«Տա­ղան­դով ես չոր­րորդ լի­գա­յի խա­ղա­ցող էի, իսկ գլուխս բարձ­րա­գույն լի­գա­յի էր»

«Տա­ղան­դով ես չոր­րորդ լի­գա­յի խա­ղա­ցող էի, իսկ գլուխս բարձ­րա­գույն լի­գա­յի էր»
11.10.2019 | 02:22
Երբ անգ­լիա­կան «Լի­վեր­պու­լի» ներ­կա­յիս գլ­խա­վոր մար­զիչ Յուր­գեն Կլո­պը նշա­նակ­վեց Դորտ­մուն­դի «Բո­րու­սիա­յի» գլ­խա­վոր, նրան հարց­րին խա­ղա­յին կա­րիե­րա­յից: Նա ար­դեն այն ժա­մա­նակ ա­ռանձ­նա­նում էր ինք­նա­տիպ մտա­ծո­ղու­թյամբ, յու­րօ­րի­նակ խառն­ված­քով ու բնա­վո­րու­թյամբ: Ա­հա թե ինչ ու ինչ­պես է նա պա­տաս­խա­նել տր­ված հար­ցին. «Տա­ղան­դով ես չոր­րորդ լի­գա­յի խա­ղա­ցող էի, իսկ գլուխս բարձ­րա­գույն լի­գա­յի էր: Դրա հա­մար էլ ողջ կյան­քում խա­ղա­ցել եմ երկ­րորդ լի­գա­յում»:
Շատ հե­տաքր­քիր ու ու­սա­նե­լի է նրա կեն­սագ­րու­թյու­նը: Այդ նա է վճ­ռո­րոշ մաս­նակ­ցու­թյուն ու­նե­ցել «Մայն­ցի» գլ­խա­վոր մարզ­չին ա­կում­բից հե­ռաց­նե­լու հար­ցում ու դրա­նում ե­ղել է ոչ թե ֆուտ­բո­լիս­տի կա­մա­յա­կա­նու­թյու­նը, այլ թի­մի ճա­կա­տագ­րի նկատ­մամբ շա­հագր­գռ­վա­ծու­թյու­նը: Այն ժա­մա­նակ պար­զա­պես երկ­րորդ լի­գա­յում հան­դես ե­կող «Մայն­ցը» տակ­տի­կա­կան ա­ռու­մով պար­զա­պես ֆու­րոր ա­րեց գեր­մա­նա­կան ֆուտ­բո­լում: Հե­տաքր­քիրն է այն է, որ երբ մնա­ցած ա­կումբ­նե­րը խա­ղում էին լի­բե­րո­յով ու ե­րեք պաշտ­պա­նով (երկ­րում այս տակ­տի­կա­յի կա­տա­րյալ պաշ­տա­մունք էր), թի­մի գլ­խա­վոր մար­զիչ Վոլֆ­գանգ Ֆրանկն ան­ցավ չորս պաշտ­պա­նով խա­ղին՝ բարձր պաշտ­պա­նու­թյան պար­տադ­րան­քով: Ա­հա թե որ­տե­ղից են գա­լիս Կլո­պի դա­վա­նած գա­ղա­փար­նե­րը:
Ֆրան­կը ֆուտ­բո­լիստ­նե­րի հա­մար դար­ձավ պաշ­տա­մունք, փո­խա­րե­նը մնա­ցած ա­կումբ­ներն ա­տում էին այս թի­մի հետ հան­դի­պում­նե­րը: Ֆրան­կին հա­ջոր­դած մյուս մար­զիչ­նե­րը ան­ցան պաշտ­պա­նու­թյու­նում ե­րեք ֆուտ­բո­լիս­տի՝ դրա­նով իսկ ու­ժազր­կե­լով թի­մի խա­ղա­ցող­նե­րին, ով­քեր վարժ­վել էին Վոլֆ­գանգ Ֆրան­կի կի­րա­ռած տակ­տի­կա­յին: Այ հենց այս մա­սին էր, որ Կլո­պը, որ­պես թի­մի ա­վագ, ա­սել էր ա­կում­բի ղե­կա­վա­րու­թյա­նը:
Կլոպն ար­դեն վե­տե­րան էր, երբ խնդ­րեց Էր­հարդ Կրաուտ­ցու­նին հե­ռաց­նել զբա­ղեց­րած պաշ­տո­նից, քա­նի որ նա խոս­տա­ցել էր խա­ղալ չորս պաշտ­պա­նով, մինչ­դեռ պրակ­տի­կա­յում այդ­պես չէր վար­վում: Թի­մի գլ­խա­վոր տնօ­րեն Հայ­դելն էլ հրա­շա­լի հաս­կա­նում էր, որ Ֆրան­կի դա­վա­նած ֆուտ­բոլն ա­ռա­վել հո­գե­հա­րա­զատ է թե ֆուտ­բո­լիստ­նե­րին, թե մար­զա­սեր­նե­րին, դրա հա­մար էլ ո­րո­շեց՝ գլ­խա­վոր մարզ­չի պաշ­տո­նում չկա Յուր­գեն Կլո­պից ա­վե­լի հար­մար թեկ­նա­ծու, քա­նի որ հենց նա է եր­կար ժա­մա­նակ աշ­խա­տել Ֆրան­կի հետ և ըն­դու­նում է նրա գա­ղա­փար­նե­րը:
Երբ 2001 թվի փետր­վա­րի 28-ին լրագ­րող­նե­րը մամ­լո կոն­ֆե­րան­սի ե­կան՝ «Մայն­ցի» նոր գլ­խա­վոր մարզ­չին տես­նե­լու հույ­սով, սրա­հում նրա փո­խա­րեն հայ­տն­վեց թի­մի պաշտ­պան Յուր­գեն Կլո­պը: Երբ նրան հարց­րին, թե ին­չու է ին­քը ե­կել, նա պա­տաս­խա­նեց. «Հի­մա կար­ծես թե ես եմ թի­մի նոր գլ­խա­վոր մար­զի­չը»:
Կլոպն առ­հա­սա­րակ էքս­ցենտ­րիկ մարդ է, հու­մո­րի ահ­ռե­լի պա­շա­րով, ու նրա հետ զրույց­նե­րը ար­վես­տի ա­ռան­ձին տե­սակ են: Դրանք հա­ճախ ա­վե­լի շատ հան­դի­սա­տես, ա­վե­լի մեծ լսա­րան են հա­վա­քում, քան պրե­միեր լի­գա­յի ա­ռան­ձին խա­ղե­րի տե­սու­թյուն­ներ: Հի­շա­տա­կենք դրան­ցից մե­կը, որ նաև որ­պես այդ­պի­սին կա­յա­ցել է, այս­պես ա­սած, լրագ­րո­ղի ձե­ռամբ: Հար­ցը վե­րա­բե­րել է վնաս­ված­քից հե­տո շարք վե­րա­դար­ձած, մար­զում­ներն ար­դեն սկ­սած Ա­լի­սո­նին՝ թի­մի հիմ­նա­կան դար­պա­սա­պա­հին:
Լրագ­րող -Դուք զար­մա­ցա՞ծ եք այն բա­նից, թե որ­քան ա­րագ վե­րա­կան­գն­վեց Ա­լի­սո­նը:
Կլոպ -Իսկ մենք ի՞նչ ենք ա­սել՝ որ­քա՞ն ժա­մա­նա­կով է նա բա­ցա­կա­յե­լու: Ես ար­դեն չեմ էլ հի­շում:
Լրագ­րող -Մի եր­կու ա­միս:
Կլոպ -Մի եր­կու ա­միս: Իսկ նա որ­քա՞ն է բաց թո­ղել:
Լրագ­րող -Մի եր­կու ա­միս:
Հետևել է Կլո­պի ֆիր­մա­յին ծի­ծաղն ու հա­վաս­տու­մը. «Ա­յո, զվար­ճա­լի է ե­ղել: Ինձ դուր ե­կավ»:
Մար­տին ՀՈՒ­ՐԻ­ԽԱ­ՆՅԱ­Ն
Դիտվել է՝ 1141

Հեղինակի նյութեր

Մեկնաբանություններ