Ասում են...

Ասում են...
15.10.2019 | 00:40

...թե նոր Հա­յաս­տա­նի իշ­խա­նու­թ­յուն­նե­րի հա­մար «հա­զար դրամ­նե­րի» հիմ­նադ­րա­մը Օ­վեր­տո­նի պա­տու­հան է դար­ձել, ո­րից կա­րող են ցած նետ­վել: Վեր­ջին­ներս ջանք չեն խնա­յում` հիմ­նադ­րա­մի գոր­ծու­նեու­թ­յան ար­դ­յունք­ներն ի­րենց վե­րագ­րե­լու, դի­վի­դենդ­ներ շա­հե­լու հա­մար, սա­կայն հիմ­նադ­րա­մը, ինչ­պես շատ ձեռք­բե­րում­ներ, նախ­կին­նե­րի հաշ­վեկշ­ռում են, այդ թվում՝ այ­սօր «քրեա­կան» հե­տապնդ­ման տակ գտն­վող Վի­գեն Սարգ­ս­յա­նի: Նո­րե­րի մա­նի­պու­լ­յա­ցիա­նե­րը, խոս­քի ու գոր­ծի միջև ե­ղած ան­դուն­դը, սուտ խո­սե­լու անզս­պե­լի հա­կու­մը հիմ­նադ­րա­մը խիստ ակ­նա­ռու է դարձ­նում. բո­լոր հաշ­վետ­վու­թ­յուն­նե­րի ժա­մա­նակ Փա­շի­ն­յա­նը տար­փո­ղում է հա­զա­րա­վոր աշ­խա­տա­տե­ղե­րի բաց­ման մա­սին, հաշ­վետ­վու­թ­յունն ա­սում է` չկա նման բան, պա­րոն Փա­շի­ն­յանն ա­սում է` մեր ձեռք­բե­րումն է, որ «հա­զար դրամ­նե­րի» օ­ժան­դա­կու­թ­յու­նը հա­սավ մինչև 1998 թիվ, ի­րա­կա­նում ի­րենք այդ ող­ղու­թ­յամբ ո­չինչ չեն ա­րել. պար­զա­պես 1998-2008 թթ. զո­հե­րը և վի­րա­վոր­նե­րը շատ չեն ե­ղել, ու դա ա­ռանց «Դու­շան­բեի վե­րե­լա­կի» և «կիր­թի» հետ ճա­շի ժա­մա­նակ Նժ­դե­հի մա­սին զրույ­ցի:

Դիտվել է՝ 11094

Մեկնաբանություններ