Ասում են...

Ասում են...
04.10.2019 | 00:36

…թե «Իմ քայ­լը» պատ­գա­մա­վո­րա­կան խմ­բակ­ցու­թյան պատ­գա­մա­վոր­նե­րի մեծ մա­սի հա­մակ­րան­քը ոչ թե Անդ­րա­նիկ Քո­չա­րյա­նի, այլ Ար­փի­նե Հով­հան­նի­սյա­նի կողմն է: Քայ­լա­րած­նե­րը խուլ, ծպտ­ված դժ­գո­հու­թյուն ու­նեն ի­րենց գոր­ծըն­կե­րոջ մի շարք, այդ թվում և պսևդո­հայ­րե­նա­սի­րա­կան, հե­ղա­փո­խա­կան ճա­ռե­րի ու բուն գոր­ծո­ղու­թյուն­նե­րի միջև առ­կա հա­կա­սու­թյուն­նե­րից: Բանն այն է, որ «Իմ քայ­լի» կար­կա­ռուն ներ­կա­յա­ցուց­չի` ԱԺ պաշտ­պա­նու­թյան, անվ­տան­գու­թյան հար­ցե­րով հանձ­նա­ժո­ղո­վի նա­խա­գա­հի, ապ­րի­լյան պա­տե­րազ­մի առն­չու­թյամբ ստեղծ­ված քն­նիչ հանձ­նա­ժո­ղո­վի նա­խա­գա­հի` Անդ­րա­նիկ Քո­չա­րյա­նի եղ­բոր որ­դին` Ար­սեն Քո­չա­րյա­նը, ե­րեք ա­միս ա­ռաջ գրին քար­տով մշ­տա­կան բնա­կու­թյան է մեկ­նել ԱՄՆ: «Հե­ղա­փո­խու­թյան ա­մե­նա­հայտ­նի շա­հա­ռու­նե­րից մե­կի եղ­բոր տղան նոր Հա­յաս­տա­նից ար­տա­գաղ­թել է ԱՄՆ։ Նոր­մա՞լ է: Իսկ նրա հո­րեղ­բայ­րը պետք է ու­սու­մնա­սի­րի ապ­րի­լյան դեպ­քե­րը»,- բուռն ու զայ­րա­լից բո­ղո­քում էին իմ­քայ­լա­կան­նե­րը:

Դիտվել է՝ 10252

Մեկնաբանություններ