«ՍՈՆԵՏ 101» թատրոն-ստուդիան սկսում է «Փորձիր քեզ բեմում» նախաձեռնությունը և հայտարարում ընդունելություն՝ առանց տարիքային սահմանափակման: Հասցեն՝ Դ. Մալյան 4/74, հեռախոս՝ 091 61 10 26               
 
 • Չարլզ Դիքենսի «Մեր Տիրոջ կյանքը» գրքի շնորհանդեսի և Մայիս Մխիթարյանի նկարների ցուցահանդեսի առիթով

  Չարլզ Դիքենսի «Մեր Տիրոջ կյանքը» գրքի շնորհանդեսի և Մայիս Մխիթարյանի նկարների ցուցահանդեսի առիթով

  17.07.2021| 10:25
  Անգլիացի մեծանուն գրող Չարլզ Դիքենսը նվիրյալ քրիստոնյա էր և իր բովանդակ կյանքում պայքարել էր մարդասիրական գաղափարների իրագործման համար: Նրա աշխատություններից մեկը՝ «Մեր Տիրոջ կյանքը», Հիսուս Քրիստոսի կյանքի մասին գեղեցիկ շարադրված ավետարանական պատմություններ են՝ գրված սեփական երեխաների համար:
 • Աստծո կանչը

  Աստծո կանչը

  20.01.2021| 11:17
  ԵՍ և ՀԱՅՐՍ նույնն ենք: Պատկերացրեք, որ դուք էլ նույնն եք ամբողջ Տիեզերքի ՏԻՐՈՋ հետ: Կարո՞ղ է արդյոք մարդկային ձգտումը սրանից ավելի բարձր գագաթի հասնել: Եթե ուզում եք իրագործել ձեր բարձր առանձնաշնորհումը, բավական է մտածել դրա մասին, և անմիջապես ձեր մտածումի առարկան իրականություն կդառնա: Իսկապես ասել եմ. «Ձեր սերերը կապեցե՛ք վերին բաների և ոչ թե երկրային բաների հետ»:
 • Քրիս­տո­սինն էինք, դար­ձանք Օ­տա­րի­նը

  Քրիս­տո­սինն էինք, դար­ձանք Օ­տա­րի­նը

  24.12.2020| 23:26
  Ե­ղեռ­նը արևմտա­հայ քրիս­տո­նյա­յի ա­ղոթ­քի լռու­թյան կամ սխալ բո­վան­դա­կու­թյան ար­ձա­գանքն էր. կյան­քը հնա­րա­վոր է հո­գու և մարմ­նի հա­մա­տեղ կեն­սու­նա­կու­թյամբ, մա­հը վրա է հաս­նում ոչ միայն մարմ­նի՝ կյան­քի հետ ան­հա­մա­տե­ղե­լի վի­ճա­կից, այլև գլ­խա­վո­րա­պես ոչ կեն­սու­նակ հո­գու պա­րա­գա­յում, երբ մի ողջ ազգ իր իսկ հա­մար անն­կա­տե­լի կեր­պով կորց­նում է այդ կեն­սու­նա­կու­թյու­նը, հետևան­քը լի­նում է ան­դառ­նա­լիո­րեն ող­բեր­գա­կան:
 • Կան մե­ղա­վոր­ներ և ի­րենց մեղ­քը ար­դա­րու­թ­յուն հա­մա­րող­ներ

  Կան մե­ղա­վոր­ներ և ի­րենց մեղ­քը ար­դա­րու­թ­յուն հա­մա­րող­ներ

  22.12.2020| 00:04
  Մարդ­կու­թյու­նը իր ձմեռն է ապ­րում, ո­մանք գար­նան, ո­մանք՝ սառ­ցի դա­րաշր­ջա­նի ակն­կա­լի­քով: Մարդ­կու­թյան պատ­մու­թյան չորս շր­ջա­փու­լե­րը, տար­վա չորս ե­ղա­նակ­նե­րի և մար­դու կյան­քի չորս փու­լե­րը՝ ման­կու­թյան, պա­տա­նե­կու­թյան, ե­րի­տա­սար­դու­թյան և ծե­րու­թյան նման, հա­ջոր­դե­ցին ի­րար:
 • Այն, ինչ մենք կո­չում ենք հրաշք, շատ դեպ­քե­րում ի­րա­պես կա­րող է դա­տաս­տան դառ­նալ

  Այն, ինչ մենք կո­չում ենք հրաշք, շատ դեպ­քե­րում ի­րա­պես կա­րող է դա­տաս­տան դառ­նալ

  17.12.2020| 23:28
  Ա­վե­տա­րա­նում կար­դում ենք Քրիս­տո­սի հրաշք­նե­րի մա­սին, ո­րոնք տես­նե­լով` մար­դ­անց բազ­մու­թյուն­ներ հա­վա­տում էին Նրան և դառ­նում էին Նրա հետևորդ­նե­րը:
 • «Ինքս փա­կե­ցի ել­քը ճամ­փե­քիս, կա­մո­վին բա­ցի վիհս կորս­տ­յան»

  «Ինքս փա­կե­ցի ել­քը ճամ­փե­քիս, կա­մո­վին բա­ցի վիհս կորս­տ­յան»

  14.12.2020| 23:45
  Հա­յաս­տա­նում ձևա­վոր­ված սո­ցիալ-տն­տե­սա­կան հա­րա­բե­րու­թյուն­նե­րի պայ­ման­նե­րում դա­րեր շա­րու­նակ մեր հոգևոր հայ­րե­րի մշ­տա­կան քն­նարկ­ման ա­ռար­կա են ե­ղել մար­դու կյան­քում նյու­թա­կան և հոգևոր ար­ժեք­նե­րի դե­րը և դրանց փոխ­հա­րա­բե­րու­թյուն­նե­րը:
 • Մար­դը մեղ­քին են­թա­կա դար­ձավ Աստ­ծո ծրագ­րին հա­կա­ռակ

  Մար­դը մեղ­քին են­թա­կա դար­ձավ Աստ­ծո ծրագ­րին հա­կա­ռակ

  11.12.2020| 00:07
  Ի՞նչ է լի­նե­լու հե­տո այդ մարմ­նի հետ: Նո­րից սնունդ, շն­չա­ռու­թյուն և այլն, իսկ հե­տո նո­րից վեր­քեր, հի­վան­դու­թյուն և ցան­կա­լի մա՞­հը:
 • Ժա­մա­նա­կին Մայր Ա­թո­ռի մկր­տա­րա­նում հո­սող ջուր է ե­ղել, ո­րի մեջ մե­ծա­հա­սակ­ներն են մկրտ­վել

  Ժա­մա­նա­կին Մայր Ա­թո­ռի մկր­տա­րա­նում հո­սող ջուր է ե­ղել, ո­րի մեջ մե­ծա­հա­սակ­ներն են մկրտ­վել

  08.12.2020| 00:04
  Մեր ե­կե­ղե­ցու թե­րա­ցում­նե­րից է, որ չենք պա­հել ջրով (ա­պաշ­խա­րու­թյան) մկր­տու­թյան կա­նո­նը: Ժա­մա­նա­կին Մայր Ա­թո­ռի մկր­տա­րա­նում հո­սող ջուր է ե­ղել, ո­րի մեջ մե­ծա­հա­սակ­ներն են մկրտ­վել:
 • «Ես էլ նրանց կան­հանգս­տաց­նեմ ի­րավ ազգ չե­ղող մարդ­կան­ցով, նրանց կբար­կաց­նեմ ան­միտ ժո­ղովր­դով»

  «Ես էլ նրանց կան­հանգս­տաց­նեմ ի­րավ ազգ չե­ղող մարդ­կան­ցով, նրանց կբար­կաց­նեմ ան­միտ ժո­ղովր­դով»

  08.12.2020| 00:03
  «Սլաց­քի հետ հայ­կյան նե­տի» մեզ են հա­սել մեր ինք­նու­թյունն ու հա­վեր­ժու­թյու­նը, ո­րով­հետև ե­ղել են դրանք ար­ժա­նա­պատ­վո­րեն կրող­ներ, ան­սահ­ման եր­կյու­ղա­ծու­թյամբ ու խնամ­քով պահ­պա­նող­ներ և ա­մե­նայն պա­տաս­խա­նատ­վու­թյամբ փո­խան­ցող­ներ:
 • Դա­վա­ճան հա­յե­րի կո­չու­մը

  Դա­վա­ճան հա­յե­րի կո­չու­մը

  03.12.2020| 23:00
  Ե­թե ա­սեի՝ քրիս­տո­նյա հա­յե­րի կո­չու­մը, վս­տահ եմ՝ ո­մանք պի­տի ա­սեին. «Նո­րից այս տեր­տե­րը ջհու­դի խոս­քեր պի­տի ա­սի»: Վս­տահ եմ, որ վեր­նա­գի­րը պի­տի հե­տաք­րք­րի շա­տե­րին, որ ըն­թեր­ցեն այս տո­ղերս: