Ասում են...

Ասում են...
12.10.2020 | 23:48

...թե նա­խան­ց­յալ օրը վար­չա­պե­տի և ար­տա­քին գոր­ծե­րի նա­խա­րա­րի ներ­կա­յութ­յամբ ԱԺ խորհր­դի նիս­տում հն­չած պաշ­տո­նա­կան տե­ղե­կատ­վու­թ­յունն ա­վե­լի շատ հար­ցեր է ա­ռա­ջաց­րել, քան պա­տաս­խան­ներ տվել։ Ընդ­դի­մա­դիր պատ­գա­մա­վոր­նե­րը ծանր սր­տով են լքել դահ­լի­ճը, ո­րով­հետև ի­րա­վի­ճա­կի շուրջ մտա­հո­գու­թ­յուն­նե­րից բա­ցի ներ­քա­ղա­քա­կան ո­րոշ ու­ղերձ­ներ էլ են լսել։ Այս բարդ շր­ջա­նում ա­ռայժմ նրանք զերծ են մնում որևէ մեկ­նա­բա­նու­թ­յու­նից, բայց նկա­տում են, որ հե­տա­գա­յում շատ հար­ցե­րի հս­տակ պա­տաս­խան­ներ իշ­խա­նու­թ­յու­նը դեռ պի­տի տա։

Դիտվել է՝ 20616

Մեկնաբանություններ