«Իրատես» թերթի հետարձակուրդային առաջին համարը լույս կտեսնի սեպտեմբերի 4-ին, իսկ irates.am-ը կթարմացվի սեպտեմբերի 1-ից:               
 

Շա­րի­կով­ներ ու Շվոն­դեր­նե՞ր, թե՞ պրո­ֆե­սոր Պրեոբ­րա­ժենս­կի

Շա­րի­կով­ներ ու Շվոն­դեր­նե՞ր, թե՞ պրո­ֆե­սոր Պրեոբ­րա­ժենս­կի
17.09.2019 | 00:05
Ամ­ռա­նը սկ­սել էի Բուլ­գա­կով վե­րա­կար­դալ՝ եր­կե­րի ժո­ղո­վա­ծուն: Իմ կար­ծի­քով՝ պա­տա­հա­բար, Մե­րեժ­կովս­կուց, Մար­կե­սից ու Սթեյն­բե­քից հե­տո: Կա­մա­յա­կան ընտ­րու­թյամբ՝ մեր տան անս­պառ գրա­դա­րա­նից: Ստաց­վեց, որ Բուլ­գա­կո­վը խիստ տե­ղին էր ու հնա­րա­վո­րու­թյուն էր տա­լիս 20-րդ դա­րաս­կզ­բի պատմ­վածք­նե­րում ու վե­պե­րում հան­դի­պել մե­րօ­րյա հե­րոս-հե­րո­սիկ­նե­րին: Ցա­վոք՝ հիմ­նա­կա­նում շա­րի­կով­նե­րին ու շվոն­դեր­նե­րին: Շա­բաթ օր­վա բնա­պահ­պա­նա­կան ցույցն ու հա­րա­կից հար­ցազ­րույց­նե­րը նա­յե­լիս հաս­կա­ցա, որ Երևա­նի փո­ղոց­նե­րում քայ­լար­շա­վող­նե­րը մանր-մունր նի­կո­լիկ­ներ են՝ մե­կու­կես տա­րի ա­ռաջ­վա կերտ­ված­քի կլոն­ներ՝ դե­մա­գոգ ու պո­պու­լիստ, մա­կե­րե­սա­յին, բայց՝ ագ­րե­սիվ, նպա­տա­կադր­ված, ուղ­ղորդ­ված: Ի՞նչ է մնում: Տար­բե­րակ­նե­րը եր­կուսն են.
1. Այ­սօր­վա Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նը չի գոր­ծար­կում Ա­մուլ­սա­րը՝ տե­ղի է տա­լիս իր բու­ծած շա­րի­կով-շվոն­դեր­նե­րին։ Հի­մա ո­չինչ չի լի­նի, նոր հե­ղա­փո­խու­թյան հա­մար պետք է ա­ռա­ջին դեմք, որ կմեր­ժի Նի­կո­լին ու կներ­կա­յաց­նի իր ծրա­գի­րը: Այդ­պի­սի ա­ռա­ջին դեմք չկա: Դեռ չկա, բայց կլի­նի, երբ շա­րի­կով-շվոն­դեր­նե­րը ու­տել ու­զեն, իսկ ու­տե­լի­քը թան­կա­նում է:
2. Այ­սօր­վա Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նը ինքն ի­րե­նից հա­սուն է դառ­նում ու գոր­ծար­կում է Ա­մուլ­սա­րը՝ տա­րան­ջատ­վե­լով շա­րի­կով-շվոն­դեր­նե­րից ՔՊ-ում ու փո­ղո­ցում: Նրա վար­կա­նի­շը ան­կում է ապ­րում, պեր­մա­նենտ հե­ղա­փո­խու­թյան ջա­տա­գով­նե­րը լց­վում են փո­ղոց­նե­րը ու պա­հան­ջում հրա­ժա­րա­կան: Սև-սպի­տա­կի բա­ժա­նու­մը ստա­նում է նոր ի­մաստ՝ սպի­տակ­նե­րը մնում են վար­չա­պե­տի հետ, սևե­րը նրա դեմ են՝ հաս­տատ­վում է ու­ժե­րի ի­րա­կան դա­սա­վո­րու­թյան պատ­կե­րը: Լիա­կա­տար կոն­սո­լի­դա­ցիա՝ դե­մի ու կող­մի: Ժո­ղո­վուր­դը այս ան­գամ ի­րա­կա­նում կանց­նի վար­չա­պե­տի կող­մը՝ ա­ռանց հան­րաք­վեի ու ար­տա­հերթ ընտ­րու­թյուն­նե­րի: Նույն պատ­ճա­ռով՝ ա­ռա­ջին դեմք դեռ չի հայ­տն­վել:
Իսկ մինչ այդ Նի­կոլ Փա­շի­նյանն ա­նում է ա­մեն ինչ, որ ա­ռա­ջին դեմ­քը հայ­տն­վի հնա­րա­վո­րինս ա­րագ: Պե­տու­թյան կա­ռա­վար­ման նրա պատ­կե­րա­ցում­նե­րը խիստ սևեռ­ված են: Նա ո­չինչ չի հաս­կա­նում տն­տե­սու­թյու­նից ու չու­նի կա­ռա­վար­ման հմ­տու­թյուն: Ինչ­պես ցան­կա­ցած ազ­նիվ մարդ՝ հայ­տն­վե­լով վար­չա­պե­տի պաշ­տո­նում՝ նա ու­զում է գոր­ծել ու հար­ցեր լու­ծել, բայց քա­ղա­քա­կան մտասևեռ­վա­ծու­թյան պատ­ճա­ռով տես­նում է այն, ինչ ու­զում է տես­նել և ա­նում է քայ­լեր, ո­րոնց հետևանք­նե­րից մաս­նա­գի­տա­կան պատ­կե­րա­ցում չու­նի: Սեպ­տեմ­բե­րի 12-ի նիս­տում կա­ռա­վա­րու­թյու­նը եր­կար-բա­րակ քն­նար­կու­մից հե­տո ըն­դու­նեց ՀՀ Բան­կա­յին գաղտ­նի­քի մա­սին օ­րեն­քում և ՀՀ Քրեա­կան դա­տա­վա­րու­թյան օ­րենս­գր­քում փո­փո­խու­թյան օ­րեն­քի նա­խա­գիծ։ Գոր­ծող օ­րեն­սդ­րու­թյամբ՝ բան­կա­յին գաղտ­նի­քը դա­տա­րա­նի ո­րոշ­մամբ կա­րող է խախտ­վել միայն քրեա­կան գոր­ծով որ­պես մե­ղադ­րյալ կամ կաս­կա­ծյալ ներգ­րավ­ված ան­ձանց նկատ­մամբ։ Ա­ռա­ջարկ­վող փո­փո­խու­թյամբ բան­կա­յին գաղտ­նի­քը դա­տա­րա­նի ո­րոշ­մամբ կա­րող է խախտ­վել ցան­կա­ցա­ծի նկատ­մամբ, որ քնն­չա­կան մար­մին­նե­րի են­թադ­րու­թյամբ, կա­րող է որևէ կերպ առ­նչ­վել գոր­ծին, այ­սինքն՝ տաս­նյակ մար­դիկ, ե­թե քն­նի­չը «հիմ­նա­վոր» կաս­կած ու­նի։ Փո­փո­խու­թյու­նը վար­չա­պետ Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նը պատ­ճա­ռա­բա­նեց կո­ռուպ­ցիա­յի դեմ պայ­քա­րով. «Այս թե­ման շատ եր­կար և շատ բարդ, ա­մե­նա­տար­բեր ֆոր­մատ­նե­րով քն­նարկ­վել է, և ե­ղել են բազ­մա­թիվ մտա­հո­գու­թյուն­ներ, բազ­մա­թիվ մտա­վա­խու­թյուն­ներ և էս­պես շա­րու­նակ: Բայց մեր քա­ղա­քա­կան եզ­րա­կա­ցու­թյու­նը հետևյալն է. մենք կամ պայ­քա­րում ենք կո­ռուպ­ցիա­յի դեմ, կամ չենք պայ­քա­րում կո­ռուպ­ցիա­յի դեմ, ո­րով­հետև կի­սա­պայ­քա­րը ըն­դու­նե­լի չի», և բնու­թագ­րեց իր կա­ռա­վա­րու­թյան «ա­մե­նա­կարևոր ինս­տի­տու­ցիո­նալ բա­րե­փո­խում­նե­րից մե­կը»: Հե­տո պատ­մեց մի եր­կար պատ­մու­թյուն՝ ինչ­պես է ա­պօ­րի­նի ձեռք բեր­ված գույ­քը վա­ճառ­վել և գու­մա­րը Հա­յաս­տա­նից հան­վել. «էն­պի­սի սահ­մա­նա­փա­կում­ներ ա ե­ղել օ­րեն­սդ­րու­թյամբ, որ մենք ստիպ­ված ենք ե­ղել... այ­սինքն կամ պի­տի մենք ա­պօ­րի­նի, շատ կո­պիտ ա­պօ­րի­նի մի­ջամ­տու­թյուն­ներ ա­նեինք, ո­րի բա­ցատ­րու­թյու­նը հե­տո ի­րա­վա­կան ա­ռու­մով շատ դժ­վար կլի­ներ, կամ էլ մենք պետք ա լուռ հետևեինք, թե ոնց են բան ա­նում, թա­լան­վա­ծը թաքց­նում»: Խն­դի­րը ձևա­կերպ­ված է, լու­ծու­մը՝ գտն­ված: Իսկ հետևանք­նե՞­րը:
1. Քա­ղա­քա­կիրթ եր­կր­նե­րում մար­դիկ ֆի­նանս­նե­րը պա­հում են բան­կե­րում՝ վս­տահ, որ տվյալ­նե­րը գաղտ­նի են, ու ի­րենք չեն դառ­նա հան­ցա­գոր­ծու­թյան, շոր­թող­նե­րի, սադ­րիչ­նե­րի, դե­ղին մա­մու­լի թի­րախ: Հա­յաս­տա­նում, կո­ռուպ­ցիա­յի դեմ տո­տալ, բայց ընտ­րո­վի պայ­քա­րի շր­ջա­նակ­նե­րում, օ­րեն­քի փո­փո­խու­թյու­նը կա­րող է ու­ժա­յին­նե­րի հա­մար «ան­ցան­կա­լի» մարդ­կանց նկատ­մամբ ճն­շում­ներ գոր­ծադ­րե­լու մի­ջոց դառ­նալ։
2. Ե­թե օ­րի­նա­գիծն ըն­դուն­վի, իսկ ԱԺ-ն հաս­տատ կըն­դու­նի՝ նույ­նիսկ ե­թե ԲՀԿ+ԼՀԿ-ն մի կես բե­րան դեմ լի­նեն, բազ­մա­թիվ օ­րի­նա­պահ ա­վան­դա­տու­ներ բան­կե­րից հա­նե­լու են գու­մար­նե­րը՝ շա­ռից-փոր­ձան­քից հե­ռու: Այ­սինքն՝ ֆի­նանս­նե­րի ար­տա­հոսք է սկս­վե­լու դե­պի ար­տա­սահ­մա­նի բան­կեր, կամ գու­մար­նե­րը պահ­վե­լու են տա­նը՝ բար­ձի տակ, ի հետևանս՝ թանկ վար­կեր, դրա­մի ան­կա­յու­նու­թյուն, տն­տե­սու­թյան զար­գաց­ման ար­գե­լա­կում, կեն­սա­մա­կար­դա­կի ու վճա­րու­նա­կու­թյան ան­կում:
3. Գո­ղու­թյուն­նե­րի ա­ճը բազ­մա­պատկ­վե­լու է՝ ֆի­նանս­նե­րը տնե­րում հայ­տն­վե­լուն զու­գա­հեռ, մե­ծա­նա­լու է բո­ղո­քը ի­րա­վա­պահ հա­մա­կար­գից, որ պար­զա­պես չի հասց­նե­լու աշ­խա­տել նաև նոր բաց­վող ճա­կա­տում:
4. Ար­տա­սահ­ման­ցի ցան­կա­ցած ներդ­րող, ե­թե հար­կե­րը մու­ծում է, պետք է կա­րո­ղա­նա իր գու­մար­նե­րը փո­խան­ցել իր ու­զած հաշ­վի վրա, սկս­վե­լու է քաո­սը՝ ա­մեն եվ­րո­յի ու դո­լա­րի հա­մար պի­տի տր­վի բա­ցատ­րու­թյուն՝ որ­տե­ղից ու ին­չու: Փաս­տա­ցի՝ ա­մեն ինչ ա­նում ենք, որ ներդ­րում­ներ Հա­յաս­տա­նում չլի­նեն:
5. Բան­կա­յին գաղտ­նի­քի դրույթ­նե­րը ե­րաշ­խա­վոր­ված են ոչ միայն ազ­գա­յին օ­րեն­սդ­րու­թյամբ, այլև մի­ջազ­գա­յին պայ­մա­նագ­րե­րով ու հա­մա­ձայ­նագ­րե­րով, հի­մա ի՞նչ, սկ­սում ենք բո­լոր պայ­մա­նագ­րե­րի ու հա­մա­ձայ­նագ­րե­րի վե­րա­նա­յում կամ խզու՞մ։ Թե՞ խր­վում ենք փոխ­կա­պակց­ված ան­ձանց հետ դա­տա­կան գոր­ծըն­թաց­նե­րի մեջ:
6. Իսկ ե­թե ինչ-որ մե­կը ձեզ ընտ­րում է թի­րախ ու գու­մար է փո­խան­ցում ձեր հաշ­վին՝ ա­կա­մա դարձ­նե­լով կաս­կա­ծյալ կամ մե­ղադ­րյալ: Ստաց­վում է՝ դուք պաշտ­պան­ված չեք ոտ­նձ­գու­թյու­նից:
7. Իշ­խա­նու­թյու­նը քան­դում է բան­կա­յին հա­մա­կար­գը, որ հա­մե­մա­տա­բար կա­յա­ցած ու գոր­ծուն է Հա­յաս­տա­նում: Սա տն­տե­սա­կան հե­ղա­փո­խու­թյուն է, բայց հա­կա­ռակ ի­մաս­տով: Տն­տե­սու­թյու­նը քան­դե­լը ևս հե­ղա­փո­խու­թյուն է: Հաս­կա­ցանք՝ ստ­վե­րի դեմ պայ­քար, հաս­կա­ցանք՝ լի­նում են վի­ճակ­ներ, երբ ա­նօ­րի­նա­կան ճա­նա­պար­հով ձեռք բեր­ված ֆի­նանս­նե­րը հնա­րա­վոր չէ օ­րի­նա­կան ճա­նա­պար­հով հետ բե­րել, բայց ին­չու՞ պի­տի դրա գի­նը վճա­րեն ՀՀ շար­քա­յին քա­ղա­քա­ցի­նե­րը: Ա­ռա­վել քան զար­մա­նա­լի էր Կենտ­րո­նա­կան բան­կի կրա­վո­րա­կան հայ­տա­րա­րու­թյու­նը, նույն­քան զար­մա­նա­լի է Հա­յաս­տա­նի բան­կե­րի միու­թյան լռու­թյու­նը: Միով բա­նիվ՝ խո­րա­նում է տպա­վո­րու­թյու­նը, որ իշ­խա­նու­թյան միակ նպա­տա­կը սե­փա­կան վար­կա­նի­շը պա­հելն է և հա­սա­րա­կու­թյա­նը դուր գա­լը: Կտր­վե­լով փո­ղո­ցից ու փո­խադր­վե­լով իշ­խա­նա­կան ա­ռանձ­նա­սե­նյակ­ներ՝ հե­ղա­փո­խա­կան պաշ­տո­նյա­նե­րը չեն հաս­կա­ցել, որ պե­տու­թյան հետ ան­պա­տիժ չեն կա­տա­կում: Բա­ցի այդ՝ հա­սա­րա­կու­թյու­նը սկ­սել են դի­տար­կել խիստ ու­տի­լի­տար տե­սա­կե­տից՝ շեշ­տը դնե­լով լյում­պեն հատ­վա­ծի վրա, ո­րին ա­մե­նա­հեշտն է փո­ղոց դուրս բե­րել: Խա­ղա­լով պե­տու­թյան հիմ­քե­րի հետ՝ իշ­խա­նու­թյու­նը ա­կան է դնում ինքն իր տակ:
Երկ­րորդ ա­կա­նը ևս դր­վեց՝ 2021-ի հուն­վա­րի 1-ից թան­կար­ժեք գույք ու­նե­ցող­նե­րը վճա­րե­լու են ա­վե­լի շատ հար­կեր: Աժ-ն ա­ռա­ջին ըն­թերց­մամբ ըն­դու­նեց «Ան­շարժ գույ­քի հար­կով հարկ­ման նպա­տա­կով ան­շարժ գույ­քի շու­կա­յա­կան ար­ժե­քին մո­տարկ­ված կա­դաստ­րա­յին գնա­հատ­ման կար­գը սահ­մա­նե­լու մա­սին» օ­րեն­քի նա­խա­գի­ծը՝ 92 կողմ, 15 դեմ, 2 ձեռն­պահ ձայ­նե­րով։ ԲՀԿ-ն Տն­տե­սա­կան հար­ցե­րի հանձ­նա­ժո­ղո­վում դեմ էր քվեար­կել՝ հա­մա­րե­լով օ­րի­նա­գի­ծը բա­ցար­ձա­կա­պես թե­րի, թի­րա­խա­յին խն­դիր­ներ լու­ծող, բայց շա­հար­կում­նե­րից խու­սա­փե­լով՝ քվեար­կեց կողմ ու հայ­տա­րա­րեց, որ օ­րեն­քի հնա­րա­վոր բա­ցա­սա­կան հետևանք­նե­րի քա­ղա­քա­կան պա­տաս­խա­նատ­վու­թյուն կրե­լու է քա­ղա­քա­կան մե­ծա­մաս­նու­թյու­նը՝ հար­մար դիր­քո­րո­շում է: ԼՀԿ-ն ա­ռա­ջար­կեց հե­տաձ­գել օ­րեն­քի ըն­դու­նու­մը, ճշ­տել՝ հա­կա­սու­թյուն­ներ ու­նի՞ ՀՀ Սահ­մա­նադ­րու­թյան հետ, խմ­բագ­րում­ներ կա­տա­րել և հե­տո ըն­դու­նել: Ի­րա­կա­նում օ­րեն­քի թի­րա­խում ոչ թե դղյա­կա­տե­րերն են, այլ հայ­տն­վե­լու է մի­ջին դա­սը: 50-100 ըն­տա­նի­քի ա­ռաջ իր օ­րեն­սդ­րա­կան ան­զո­րու­թյունն իշ­խա­նու­թյու­նը վե­րաց­նում է հպարտ հա­յե­րի հաշ­վին ու հատ­կա­պես սփյուռ­քա­հա­յե­րի, որ Հա­յաս­տա­նում ան­շարժ գույք են ձեռք բե­րել: Այ­սինքն՝ Հա­յաս­տա­նի իշ­խա­նու­թյունն իր սե­փա­կա­նա­տե­րե­րին ա­սում է՝ դուք չեք ձեր գույ­քի տե­րը՝ բարձր հար­կե­րի պատ­ճա­ռով, որ սահ­մա­նակ­ցում է բոլշևի­կյան «ՈՒ­նեզր­կիր ու­նեզր­կող­նե­րին» լո­զուն­գի կի­րառ­մանն ու սե­փա­կա­նու­թյան սահ­մա­նադ­րա­կան ի­րա­վուն­քի խախ­տում է։ Այ­սինքն՝ ան­ցու­մա­յին ար­դա­րա­դա­տու­թյու­նը ար­դեն սկ­սել է գոր­ծել՝ ա­ռանց ա­նու­նը տա­լու: Իսկ ե­թե դի­մեն դա­տա­րան ու փոխ­հա­տու­ցում պա­հան­ջեն, ո՞վ է վճա­րե­լու: Դար­ձյալ մի­ջին վի­ճա­կագ­րա­կան հա­յե­րը՝ ի­րենց պետ­բյու­ջե վճա­րած հար­կե­րից։ ՈՒ­րեմն՝ ու՞մ ենք ու­նեզր­կում: Մենք՝ մե՞զ: Պա­տաս­խա­նա­տու՞ է ԱԺ-ում օ­րի­նա­գի­ծը ներ­կա­յաց­նող կա­դաստ­րի պե­տը: Կա­դա՞ստրն է զբաղ­վում հար­կա­յին, տն­տե­սա­կան և բյու­ջե­տա­յին քա­ղա­քա­կա­նու­թյամբ ու տն­տե­սա­կան քա­ղա­քա­կա­նու­թյուն ձևա­վո­րում: Թե՞ վար­չա­պե­տը նաև կա­դաստ­րի պետն է: Ստ­վե­րա­յին: Նրան հե­տաք­րք­րու՞մ է, որ իր ան­դուլ պայ­քա­րի պատ­ճա­ռով ան­շարժ գույ­քի շու­կա­յի փլու­զում կլի­նի։ Հա­վե­լեք քա­ղա­քա­պե­տա­րա­նի կար­գա­վո­րում­նե­րը, որ քա­ռա­կու­սի մետր հո­ղի գինն են թան­կաց­նում ու գույ­քա­հար­կի բարձ­րաց­վող ար­ժե­քը։ Եվ ո՞վ է լի­նե­լու այն հի­մա­րը, որ իր գնից ե­ռա­կի-քա­ռա­կի թանկ գնով բնա­կա­րան գնի, հե­տո էլ տա­րե­կան մի քա­նի հա­զար դո­լար գույ­քա­հարկ վճա­րի: Կամ՝ քա­նի՞ տնա­տեր կցան­կա­նա բնա­կա­րա­նը վա­ճա­ռել՝ գնանկ­ման և բարձր հար­կե­րի պատ­ճա­ռով։ ՈՒ հա­նուն ին­չի՞, որ այ­սօր պո­պու­լիստ վար­չա­պե­տի կա­ռա­վա­րու­թյու­նը ի ցույց դնի հա­րուստ­նե­րի դեմ պայ­քա­րի քա­ղա­քա­կան կա՞մ­քը: Ե­թե գո­նե մեկ ռիս­կը տե­ղը տն­տե­սա­գետ լի­ներ ու բա­ցատ­րեր օ­րեն­քի հետևանք­նե­րը, ի՞նչ կա­ներ կա­ռա­վա­րու­թյու­նը: Ո­չինչ: Մենք դեռ շա­րի­կով-շվոն­դեր­նե­րի ինք­նա­գի­տակ­ցու­թյան մա­կար­դա­կում ենք: Պրո­ֆե­սոր Պրեոբ­րա­ժենս­կին գա­լու է հե­տո ու բո­լոր հա­կա­պե­տա­կան-հա­կատն­տե­սա­կան օ­րենք­նե­րը վե­րա­դարձ­նի այն­տեղ, ուր գնաց Շա­րի­կով դար­ձած Շա­րի­կը: Իսկ մինչ այդ ո՞վ է մարդ­կանց հա­մար աշ­խա­տանք ստեղ­ծե­լու, որ կա­րո­ղա­նան հար­կե­րը վճա­րել, թե՞ անվ­ճա­րու­նակ­նե­րի գույ­քա­հար­կը՝ տույժ-տու­գանք­նե­րով հեր­թա­կան ընտ­րու­թյուն­նե­րից ա­ռաջ կփա­կեն Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նի կա­ռա­վա­րու­թյու­նը և ԱԺ մե­ծա­մաս­նու­թյու­նը, որ այ­սօր շուն ու կա­տու է խա­ղում՝ ա­մե­նայն լր­ջու­թյամբ:
Ա­նա­հիտ Ա­ԴԱ­ՄՅԱՆ
Հ. Գ. Ա­մե­նա­մեծ հար­վա­ծը պե­տա­կա­նու­թյա­նը այս ան­հե­ռան­կար օ­րենք­նե­րը չեն, այլ փո­ղոց դուրս ե­կող մանր-մունր նի­կո­լիկ­նե­րը՝ օ­րի­գի­նա­լի պես դե­մա­գոգ ու պո­պու­լիստ, մա­կե­րե­սա­յին, բայց նպա­տա­կադր­ված, ուղ­ղորդ­ված ու ագ­րե­սիվ:
Նրանց ա­վե­րա­ծը Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նը չի հասց­նե­լու վե­րա­կանգ­նել, ա­պա­ցույ­ցը բոլշևի­կյան Ռու­սաս­տա­նի պատ­մու­թյունն է, որ իր ու­նեզ­րկ­ման քա­ղա­քա­կա­նու­թյամբ հա­սավ ամ­բողջ երկ­րում գո­լո­դո­մո­րի, է՞դ ենք ու­զում: Հե­տո էլ նէ­պի՞ ենք անց­նե­լու: Թե՞ ար­դեն սկ­սել են գոր­ծել կա­ռա­վա­րու­թյան կա­ռուց­ված­քա­յին ան­միտ փո­փո­խու­թյուն­նե­րը, ո­րոնց պատ­ճա­ռով բո­լոր ո­լորտ­նե­րում կա մեկ հարց լու­ծող՝ վար­չա­պե­տը: Է, հե­ղա­փո­խու­թյու­նից ա­ռաջ էլ բո­լոր հար­ցե­րը մեկ մարդ էր լու­ծում՝ նա­խա­գա­հը: Լե­գի­տիմ ընտ­րու­թյուն­նե­րի է­ֆեկ­տը այս­պես զրո­յաց­նե՞լ մեկ տա­րին չբո­լո­րած: Բա 21-րդ դա­րը մե՞րն էր լի­նե­լու: Ե­թե սա է տն­տե­սա­կան հե­ղա­փո­խու­թյան տրա­մա­բա­նու­թյու­նը, պետք է ևս մեկ հե­ղա­փո­խու­թյուն՝ ա­վե­րա­ծը վե­րա­կանգ­նե­լու հա­մար: Բայց դա կա­նի ար­դեն բո­լո­րո­վին այլ մարդ, որ այս ըն­թաց­քում կդառ­նա ա­ռա­ջին դեմք:
Դիտվել է՝ 1697

Հեղինակի նյութեր

Մեկնաբանություններ