• Վա­րա­կի ու դրա­նից մա­հա­ցու­թ­յան դեմ փա­շի­ն­յա­նա­կան իշ­խա­նու­թ­յան ակն­հայտ ձա­խո­ղու­մը թվե­րով ու փաս­տե­րով

  Վա­րա­կի ու դրա­նից մա­հա­ցու­թ­յան դեմ փա­շի­ն­յա­նա­կան իշ­խա­նու­թ­յան ակն­հայտ ձա­խո­ղու­մը թվե­րով ու փաս­տե­րով

  30.06.2020| 00:47
  Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թյան պա­րե­տա­տան «Կո­րո­նա­վի­րու­սի դեմ պայ­քա­րի միաս­նա­կան տե­ղե­կատ­վա­կան հար­թակ» կոչ­վող կայ­քում ինչ­պես նաև ՀՀ ա­ռող­ջա­պա­հու­թյան նա­խա­րա­րու­թյան կող­մից COVID-19-ով հի­վանդ­նե­րի մահ­վան դեպ­քե­րի վե­րա­բե­րյալ հրա­պա­րակ­վող պաշ­տո­նա­կան տե­ղե­կատ­վու­թյու­նը կաս­կա­ծե­լու լուրջ հիմ­քեր է տա­լիս, որ մեր երկ­րում COVID-19-ի պատ­ճա­ռով մահ­վան դեպ­քերն ի­րա­կա­նից պա­կաս են ներ­կա­յաց­վում:
 • Կորոնավիրուսով վարակվել է արդեն 10 միլիոն մարդ աշխարհում

  Կորոնավիրուսով վարակվել է արդեն 10 միլիոն մարդ աշխարհում

  29.06.2020| 07:27
  Կիրակի օրը աշխարհում կորոնավիրուսով վարակվածների թիվն անցավ 10 միլիոնը՝ վկայում են Ջոն Հոպկինսի համալսարանի տվյալները: Կես միլիոնը մահացել է, 5 միլիոնն՝ ապաքինվել: Վարակվածների թվով առաջինն ԱՄՆ է (2,5 միլիոն), հաջորդում են Բրազիլիան (1,3 միլիոն), Ռուսաստանը (600 000), Հնդկաստանը (500 000), Մեծ Բրիտանիան (300000):
 • Դի­մակ բա­ժա­նող «չի­նով­նիկ­նե­րից» «տնա­կան օ­ղի ու պին­ցետ» կխնդ­րեի

  Դի­մակ բա­ժա­նող «չի­նով­նիկ­նե­րից» «տնա­կան օ­ղի ու պին­ցետ» կխնդ­րեի

  26.06.2020| 00:46
  Ա­ռող­ջա­պա­հու­թյան նա­խա­րա­րու­թյունն օ­րեն­սդ­րա­կան փա­թեթ է մշա­կում ար­տա­կարգ դրու­թյան պայ­ման­նե­րում ա­ռող­ջա­պա­հա­կան հա­մա­կար­գի կենտ­րո­նաց­ված կա­ռա­վա­րում ու­նե­նա­լու հա­մար։ Երբ այս լու­րը կար­դա­ցի ա­ռող­ջա­պա­հու­թյան նա­խա­րար Ար­սեն Թո­րո­սյա­նի Facebook-ի է­ջում, ա­ռա­ջին բա­նը, որ մտ­քիս ե­կավ, լո­ռե­ցու բա­ռու­բա­նին հա­տուկ միտքն էր՝ «իբր էն կու­ռը դեսն ա ա­րել» (նշա­նա­կու­թյու­նը՝ ա­մեն ինչ հրա­շա­լիո­րեն կա­տա­րել է), հի­մա էլ օ­րենք գրե­լուն է ան­ցել:
 • Այդ հոգ­նու­թ­յու­նը կյան­քի մա­սին

  Այդ հոգ­նու­թ­յու­նը կյան­քի մա­սին

  23.06.2020| 01:42
  Հու­նի­սի 21-ը բու­ժաշ­խա­տո­ղի օրն էր։ Կա­րող ենք ա­սել, որ բու­ժաշ­խա­տող­նե­րի կարևո­րու­թյու­նը զգում ենք ա­մեն օր, գնա­հա­տում ենք կամ դժ­գո­հում, լավ ու վատ ենք ա­սում, խու­սա­փում ենք կամ ա­մեն ա­ռի­թով թա­կում նրանց դու­ռը։
 • Նախագահ Արմեն Սարգսյանը շնորհավորել է բուժաշխատողներին

  Նախագահ Արմեն Սարգսյանը շնորհավորել է բուժաշխատողներին

  21.06.2020| 22:28
  Սիրելի՛ բուժաշխատողներ, Շնորհավորում եմ ձեր մասնագիտական տոնի՝ Բուժաշխատողի օրվա առթիվ։ Այսօր ձեր մասնագիտական տոնն է, բայց նաև՝ մեր շնորհակալության օրը։
 • Վարչապետի ուղերձը՝ բուժաշխատողներին

  Վարչապետի ուղերձը՝ բուժաշխատողներին

  21.06.2020| 16:14
  Սիրելի՛ բուժաշխատողներ, Առողջապահական համակարգի հարգելի՛ ներկայացուցիչներ, Առանձնահատուկ ջերմությամբ շնորհավորում եմ ձեզ Բուժաշխատողի օրվա կապակցությամբ։ Այս տարի ձեր մասնագիտական տոնը մենք նշում ենք դժվարին իրավիճակում՝ պայմանավորված նոր տիպի կորոնավիրուսային հիվանդության տարածման հետ։
 • Հա­յաս­տան­յան ի­րա­կա­նու­թ­յու­նը, հա­մա­վա­րակն ու լու­սան­կար­նե­րը

  Հա­յաս­տան­յան ի­րա­կա­նու­թ­յու­նը, հա­մա­վա­րակն ու լու­սան­կար­նե­րը

  19.06.2020| 01:25
  Հա­մա­վա­րա­կը կանգ­նեց­րեց կյան­քը, բայց այդ կան­գառ­նե­րում էլ մար­դիկ ապ­րում էին։ Մեր կյան­քի ռիթ­մը, ձևը, աշ­խա­տան­քը, մարդ­կանց հետ հա­ղոր­դակ­ցու­թյու­նը, ա­մեն ա­մեն ինչ հար­մա­րեց­նում ենք հա­մա­վա­րա­կի թե­լադ­րած կա­նոն­նե­րին։ Այ­սօր, վաղն ա­ռա­վել ևս՝ կի­նո­յում, թատ­րո­նում, գրա­կա­նու­թյան մեջ տես­նե­լու ենք հա­մա­վա­րա­կի թո­ղած հետ­քերն ու հենց հա­մա­վա­րա­կի պատ­մու­թյու­նը։
 • Երբ Փա­շի­ն­յա­նը հայ­տա­րա­րում է, որ քայ­լում ենք դժոխ­քի մի­ջով, ու­րեմն դժոխքն ա­վե­լի քան ի­րա­կան է

  Երբ Փա­շի­ն­յա­նը հայ­տա­րա­րում է, որ քայ­լում ենք դժոխ­քի մի­ջով, ու­րեմն դժոխքն ա­վե­լի քան ի­րա­կան է

  19.06.2020| 00:37
  Հա­յաս­տա­նում նոր կո­րո­նա­վի­րու­սի հե­տա­գա տա­րած­ման դեմ պայ­քա­րի ձա­խող­ված լի­նելն օ­րերս, ըստ էու­թյան, խոս­տո­վա­նեց ին­քը` ՀՀ վար­չա­պե­տի պաշ­տո­նը զբա­ղեց­նող Նի­կոլ Փա­շի­ն­յա­նը:
 • «Ե­թե հի­վան­դա­նոց­նե­րում տեղ չկա, տա­նը մնանք` մեռ­նե՞նք»

  «Ե­թե հի­վան­դա­նոց­նե­րում տեղ չկա, տա­նը մնանք` մեռ­նե՞նք»

  19.06.2020| 00:21
  Չնա­յած վեր­ջին օ­րե­րին մեր վի­ճա­կը «կա­յուն ծանր» էր, վի­րու­սա­կիր­նե­րի թի­վը բարձր էր, բայց շա­րու­նա­կում էր նույն տի­րույ­թում մնալ, ե­րեկ կր­կին բե­կում ե­ղավ, ու թվերն ա­ճե­ցին։
 • Ինչու են քա­ղա­քա­ցի­նե­րը SARS-CoV-2-ի առն­չու­թ­յամբ Փա­շի­ն­յա­նի հայ­տա­րա­րութ­յուն­նե­րը հա­մա­րում հա­կա­սա­կան ու ան­լուրջ

  Ինչու են քա­ղա­քա­ցի­նե­րը SARS-CoV-2-ի առն­չու­թ­յամբ Փա­շի­ն­յա­նի հայ­տա­րա­րութ­յուն­նե­րը հա­մա­րում հա­կա­սա­կան ու ան­լուրջ

  16.06.2020| 01:14
  Բա­ցի նրա­նից, որ 723 հաս­տատ­ված նոր դեպ­քը, որ­քան էլ փոք­րա­թիվ բնակ­չու­թյուն ու­նե­ցող Հա­յաս­տա­նի հա­մար շատ մեծ, այ­նուա­մե­նայ­նիվ, մեր ի­րա­կա­նու­թյան մեջ չի կա­րե­լի հա­մա­րել նոր ռե­կորդ, քա­նի որ ռե­կոր­դը, հու­նի­սի 7-ին հայ­տա­րար­վա­ծի հա­մա­ձայն, գրանց­վել է հու­նի­սի 6-ին (նոր կո­րո­նա­վի­րու­սով հի­վան­դու­թյան հաս­տատ­ված 766 նոր դեպք), Փա­շի­նյանն այն ա­ռու­մով, որ նոր կո­րո­նա­վի­րու­սի հետ կապ­ված մեր գոր­ծե­րը լավ չեն, ա­յո, շատ ճիշտ է ա­սում: