«Իրատես» թերթի հետարձակուրդային առաջին համարը լույս կտեսնի սեպտեմբերի 4-ին, իսկ irates.am-ը կթարմացվի սեպտեմբերի 1-ից:               
 

Վա­նե­ց­յա­նը կփոր­ձի՞ ի­րեն դիր­քա­վո­րել այ­լընտ­րան­քա­յին բևե­ռում

Վա­նե­ց­յա­նը կփոր­ձի՞ ի­րեն դիր­քա­վո­րել այ­լընտ­րան­քա­յին բևե­ռում
04.10.2019 | 00:47
ԵԱՏՄ երևա­նյան նիս­տը թեև փոքր-ինչ ստ­վե­րեց վեր­ջին կարևո­րա­գույն ի­րա­դար­ձու­թյու­նը՝ Ար­թուր Վա­նե­ցյա­նի հրա­ժա­րա­կա­նը ԱԱԾ տնօ­րե­նի պաշ­տո­նից, սա­կայն, կար­ծում ենք, ա­ռա­ջի­կա­յում այս թե­ման դար­ձյալ օ­րա­կար­գա­յին է դառ­նա­լու՝ իր հետ բե­րե­լով նո­րա­նոր զար­գա­ցում­ներ ներ­քա­ղա­քա­կան կյան­քում։
ԱԱԾ նախ­կին տնօ­րեն Ար­թուր Վա­նե­ցյա­նի հրա­ժա­րա­կա­նը և դրան հետևած հայտ­նի ի­րա­դար­ձու­թյուն­նե­րը փոր­ձա­գի­տա­կան և քա­ղա­քա­կան շր­ջա­նակ­նե­րում գնա­հատ­վե­ցին որ­պես ներ­քա­ղա­քա­կան զար­գա­ցում­նե­րի նոր խթա­նիչ ռե­սուրս: Ընդ ո­րում, Ար­թուր Վա­նե­ցյա­նի հայտ­նի հայ­տա­րա­րու­թյուն­նե­րը գրե­թե միան­շա­նակ և միա­հա­մուռ ո­րա­կե­լով որ­պես ԱԱԾ գե­նե­րա­լի մեծ քա­ղա­քա­կա­նու­թյուն մտ­նե­լու հայտ՝ փոր­ձա­գետ­նե­րը միև­նույն ժա­մա­նակ ար­ձա­նագ­րում են, որ քա­ղա­քա­կան հար­թա­կում նոր խա­ղա­ցո­ղի ի հայտ գալն ինք­նին կա­տա­լի­զաց­նում է ու­ժե­րի վե­րա­դա­սա­վո­րում­ներն ինչ­պես իշ­խա­նա­կան, այն­պես էլ ընդ­դի­մա­դիր դաշ­տե­րում:
Այս պա­րա­գա­յում վեր­լու­ծա­կան շր­ջա­նակ­նե­րում ա­ռաջ­նա­յին նշա­նա­կու­թյուն է ստա­նում Ար­թուր Վա­նե­ցյա­նի՝ քա­ղա­քա­կան ի­րա­կան և իս­կա­պես ազ­դե­ցիկ գոր­ծոն դառ­նա­լու հնա­րա­վո­րու­թյուն­նե­րի հա­մա­պար­փակ վեր­լու­ծու­թյունն ու գնա­հա­տու­մը: Այդ գնա­հա­տա­կա­նի կո­ռեկ­տու­թյու­նը կարևոր է թե­կուզ այն պատ­ճա­ռով, որ ԱԱԾ նախ­կին տնօ­րե­նի կտ­րուկ կեր­պա­րա­նա­փո­խու­թյունն ու քա­ղա­քա­կա­նա­ցու­մը ո­րո­շա­կի էյ­ֆո­րիկ ար­ձա­գանք­ներ ու­նե­ցավ հա­յաս­տա­նյան ներ­քա­ղա­քա­կան դաշ­տի ընդ­դի­մա­դիր տար­բեր սեգ­մենտ­նե­րում, ինչ­պես նաև հա­մա­պա­տաս­խան տրա­մադ­րու­թյուն­ներ ու­նե­ցող հա­սա­րա­կա­կան շեր­տե­րում։ Բնա­կա­նա­բար, Վա­նե­ցյա­նի անս­պա­սե­լի շր­ջա­դար­ձը գո­նե սկզբ­նա­կան շր­ջա­նում ո­րո­շա­կի խու­ճա­պա­յին տրա­մադ­րու­թյուն­ներ էր ա­ռա­ջաց­րել իշ­խա­նա­կան հա­մա­կար­գում, քա­նի որ իր տես­քով և բո­վան­դա­կու­թյամբ ա­մենևին էլ նման չէր պաշ­տո­նան­կու­թյան։ Այն պա­րու­նա­կում էր իշ­խա­նա­կան հա­մա­կարգն ինչ-ինչ հան­գա­մանք­նե­րից ել­նե­լով, ան­գամ դե­մար­շի ե­ղա­նա­կով, ինք­նա­կամ լքե­լու տար­րեր: ՈՒ­ժա­յին կա­ռույ­ցի ղե­կա­վա­րի հրա­ժա­րա­կանն իշ­խա­նու­թյան մե­ծա­մաս­նու­թյան հա­մար ան­հաս­կա­նա­լի ըմ­բոս­տու­թյուն էր դի­տարկ­վում, որ թե՛ իշ­խա­նու­թյան ներ­սում, թե՛ հա­սա­րա­կու­թյան շա­հագր­գիռ շր­ջա­նակ­նե­րի մոտ տպա­վո­րու­թյուն էր ստեղ­ծում, որ երկ­րում ինչ-որ խոր­քա­յին, ա­ռայժմ ան­տե­սա­նե­լի գոր­ծըն­թաց­ներ են սկս­վել, ո­րոնք ստի­պում են լավ տե­ղե­կաց­ված ու կոմ­պե­տենտ ու­ժա­յին­նե­րին վա­ղօ­րոք լքել իշ­խա­նա­կան թի­մը:
Փոր­ձա­գետ­նե­րի հա­մոզ­մամբ՝ հենց նման խու­ճա­պա­յին և ան­կու­մա­յին տրա­մադ­րու­թյուն­նե­րին վերջ տա­լու հա­մար է, որ վար­չա­պե­տը և նրա մեր­ձա­վոր շր­ջա­պատն ա­նընդ­հատ ա­ռի­թը բաց չեն թող­նում՝ պն­դե­լու, որ խոս­քը ոչ թե հրա­ժա­րա­կան­նե­րի, այլ, ըստ էու­թյան, պաշ­տո­նան­կու­թյուն­նե­րի մա­սին է, այն էլ՝ ու­ժա­յին­նե­րի աշ­խա­տան­քա­յին և պրո­ֆե­սիո­նալ թե­րա­ցում­նե­րի հիմ­քով: Այս­ինքն՝ այս հայ­տա­րա­րու­թյուն­նե­րով իշ­խա­նա­կան վեր­նա­խա­վը փոր­ձում է ի­րա­վի­ճակն իր կող­մից լիո­վին վե­րահս­կե­լի ներ­կա­յաց­նել: Այս պա­րա­գա­յում վար­չա­պե­տի հա­մար բա­վա­կա­նին զգա­յուն է դար­ձել այն ի­րո­ղու­թյու­նը, որ ի­րեն այդ­պես էլ չի հա­ջող­վում սաս­տել Ար­թուր Վա­նե­ցյա­նի ըմ­բոս­տու­թյու­նը, քա­նի որ վար­չա­պե­տի յու­րա­քան­չյուր հար­վա­ծին ան­մի­ջա­պես հա­ջոր­դում է գե­նե­րա­լի ոչ պա­կաս ցա­վա­գին պա­տաս­խա­նը: Այս­պի­սով՝ Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նին մինչ օրս էլ չի հա­ջող­վում թե՛ իր թի­մին, թե՛ հա­սա­րա­կու­թյա­նը ցույց տալ, որ վեր­ջին խոսքն ի­րենն է, քա­նի որ Ար­թուր Վա­նե­ցյանն իր ընտ­րած մար­տա­վա­րու­թյամբ վի­ճար­կում է նաև Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նի այդ մե­նաշ­նոր­հա­յին, մինչ վեր­ջերս բա­ցար­ձա­կա­պես չվի­ճարկ­վող ի­րա­վուն­քը: Ար­դյուն­քում կա­րող ենք ար­ձա­նագ­րել, որ այս պա­հի դրու­թյամբ Փա­շի­նյա­նը ստիպ­ված է հաշտ­վել վե­րոն­շյալ ի­րո­ղու­թյան հետ և ըստ հա­վաս­տի տե­ղե­կու­թյուն­նե­րի, ո­րո­շել է հետ քաշ­վել՝ ա­վե­լորդ ան­գամ չհ­րահ­րե­լով նոր սկան­դալ­ներ, գեր­տե­ղե­կաց­ված և ար­դեն ինչ-ինչ ակ­նարկ­ներ ա­րած ԱԱԾ նախ­կին տնօ­րե­նին: Սա­կայն, փոր­ձա­գետ­նե­րի կար­ծի­քով, յու­րա­հա­տուկ այդ ստա­տուս քվո­յի պահ­պա­նու­մը դժ­վար թե եր­կա­րա­ժամ­կետ լի­նի։ Եվ դա հիմ­նա­կա­նում պայ­մա­նա­վոր­ված է լի­նե­լու ոչ միայն Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նի բնա­վո­րու­թյամբ ու խառն­ված­քով և քա­ղա­քա­կան պայ­մա­նա­վոր­վա­ծու­թյուն­նե­րը չպահ­պա­նե­լու հայտ­նի վար­քագ­ծով, այլև ար­դեն մոտ ա­պա­գա­յում Ար­թուր Վա­նե­ցյա­նի գրե­թե ան­խու­սա­փե­լի ակ­տի­վու­թյամբ։
Բնա­կա­նա­բար հաշ­վի առ­նե­լով այս հե­ռան­կար­նե­րը՝ ար­դեն իսկ ման­րակր­կիտ վեր­լու­ծու­թյան են են­թարկ­վում քա­ղա­քա­կան դաշ­տում ակն­հայտ հա­վակ­նու­թյուն­ներ դրսևո­րող Ար­թուր Վա­նե­ցյա­նի ու­ժեղ և թույլ կող­մե­րը։
Անդ­րա­դառ­նա­լով ԱԱԾ նախ­կին տնօ­րե­նի ա­ռա­վե­լու­թյուն­նե­րին՝ փոր­ձա­գի­տա­կան շր­ջա­նակ­ներն ար­ձա­նագ­րում են նախ և ա­ռաջ Վա­նե­ցյա­նի հա­մար ստեղծ­ված մեկ­նար­կա­յին բա­րեն­պաստ պայ­ման­նե­րը՝ կապ­ված հան­րա­յին ըն­կալ­ման բարձր և դրա­կան վար­կա­նի­շի հետ:
Նշենք, որ քա­ղա­քա­կան դաշտ մտ­նող յու­րա­քան­չյուր նոր գործ­չի հա­մար կարևո­րա­գույն գոր­ծոն է հան­դի­սա­նում վեր­ջի­նիս ճա­նա­չե­լիու­թյան աս­տի­ճա­նը հան­րու­թյան լայն շր­ջա­նում: Այս ա­ռու­մով Ար­թուր Վա­նե­ցյա­նը թերևս մր­ցակ­ցել կա­րող է նաև Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նի հետ:
Բա­ցի այդ, ԱԱԾ նախ­կին տնօ­րե­նը հան­րու­թյան ա­մե­նա­լայն շր­ջա­նակ­նե­րում, քա­ղա­քա­կան դաշ­տի, իշ­խա­նա­կան և ընդ­դի­մա­դիր հատ­վա­ծի հա­մար, ինչ­պես նաև պե­տա­կան ա­պա­րա­տում ըն­կալ­վում է որ­պես ա­մեն ին­չից և ա­մեն մե­կի մա­սին տե­ղե­կաց­ված գոր­ծիչ: Ինք­նին այս փաս­տը, առն­վազն հո­գե­բա­նա­կան ա­ռու­մով, զս­պող հան­գա­մանք է ինչ­պես Վա­նե­ցյա­նի պո­տեն­ցիալ դաշ­նա­կից­նե­րի, այն­պես էլ հա­կա­ռա­կորդ­նե­րի հա­մար:
ՈՒ­շագ­րավ է, որ Ար­թուր Վա­նե­ցյա­նը բա­վա­կա­նին սերտ կա­պեր ու­նի աշ­խար­հա­քա­ղա­քա­կան ո­րոշ կենտ­րոն­նե­րի ազ­դե­ցիկ շր­ջա­նակ­նե­րի հետ: Չի բա­ցառ­վում, որ խոս­քը ոչ միայն Ռու­սաս­տա­նի և նրա հա­տուկ ծա­ռա­յու­թյուն­նե­րի, այլև քա­ղա­քա­կան, ինչ­պես նաև ո­րոշ այլ եր­կր­նե­րի հա­մա­պա­տաս­խան շր­ջա­նակ­նե­րի մա­սին է:
Ինչ վե­րա­բե­րում է կարևո­րա­գույն խն­դիր­նե­րից մե­կին՝ ֆի­նանս­նե­րին, ա­պա Ար­թուր Վա­նե­ցյանն ու­նի սկզբ­նա­կան ֆի­նան­սա­կան ռե­սուրս­ներ քա­ղա­քա­կան գոր­ծու­նեու­թյուն սկ­սե­լու հա­մար։ Մեկ­նար­կա­յին պայ­ման­նե­րում դա կարևոր է, իսկ նա­խագ­ծի թափ հա­վա­քե­լու պա­րա­գա­յում, ա­մե­նայն հա­վա­նա­կա­նու­թյամբ, ի հայտ կգան ֆի­նան­սա­վոր­ման այլ աղ­բյուր­ներ:
Ար­ձա­նագ­րենք նաև, որ ԱԱԾ նախ­կին տնօ­րե­նը բա­վա­կա­նին սերտ կա­պեր է հաս­տա­տել Ար­ցա­խում և հե­ղա­փո­խա­կան իշ­խա­նու­թյան այն քիչ ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րից էր, ո­րի հա­րա­բե­րու­թյուն­նե­րը ներ­կա­յիս ռազ­մա­քա­ղա­քա­կան ղե­կա­վա­րու­թյան հետ պրոբ­լե­մա­տիկ չեն հա­մար­վում: Դրա վկա­յու­թյունն էր օ­րերս Վա­նե­ցյա­նի այ­ցը Ար­ցախ՝ Ար­ցա­խի թե­մի 30-ա­մյա­կի մի­ջո­ցա­ռում­նե­րին մաս­նակ­ցե­լու հա­մար։
Առն­վազն սկզբ­նա­կան շր­ջա­նում Ար­թուր Վա­նե­ցյա­նը կա­րող է ակն­կա­լել հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թյուն այ­սօր­վա իշ­խա­նու­թյուն­նե­րին ընդ­դի­մա­դիր կամ ան­կախ հա­մար­վող մա­մու­լի մի­ջոց­նե­րի հետ: Փոր­ձա­գետ­նե­րի կար­ծի­քով՝ իր գոր­ծու­նեու­թյան ըն­թաց­քում մի պահ սո­ցիա­լա­կան ցան­ցե­րում կեղծ օգ­տա­տե­րե­րի դեմ պայ­քա­րող Ար­թուր Վա­նե­ցյանն ա­վե­լի քան քա­ջա­տե­ղյակ է, թե ով ով է սոց­ցան­ցա­յին տի­րույ­թում, և ինչ մե­խա­նիզ­մով է կա­ռա­վար­վում կամ վե­րահ­սկ­վում քա­րոզ­չա­կան դաշ­տը սո­ցիա­լա­կան մե­դիա­յում:
Ար­թուր Վա­նե­ցյա­նի հա­մար կա­մա թե ա­կա­մա լրա­ցու­ցիչ դի­վի­դենդ­նե­րի աղ­բյուր կա­րող է հան­դի­սա­նալ նրա գոր­ծու­նեու­թյու­նը Հա­յաս­տա­նի ֆուտ­բո­լի ֆե­դե­րա­ցիա­յի ղե­կա­վա­րի պաշ­տո­նում: Հի­մա նրա ան­վան հետ են կապ­վում հայ­կա­կան ֆուտ­բո­լում առ­կա ո­րո­շա­կի դրա­կան տե­ղա­շար­ժե­րը: Եվ կա­րե­լի է են­թադ­րել, որ ե­թե այս աշ­նանն ազ­գա­յին հա­վա­քա­կա­նը շա­րու­նա­կի այս մի­տու­մը, ա­պա դա նույն­պես բա­վա­կա­նին բա­րեն­պաստ ֆոն կս­տեղ­ծի Ար­թուր Վա­նե­ցյա­նի քա­ղա­քա­կան դաշտ մտ­նե­լու հա­մար:
Որ­պես Վա­նե­ցյա­նի թու­լու­թյուն է հա­մար­վում նրա կա­պը, այս­պես կոչ­ված, նախ­կին­նե­րի հետ, ե­ղած բիզ­նես­նե­րը, այդ թվում՝ օֆ­շո­րա­յին գո­տի­նե­րում, պե­տա­կան գաղտ­նիք­նե­րը փո­խան­ցե­լու հի­պո­թե­տիկ հնա­րա­վո­րու­թյու­նը, քա­ղա­քա­կա­նու­թյամբ զբաղ­վե­լու փոր­ձի պա­կա­սը և այլն: Ի դեպ, հատ­կան­շա­կան է, որ նման մե­ղադ­րանք­նե­րին ար­դեն իսկ հն­չեց­վել են ո­րո­շա­կի պա­տաս­խան­ներ և պար­զա­բա­նում­ներ, մաս­նա­վո­րա­պես, մի քա­նի ան­գամ կտ­րուկ կեր­պով ԱԱԾ նախ­կին պե­տը հայ­տա­րա­րել է, որ թող ոչ ոք չփոր­ձի ի­րեն կա­պել նախ­կին­նե­րի հետ՝ ըստ էու­թյան սահ­մա­նա­զատ­վե­լով նախ­կին բո­լոր ռե­ժիմ­նե­րից։ Ինչ վե­րա­բե­րում է պե­տա­կան գաղտ­նիք­նե­րի օգ­տա­գործ­ման տե­սա­կան հնա­րա­վո­րու­թյա­նը, ա­պա դա նույն­պես կտ­րուկ հերք­վել է՝ ա­սե­լով, որ դա ուղ­ղա­կի դա­վա­ճա­նու­թյուն կա­րող է հա­մար­վել։
Նկա­տենք, որ խո­ցե­լի հա­մար­վող վե­րոն­շյալ դրույթ­ներն ար­դեն իսկ դր­վել են շր­ջա­նա­ռու­թյան մեջ, և ըստ էու­թյան, ստաց­վել են հա­մա­պա­տաս­խան պար­զա­բա­նում­ներ: Այս ա­ռու­մով կա­րե­լի է ար­ձա­նագ­րել, որ իշ­խա­նու­թյունն իր հնա­րա­վոր հա­կա­ռա­կոր­դին վար­կա­բե­կե­լու հիմ­նա­կան ռե­սուրս­նե­րը գոր­ծի է դրել և ընդ­հա­նուր առ­մամբ ոչ տպա­վո­րիչ ար­դյունք­նե­րի է հա­սել: Մինչ­դեռ Վա­նե­ցյա­նի ռե­սուրս­նե­րը դեռևս գոր­ծի չեն դր­ված։ Ա­վե­լին, Վա­նե­ցյա­նը, ի պա­տաս­խան նախ­կին իշ­խա­նու­թյուն­նե­րի հետ սերտ կա­պե­րի մա­սին լու­րե­րի, դիր­քա­վո­րել է իր ա­պա­գա տե­ղը քա­ղա­քա­կան դաշ­տում՝ ո՛չ ներ­կա­նե­րի, ո՛չ ա­ռա­վել ևս նախ­կին­նե­րի հետ, այլ ա­մե­նայն հա­վա­նա­կա­նու­թյամբ նոր՝ այ­լընտ­րան­քա­յին բևե­ռում։ Այս­պի­սով, ըստ էու­թյան, փորձ է ար­վե­լու զբա­ղեց­նե­լու նոր ընդ­դի­մու­թյան մինչ օրս դա­տարկ տե­ղը…
Ա­րամ Վ. ՍԱՐԳ­ՍՅԱՆ
Դիտվել է՝ 1258

Մեկնաբանություններ