օ­րում աշ­խա­տան­քից հե­ռաց­վում են, և ոչ մի բա­ցատ­րու­թյուն հան­րու­թյա­նը չի ներ­կա­յաց­վում։

Սա­կայն այս ա­մե­նը նաև զա­վեշ­տա­լի է, ո­րով­հետև գլ­խա­վոր մե­ղա­վո­րին թո­ղած, շար­քա­յին աշ­խա­տա­կիցն է կրում ի­րա­վի­ճա­կի ողջ պա­տաս­խա­նատ­վու­թյու­նը։ Ե­թե մի ո­լոր­տում այդ­քան մարդ չի կա­րո­ղա­ցել աշ­խա­տան­քը ճիշտ կազ­մա­կեր­պել, նշա­նա­կում է` վատ կա­ռա­վա­րում է ե­ղել, վե­րա­դա­սը թե­րա­ցել է։ Ըստ այդմ, ա­ռա­ջին հեր­թին պի­տի աշ­խա­տան­քից հե­ռաց­վեր սփյուռ­քի հանձ­նա­կա­տա­րը՝ Զա­րեհ Սի­նա­նյա­նը։ Բայց` ոչ, յու­րա­յին­նե­րին Փա­շի­նյա­նը վե­րա­բեր­վում է «սր­բա­զան սար­սու­ռով», նրանք ան­փո­խա­րի­նե­լի են, քա­նի որ իր մար­դիկ են, իսկ ձա­խող­ված աշ­խա­տան­քի հա­մար միշտ էլ կգտն­վեն քա­վու­թյան նո­խազ­ներ։
Ի դեպ, նա­խա­րա­րու­թյու­նից գրա­սե­նյակ դար­ձած այս կա­ռույցն ան­գամ սե­փա­կան կայ­քը չի կա­րո­ղա­նում գոր­ծար­կել, մինչ­դեռ ԱՄՆ-ից ժա­մա­նած հանձ­նա­կա­տա­րը աշ­խար­հի հա­յե­րին Հա­յաս­տա­նի հետ կա­պող օ­ղա­կը պի­տի լի­ներ։


Ռու­զան ԽԱ­ՉԱՏ­ՐՅԱՆ

Դիտվել է՝ 5335

Հեղինակի նյութեր

Մեկնաբանություններ