ՈՒ՞ր էիք, երբ հայ­րե­նիք էին ծա­խում

ՈՒ՞ր էիք, երբ հայ­րե­նիք էին ծա­խում
01.12.2020 | 00:11

2018-ի ապ­րիլ-մա­յի­սյան քա­ղա­քա­կան վե­րա­դա­սա­վո­րում­նե­րը որ­պես չք­նաղ ե­րազ ըն­կա­լած մշա­կու­թա­յին գոր­ծիչ­նե­րը նո­յեմ­բե­րի 10-ի կապի­­տու­լյա­ցիա­յի մա­սին տխ­րահռ­չակ հայ­տա­րա­րու­թյու­նից հե­տո, մե­կը մյու­սին հերթ չտա­լով, հայ­տա­րա­րու­թյուն­ներ են ա­նում, թե ի­րենք ոչ թե Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նին, այլ հա­մա­ժո­ղովր­դա­կան շարժ­մանն են ա­ջակ­ցել: Ո­մանք, որ փոքր-ինչ ա­վե­լի ազ­նիվ են, նե­րո­ղու­թյուն են խնդ­րում ու խոս­տո­վա­նում՝ չեն հաս­կա­ցել, թե ում են իշ­խա­նու­թյան բե­րում:


Ռե­ժի­սոր Մի­քա­յել Պո­ղո­սյա­նը, որ Փա­շի­նյա­նի և մշա­կու­թա­յին գոր­ծիչ­նե­րի հետ հան­դիպ­ման ժա­մա­նակ նոր-նոր պաշ­տո­նը ստանձ­նած վար­չա­պե­տին քծ­նե­լու դո­զա պետք է ապա­հո­վեր, միա­միտ-միա­միտ հռե­տո­րա­կան հարց էր տա­լիս՝ «հի­մա սա ե­րա՞զ է, թե՞ ի­րա­կա­նու­թյուն»: Դա այն նույն Մի­քա­յել Պո­ղո­սյանն է, որ այդ­քան չարչ­րկ­ված նախ­կին ղե­կա­վար­նե­րի ան­մի­ջա­կան միջ­նոր­դու­թյամբ «դաբ­րո» էր ստա­նում, հե­տո՝ ֆի­նան­սա­կան ա­ջակ­ցու­թյուն, հե­տո էլ ֆիլմ էր նկա­րում ու փող աշ­խա­տում: Այ­սօր «փոշ­մա­նել» է, մե­ղա է գա­լիս, թե՝ նե­րե­ցեք ինձ, սխալ­վել եմ, չեմ պատ­կե­րաց­րել:


Պո­ղո­սյա­նի կող­քին կա­րե­լի է հի­շել նաև դե­րա­սան Հրանտ Թո­խա­տյա­նին, որ Երևա­նի նախ­կին քա­ղա­քա­պետ Տա­րոն Մար­գա­րյա­նի ու ա­վա­գա­նու ՀՀԿ-ա­կան ան­դամ­նե­րի ջան­քե­րի շնոր­հիվ ձեռք բե­րեց «Կա­նա­զի մշա­կու­յթի պա­լա­տը»: Նոր իշ­խա­նու­թյուն­նե­րի գա­լուց հե­տո Թո­խա­տյա­նը մեկ էլ հան­կարծ ո­րո­շեց, որ մո­լի հե­ղա­փո­խա­կան է: Այն­պի­սի խան­դա­վա­ռու­թյամբ էր քն­նա­դա­տում նախ­կին­նե­րին ու ձո­ներ­գում ներ­կա­նե­րին, որ կար­ծես ես էի մի ամ­բողջ մաս­նա­շենք նվեր ստա­ցո­ղը:


Ի տար­բե­րու­թյուն Թո­խա­տյա­նի ու Պո­ղո­սյա­նի, Նի­կո­լի արևով երդ­վող մշա­կույ­թի մյուս գոր­ծիչ­ներն ընդ­հա­տակ են ան­ցել: «Հի­շու՞մ եք, թե ի՞նչ բոմ­ժա­նոց էր Շու­շին, ու ինչ­պես այն ծաղ­կեց հե­ղա­փո­խու­թյու­նից հե­տո»,- ա­սում էր դե­րա­սա­նու­հի, նախ­կին­նե­րի ժա­մա­նակ վաս­տա­կա­վոր ար­տիս­տի կոչ­մանն ար­ժա­նա­ցած Լա­լա Մնա­ցա­կա­նյա­նը: ՈՒ՞ր է հի­մա, չի՞ ու­զում մի եր­կու խոսք էլ Շու­շին թշ­նա­մուն հանձ­նած Փա­շի­նյա­նին ա­սել:


Հրա­պա­րա­կում հա­վաք­ված ան­ձինք, որ ի­րենց «մտա­վո­րա­կան» են կո­չում, այժմ ա­սում են, թե Փա­շի­նյանն ի զո­րու չէ լու­ծե­լու ռազ­մա­գե­րի­նե­րի հար­ցը, նոր բա­նակ­ցող է պետք: Փա­շի­նյա­նա­պաշտ­նե­րը, որ մի գի­շեր­վա մեջ ու­րա­ցան մարդ­կա­յին բո­լոր փոխ­հա­րա­բե­րու­թյուն­ներն ու կի­սած ա­ղու­հա­ցը, այժմ նրան հոր­դո­րում եմ դի­մում գրել ու հե­ռա­նալ: Ինք­նահռ­չակ «մտա­վո­րա­կան­նե­րը», փաս­տո­րեն, բաղ­դա­տե­լու, վեր­լու­ծե­լու, փաս­տերն ու հան­գա­մանք­նե­րը հա­մադ­րե­լու ու­նա­կու­թյուն չու­նեն: Ցան­կա­ցած իշ­խա­նու­թյան հետ քա­ղա­քա­կան խա­ղե­րի մեջ են մտ­նում, ի­րենց շահն ա­ռաջ տա­նում, հա­նուն մի քա­նի գրո­շի ծա­խում պա­տիվ ու ար­ժա­նա­պատ­վու­թյուն: Նե­րո­ղու­թյուն, բայց դուք կա՛մ չեք հաս­կա­նում «մտա­վո­րա­կան» բա­ռի ի­մաս­տը, կա՛մ շա­րու­նա­կում եք ար­ժեզր­կել այն: Մտա­վո­րա­կա­նը չի՛ կա­րող այդ­չափ կույր լի­նել, չն­կա­տել՝ ով է դի­մա­ցի­նը, մար­դու ար­տա­հա­յա­տած մտ­քե­րից ու շար­ժուձևից չհաս­կա­նալ՝ ով է նա: Իսկ դուք սո­վո­րա­կան «պա­լա­տա­կան նա­ժիստ­ներ» եք ու պատ­րաստ եք ծա­ռա­յե­լու ցան­կա­ցած իշ­խա­նու­թյան, միայն թե գտն­վեք հար­մա­րա­վետ բա­րե­կե­ցու­թյան գո­տում:


Այժմ հաս­կա­ցել եք, որ Փա­շի­նյա­նի իշ­խա­նու­թյա­նը հաշ­ված օ­րեր են մնա­ցել ու փոր­ձում եք մաք­րել ձեր կեն­սագ­րու­թյու­նը: Բայց ե­թե հա­սա­րա­կու­թյա­նը կա­րող եք մո­լո­րեց­նել, մենք բո­լո­րիդ հայ­տա­րա­րու­թյուն­ներն ու վար­քը լավ ենք հի­շում: Մտա­վո­րա­կա­նու­թյու­նը չի կա­րող լռել հայ­րե­նի­քի կորս­տի ժա­մա­նակ: Այժմ խո­սում եք գե­րի­նե­րի մա­սին (ինչն ի­րոք օր­հա­սա­կան հարց է), իսկ ու՞ր էիք, երբ ձեր աչ­քի ա­ռաջ հայ­րե­նիք էին ծա­խում:


Սևակ ՎԱՐ­ԴՈՒ­ՄՅԱՆ

Դիտվել է՝ 6934

Հեղինակի նյութեր

Մեկնաբանություններ